23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

KEKPA-DIEK-LOGO pngΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος των ΚΔΑΠ ενδιαφέρεται να προσλάβει (α) ένα.μία μουσικό απόφοιτο ΠΕ Μουσικολογίας, (β) ένα/μία Θεατρολόγο απόφοιτο ΠΕ Θεατρολογίας και (γ) 2 ζωφράφους αποφοίτου ΠΕ Καλών Τεχνών. Αναλυτικότερα,

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223/19-12-13 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 45839/14-11-13 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχοντας υπόψη ότι α) οι διενεργούμενες με τη παρούσα προσλήψεις εμπίπτουν στην εξαίρεση της παραγρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ως τροποποιήθηκε με το νόμο 3812/2009 και β)ότι η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης , ζητά να απασχολήσει με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα για τις δομές των ΚΔΑΠ που λειτουργούν, έως τη λήξη της δράσης 31/08/14 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες με τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα έχουν ως εξής:

 


* Ένα Μουσικό απόφοιτο ΠΕ Μουσικολογίας με κατεύθυνση στη μουσικοπαιδαγωγική ή πιστοποιημένη κατοχή συστήματος ORF
* Ένα Θεατρολόγο απόφοιτο ΠΕ Θεατρολογίας με αποδεδειγμένη σεμιναριακή εκπαίδευση στο θεατρικό παιχνίδι
*Δύο ζωγράφους αποφοίτους ΠΕ Καλών Τεχνών με απαραίτητη προϋπηρεσία στην εικαστική αγωγή για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

 

icon Προκήρυξη 2014: Εκπαιδευτές ΚΔΑΠ (939.35 kB)


Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση Προύσσης 22 Ν.Ιωνία Βόλου  τα εξής δικαιολογητικά:

 


* Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
* Βιογραφικό σημείωμα
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
* Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.
* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων)
*Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας
Τα βαθμολογούμενα προσόντα, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, βαθμολογούνται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ ως εξής :
(Βαθμός βασικού τίτλου: για ΠΕ ή ΤΕ οι μονάδες του τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40, Εμπειρία : 7 μονάδες ανά μήνα ως 60 μήνες, ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για τα δυο πρώτα και 50 μονάδες για το τρίτο, πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου: 50 μονάδες για κάθε τέκνο, γονέα ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο)
H απόδειξη γνησιότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών γίνεται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ. Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους άσκηση ένστασης μέσα σε προθεσμία 5 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλειος Κοντορίζος

 

{jathumbnail off}


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121