Δημοσιέυθηκε από την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ η μελέτη 2/2012 για την προμήθεια υγρών καυσίμων για το 2012. Διαβάστε το κείμενο πιο κάτω.

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

(ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)


ΜΕΛΕΤΗ υπ’ αριθμ. 2/2011

(Αρ. πρωτ.: 2797/27-12-2011)

             ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

     ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

Α) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
       ΕΙΔΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων και συντάχθηκε σύμφωνα με:

 • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παράγραφο 22 του Ν. 3536/2007.
 • Την υπ’ αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β΄/11-8-2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών περί χρηματικών ορίων των διαγωνισμών προμηθειών.
 • Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 • Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
 • Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
 • Την απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
 • Τη με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργική Απόφαση.
 • Τη με αριθμό 543/5543/00 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 376 Β’/00).

Η προμήθεια θα καλύψει τις ανάγκες σε είδη υγρών καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων και τη θέρμανση των εγκαταστάσεων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, για το έτος 2012.

Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται συνολικά για όλες τις κατηγορίες υγρών καυσίμων στο ποσό των 65.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

Η σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί μετά από πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά Μέσης Τιμής Λιανικής Πώλησης των υγρών καυσίμων που θα ισχύει κατά την ημέρα χορήγησής τους πριν τον υπολογισμό του ΦΠΑ.

Ακολουθούν τεχνικές περιγραφές και ενδεικτικοί προϋπολογισμοί ανά κατηγορία υγρού καυσίμου:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΥΓΡΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΗ ΔΑΠΑΝΗ

ΦΠΑ

1.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

12.195,12 €

2.804,88 €

2.

ΒΕΝΖΙΝΗ

20.325,20 €

4.674,80 €

3.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

20.325,20 €

4.674,80 €

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.:

52.845,52 €

Φ.Π.Α. 23%

12.154,48 €

ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:

65.000,00 €

1 . ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το πετρέλαιο κίνησης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 514/2004 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1490/2006) και στην υπ’ αριθμ. 291/2003 Απόφαση ΑΧΣ (ΦΕΚ τ. Β΄ 332/2004)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Πετρέλαιο κίνησης

Lt.

9.380,86

1,30

12.195,12

ΣΥΝΟΛΟ

12.195,12

ΦΠΑ 23%

2.804,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15.000,00

2 . ΒΕΝΖΙΝΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η βενζίνη θα είναι τύπου αμόλυβδη 95 οκτανίων και θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 510/2004 Απόφαση ΑΧΣ (ΦΕΚ τ. Β΄ 872/2007) και στην υπ’ αριθμ. 291/2003 Απόφαση ΑΧΣ (ΦΕΚ τ. Β΄ 332/2004)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Βενζίνη αμόλυβδη 95 οκτανίων

Lt.

14.518

1,40

20.325,20

ΣΥΝΟΛΟ

20.325,20

ΦΠΑ 23%

4.674,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00

 

3 . ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα καλύπτει τις προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 467/2002 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1531/2007), στην ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 468/2002 (ΦΕΚ τ. Β΄ 1237/2007) και στην υπ’ αριθμ. 291/2003 Απόφαση ΑΧΣ (ΦΕΚ τ. Β΄ 332/2004)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (χωρίς ΦΠΑ 23%)

ΣΥΝΟΛΟ

1.

Πετρέλαιο θέρμανσης

Lt.

23.633,95

0,86

20.325,20

ΣΥΝΟΛΟ

20.325,20

ΦΠΑ 23%

4.674,80 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

25.000,00

Β) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των εγκαταστάσεων των διαφόρων υπηρεσιών και δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, μέχρι το τέλος του έτους, δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 2 ο : Ισχύουσες διατάξεις

Η προμήθεια υγρών καυσίμων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

 • Της με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
 • Του Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α’/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Του Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του Ν. 2307/ΦΕΚ 13 Α’/15-6-1995 «Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 1797/ΦΕΚ 164 Α’/1988 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».
 • Του Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α’/20-3-2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
 • Του Ν. 3054/Φ.Ε.Κ. Α’ 230/25-9-2002 «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
 • Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 355/2000 «Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές
 • και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
 • Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 354/2000 «Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου» (Φ. Ε. Κ. 410/11-4-2001).
 • Της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου 467/2002 «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θερμάνσεως» (Φ. Ε. Κ. 1531/16-10-2003).
 • Της με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργικής Απόφασης.
 • Της με αριθμό 543/5543/00 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 376 Β’/00).

Μειοδότες για τα καύσιμα αναδεικνύονται οι υποψήφιοι, οι οποίοι θα προσφέρουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του πετρελαίου κίνησης, της αμόλυβδης βενζίνης, και του πετρελαίου θέρμανσης αντίστοιχα, όπως αυτές πιστοποιούνται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την εκάστοτε ημέρα έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής.

Άρθρο 3 ο: Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης είναι :

α) Τεχνικές Προδιαγραφές

β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων

Άρθρο 4ο : Δικαιούμενοι συμμετοχής – δικαιολογητικά

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι αναγνωρισμένοι προμηθευτές του δημοπρατούμενου αντικειμένου. Στο διαγωνισμό μπορούν επίσης να συμμετάσχουν και κοινοπραξίες (ενώσεις) προμηθευτών, υπό τον όρο ότι, καθένας από τους συμμετέχοντες διαθέτει τα δικαιολογητικά και τα προσόντα που ορίζονται στην παρούσα.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν επί ποινή ακυρότητας της συμμετοχής τους να αποδείξουν ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό τους κάποιο κώλυμα αποκλεισμού από το διαγωνισμό, προσκομίζοντας πρωτότυπα τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό εγγραφής της επιχείρησης στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, υποβάλλοντας τις αντίστοιχες βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά αρμοδίου επιμελητηρίου.
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια Αρχή ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης τόσο των δικών τους όσο και του προσωπικού που τυχόν απασχολούν (ασφαλιστική ενημερότητα).
 • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια φορολογική Αρχή ότι έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των φορολογικών τους εισφορών (φορολογική ενημερότητα).
 • Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμοδιότητας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, πρόσφατο (έκδοσης τελευταίου τριμήνου), -προκειμένου για προμηθευτή φυσικό πρόσωπο και για τον διαχειριστή νομικού προσώπου- ότι δεν έχει καταδικαστεί από τα Ελληνικά Δικαστήρια σε ποινή συνεπαγόμενη τις εκπτώσεις των άρθρων 59 και επόμενα του Ποινικού Κώδικα.
 • Πιστοποιητικό της αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
 • Εφόσον πρόκειται για ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και Μον. ΕΠΕ, πρέπει να κατατεθεί και πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένες, όπως αυτές θα εμφαίνονται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου (συνοδευόμενα από αντίγραφα των σχετικών ΦΕΚ για ΕΠΕ και Μον. ΕΠΕ), εκδόσεως τριμήνου τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Προκειμένου περί ΑΕ πρέπει να κατατεθούν: α) πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του, μαζί με το αντίστοιχο ΦΕΚ, καθώς και εντολή εκπροσώπησης εφόσον απαιτείται λόγω διαφοράς του εκπροσώπου στο διαγωνισμό από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις, που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ΦΕΚ νομίμως δημοσιευμένα.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής) των συμμετεχόντων ότι: α) έχουν λάβει γνώση των όρων του διαγωνισμού, καθώς και των συναφών με αυτόν διατάξεων των κείμενων νόμων και ότι τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα, β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους ως προμηθευτών στους διαγωνισμούς του Δημοσίου και γ) δεν έχουν διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό αγορανομικό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους ιδιότητας.
 • Πιστοποιητικά καταγωγής του προς προμήθεια είδους.
 • Εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής ενδεικτικά προϋπολογισθείσας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993 (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.).

Όταν η προσφορά αφορά μεμονωμένες κατηγορίες υγρών καυσίμων, δηλαδή πετρέλαιο κίνησης ή βενζίνη ή πετρέλαιο θέρμανσης, γίνεται δεκτή και στην περίπτωση που η εγγύηση καλύπτει το προαναφερόμενο ποσοστό 5% όχι επί του συνόλου του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης αλλά επί του μέρους του που αντιστοιχεί στον προϋπολογισμό της επιμέρους κατηγορίας καυσίμου στο οποίο αφορά η προσφορά. Σε αυτή την περίπτωση όμως η κατακύρωση περιορίζεται στην κατηγορία που καλύπτεται από την εγγύηση.

Άρθρο 5ο : Τιμές προσφορών

Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων προμηθευτών, οι οποίοι θα αναλάβουν τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της κάθε σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η ποσοστιαία έκπτωση της προσφοράς των προμηθευτών θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η κάθε αντίστοιχη σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, δηλαδή μέχρι την πραγματοποίηση της παράδοσης της ενδεικτικώς προϋπολογισθείσης ποσότητας καθενός από τα προς προμήθεια είδη, σύμφωνα με ό,τι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη. Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της αντίστοιχης σύμβασης.

Οι τιμές των καυσίμων επί των οποίων δίνεται η έκπτωση είναι αυτές που θα δοθούν από την Υπηρεσία την ημέρα του διαγωνισμού (μέσες τιμές λιανικής πώλησης στο Νομό, όπως παρέχονται από τη Δ/νση Ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων, Τμήμα  Εμπορίου και Τουρισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας.)

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση των καυσίμων στις Δομές και στους χώρους παράδοσεις που θα ορίζονται στις συμβάσεις των προμηθευτών με την ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.


Άρθρο 6 ο : Σύμβαση

α) Οι ανάδοχοι της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις, κατά το 7ο άρθρο της παρούσας, εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.

β) Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και της παρούσας μελέτης και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

 • Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης.
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη.
 • Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα.
 • Το ποσοστό έκπτωσης.
 • Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών (υγρών καυσίμων).
 • Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών.
 • Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες.
 • Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών.
 • Τις σχετικές διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 7 ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης – Πληρωμή

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% της συμβατικής αξίας της προμήθειας, σύμφωνα με τη 2η παράγραφο του 26ου άρθρου της Υπουργικής Απόφασης 11389/1993, και παρέχεται με μια ή δύο εγγυητικές επιστολές, μετά την ανακήρυξη του αναδόχου και πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον κάθε ανάδοχο της προμήθειας μετά την ολοκλήρωση της οριστικής παραλαβής του συμβατικού προς προμήθεια είδους από την αρμόδια επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. Επίσης, με δεδομένο ότι η παράδοση είναι τμηματική, μπορεί η εγγύηση να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πληρωμή του κάθε προμηθευτή θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, σταδιακά, κατά τη διάρκεια της καλής εκτέλεσης της προμήθειας, με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής και την προσκόμιση του τιμολογίου.

Άρθρο 8 ο: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί να επιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύμφωνα με το 33ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από σχετική αίτηση του αναδόχου.

Άρθρο 9 ο: Ελαττώματα - πλημμέλειες ως προς την ποιότητα των ειδών

Εφ’ όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της μελέτης και της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα αντικαταστήσει προσηκόντως σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 10 ο : Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Άρθρο 11 ο : Εξοφλητικός λογαριασμός

Ο εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Άρθρο 12 ο : Χρόνοι και τόποι παράδοσης των καυσίμων

α) Πετρέλαιο κίνησης και αμόλυβδη βενζίνη

Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη θα παραδίδεται τμηματικά και περιοδικά, ανάλογα με της προκύπτουσες ανάγκες της Επιχείρησης και κατόπιν έγγραφης εντολής, στην αντλία του κάθε αναδόχου και ως τόπος παράδοσης ορίζεται η εγκατάσταση κάθε αναδόχου.

β) Πετρέλαιο θέρμανσης

Το πετρέλαιο θέρμανσης θα παραδίδεται σε χώρο ή χώρους που θα υποδεικνύει η Επιχείρηση και αφού υπάρξει σχετική υπηρεσιακή εντολή. Οι παραγγελίες και οι παραδόσεις του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά. Ο προμηθευτής θα ειδοποιείται μία (1) ημέρα πριν την παράδοση για την ημέρα και τον τόπο παράδοσης του πετρελαίου θέρμανσης και θα είναι υποχρεωμένος να τις εκτελεί μέχρι το μεσημέρι της επόμενης ημέρας, αφαιρουμένων των αργιών, στον τόπο παράδοσης που ορίζεται από την ειδοποίηση. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον αντίστοιχο προμηθευτή  υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.

Σημειώνεται ότι όλες οι αναγραφόμενες ποσότητες καυσίμων στην τεχνική έκθεση, στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι εκτιμώμενες. Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς τη σύμβαση μέχρι την απορρόφηση όλου του κονδυλίου του ενδεικτικού προϋπολογισμού και μέχρι την ανάδειξη νέου μειοδότη έτους 2013, σε κάθε περίπτωση πάντως όχι πέραν του διμήνου. Αντιθέτως σε περίπτωση μη απορρόφησης ολόκληρης της προϋπολογιζόμενης ποσότητας κάθε είδους, η Επιχείρηση δεν οφείλει κανενός είδους αποζημίωση στον προμηθευτή ούτε τίθεται ζήτημα αναπροσαρμογής του ποσοστού έκπτωσης της προσφοράς.

Άρθρο 13 ο : Προσωρινή και οριστική παραλαβή

Η προσωρινή παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη μερική αυτής ή την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση τούτων σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον πλέον πρόσφορο για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείμενων διατάξεων με μακροσκοπικό έλεγχο.

Άρθρο 14 ο

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει την ποσότητα των υπό προμήθεια ειδών υγρών καυσίμων κατά 20% με βάση τη συμβατική τιμή.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

27-12-2011

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμών

της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

1. Καρτσιδήμα Σταυρούλα

2. Παπαστάμου Ιωάννα

3. Κουκουσέλη Φωτεινή

Ο Προϊστάμενος

Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης

& Ανθρωπίνου Δυναμικού

της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Μιχαήλ Γεωργαλάς