23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα


Notice: Undefined property: stdClass::$fload_fulltext in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/image/intro.php on line 16
Εργαλεια
Τυπογραφια

Καλημέρα,

Ακολουθεί ενημέρωση για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) και το Επίδομα Στέγασης. Παρακαλούμε θερμά, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων που υποδέχονται και καταχωρούν αιτήσεις και που ενδεχομένως δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα παραληπτών ή δεν λαμβάνουν τα μηνύματα:

1) Αναστολή αιτήσεων:

Κατά τη διαδικασία μηνιαίων ελέγχων πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις στα στοιχεία κατοικίας που έχουν δηλωθεί από τα άτομα (είτε δικαιούχους είτε μέλη νοικοκυριού) που συμμετέχουν και στα δύο προγράμματα, ΚΕΑ και Επίδομα Στέγασης.  Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι σημαντικός αριθμός αιτήσεων του ΚΕΑ με καθεστώς «Ιδιοκτησία» περιλαμβάνει άτομα (ως αιτούντες ή μέλη) τα οποία συμμετέχουν σε αιτήσεις του Επιδόματος Στέγασης (ως αιτούντες ή μέλη) και άρα μισθώνουν την κατοικία τους.

Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας διαμονής τους μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής, προκειμένου να τεκμηριώσουν τα δηλωθέντα στις αιτήσεις και των δύο προγραμμάτων, τόσο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο και ως προς τη σύνθεση του νοικοκυριού. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία κατοικίας και στα δύο προγράμματα είναι ακριβή, τότε ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση των αιτήσεων και των δύο προγραμμάτων.Σε αυτή την περίπτωση, η καταβολή των επιδομάτων θα πιστωθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκαν οι αιτήσεις. 

Εφόσον διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία κατοικίας είναι ακριβή μόνο στο ένα πρόγραμμα, τότε ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση ΜΟΝΟ της αίτησης αυτού του προγράμματος στο οποίο τα στοιχεία είναι αληθή και οι καταβολές θα πιστωθούν αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε η αίτηση.

Προσοχη!

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία κατοικίας και στα δύο προγράμματα δεν είναι ακριβή, τότε και οι δύο αιτήσεις παραμένουν σε αναστολή και θα ισχύσουν οι διατάξεις των ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι τα δηλωθέντα στοιχεία κατοικίας ΜΟΝΟ στο ένα πρόγραμμα δεν είναι ακριβή, τότε η αίτηση αυτού του προγράμματος παραμένει σε αναστολή και θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών. 

Στην περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς οι δικαιούχοι να μεταβούν στον Δήμο ή το Κέντρο Κοινότητας, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Άρθρου 9 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των δύο προγραμμάτων, οπότε οι αιτήσεις θα ανακληθούν αυτομάτως. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται προσεκτικός έλεγχος από τον αρμόδιο υπάλληλο προτού προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια, καθώς σε περίπτωση λανθασμένης επανενεργοποίησης, η αίτηση θα πρέπει να αναστέλλεται εκ νέου από τον υπάλληλο του Δήμου ή το Κέντρου Κοινότητας και εν συνεχεία να αποστέλλεται γραπτή εισήγηση στην αρμόδια διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ, για αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.    

  • Παραδειγμα! Εάν η αίτηση του ΚΕΑ έχει υποβληθεί στις 20 Αυγούστου 2019 (βρίσκεται δηλαδή εντός του εξαμήνου της περιόδου ενίσχυσης) με καθεστώς «Ιδιοκτησία» και η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης υπεβλήθη με μισθωτήριο το οποίο καταχωρήθηκε στο TAXIS  τον Ιούνιο 2019 (δηλαδή πριν την 20η Αυγούστου 2019), τότε εφόσον επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα στην αίτηση για το Επίδομα Στέγασης, δηλαδή το μισθωτήριο είναι ακόμα εν ισχύ, η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης επανενεργοποιείται και η αίτηση του ΚΕΑ παραμένει σε αναστολή.
  • Παραδειγμα! Εάν η αίτηση του ΚΕΑ έχει υποβληθεί στις 20 Αυγούστου 2019 (βρίσκεται δηλαδή εντός του εξαμήνου της περιόδου ενίσχυσης) με καθεστώς «Ιδιοκτησία» και η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης υπεβλήθη με μισθωτήριο το οποίο καταχωρήθηκε στο TAXIS σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τότε εφόσον επιβεβαιωθούν τα δηλωθέντα επανενεργοποιούνται και οι δύο αιτήσεις.
  • Παραδειγμα! Εάν η αίτηση για το Επίδομα Στέγασης έχει υποβληθεί στις 20 Αυγούστου 2019 και αφορά σε πολυπρόσωπο νοικοκυριό και η αίτηση για το ΚΕΑ είναι μεταγενέστερη με καθεστώς «Ιδιοκτησία» και αφορά σε μονοπρόσωπο νοικοκυριό, πρέπει να εξεταστούν τόσο η σύνθεση του νοικοκυριού όσο και η κατοικία διαμονής και να πραγματοποιηθούν οι κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενες ενέργειες. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω παραδείγματα είναι ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά. Για οποιαδήποτε επιπλέον απορία σχετικά με τις εν λόγω διασταυρώσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης αφού διαβάσετε προσεκτικά τις ανωτέρω κατευθύνσεις. Υπενθυμίζεται ότι τα τηλέφωνα της Διεύθυνσης είναι διαθέσιμα για την εξυπηρέτηση των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των δήμων και των κέντρων κοινοτήτων ΜΟΝΟ για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στις ήδη διαθέσιμες τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης των προγραμμάτων έχουν προστεθεί ακόμα δύο:

  • ΚΕΑ: 210 5281156 
  • Επίδομα Στέγασης: 210 5281140

 

2) Πλαίσιο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Περαιτέρω και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νόμος 4624/2019  (Α’137) υπενθυμίζεται ότι:

Δεν επιτρέπεται η αποστολή προσωπικών δεδομένων των δικαιούχων των προγραμμάτων. 

Δεν επιτρέπεται η αποστολή εκθέσεων κοινωνικών ερευνών. 

Δεν επιτρέπεται η αποστολή δικαιολογητικών προς έλεγχο από τη Διεύθυνση. Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με προσκομιζόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να απευθύνεται σχετικό ερώτημα στον φορέα έκδοσης τους.    

Η παραπομπή των δικαιούχων στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης δεν διευκολύνει την πορεία της αίτησης τους, καθώς δεν επιτρέπεται η τηλεφωνική εξυπηρέτηση πολιτών, λόγω της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων. Οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεται κατά την υποβολή της αίτησης, διαβιβάζεται αποκλειστικά από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των δήμων και των κέντρων κοινότητας στην Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας ώστε να αποσταλούν σχετικές κατευθύνσεις.   

 

3) Διαγραφή ποσού εισοδηματικής ενίσχυσης ΚΕΑ από την αίτηση του Επιδόματος Στέγασης

Εάν κατά την υποβολή της αίτησης για το Επίδομα Στέγασης στο εισόδημα του νοικοκυριού στο πεδίο ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ εμφανίζεται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης του ΚΕΑ, τότε το ποσό αυτό μπορεί να διαγραφεί από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Υπενθυμίζεται ότι με το ν. 4389/2016 άρθρο 235, με τον οποίο θεσπίστηκε το ΚΕΑ "Το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα".

Υπενθυμίζεται ότι το ακριβές ποσό που έχει λάβει ο δικαιούχος από το ΚΕΑ δύναται να διασταυρωθεί απευθείας από την πλατφόρμα του ΚΕΑ και τις αιτήσεις του προηγούμενου έτους. 

   

4) Εκθέσεις Παρακολούθησης: 

Συνημμένα θα βρείτε τις Εκθέσεις Παρακολούθησης του ΚΕΑ και του Επιδόματος Στέγασης με στατιστικά στοιχεία των προγραμμάτων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2019. Στις Εκθέσεις παρατίθενται συνοπτικά στατιστικά στοιχεία για: α) τις αιτήσεις που έχουν καταχωρηθεί, β) τα βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των νοικοκυριών που έχουν ενταχθεί στα προγράμματα, γ) τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία των ανωτέρω νοικοκυριών, δ) το εργασιακό και εκπαιδευτικό προφίλ τους και ε) το μηνιαίο κόστος των προγραμμάτων.

{rsfiles path="KEA/SSI_Monitoring Report_September_L.pdf"}

{rsfiles path="KEA/Housing_Monitoring_Report_September_EL.pdf"}

Με εκτίμηση, 

Για το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Γιώργος Πλανήτερος

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121
Άρθρα Επιδοματος Στεγασης

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης