Προγράμματα

H ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχει κοινωφελή και μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Για τις δράσεις της, χρηματοδοτείται -κυρίως- από τον Δήμο Βόλου στον οποίον ανήκει, από συγχρηματοδοτούμενα με την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα μέσω των κοινοτικών πλαισίων στήριξης (π.χ. ΕΣΠΑ) αλλά και από προγράμματα διακρατικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται κατευθρίαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διακρατικα Eργα

Έργα που υλοποίησε ή υλοποιεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου και τα οποία συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαίκή Επιτροπή - κυρίως έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)

 

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η πρόταση χρηματοδότησης για τη δημιουργία 2 νέων κοινωνικών δομών για την προώθηση της Απασχόλησης στα πλαίσια του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπρτυξης Βόλου (ΣΒΑΑ). Οι 2 δομές θα λειτουργήσουν έως 31-12-2023 και είναι το  Γραφείο Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) και του Γραφείου Πληροφόρησης για το επιχειρείν του Δήμου Βόλου. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας υπέγραψε την ένταξή των δυο δράσεων στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, με συνολικό προϋπολογισμό 630.568 ευρώ. Δικαιούχος και Φορέας Λειτουργίας τους είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης − Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ). 

 

Το Πρόγραμμα  με διακριτικό τίτλο «ROM-UP! Η ένταξη των Ρομά μέσω της ποιοτικά επιτυχημένων εκπαιδευτικών εμπειριών"υλοποιείται στα πλαίσια των αποφάσεων του Συμβουλίου για τη θέσπιση Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Council decision establishing the Lifelong Learning Programme).

Νεολαία σε δράση (2007-2013) (Youth in Action Programme)

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 2007-2013 είχε στόχο την ανάπτυξη και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. Αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκείνων με αναπηρία, καθώς και του πνεύματος πρωτοβουλίας τους, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητάς τους. Στην προοπτική αυτή, το πρόγραμμα όριζε γενικούς και ειδικούς στόχους που υλοποιούνταν μέσω 5 δράσεων. Οι δράσεις αυτές υποστήριζαν σχέδια μικρής κλίμακας στα οποία η ενεργός συμμετοχή των νέων, η προβολή και ο αντίκτυπος των σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν εγγυημένα. Τα σχέδια αυτά ήταν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων σχεδίων διαφόρων συμμετεχουσών χωρών που είχαν δικτυωθεί:

Το Πρόγραμμα INTERREG IVC  αποτελεί μέρος του Στόχου Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας των πολιτικών των Διαρθρωτικών Ταμείων για την περίοδο 2007-2013. Σκοπός του είναι, μέσω της διαπεριφερειακής συνεργασίας, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης και η συνεισφορά στον οικονομικό

Υποκατηγορίες

Η διακρατική συνεργασία ενθαρρύνει τις σε υψηλό βαθμό ολοκληρωμένες εταιρικές σχέσεις για την επίτευξη αποτελεσμάτων πέραν των εθνικών συνόρων σε μια περιοχή διακρατικής συνεργασίας. Τέτοιες εταιρικές σχέσεις καλύπτουν και εκπροσωπούν διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και διοίκησης που περιλαμβάνουν φορείς τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα και διάφορους τομείς πολιτικής.
Σε όλη την ΕΕ υπάρχουν 15 περιοχές διακρατικής συνεργασίας. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εδάφη σε γειτονικές τρίτες χώρες μπορούν επίσης να αποτελέσουν μέρος των περιοχών διακρατικής συνεργασίας και να επωφεληθούν από τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται έργα που χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: