28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 6/2022

για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ « Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ»


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”»


ΥΠΟΕΡΓΟ (1): ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ (2): ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ (3): ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-1-2021), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4430/2016.
 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α ́/07-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α ́/7-7-2016).

 5. Την υπ’ αριθ. Δ14/15834/237/08-04-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση “Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας” (ΦΕΚ 1344/τ.Β ́/19-4-2019).

 6. Τη με αριθμ. πρωτ. 2741/11-7-2016 Πρόσκληση και τη με αριθμ. πρωτ. 4354/27-10- 2016 τροποποίηση αυτής (Κωδικός Πρόσκλησης: 019, A/A OΠΣ: 1663), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας (2α) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας».

 7. Το από 10-5-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811.

 8. Την υπ’ αριθμ. 2581/10-5-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «2η Τροποποίηση της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ 5002811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».

 9. Την υπ’ αριθμ. 5462/6-7-2022 απόφαση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου, με θέμα: «Τροποποιημένη απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811».

 10. Την υπ’ αριθμ. 5463/6-7-2022 απόφαση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου, με θέμα: «Τροποποιημένη απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (2) “Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811».

 11. Την υπ’ αριθμ. 5464/6-7-2022 απόφαση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου, με θέμα: «Τροποποιημένη απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (3) “Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής” της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811».

 12. Την υπ’ αριθμ. 182/11-7-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου, με θέμα 11ο: «Έγκριση για προκήρυξη θέσεων για την πράξη “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ 5002811 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».

 13. Το από 14-7-2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811.

 14. Το από 14-7-2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου «Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811.

 15. Το από 14-7-2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο του Υποέργου «Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002811.

 16. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4328/24-8-2022 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Θεσσαλίας, με θέμα: «Προέγκριση διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με ΣΟΧ, στα πλαίσια υλοποίησης του Υποέργου 1 της πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου με κωδικό ΟΠΣ 5002811”, προς την Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)».

 17. Τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου σε μία (1) κοινωφελή επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)» (ΦΕΚ 1316/Β ́/16-6-2011).

 18. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6944/25-8-2022 βεβαίωση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

 19. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7414/8-9-2022 βεβαίωση του Προϊστάμενου του Τμήματος Προγραμματισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου σχετικά με το πρόσθετο τυπικό προσόν της γνώσης χειρισμού Η/Υ στις ειδικότητες της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων, για την υλοποίηση των Υποέργων: (1) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου», (2) «Παράρτημα Ρομά Αλιβερίου», (3) Παράρτημα Ρομά Αγίας Παρασκευής» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου”» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ (2α) «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση», στην Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
111

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Κέντρου Κοινότητας)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου (1)

1
112

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Κέντρου Κοινότητας)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ Ψυχολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου (1)

2    
113

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Κέντρου Κοινότητας – Παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ Οικονομολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου (2)

1
114

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Κέντρου Κοινότητας – Παραρτήματος Ρομά Αλιβερίου)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου (2)

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4ωρη 5μερη)

1
115

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Κέντρου Κοινότητας – Παραρτήματος Ρομά Αγίας Παρασκευής)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ Οικονομολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου (3)

1
116

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση του ενταγμένου στη δράση Κέντρου Κοινότητας – Παραρτήματος Ρομά Αγίας Παρασκευής)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΤΕ Νοσηλευτών/τριών

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι δώδεκα (12) μήνες με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Υποέργου (3)

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4ωρη 5μερη)

1

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σοφία Χάλαρη

 

Δείτε πιο κάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ή κατεβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα της ανακοίνωσης στον υπολογιστή σας

 

Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρόσκλησης από εδώ:

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/2022-11-01_SOX6-22_Kent_koin"}

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121