Εργαλεια

Η FEANTSA είναι η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εθνικών Οργανώσεων που εργάζεται με τους άστεγους. Είναι η μόνη ευρωπαϊκή ΜΚΟ που εστιάζει αποκλειστικά στην καταπολέμηση της έλλειψης στέγης. Ο απώτερος στόχος της είναι ο τερματισμός της έλλειψης στέγης στην Ευρώπη.

Το FEANTSA ιδρύθηκε το 1989 και συγκεντρώνει μη κερδοσκοπικές υπηρεσίες που υποστηρίζουν τους άστεγους στην Ευρώπη. Συμμετέχουν πάνω από 130 οργανώσεις μέλη από 30 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 28 κρατών μελών. Οι περισσότερες είναι εθνικές ή περιφερειακές ομοσπονδίες.

Η έλλειψη στέγης είναι ένα από τα κύρια προβλήματα που συμπεριλαμβάνει η Στρατηγική για την Κοινωνική Προστασία και Ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόληψη της έλλειψης στέγης και η επαναστέγαση των αστέγων απαιτεί την κατα- νόηση των διαδικασιών που οδηγούν σε αυτήν και άρα μια ευρεία αντίληψη για το τι σημαίνει έλλειψη στέγης.

Η FEANTSA ( Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των οργανώσεων που εργάζονται με τους αστέγους) έχει αναπτύξει μια τυπολογία για την έλλειψη στέγης και τον αποκλεισμό από την κατοικία, που ονομάζεται ETHOS.
Η τυπολογία αυτή ξεκινάει από την κατανόηση του ότι υπάρχουν τρεις παράμετροι που συνιστούν την έννοια του “σπιτιού”, η έλλειψη των οποίων περιγράφει την έλλειψη στέγης :

  • Το να έχει κάποιος σπίτι σημαίνει ότι έχει ένα κατάλληλο οίκημα (ή χώρο), στο οποίο το άτομο και η οικογένεια του έχουν την αποκλειστική κυριότητα (φυσική διάσταση)
  • Το να είναι κανείς σε θέση να διαθέτει προσωπικό χώρο και να απολαμβάνει τις κοινωνικές του σχέσεις (κοινωνική διάσταση) και
  • -Το να έχει κανείς έναν νόμιμο τίτλο για την ιδιοκτησία ενός χώρου (νομική διάσταση).

Αυτή η ανάλυση οδηγεί στις 4 κύριες διαφοροποιήσεις: Άστεγοι στον δρόμο, Έλλειψη κατοικίας, Επισφαλής στέγη και Ανεπαρκής ή Ακατάλληλη στέγη, οι οποίες όλες υποδηλώνουν την έλλειψη σπιτιού.
Κατά συνέπεια η τυπολογία ETHOS κατατάσσει τους ανθρώπους που είναι άστεγοι σύμφωνα με τις συνθήκες διαβίωσης και στέγασης : Οι 4 αυτές βασικές εννοιολογι- κές κατηγορίες χωρίζονται σε 13 υποκατηγορίες σύμφωνα με επιμέρους λειτουργι- κούς ορισμούς, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή και την χαρτογράφηση του προβλήματος, την εξέλιξη και παρακολούθηση του φαινόμενου και την αξιολόγησή του.

 

 

 

 

Άρθρα Κ.Ε.Α.
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης