ROM-UP!
Εργαλεια

 ROM-UP Newsletter 1 Greek-webΤο Πρόγραμμα ROM-UP! 

Το ROM-UP! χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάστημα ενός έτους, από τον Απρίλιο του 2012 έως τον Μάρτη του 2013. Το έργο περιλαμβάνει οκτώ εταίρους από χώρες τη Ε.Ε.. Ο κύριος στόχος του ROM-UP! είναι να δημιουργηθεί ένα Διεθνές Δίκτυο των Ρομά για την ευαισθητοποίηση πάνω σε επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι αποτελεσματικές στην προαγωγή της κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρομά αλλά σε γενικές γραμμές και όλων των μαθητών, όσον αφορά τη βιωσιμότητα της εκπαιδευτικής τους επιτυχίας.

Οι

 


icon ROM-UP! Newsletter 1-2012 (176.38 kB)  Κατεβάστε το newsletter σε μορφή .pdf (Διαβάζεται με Acrobat Reader. Αν δεν το έχετε μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από εδώ


 

 

 

Eιδικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η διάδοση των επιτυχών εκπαιδευτικών εμπειριών που προωθούν την εκπαίδευση των Ρο-μά
 • Η ανάπτυξη στρατηγικών για τη μεταφορά των επιτυχών δράσεων στις συμμετέχουσες χώ-ρες.
 • Η Συμμετοχή των Ρομά στην επιλογή των καλών εκπαιδευτικών πρακτικών που πραγματο-ποιούνται στις κοινότητές τους
 • Η Δημιουργία δικτύων συντονισμού μεταξύ των κοινοτήτων των Ρομά και των φορέων της εκπαίδευσης, προκειμένου να ξεπεραστούν τα φαινόμενα εκπαιδευτικού αποκλεισμού των Ρομά.

Το πρόγραμμα ROM-UP! θα συμβάλει στην επίτευξη των κύριων στόχων του πλαισίου της ΕΕ για τις εθνικές στρατηγικές ένταξης των Ρομά μέχρι το 2020, προσφέροντας σαφή, λεπτομερή και συγκεκριμένα επιτυχή εκπαιδευτικά μέτρα που μπορούν να μεταφερθούν και να εφαρμοστούν σε δια-φορετικά Ευρωπαϊκά περιβάλλοντα. Τα παραδείγματα αυτά θα περιλαμβάνουν αποδείξεις αισθητής βελτίωσης των συνθηκών ζωής των Ρομά, ειδικά, των πιο ευάλωτων. Το ROM-UP! θα προσφέ-ρει συγκεκριμένα επιτυχή μέτρα προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά των Ρομά θα έχουν πρόσβαση σε εκπαίδευση με ποιοτικά χαρακτηριστικά, διασφαλίζοντας ότι θα ολοκληρώ-σουν την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα συμβάλουν στη μείωση του αριθμού των μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο και θα προωθούν την πρόσβαση των μαθητών στην τριτο-βάθμια εκπαίδευση.

) Καινοτόμος χαρακτήρας

Τα κύρια στοιχεία καινοτομίας του έργου είναι: 

 • Δίκτυο των Ρομά. Οι παράγοντες που συμμετέχουν στην εκπαιδευτική επιτυχία των Ρομά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο δίκτυο. Το δίκτυο θα καταστήσει δυνατή τη μεταφορά των γνώσεων σχετικά με τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες στην Ευρώπη, η οποία με τη σειρά του θα αυξήσει την ευαισθητοποίηση και την ισχυρότερη δέσμευση όλων των σχετικών εμπλεκομένων παραγόντων.
 • Η προσέγγισή της: με την αλλαγή από τις καλές στις επιτυχημένες εμπειρίες, όπως συνιστάται στο από το πρόγραμμα INCLUD-ED[1], το ROM-UP! φιλοδοξεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς προηγούμενων ερμηνειών στις οποίες δεν υπάρχει αξιολόγηση των επιπτώσεων των εμπειριών που προτείνονται από αυτές, ούτε έχουν εξασφαλισμένη την επιτυχία και τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλα πλαίσια. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει την εστίαση σε εκπαιδευτικές εμπειρίες που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά ότι είναι επιτυχείς (πάντα και σε όλα τα περιβάλλοντα). Επιπλέον, αυτές οι εμπειρίες βασίζονται στις συστάσεις της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, και υλοποιούνται μέσω του διαλόγου και της συμφωνίας με τα μέλη της κοινότητας των Ρομά. Το οδηγός του ROM-UP! θα ενημερώνει για το πώς μπορούν να μεταφερθούν οι επιτυχημένες αυτές εκπαιδευτικές εμπειρίες σε άλλα πλαίσια.
 • Την άμεση συμμετοχή των Ρομά σε όλες τις σχετικές φάσεις του έργου, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μαρτυριών των συμμετεχόντων Ρομά στα τελικά παραδοτέα.
 • Η άμεση σύνδεση με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα και τις συστάσεις της συμπεριλαμβανομένης της συμβολής του προγράμματος INCLUD-ED.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι:

Παιδιά Ρομά και νέοι, Οργανισμοί, Ιδρύματα και άλλοι τύποι φορέων που εργάζονται με παιδιά Ρομά. Οι χαμηλές κοινωνικοοικονομικά κοινότητες των Ρομά, το Διδακτικό προσωπικό, οι τοπικές οργανώσεις, οι ενώσεις, οι δημόσιες αρχές και οι ευαισθητοποιημένες στο θέμα της κοινωνικοοικονομικής και εκπαιδευτικής ένταξης των Ρομά ΜΚΟ, οι Οργανώσεις που εργάζονται με παιδιά από μειονεκτικά περιβάλλοντα (μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες, κλπ.).

Τα αποτελέσματα του προγράμματος:

 • Ένας Ηλεκτρονικός οδηγός με τίτλο "ROM UP! Η επιτυχής ένταξη των Ρομά μέσω της εκπαιδευτικής εμπειρίας" με επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες που επιλέγονται καθώς και συστάσεις για το πώς μπορεί να γίνει η μεταφορά σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Ένα δίκτυο των Ρομά με τίτλο "Διεθνές δίκτυο Ρομά" που αποτελείται από ακτιβιστές των Ρομά, μη ακαδημαϊκούς και καθημερινούς Ρομά, ερευνητές, φορείς της εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, σχολεία / πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, αστικές εταιρίες και ΜΚΟ των Ρομά, οι ευρωπαϊκές, εθνικές και οι τοπικές αρχές, οι πολιτικοί και όλοι οι σχετικοί παράγοντες, οι οποίοι εργάζονται για την επίτευξη του στόχου της ένταξης των Ρομά στην ευρύτερη κοινωνία.
 • Μια ευρωπαϊκή έκθεση με τίτλο "Επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες στην προώθηση της ένταξης των Ρομά στην και μέσω της εκπαίδευσης".
 • Μια Ευρωπαϊκή Έκθεση με τίτλο «Οι φωνές της κοινότητας: Οι παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχημένη εκπαιδευτική εμπειρία της ένταξης των Ρομά στην και μέσω της εκπαίδευσης»
 • 4 σεμινάρια σε Εθνικό επίπεδο (Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και η Ιρλανδία).
 • Τελική διάσκεψη του ROM-UP! στη Βαρκελώνη της Ισπανίας.
 • 6 Ενημερωτικά Δελτία
 • Μία Ιστοσελίδα του προγράμματος, που διατίθεται σε 6 γλώσσες, μέσω της οποίας θα διαδοθούν τα κύρια αποτελέσματα.

 

Η Διασφάλιση της ποιότητας του έργου 

Η ποιότητα του έργου, τόσο όσον αφορά την υλοποίησή του όσο και ως προς την παραγωγή των τελικών του προϊόντων, θα πρέπει να διασφαλίζεται από δύο εξωτερικές επιτροπές. Αυτές είναι

 • Η Ομάδα Αξιολόγησης της Ποιότητας: αποτελείται από 4 μη-ακαδημαϊκούς Ρομά, 2 καθηγητές και 2 ερευνητές από το CREA-UB, το Κέντρο Έρευνας Θεωριών και Πρακτικών για την Αντιμετώπιση των Ανισοτήτων του Πανεπιστημίου της Βαρκελώνης, ως συμβούλους. Η κύρια λειτουργία τους είναι να αξιολογήσουν τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες που κατέθεσαν οι εταίροι και να επιλέξουν ποια από αυτές θα επιλεγούν προς διάδοση.
 • Το Ευρωπαϊκό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο: αποτελείται από 5 ευρωπαίους εμπειρογνώμονες -οργανώσεις Ρομά και ακτιβιστές - στον πεδίο του έργου οι οποίοι είναι γνωστοί για τη συμβολή τους σε αυτό. Θα μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο σε όλη την κοινοπραξία, τις εθνικές ομάδες εργασίας, τα σεμινάρια στις χώρες μέλη και στο τελικό συνέδριο. Η κύρια λειτουργία τους είναι να συλλέγουν και να αξιολογούν τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές εμπειρίες που ελήφθησαν και να επιλέξουν ποιες από αυτές θα επιλεγούν για τη διάδοση.

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας!

www.rom-up.eu

 

Συντονιστής εταίρος:

 

Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen

Website: www.dromkotar.org

Επαφή: Ana Contreras Fernandez

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Συμμετέχοντες εταίροι:

 

AMALIPE Centre for Interethnic Dialogue and Tolerance

Website: www.amalipe.com

Επαφή: Teodora Krumova

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Κοινωφελής Δημοτική επιχείρηση του Δήμου Βόλου, ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Website: www.kekpa.org

Επαφή: Νίκος Αντωνάκης

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Roma Center for Social Intervention and Studies

Website: www.romanicriss.org

Επαφή: Margareta Matache

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

European Roma Information Office

Website: www.erionet.eu

Επαφή: Marta Pinto

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Centre of Research in Theories and Practices that Overcome Inequalities of the University of Barcelona

Website: www.creaub.info

Επαφή: Adriana Aubert

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Generalitat de Catalunya, Department of Social Welfare and Family

Website: www20.gencat.cat/portal/site/bsf/?newLang=en_GB

Επαφή: Violant Cervera Godia

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Pavee Point Travellers Centre

Website: www.pavee.ie

Επαφή: Frances Keyes

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ιστοσελίδα του προγράμματος: www.rom-up.eu

 

{jathumbnail off}

 [1] Πρόγραμμα INCLUD-ED. Στρατηγικές για την ένταξη και την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη μέσω της εκπαίδευσης. 2006-2011. 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. Πολίτες και διακυβέρνηση στην κοινωνία της γνώσης. CIT4-CT-2006-028603. Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα