28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 37/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση πιστοποίησης Α λογαριασμού επισκευής-συντήρησης διαμόρφωσης χώρων του «ΚΗΦΗ Αγριάς»Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ την πιστοποίηση του πρώτου λογαριασμού, ποσού 10.740€, της επισκευής-συντήρησης - διαμόρφωσης χώρων του «ΚΗΦΗ Αγριάς» που έχει ανατεθεί, με την υπ' αριθμ. 1294/1-3-12 σύμβαση, στο κο Σπυρίδωνα Τσιρνόβα, εκπρόσωπο της εταιρείας «ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση πιστοποίησης του πρώτου λογαριασμού, ποσού 10.740€, της επισκευής-συντήρησης - διαμόρφωσης χώρων του «ΚΗΦΗ Αγριάς» που έχει ανατεθεί, με την υπ' αριθμ. 1294/1-3-12 σύμβαση, στο κο Σπυρίδωνα Τσιρνόβα, εκπρόσωπο της εταιρείας «ΣΠ. ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ & ΣΙΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 37/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 41/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρώτη Aναμόρφωση Προϋπολογισμού 2012

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά τη πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ' αριθμ. 115/13-12-11 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ 796/19-12-11 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το σχέδιο της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο κου Ζαρκάδα-Βεργή Απόστολου, Κλείτσα Ιωάννη, Καπέλιου Ιωάννη, οι οποίοι όπως τόνισαν είναι αντίθετοι στην αύξηση που παρατηρείται στα ποσά των αναλώσιμων και λειτουργικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Την ψήφιση της πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.) όπως φαίνεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος

Α ΑΝΑΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 2012
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α Αναμόρφωση 2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ
60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.990.000,00 -22.600,00 3.967.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 60 3.990.000,00 -22.600,00 3.967.400,00

61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00
61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00
61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00
61.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00
61.00.99 ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 200.000,00 1.000,00 201.000,00
61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 40.000,00 0,00 40.000,00
61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
61.90.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 61 280.000,00 1.000,00 281.000,00

62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 50.000,00 1.100,00 51.100,00
62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.000,00 450,00 3.450,00
62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 2.000,00
62.03.04 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00
62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00 0,00 1.500,00
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 -500,00 1.500,00
62.04.25 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00
62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000,00 -500,00 2.500,00
62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.000,00 -800,00 9.200,00
62.05.99 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00
62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ 50.000,00 26.650,00 76.650,00
62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 700,00 6.700,00
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 -1.200,00 23.800,00
62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00 3.800,00 10.800,00
62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 5.000,00 700,00 5.700,00
62.08.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 14.000,00 2.500,00 16.500,00
62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 25.000,00 750,00 25.750,00
62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 40.000,00 14.000,00 54.000,00
62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 10.000,00 0,00 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 62 295.500,00 48.650,00 344.150,00

63.03.05 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡ.ΑΜΕΑ 13.000,00 0,00 13.000,00
63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 200,00 0,00 200,00
63.98.07 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ 1.500,00 0,00 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 63 14.700,00 0,00 14.700,00

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ 40.000,00 2.400,00 42.400,00
64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00 -3.000,00 9.500,00
64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ 2.000,00 1.150,00 3.150,00
64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00 3.700,00 8.700,00
64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.000,00 2.830,00 14.830,00
64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 5.000,00 -500,00 4.500,00
64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 5.000,00 -2.000,00 3.000,00
64.02.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5.000,00 -2.000,00 3.000,00
64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ. 2.000,00 7.150,00 9.150,00
64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.500,00 700,00 5.200,00
64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00
64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6.000,00 540,00 6.540,00
64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4.000,00 1.300,00 5.300,00
64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 15.500,00 16.000,00
64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 2.000,00 0,00 2.000,00
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 4.000,00 7.900,00 11.900,00
64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00 400,00 400,00
64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00 2.400,00 2.400,00
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 1.000,00 9.000,00
64.07.04 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4.000,00 2.525,00 6.525,00
64.07.05 ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 8.000,00 6.522,00 14.522,00
64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 25.000,00 11.400,00 36.400,00
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 3.700,00 10.700,00
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 8.000,00 1.800,00 9.800,00
64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.000,00 16.600,00 31.600,00
64.08.04 ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 5.000,00 3.850,00 8.850,00
64.08.05 ΣΥΣΣΙΤΙΑ 35.000,00 -2.100,00 32.900,00
64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 5.000,00 2.950,00 7.950,00
64.09.01 ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 7.000,00 -750,00 6.250,00
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.800,00 -1.350,00 450,00
64.98.05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4.500,00 0,00 4.500,00
64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00 0,00 500,00
64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 725,00 1.725,00
ΣΥΝΟΛΟ 64 244.800,00 85.342,00 330.142,00

65.01.00 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 20.000,00 0,00 20.000,00
65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00
65.98.03 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 4.000,00 0,00 4.000,00
65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 65 28.000,00 0,00 28.000,00

14,00,00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 40.000,00 23.700,00 63.700,00
14,07,000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 7.000,00 4.850,00 11.850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 47.000,00 28.550,00 75.550,00

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 50.000,00 0,00 50.000,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 50.000,00 0,00 50.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 230.000,00 0,00 230.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.000,00 0,00 420.000,00
54 ΦΟΡΟΙ 380.000,00 0,00 380.000,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00 0,00 640.000,00
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.676.000,00 140.942,00 6.816.942,00

73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 340.000,00 2.601,00 342.601,00
73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 7.000,00 0,00 7.000,00
73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.500,00 0,00 5.500,00
73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΜ-ΜΕΤΑΚΙΝ.ΜΑΘΗΤΩΝ 20.000,00 0,00 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73 374.500,00 2.601,00 377.101,00

74.03.00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ 113.000,00 0,00 113.000,00
74.08.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00
74.11.00 ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 200.000,00 16.000,00 216.000,00
74,12,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 138.390,00 -138.390,00 0,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 189.700,00 -189.700,00 0,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ 3.883.410,00 -277.710,00 3.605.700,00
ΣΥΝΟΛΟ 74 4.534.500,00 -589.800,00 3.944.700,00

75.00.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 75 0,00 0,00 0,00

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 76 1.000,00 0,00 1.000,00

35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00
30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 60.000,00 728.141,00 788.141,00
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00 0,00 100.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.076.000,00 140.942,00 5.216.942,00

74.07.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.676.000,00 140.942,00 6.816.942,00

O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ

Βασίλης Κοντορίζος

Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙΕΚ


ΕΚΘΕΣΗ 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2012

Γενικές παρατηρήσεις

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού πραγματοποιήθηκε:
Α. Για να συμπεριληφθούν επιπλέον έσοδα της τάξης των 140.942 ευρώ
Β. Για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στο κόστος μισθοδοσίας λόγω της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου
Γ. Για να γίνει μια ακριβής απεικόνιση των αναγκών για διαφορετικές κατηγορίες δαπανών, αφού στον αρχικό προϋπολογισμό αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει αφού δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία με τα οποία θα γίνονταν μια ακριβή πρόβλεψη, κάτι το οποίο σε αυτή την αναμόρφωση μπορεί να γίνει με μεγαλύτερη ασφάλεια.
Δ. Τα έσοδα με έξοδα είναι ισοσκελισμένα χωρίς μεταβολή της επιχορήγησης του Δήμου Βόλου που παραμένει για το 2012 στο ποσό των1.600.000€ σε συνολικό κύκλο εργασιών 6.816.942 € ή ποσοστό 23,47%.

Παρατηρήσεις επί του αναμορφωμένου προϋπολογισμού

ΕΣΟΔΑ

Κωδ. 74.000 Έσοδα προγραμμάτων

Τα έσοδα των προγραμμάτων αυξήθηκαν κατά 138.341€. Αφορούν προγράμματα συγχωνευμένων επιχειρήσεων που θα εισπραχθούν στη διάρκεια του έτους, αλλά και του νέου ευρωπαϊκού προγράμματος ROM UP.

Κωδ. 73.000 Παροχή υπηρεσιών

Για τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών προβλέπεται επιπλέον αύξηση κατά 2.601€ από συμμετοχή επωφελουμένων των ΚΔΑΠ και Κοινωνικών Κέντρων

ΕΞΟΔΑ

Κωδ. 60.000 Αμοιβές προσωπικού

Οι αμοιβές προσωπικού μειώθηκαν κατά 122.600€ λόγω εντάξεων του προσωπικού αορίστου χρόνου στο ενιαίο μισθολόγιο. Ωστόσο από την άλλη έχουμε μια εμπλοκή στη μεταφορά των 8 ΑμεΑ στο Δήμο Βόλου, οπότε προκύπτει μια απρόβλεπτη επιβάρυνση της τάξης των 100.000€.

Κωδ. 62..000 Παροχές τρίτων

Οι παροχές τρίτων αυξηθήκαν κατά 48.650€. Οι αναγκαίες επισκευές των κτιρίων ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΔΑΠ Αρτέμιδας και το Κοινωνικό Κέντρο Αγ. Γεωργίου θα αυξήσουν το κόστος κατά 32.950€, ενώ αυξήθηκε το ποσό για πληρωμές κατανάλωσης φυσικού αερίου κατά 14.000€αφού διαπιστώθηκε ότι το αρχικά προϋπολογισθέν ποσόν δεν θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες του συνόλου των δομών μέχρι το τέλος του έτους. Να σημειωθεί ότι στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνεται παλιά οφειλή του πρωην πολιτιστικού οργανισμού Ν. Ιωνίας ύψους 7.000 ευρώ.

Κωδ. 64.000 Διάφορα Έξοδα

Τα διάφορα έξοδα αυξήθηκαν κατά 85.342€. Η αύξηση αυτή αφορά κατά μεγαλύτερο μέρος τα 11.400€ του πετρελαίου θέρμανσης, ποσό το οποίο εκτιμήθηκε ότι είναι απαραίτητο λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικράτησαν τον περασμένο χειμώνα και φυσικά τις συνεχείς ανατιμήσεις των τιμών. Αυξήθηκε κατά 16.600€ το εκπαιδευτικό υλικό και 7.150€ για οργάνωση εκδηλώσεων με σκοπό την καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους επωφελούμενους, κυρίως των 5 ΚΔΑΠ του ΔΙΕΚ και των άλλων δομών. Να σημειωθεί ότι το σύνολο των δομών είναι επιδοτούμενες εκτός του ΔΙΕΚ στο οποίο ωστόσο υπάρχουν δίδακτρα. Επίσης υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 7.900€ για έντυπα που προβλέπονται από τα προγράμματα, καθώς και 15.500€ επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς το οποίο ποσό αφορά συγκεκριμένη δράση υποστήριξης του γραφείου καταναλωτή και τέλος το ποσό των 26.792€ για αναλώσιμα και γραφικά για την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δομών. Τα παραπάνω ποσά έχουν προϋπολογιστεί με βάση τη πραγματική εικόνα λειτουργίας των δομών τόσο στο β εξάμηνο του 2011, όσο και στο 1ο τρίμηνο του 2012, αλλά και σε συνάφεια με τον προγραμματισμό για όλο το έτος, όπως παρουσιάστηκε από τους υπευθύνους των δομών με τους οποίους έγινε εκτεταμένη διαβούλευση.

Ο Δ/ντης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Γιάννης Γρηγορίου

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 41α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιπλέον εσόδων και διάθεση πιστώσεων των δαπανών

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/2010, την αποδοχή των επιπλέον εσόδων και την έγκριση για τη διάθεση πιστώσεων δαπανών που αφορά τη πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012, σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα

Α ΑΝΑΜ. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 2012
ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Α Αναμόρφωση 2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ
60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.990.000,00 -22.600,00 3.967.400,00
ΣΥΝΟΛΟ 60 3.990.000,00 -22.600,00 3.967.400,00

61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00
61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 0,00 0,00 0,00
61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 6.000,00 0,00 6.000,00
61.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00
61.00.99 ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 200.000,00 1.000,00 201.000,00
61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ 40.000,00 0,00 40.000,00
61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
61.90.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 10.000,00 0,00 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 61 280.000,00 1.000,00 281.000,00

62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 50.000,00 1.100,00 51.100,00
62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.000,00 450,00 3.450,00
62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 2.000,00
62.03.04 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 5.000,00 0,00 5.000,00
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00
62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00 0,00 1.500,00
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00 -500,00 1.500,00
62.04.25 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 0,00 25.000,00
62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000,00 -500,00 2.500,00
62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.000,00 -800,00 9.200,00
62.05.99 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.000,00 0,00 1.000,00
62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ 50.000,00 26.650,00 76.650,00
62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00 700,00 6.700,00
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 25.000,00 -1.200,00 23.800,00
62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00 3.800,00 10.800,00
62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 5.000,00 700,00 5.700,00
62.08.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 14.000,00 2.500,00 16.500,00
62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 25.000,00 750,00 25.750,00
62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 40.000,00 14.000,00 54.000,00
62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 10.000,00 0,00 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 62 295.500,00 48.650,00 344.150,00

63.03.05 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡ.ΑΜΕΑ 13.000,00 0,00 13.000,00
63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 200,00 0,00 200,00
63.98.07 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ 1.500,00 0,00 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 63 14.700,00 0,00 14.700,00

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ 40.000,00 2.400,00 42.400,00
64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00 -3.000,00 9.500,00
64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ 2.000,00 1.150,00 3.150,00
64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00 3.700,00 8.700,00
64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.000,00 2.830,00 14.830,00
64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 5.000,00 -500,00 4.500,00
64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 5.000,00 -2.000,00 3.000,00
64.02.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5.000,00 -2.000,00 3.000,00
64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ. 2.000,00 7.150,00 9.150,00
64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 4.500,00 700,00 5.200,00
64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 500,00 0,00 500,00
64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6.000,00 540,00 6.540,00
64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4.000,00 1.300,00 5.300,00
64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 500,00 15.500,00 16.000,00
64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 2.000,00 0,00 2.000,00
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ
4.000,00 7.900,00 11.900,00

64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00 400,00 400,00
64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00 2.400,00 2.400,00
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8.000,00 1.000,00 9.000,00
64.07.04 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4.000,00 2.525,00 6.525,00
64.07.05 ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 8.000,00 6.522,00 14.522,00
64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 25.000,00 11.400,00 36.400,00
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00 3.700,00 10.700,00
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 8.000,00 1.800,00 9.800,00
64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.000,00 16.600,00 31.600,00
64.08.04 ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 5.000,00 3.850,00 8.850,00
64.08.05 ΣΥΣΣΙΤΙΑ 35.000,00 -2.100,00 32.900,00
64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 5.000,00 2.950,00 7.950,00
64.09.01 ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 7.000,00 -750,00 6.250,00
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.800,00 -1.350,00 450,00
64.98.05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4.500,00 0,00 4.500,00
64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00 0,00 500,00
64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 725,00 1.725,00
ΣΥΝΟΛΟ 64 244.800,00 85.342,00 330.142,00

65.01.00 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 20.000,00 0,00 20.000,00
65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00
65.98.03 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 4.000,00 0,00 4.000,00
65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 65 28.000,00 0,00 28.000,00

14,00,00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 40.000,00 23.700,00 63.700,00
14,07,000 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 7.000,00 4.850,00 11.850,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 47.000,00 28.550,00 75.550,00

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 50.000,00 0,00 50.000,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 50.000,00 0,00 50.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 230.000,00 0,00 230.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 420.000,00 0,00 420.000,00
54 ΦΟΡΟΙ 380.000,00 0,00 380.000,00
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00 0,00 640.000,00
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.676.000,00 140.942,00 6.816.942,00

73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 340.000,00 2.601,00 342.601,00
73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00 0,00 2.000,00
73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 7.000,00 0,00 7.000,00
73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.500,00 0,00 5.500,00
73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΝΑΜ-ΜΕΤΑΚΙΝ.ΜΑΘΗΤΩΝ 20.000,00 0,00 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73 374.500,00 2.601,00 377.101,00

74.03.00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ 113.000,00 0,00 113.000,00
74.08.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00
74.11.00 ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 200.000,00 16.000,00 216.000,00
74,12,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 138.390,00 -138.390,00 0,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 189.700,00 -189.700,00 0,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ 3.883.410,00 -277.710,00 3.605.700,00
ΣΥΝΟΛΟ 74 4.534.500,00 -589.800,00 3.944.700,00

75.00.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 75 0,00 0,00 0,00

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 76 1.000,00 0,00 1.000,00

35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 0,00 6.000,00
30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 60.000,00 728.141,00 788.141,00
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00 0,00 100.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.076.000,00 140.942,00 5.216.942,00

74.07.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.676.000,00 140.942,00 6.816.942,00

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο κου Ζαρκάδα-Βεργή Απόστολου, Κλείτσα Ιωάννη, Καπέλιου Ιωάννη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την αποδοχή των επιπλέον εσόδων και την έγκριση για τη διάθεση πιστώσεων των δαπανών που αφορά τη πρώτη αναμόρφωση προϋπολογισμού 2012, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41α/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 42/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορά τη τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Μετά την ψήφιση του Ν. 4024/2011, κρίθηκε αναγκαία η προσαρμογή του Κανονισμού Προσωπικού στα νέα θεσμικά δεδομένα.

Έτσι έγιναν τροποποιήσεις στα άρθρα που αφορούν στο μισθολογικό σύστημα (άρθρο 33), τις αποδοχές (άρθρο 26), την αξιολόγηση του προσωπικού και το σύστημα προαγωγών και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης (άρθρα 15 και 34), ενώ αναδιατυπώθηκαν και προσαρμόστηκαν αναλόγως και όσα σημεία κρίθηκε απαραίτητο και στις υπόλοιπες διατάξεις του Κανονισμού.
Επίσης, με την ευκαιρία των ανωτέρω τροποποιήσεων, έγιναν προσθήκες για την πληρέστερη ρύθμιση ζητημάτων, όπως οι μετακινήσεις προσωπικού (άρθρο 24).

Τέλος, έγινε αναλυτική περιγραφή των περιπτώσεων και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες χορηγούνται οι ειδικές άδειες των μισθωτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ έγινε λεπτομερέστερη παράθεση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού εκτός δικαιοδοσίας ΑΣΕΠ (άρθρο 9).

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού μελέτησε το σχέδιο του κανονισμού προσωπικού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Καταρτίζει και ψηφίζει το κανονισμό ,προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΕΠΑ-ΔΙΕΚ, όπως αυτός εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει την απαιτούμενη έγκριση του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 42/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


Άρθρο 1ο
Σκοπός και βασικές αρχές
Σκοπός του κανονισµού αυτού είναι η ρυθµιση των εργα¬σιακών σχέσεων των απασχολουµένων από τη Δηµοτική Επιχείρηση με την επωνυμία Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικό ίνστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δήμου Βόλου με το διακριτικό τίτλο « ΚΕΚΠΑ-ΔIΕΚ», που εφεξής θα αποκαλείται εν συντοµία, Δημοτική Επιχείρηση.
1. Οι σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της βασίζονται στις αρχές της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της καλής πίστης και της ειλικρινούς συνεργασίας.
2. Προϋπόθεση για την εφαρμογή των αρχών αυτών είναι η αμοιβαία, από την επιχείρηση και τους συνεργάτες της, τήρηση και σεβασμός των όρων αυτού του κανονισμού, έτσι ώστε να επιτευ¬χθεί η διαφάνεια των εργασιακών σχέσεων και η ομαλή, απρόσκοπτη και αποδοτική λειτουργία της επιχείρησης.
3. Οι διατάξεις του κανονισμού αυτού συμπληρώνουν τις ατοµι¬κές συμβάσεις εργασίας και εφαρμόζονται µόνο εφ' όσον δεν έρχο¬νται σε αντίθεση µε την εργατική νομοθεσία και τις επί µέρους συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαιτητικές και υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 2ο
Υπαγόμενοι στον κανονισμό
1. Στις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού υπάγεται όλο το προσωπικό που απασχολείται στην επιχείρηση µε σχέση εξαρτηµέ¬νης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του Κανονισμού:
α. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλί¬ου της επιχείρησης, στα οποία καταβάλλεται αμοιβή κατά τις δια¬τάξεις της υπ' αριθµ. 16/2007 (Αρ.πρωτ.Οικ. 10819/22.2.2007) του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
β. Οι σπουδαστές των Τ.Ε.I. και των σχολών του Ο.Α.Ε.Δ. ή άλλων σχολικών µονάδων που κάνουν στην επιχείρηση την πρα¬κτική τους

άσκηση ή συµµετέχουν σε επιδοτούμενα προγράµµατα κατάρτισης, οι οποίοι διέπονται από τις ειδικές γι' αυτούς διατάξεις.
γ. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύμβαση µίσθωσης έρ¬γου του άρθρου 681 του Αστικού Κώδικα.
δ. Ο Νομικός σύμβουλος της επιχείρησης .

Άρθρο 3ο
Σχέση εργασίας προσωπικού - επιχείρησης
1. Το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση συνδέεται µε αυτή, µε σχέση εξαρτημένης εργασίας (ορισμένου ή αορίστου χρό¬νου), πλήρους και μερικής απασχόλησης.
2. Κατ' εξαίρεση, η επιχείρηση µπορεί, όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 του 2527/97 και στο π.δ. 28/80, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση να απασχολεί για ειδικές ανάγκες της, προσωπικό µε σύμβαση μίσθωσης έργου ή ανάθεσης υπηρεσιών.
3. Ο νομικός σύμβουλος προσλαμβάνεται με σχέση έμμισθης εντολής.

Άρθρο 4ο
Οργανόγραμμα – πλήρωση κενών θέσεων
Στο Οργανόγραμμα της Επιχείρησης καθορίζονται οι διευθύνσεις και τα τμήματα αυτής, όπου εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι.
Ο ανώτατος αριθμός των εργαζομένων, οι θέσεις του προσωπικού κατά ειδικότητα, καθώς και οι αρμοδιότητες, καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών της Επιχείρησης, του άρθρου 257 του Ν. 3463/2006.
Η πλήρωση κενών θέσεων γίνεται με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις και με τα προσόντα που προβλέπονται από τον κανονισμό εσωτερικών υπηρεσιών ή και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και του νομικού και θεσμικού πλαισίου όπως κάθε φορά ισχύουν.
Για την πλήρωση κενής θέσης γίνεται σχετική εισήγηση του αρμοδίου προϊσταμένου της διοικητικής ενότητας προς το Γενικό Διευθυντή, ο οποίος σε συνεννόηση με τον πρόεδρο φέρει προς συζήτηση το θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο και αποφασίζει για την πλήρωση της θέσης.

Άρθρο 5ο
Ειδικά και γενικά προσόντα
Στην προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων μπορεί να αναφέρονται χωριστά τόσο τα γενικά προσόντα πρόσληψης όσο και τα ειδικά για την συγκεκριμένη θέση.
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει :
1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
Για όσους έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση θα πρέπει να έχει παρέλθει ένα (1) τουλάχιστον έτος από την απόκτησή της, μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Εξαίρεση: Δικαιούνται να είναι υποψήφιοι και πολίτες των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για τους πολίτες αυτούς απαιτείται η γνώση της Ελληνικής γλώσσας σε βαθμό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων του οικείου κλάδου, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας (Ν. 2413/1996 άρθρο 10 παρ.1) που χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής γλώσσας.
2. Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
4. Κατά το χρόνο λήξεως της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού:
α) Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα σε οποιαδήποτε ποινή.
β) Να μην έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση καθ΄ υποτροπή ή εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
γ) Να μην είναι υπόδικοι λόγω παραπομπής με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
δ) Να μην έχουν λόγω καταδίκης στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και δεν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση.
ε) Να μην τελούν είτε υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό συνδυασμό και των δύο προηγουμένων.
στ) Να μην έχουν απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ή Ν.Π.Ι.Δ. του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.1 του Ν.2527/1997 ή Ν.Π.ί.Δ. της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου και δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση.
5. Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
Εξαίρεση: Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Άρθρο 6ο
Πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων
1. Οι πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων δηµοσιευ¬ονται στο κατάστημα (έδρα) της επιχείρησης και στο κατάστηµα του Δήμου και υπόκεινται στον αυτεπάγγελτο ή κατ' ένσταση έλεγχο του ΑΣΕΠ, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97.
Οι ενστάσεις των υποψηφίων ασκούνται µε τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2527/97.
2. Όσοι περιλαμβάνονται στον πίνακα επιλογής προσλαµβάνο¬νται µε πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου, µε την οποία ορίζεται και η προθεσμία µέσα στην οποία οι επιλεγέντες υποχρεούνται να αναλάβουν εργασία. Για το περιεχόμενο της απόφασης αυτής εν笵ερώνονται εγγράφως οι ενδιαφερόμενοι. Μέσα στην ίδια προθε¬σµια πρέπει µε φροντίδα των ενδιαφερομένων να εκδοθεί ή να θε¬ωρηθεί το βιβλιάριο υγείας, για όσες ειδικότητες απαιτείται.
3. Υποψήφιος που δεν προσέρχεται εµπρόθεσµα να αναλάβει εργασία, θεωρείται ότι δε δέχεται την πρόσληψή του. Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συµβούλιο µμπορεί είτε να προσλάβει τον αμέσως επόμενο στον πίνακα κατάταξης είτε να προκηρύξει εκ νέου τη θέση.
4. Με την απόφαση της παρ. 2 µπορεί να ορίζεται συγκεκριµέ¬νο χρονικό διάστημα ισχύος του πίνακα κατάταξης.
Αν οι θέσεις που προκηρύχθηκαν µείνουν για οποιοδήποτε λό¬γο κενές κατά το διάστημα αυτό, καταλαμβάνονται από τους υπο¬ψηφίους µε τη σειρά που είναι γραµµένοι στον πίνακα κατάταξης.

Άρθρο 7ο
Πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού
Α) Η πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγματος, µε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, γίνεται ύστερα από αξιολόγηση των υποψηφίων, κατά την οποία κρίνεται η καταλληλότητά τους και εκτιμώνται τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα.
Η επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστήνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 2190/1994, με απόφαση του Προέδρου του ΑΣΕΠ, κρίνει και καθορίζει µε αιτιολογημένη απόφαση της, τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων µε βάση τους τίτλους σπουδών, αρχικούς και µεταπτυχιακούς, τη βαθμολογία των τίτλων αυτών, τη γνώση ξένων γλωσσών, την τυχόν εμπειρία, τις επιστ笵ονικές εργασίες ή άλλες συναφείς δραστηριότητες των υποψηφί¬ων καθώς και µε βάση το πόρισμα που αποκομίζει από την ατομική συνέντευξη την οποία πραγματοποιεί µε καθένα από αυτούς.
Β) Η πρόσληψη του Νομικού Συμβούλου γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης, καθόσον στη προκειμένη περίπτωση δεν έχει ισχύ η διαδικασία των παρ. 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 11 του Ν. 1649/1986 (Α'147), όπως οι διατάξεις αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Άρθρο 8ο
Γενικός Διευθυντής
O Γενικός Διευθυντής της επιχείρησης προσλαμβάνεται μετά από σχετική προκήρυξη κατά την παρ. 4 του άρθρου 255 του Ν. 3463/2006 ή ορίζεται από το υπάρχον τακτικό προσωπικό της επιχείρησης και τοποθετείται, ακολουθώντας το σύστημα των προαγωγών του άρθρου 15 του παρόντος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία ορίζεται και η αμοιβή του εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου.
Της ανωτέρω αποφάσεως προηγείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε για την σύσταση Επιτροπής Επιλογής και τη δημοσίευση σχετικής προκήρυξης, στην περίπτωση της πρόσληψης με προκήρυξη, είτε για την ανάρτηση εσωτερικής υπηρεσιακής ανακοίνωσης, στην περίπτωση εσωτερικής τοποθέτησης, κατά το άρθρο 15 του παρόντος.
Απαραίτητα τυπικά προσόντα για τη θέση του Γενικού Διευθυντή θεωρούνται η κατοχή πανεπιστημιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, η πρότερη εμπειρία σε ανάλογες θέσεις ευθύνης, η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας καθώς και της χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Άρθρο 9ο
Διαδικασία πρόσληψης και επιτροπή προσλήψεων
Για την πρόσληψη του προσωπικού της Επιχείρησης εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Η διαδικασία πρόσληψης του πάσης φύσεως προσωπικού της επιχείρησης (αορίστου, ορισμένου, έργου), γίνεται κατά τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Οι προκηρύξεις, πλην αυτών που εμπίπτουν στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, συντάσσονται από την Επιτροπή Επιλογής Προσωπικού, που αποτελείται από Μέλη του Δ.Σ. και δημοσιεύονται υποχρεωτικά σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες τοπικές εφημερίδες και προαιρετικά σε μια τουλάχιστον εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 ημερών, υποβάλλουν στην επιχείρηση αίτηση στην οποία επισυνάπτουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Ειδικά για την πρόσληψη του ειδικού επιστημονικού προσωπι¬κού στην επιτροπή επιλογής προσωπικού δύναται να συμμετέχουν πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ή γνωστοί επιστήμονες σχετικοί µε την ειδίκευση του προσωπικού που θα προσληφθεί.
Ειδικότερα, οι αρμοδιότητες της επιτροπής επιλογής προσωπικού είναι οι εξής:
α. Εκδίδει την προκήρυξη, στην οποία αναφέρονται τα απαραίτητα τυπικά βαθμολογούμενα προσόντα ανά ειδικότητα και θέση. Τα βαθμολογούμενα προσόντα, ο τρόπος βαθμολόγησης των υποψηφίων, ο βαθµός βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής και η µμέθοδος στά謵ισής τους, εφόσον η πρόσληψη εμπίπτει στις ισχύουσες κάθε φορά εξαιρέσεις από τον έλεγχο του ΑΣΕΠ, καθορίζεται εκ των προτέρων, δηλαδή πριν από την έκδοση της προκήρυξης, από την Επιτροπή σε ιδιαίτερη συνεδρίαση.
β. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων.
γ. Ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύµφωνα µε την προκήρυξη.
δ. Με αιτιολογημένη απόφασή της απορρίπτει τις αιτήσεις των υ¬ποψηφίων, οι οποίοι δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα.
ε. Συντάσσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων.
στ. Εξετάζει και εισηγείται επί των ενστάσεων των απορριφθέντων υποψηφίων, εφόσον η πρόσληψη δεν υπόκειται στον έλεγχο του ΑΣΕΠ. Η εισήγηση προωθείται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται τελικώς επί των ενστάσεων.
Ως κριτήρια επιλογής των υποψηφίων θεωρούνται τα βασικά (απαραίτητα) και τα πρόσθετα ειδικά τυπικά προσόντα που προ¬βλέπονται από τον κανονισµό και την προκήρυξη. Οι τίτλοι σπουδών και όλων των λοιπών πιστοποιητικών, αναγνωρίζονται και αποδεικνύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ.
Για την τελική βαθμολόγηση των υποψηφίων λαμβάνεται υπό¬ψη ο βαθμός αξιολόγησης των τυπικών προσόντων που ορίζονται ως βαθμολογούμενα από την προκήρυξη.
Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των υποψηφίων, κα¬ταρτίζεται πίνακας από την επιτροπή στον οποίο φαίνεται η σειρά επιτυχίας κάθε υ¬ποψήφιου. Η επιλογή γίνεται, βάσει του πίνακα αυτού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που εγκρίνει την εισήγηση της επιτροπής για την πρόσληψη του πρώτου στην κατάταξη υποψηφίου. Ο αριθμός των προσλαµβανοµέ¬νων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων για τις οποίες έγινε η προκήρυξη.

Άρθρο 10ο
Κατάρτιση της σύμβασης εργασίας
Η απόφαση της Επιτροπής εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο οπότε ειδοποιείται ο επιτυχών υποψήφιος τηλεφωνικά ή/και με συστημένη επιστολή να παρουσιαστεί σε ορισμένο χρονικό διάστημα και να υπογράψει τη σύμβαση πρόσληψης.
Εάν ο επιτυχών υποψήφιος δεν παρουσιαστεί στον καθορισμένο χρόνο θεωρείται ως μη αποδεχόμενος τη θέση, οπότε και προσλαμβάνεται ο αμέσως επόμενος κατά σειρά επιτυχίας.
Πριν από την υπογραφή της σύμβασης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να λάβει γνώση του Κανονισμού αυτού, να ενημερώνεται ότι ο Κανονισμός αυτός συμπληρώνει τη σύμβαση και να βεβαιώνει ενυπόγραφα την αποδοχή.
Τη σύμβαση από την πλευρά της Επιχείρησης υπογράφει ο κατά τον νόμο εκπρόσωπος αυτής.

Άρθρο 11ο
Ανάθεση καθηκόντων
Μετά την πλήρωση των θέσεων των διοικητικών υποδιαιρέσεων της επιχείρησης, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι αναθέτουν τα καθήκοντα σε όσους στελεχώνουν κάθε διοικητική ενότητα. Η ανάθεση των καθηκόντων γίνεται με βάση τις ανάγκες και το αντικείμενο κάθε διοικητικής μονάδας και τα γενικά και ειδικά προσόντα των εργαζομένων που τη στελεχώνουν.

Άρθρο 12ο
Μητρώο εργαζοµένων
Για κάθε εργαζόμενο τηρείται φάκελος ο οποίος περιλαμβάνει:
o Τη σύμβαση εργασίας.
o Τα ατομικά του στοιχεία και την οικογενειακή του κατάσταση.
o Τα παραστατικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνδρομή των τυπικών προσόντων δυνάμει των οποίων κατέλαβε τη θέση.
o Αρχείο εγγράφων σχετιζομένων με το ασφαλιστικό του καθεστώς (ένσημα κ.λπ.)
o Αρχείο καταγραφής των πάσης φύσεως αδειών (κανονικές, άνευ αποδοχών, αναρρωτικές, ασθενείας κ.ο.κ.) με κάθε απαραίτητο συνοδεύον αποδεικτικό έγγραφο.
o Αρχείο εγγράφων σχετιζομένων με την υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου (ποινές, προαγωγές, ηθικές αμοιβές, εκθέσεις αξιολογήσεως κ.ο.κ.).
o Κάθε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί στοιχεία που επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη μισθολογική ή υπηρεσιακή του κατάσταση.
Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση το Τμήμα Προσωπικού της Επιχείρησης για τη μεταβολή οποιουδήποτε ατομικού στοιχείου ή στοιχείου που επηρεάζει τη μισθολογική ή υπηρεσιακή του κατάσταση.
Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση του ατομικού του φακέλου με αίτησή του προς το Τμήμα Προσωπικού.

Άρθρο 13ο
Τοποθέτηση
Οι προσληφθέντες τοποθετούνται από το Γενικό Διευθυντή στο Τμήμα της επιχείρησης για το οποίο προορίζονται. Ο αρμόδιος προϊστάμενος προσδιορίζει τα ειδικότερα καθήκοντα κάθε εργαζόµε¬νου, ανάλογα µε την ειδικότητά του και τις ανάγκες του Τμήματος ή της δομής/προγράμματος στο οποίο απασχολείται.
Ο εργαζόµενος θα εκτελεί οποιαδήποτε άλλη εργασία του ανα¬τίθεται από την επιχείρηση, εφόσον: α) δε συνιστά βλαπτική µεταβο¬λή των όρων της σύμβασης εργασίας, β) δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2527/97.

Άρθρο 14ο
Λύση της σύμβασης εργασίας
Η Σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στην Επιχείρηση λύεται για τους παρακάτω ενδεικτικούς και όχι περιοριστικούς λόγους:
α. Με το θάνατο του εργαζομένου.
β. Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου.
γ. Με καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους της Επιχείρησης.
δ. Για αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία του εργαζόμενου από την εργασία του πέρα από τρεις ημέρες που θεωρείται ότι λύεται η σύμβαση εργασίας με υπαιτιότητα του εργαζομένου. Η αδικαιολόγητη ή αυθαίρετη απουσία, έστω και μικρότερη από τρεις ημέρες, που γίνεται κατ' επανάληψη μπορεί να θεωρηθεί βασικός λόγος για καταγγελία της σύμβασης εργασίας από μέρους της Επιχείρησης.
ε. Αυτοδίκαια, με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας που ο νόμος ορίζει.
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους είτε της Επιχείρησης είτε του εργαζόμενου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την ατομική σύμβαση εργασίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 15ο
Προαγωγές – Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή & Υπευθύνων Διοικητικών Ενοτήτων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου προα¬γωγή θεωρείται:
α. Η µετακίνηση Προϊσταμένου Τμήματος σε θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υπευθύνου Δομής στη θέση του Προϊσταμένου Τμήματος ή εργαζόµενου σε θέση Υπευθύνου Δομής/Προγράμματος.
β. Η ανάθεση καθηκόντων που αντιστοιχούν σε ειδικότητα α¬νωτερης, ως προς το τυπικό προσόν, κατηγορίας, µε την επι¬φύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν. 2527/97.
2. Οι προαγωγές και οι τοποθετήσεις σε θέσεις Υπευθύνων Διοικητικών Ενοτήτων αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, µε βάση αιτιολογημένη εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.
Η τοποθέτηση στη θέση του Γενικού Διευθυντή με το σύστημα του παρόντος άρθρου, γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οι απολαβές του καθορίζονται από το Ν. 4024/2011, όπως ισχύει κάθε φορά και οι λοιποί εργασιακοί όροι, που απορρέουν από τα καθήκοντα και υποχρεώσεις της εν λόγω θέσεως ευθύνης, διαμορφώνονται σύμφωνα και με την Εργατική Νομοθεσία.
3. Οι προαγόµενοι/τοποθετούμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που απαιτεί ο Κανονισμός για τη θέση στην οποία προάγονται/τοποθετούνται. Επιπλέον πρέπει να κατέχουν, κατά το χρόνο της αίτησης/εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση ή επικουρικά κατά το χρόνο της τοποθέτησης/προαγωγής, τον αντίστοιχο βαθμό κατάταξης, σύμφωνα με τα άρθρα 6, 10 και 28 του Ν. 4024/2011, χωρίς την εφαρμογή των ποσοστώσεων της στοχοθεσίας, στην οποία δεν υπάγονται κατά τη σύνταξη του παρόντος οι κοινωφελείς επιχειρήσεις.

Άρθρο 16ο
Χρονικά όρια εργασίας
1. Η διάρκεια της εργασίας για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ορίζεται σε 8 ώρες ανά ημέρα, 5νθήµερη ανά εβδομάδα και 40 ώρες ανά εβδομάδα. Το ωράριο απασχόλησης είναι 7.30 πμ έως 15.30μμ. Στην Επιχείρηση μπορεί να ισχύσει η εφαρμογή διαφορετικού ωραρίου προκειμένου να διευκολύνεται η λειτουργία επι μέρους Δομών, Παιδικοί σταθμοί , κλπ. Επίσης στα πλαίσια της συμφιλίωσης της εργασιακής με την οικογενειακή ζωή η προσέλευση στην εργασία μπορεί να γίνεται μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου και απόφαση του Γενικού Διευθυντή σε διαφορετική ώρα με αντίστοιχη αποχώρηση από την εργασία 8 ώρες αργότερα από την ώρα προσέλευσης. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων μπορούν να τροποποιούν το ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες τις Επιχείρησης σε γνώση και συμφωνία με το Γενικό Διευθυντή.
2. Η επιχείρηση δεν έχει εν γένει δικαίωμα να υπερβαίνει το ανώτατο όριο εργασίας, που κα¬θοριζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας ή των ανάλογων συλλογικών συμβάσεων.
3. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η απασχόληση του προσωπικού, πέραν του συμβατικού ωραρίου και μέχρι την συμπλήρωση του νόμιμου αριθμού ωρών (υπερεργασία) ή και πάνω από αυτό τον αριθμό (υπερωρία), για την αντιμετώπιση επειγουσών η έκτακτων αναγκών, με εφαρμογή των διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. Ο εργαζόμενος οφείλει να ανταποκριθεί, εκτός εάν η άρνησή του είναι αντικειμενικά δικαιολογημένη, σύμφωνα με την καλή πίστη. Η υπερωριακή απασχόληση εγκρίνεται από το Γενικό Διευθυντή.
4. Για την πρόσθετη αυτή εργασία ο εργαζόμενος, έχει δικαίωμα να επιλέξει μεταξύ συμπληρωματικής αμοιβής, κατά τα εκάστοτε ισχύοντα στην εργατική νομοθεσία και αδείας, πλέον της κανονικής, μία ημέρα για κάθε συμπληρωμένες οκτώ ώρες υπεργασιακής ή υπερωριακής απασχόλησης. Το ύψος και οι προϋποθέσεις καταβολής της συμπληρωματικής αμοιβής καθορίζονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία και από σχετικές στα νόμιμα πλαίσια αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.
5. Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος καθώς και ολόκληρου του επόμενου άρθρου δεν υπόκειται ο Γενικός Διευθυντής.

Άρθρο 17ο
Προσέλευση του προσωπικού - έναρξη και λήξη εργασίας
Η είσοδος του προσωπικού στο χώρο εργασίας γίνεται, τουλάχι¬στον, 5 λεπτά, πριν την καθορισµένη ώρα έναρξης της εργασίας και πιστοποιείται με την υπογραφή σε σχετικό παρουσιολόγιο που υπάρχει σε όλες τις δομές.
Στην περίπτωση που ο εργαζόµενος απουσιάζει αδι¬καιολογήτως ή αυθαίρετα, είτε µεµονωµένα είτε κατ' επανάλη¬ψη από την εργασία του εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και των σχετικών νόµων, αυτές περί κα¬ταγγελίας της σύµβασης εργασίας.
Την ευθύνη για την τήρηση του παρουσιολογίου και των ωραρίων έχουν οι Προϊστάμενοι των Διοικητικών Ενοτήτων και οι επικεφαλής των επιμέρους δομών όπου αυτό επιβάλλεται από τις εκάστοτε ΚΥΑ και εγκυκλίους.

Άρθρο 18ο
Απομάκρυνση εκ της εργασίας
Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού, για οποιονδήποτε λόγο, κατά τη διάρκεια της εργασίας του. Σε περίπτωση ατομικής ανάγκης, η απομάκρυνση είναι δυνατή εφ' όσον τη δη¬λώσει ο εργαζόμενος, στον αρμόδιο υπεύθυνο και εφόσον ο υπεύθυνος την εγκρίνει.
Απομάκρυνση για εκτέλεση υπηρεσίας επιτρέπεται µόνο, κατό¬πιν εντολής του αρµόδιου προϊσταµένου.
Απαγορεύεται, η κατά τη διάρκεια της εργασίας, αποχώρηση των εργαζομένων, χωρίς τη συνδρομή σοβαρού, έκτακτου και κατεπείγοντος λόγου και χωρίς γραπτή και ειδικώς αιτιολογημένη αίτηση προς τον ιεραρχικώς προϊστάμενο και έγκριση από αυτόν. Για τις άδειες με ευθύνη των Υπεύθυνων των Δομών ή των Προϊσταμένων των Τμημάτων ενημερώνεται το Τμήμα Προσωπικού για την τήρηση σχετικού αρχείου. Οι αποχωρούντες κατόπιν της ανωτέρω εγκρίσεως από την υπηρεσία υποχρεούνται να επανέλθουν την καθορισμένη ώρα επανόδου και να ειδοποιούν τον Προϊστάμενο του Τμήματός τους ή τον υπεύθυνο της Δομής ή του Προγράμματος στο οποίο απασχολούνται.

Άρθρο 19ο
Κίνηση οχημάτων
1. Απαγορεύεται η χρήση των αυτοκινήτων της επιχείρησης για προσωπικούς λόγους.
Με ευθύνη του επικεφαλής της Δομής, στην οποία εντάσσεται λειτουργικά το όχημα, τηρείται βιβλίο κίνησης, στο οποίο καταγράφονται οι κινήσεις (χιλιομετρικές αποστάσεις) που αυτό πραγματοποιεί και για τις οποίες ενημερώνεται άμεσα το Γραφείο Κίνησης της Επιχείρησης για την τήρηση του σχετικού αρχείου.
Η χρήση του αυτοκινήτου της επιχείρησης γίνεται µόνο κατά τη διάρκεια του θεσµοθετηµένου ωραρίου εργασίας και σε καµία περίπτωση πέρα από αυτό, εκτός και αν υπάρχει ιδιαίτερος υπηρε¬σιακός λόγος και µόνο κατόπιν αδείας του αρμόδιου προϊστάμενου.

Άρθρο 20ο
Άδειες εργαζομένων
Με τις προϋποθέσεις της εργατικής νοµοθεσίας χορηγείται κά¬θε χρόνο κανονική άδεια στους εργαζόµενους. Η χορήγηση της προγραμματισμένης κανονικής άδειας προϋποθέτει την υποβολή σχετικής αίτησης του εργαζομένου τουλάχιστον μία (1) εβδομάδα πριν την ημερομηνία για την οποία ζητείται. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωμα, να καθορίζει ενιαίο χρόνο χορήγησης α¬δειών σε όλους τους εργαζομένους ή σε οµαδες εργαζοµένων, κατα τµήµατα, της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, οι εργαζόμενοι οφείλουν να προγραμματίζουν εγκαίρως τις άδειές τους. Σε περιπτωση υπέρβασης της διαρκειας της αδειας που χορηγήθηκε, ο εργαζόµενος θεωρειται ότι απουσια¬ζει αδικαιολόγητα, οπότε ισχύουν οι σχετικές διαταξεις που προ¬βλέπονται από τον κανονισµό αυτό.
Άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται για διάστημα μέχρι ενός μηνός μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας, και µόνο κατόπιν γραπτής και αιτιολογηµένης αίτησης του εργαζόµενου και έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, κατα την απόλυτη κριση του.
Η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών ρυθµιζεται µε ειδική πολιτική, που θεσπιζει η επιχειρηση, στην προσπαθεια της να συµβαλλει στην επιµόρφωση των εργαζοµένων. Η χορήγηση εκπαιδευτικής αδειας και οι όροι µε τους οποιους γινεται, προϋπο¬θέτει κοινή συναινεση επιχειρησης και εργαζόµενου.

Άρθρο 21ο
Ειδικές άδειες
Στους εργαζόµενους χορηγούνται ειδικές αδειες µε αποδοχές, σύµφωνα µε τις διαταξεις της κειµενης νοµοθεσιας και στις παρα¬κατω περιπτώσεις:
• Γαµος: 5 εργασιµες µέρες µε αποδοχές.
• Τοκετός συζύγου: 2 εργάσιµες µέρες µε αποδοχές για τον πατέρα
• Μητρότητα (τοκετός και λοχεία): 8 εβδομάδες (56 ημέρες) πριν την πιθανολογούμενη ημερομηνία τοκετού και 9 εβδομάδες (63 ημέρες) μετά, με αποδοχές.
• Άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιών: Μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας, δίνεται η δυνατότητα επιλογής, κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ: α) επιστροφής στην εργασία με μειωμένο ωράριο είτε κατά δύο (2 ) ώρες για το πρώτο δωδεκάμηνο και κατά μία (1) ώρα για τους επόμενους έξι μήνες είτε κατά μία (1) ώρα για χρονικό διάστημα τριάντα (30) μηνών, β) συνεχόμενης ισόχρονης άδειας τρεισήμισι μηνών μετ' αποδοχών.
• Γονική άδεια άνευ αποδοχών: μέχρι 3 1/2 µηνες για κάθε γονέα.
• Γονική άδεια (σχολικής παρακολούθησης): Άδεια απουσίας µετ' αποδοχών, για ορισμένες ώρες την ημέρα ή και ολόκληρη την ημέρα εφόσον δικαιολογείται από τις περιστάσεις, μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) εργάσιμων ηµερών για κάθε ημερολογιακό έτος, συνολικά και για τους δύο γονείς, για κάθε παιδί μέχρι 16 ετών. Η άδεια δεν μεταφέρεται, αν δεν εξαντληθεί μέχρι 31/12 κάθε ημερολογιακού έτους.
• Θάνατος συγγενούς πρώτου και δεύτερου βαθµού: 2 εργασιµες µέρες µε αποδοχές.
• Άδεια συμμετοχής σε εξετάσεις: 30 ημέρες κατ' έτος, άνευ αποδοχών, με δυνατότητα καταβολής τους από τον O.Α.Ε.Δ., σε μαθητές/ σπουδαστές/ φοιτητές εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευόμενων από το Δημόσιο. Για σπουδαστές με συμπληρωμένο το 28ο έτος της ηλικίας τους, η άδεια ισχύει για την προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών που ο εργαζόμενος παρακολουθεί, προσαυξημένη μέχρι δύο έτη.
• Άδεια εξετάσεων σε μεταπτυχιακούς φοιτητές: 10 ημέρες κατ' έτος, άνευ αποδοχών και έχει ισχύ ως δικαίωμα για δύο έτη.
• Άδεια αιμοδοσίας: 1 ημέρα μετ' αποδοχών για όσους προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ή Συνεργείο Αιμοδοσίας.
• Άδεια ΑμεΑ: 6 ημέρες πλέον της κανονικής άδειας, μετ' αποδοχών.
• Άδεια μονογονεϊκής οικογένειες: 6 ημέρες πλέον της κανονικής άδειας, μετ' αποδοχών, σε χήρους/-ες ή άγαμους γονείς που έχουν την επιμέλεια τέκνων έως 12 ετών. Προσαυξάνεται σε 8 ημέρες, αν πρόκειται για γονείς τριών τέκνων και άνω, κάτω των 12 ετών.
• Συνδικαλιστική άδεια όπως αυτή προβλέπεται από την εργατικη νοµοθεσία.
Ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών άδειας που προαναφέρεται, για κάθε µία από τις παραπάνω περιπτώσεις, χορηγείται µε την επί¬κληση, την προσκόµιση και τον µετέλεγχο στοιχείων που αποδει¬κνυουν το εκάστοτε περιστατικό. Παράταση των παραπάνω καθο¬ρισµένων εργάσιµων ηµερών αδείας μετ' αποδοχών δεν είναι δυνατη.
Για όλες τις υπόλοιπες ειδικές περιπτώσεις αδειών, ισχύουν όσα ορίζονται από την εργατική νομοθεσία όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 22ο
Ασθένειες
Κάθε εργαζόµενος που αδυνατεί να προσέλθει στην εργασία του, λόγω ασθενείας οφείλει να ειδοποιήσει την επιχείρηση για την αδυναµία του να εργασθεί. Στη συνέχεια, πρέπει να προσκοµίσει βεβαιωτικό έγγραφο για την ασθένειά του, από τον γιατρό του φο¬ρέα που είναι ασφαλισµένος. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος παραλείψει να αναγ¬γείλει την απουσία από την εργασία του λόγω ασθενείας, συγχρόνως δε, αν δεν προσκοµίσει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τα απαιτούµενα βεβαι¬ωτικά έγγραφα στη διοίκηση της επιχείρησης, τότε εφαρµό¬ζονται οι οικείες διατάξεις της εργατικης νοµοθεσίας και του παρόντος κανονισµού για την αδικαιολόγητη και αυθαιρετη απουσία του εργαζόµενου.
Δίνεται επίσης η δυνατότητα για χορήγηση βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου έως δύο (2) ημέρες κάθε φορά και όχι περισσότερες από τέσσερις (4) ημέρες κατ' έτος, με την προϋπόθεση ότι η ημέρα ή οι ημέρες της εν λόγω βαχυχρόνιας άδειας δεν προηγούνται ή δεν έπονται αργίας και δεν ζητούνται μεταξύ αργιών.

Άρθρο 23ο
Αποδοχές λόγω ασθενείας
Ο εργαζόµενος που εµποδιζεται να εργασθει λόγω ασθενειας, εάν δεν έχει συµπληρωσει 10 µέρες στην επιχειρηση από την πρόσ¬ληψή του, δε δικαιούται µισθό. Εάν έχει συµπληρώσει το δεκαήµε¬ρο, δικαιούται όσα ορίζονται από την εργατική νομοθεσία.
Μετά τη συµπλήρωση ενός έτους, δικαιούται άδεια ασθενείας ενός µηνός, 26 ηµεροµισθια για εργατοτεχνίτες. Η επιχειρηση έχει το δικαιωµα, να εκπέσει από το ποσό των ανωτέρων αποδοχων, κάθε ποσό που ωφελειται ο εργαζόµενος, σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία.
Για τις τρεις πρωτες µέρες ασθενειας του εργαζόµενου, η επι¬χειρηση υποχρεούται να καταβάλλει σ' αυτόν, το ήµισυ των ηµε¬ροµισθίων. Από την τέταρτη µέρα, αναλαµβάνει την επιδότηση του εργαζοµένου το Ι.Κ.Α., η δε επιχειρηση καταβάλλει τη διαφορά µε¬ταξύ του ηµεροµισθιου και της ηµερήσιας επιδότησης του Ι.Κ.Α.
Σε ό,τι αφορά τις ημέρες βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση του υπαλλήλου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου του παρόντος, η απουσία του μισθωτού από την υπηρεσία καθίσταται δικαιολογημένη, χωρίς επίπτωση στο αναλογούν ημερομίσθιό του που καταβάλλεται ολόκληρο από την επιχείρηση.

Άρθρο 24ο
Μετακίνηση - αποζημίωση εκτός έδρας
Οι λεπτομέρειες για τις μετακινήσεις των εργαζομένων μπορεί να προσδιορίζονται αναλυτικά σε σχετική απόφαση του Δ.Σ. περί μετακινήσεων.
Κάθε µετακινηση εργαζόµενου, εκτός του µόνιµου τόπου απα¬σχόλησής του, για την εκτέλεση υπηρεσιας ή στο πλαίσιο αυτής, γινεται κατόπιν εντολής του Γενικού Διευθυντή.
Για κάθε μετακίνηση καταβάλλονται τα έξοδα μετακίνησης και διανυκτέρευσης, εφόσον υποβληθούν τα αντίστοιχα παραστατικά από τον μετακινούμενο υπάλληλο καθώς και ημερήσια αποζημίωση, υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του Ν. 2685/99 και τους τυχόν ειδικότερους όρους της ανωτέρω απόφασης του Δ.Σ.
Για τις μετακινήσεις εσωτερικού εκτός έδρας εκδίδεται σχετική απόφαση-εντολή μετακίνησης από τον Πρόεδρο, ενώ για τις μετακινήσεις στο εξωτερικό απαιτείται λήψη απόφασης από το Δ.Σ.

Άρθρο 25ο
Στράτευση
Εργαζόµενοι, που ανήκουν στο µόνιµο προσωπικό, όταν καλού¬νται στις τάξεις του στρατού προς εκπλήρωση στρατιωτικής ανάγκης λόγου επιστράτευσης ή για άλλο λόγο, διατηρουν τη σχέση εργασίας τους µε την επιχείρηση και επανέρχονται αυτοδίκαια στην εργα¬σία τους µετά την απόλυσή τους από το στρατό, εφ' όσον έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες εργασίας στην επιχείρηση.
Ο χρόνος της στρατιωτικής υπηρεσίας, λογίζεται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας από την επιχείρηση, όπως ο νόµος ορίζει για τη στράτευση.
Οι αποδοχές ή το επίδοµα στράτευσης καταβάλλεται από τους ασφαλιστικους οργανισµους, συµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τη σχετική νοµοθεσία.
Εργαζόµενοι που δεν παρουσιάζονται, για ανά¬ληψη εργασίας στην επιχείρηση, εντός 30 ηµερών από την από¬λυσή τους από τον στρατό, θεωρουνται ως µονοµερώς καταγ¬γείλαντες τη συµβαση εργασίας.

Άρθρο 26ο
Αποδοχές
Οι αποδοχές, τις οποίες δικαιούται το προσωπικό, οφείλονται από την ημέρα που αναλαμβάνει εργασία στην Επιχείρηση και καταβάλλονται δεδουλευμένες για χρονικά διαστήματα διάρκειας ενός μήνα, την πρώτη μέρα κάθε επόμενου μήνα.
Σε περίπτωση μη παροχής εργασίας από μέρους του εργαζόμενου από υπαιτιότητα του, δεν οφείλονται αποδοχές. Επί μερικής παροχής εργασίας (μειωμένο ωράριο) οφείλονται αποδοχές αναλόγως μειωμένες.
Ο εργαζόμενος διατηρεί την αξίωση του για το μισθό, αν μετά δεκαήμερη τουλάχιστον παροχή εργασίας στην Επιχείρηση, εμποδίζεται να εργαστεί από σπουδαίο λόγο, που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του (ασθένεια βραχείας διάρκειας, τραυματισμός, στράτευση ως εφέδρου, αποκλεισμός από ανώτερη βία, κ.α.).
Το ύψος των τακτικών αποδοχών διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 27ο
Τόπος εργασίας
Τόπος εργασίας θεωρείται η περιοχή του Δήμου Βόλου, μετά την εφαρμογή του Ν. 3854/2010, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στην α¬τοµική συµβαση εργασίας του καθε εργαζόµενου. Ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να παρέχει την εργασία του, σε οποιοδήποτε τόπο παρέχει τις υπηρεσίες της η επιχείρηση, κατα την κρίση της, µε τους περιορισµους των διαταξεων της ισχυουσας νοµοθεσίας.

Άρθρο 28ο
Υποχρεώσεις προσωπικού
Καθε εργαζόµενος υποχρεούται:
• Να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, του παρόντος κανονισμού και της οδηγίες τις διοίκησης της επιχείρησης.
• Να προσέρχεται στην εργασία του στην καθορισµένη ώρα.
• Να συµµορφώνεται πρόθυµα στις εντολές της διευθυνσης της επιχείρησης και τις οδηγίες των προϊσταµένων του και να συ¬µπεριφέρεται ευπρεπώς προς αυτους, καθώς και στους συναδέλ¬φους του και τους επωφελούμενους πολίτες της επιχείρησης.
• Να συντελεί στη διατήρηση της γενικής καθαριότητας του ερ¬γασιακου και κοινόχρηστου χώρου.
• Να χρησιµοποιεί, αναλογα µε το είδος της εργασίας του τα καθο¬ρισµένα µέσα υγιεινής και προφυλαξης (µασκες, γαντια, κ.λ.π.).
• Να έχει την ευθύνη και να φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία των εργαλείων ή µηχανηµάτων που µεταχειρί¬ζεται, και να αναφέρει στον προίσταµενό του καθε βλαβη που παρουσιαζεται.
• Οι εργαζόµενοι δεν πρέπει να προξενούν βλαβες ή φθορές σε έπιπλα, εργαλεία, µηχανήµατα, υλικα, κ.λπ. Να φροντίζουν µε την προσήκουσα επιµέλεια και προσοχή ούτως ωστε να µην προξενήσουν βλαβες, σε περίπτωση δε βλαβων στα ανωτέρω κι αν αυτές οφείλονται σε αποδεδειγµένη υπαιτιότητα του εργαζוּένου, οποιουδήποτε βαθµού ή δόλου τότε υπόκειται στις δια¬ταξεις της νοµοθεσίας.
• Να εκτελεί οποιαδή¬ποτε αλλη εργασία πέρα από αυτή που συνήθως εκτελεί, αν οι αναγκες της επιχείρησης το απαιτούν, και η εργασία αυτή δεν επιφέρει βλαπτική µεταβολή των όρων της σύµβασης του εργα¬ζόµενου, και να εκπαιδεύεται σε καθε νέα εργασία που καθορίζει η επιχείρηση.
• Να τηρεί εχεµύθεια για καθε εµπιστευτική πληροφορία προσω¬πικού ή επαγγελµατικού χαρακτήρα που υπέπεσε στην αντίληψή του, λόγω της θέσης του και του επαγγέλµατός του.

Άρθρο 29ο
Υποχρεώσεις της επιχείρησης
• Να τηρεί όλες τις διαταξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας και τους όρους αυτού του κανονισµού.
• Να τηρεί απέναντι στους εργαζόµενους την αρχή της ίσης µετα¬χείρισης αλλά και αξιοκρατίας όσον αφορά την ανάθεση ευθυνών, τη μισθδοσία και γενικά την εξέλιξη του εργαζομένου στην επιχείρηση.
• Να παίρνει όλα τα ενδεδειγµένα µέτρα για την υγιεινή και ασφαλεια του προσωπικού.
• Να φροντίζει, να εξασφαλίζει µέσα στο πλαίσιο των δυνατοτή¬των της, στους εργαζόµενους, την παροχή επαγγελµατικων γνωσεων καθως και τις απαραίτητες δυνατότητες, που θα τους επιτρέψουν να αναπτύξουν τις ικανότητες και την αποδοτικότη¬τά τους, τόσο για το καλό της επιχείρησης όσο και για την επαγ¬γελµατικη τους εξέλιξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
• Να φροντίζει να πληροφορεί τακτικά τους εργαζόµενους για θέ¬µατα προσωπικού και γενικότερα για θέµατα της επιχείρησης, εφ' όσον το θεωρεί απαραίτητο.

Άρθρο 30ο
Ενέργειες που δεν επιτρέπονται
Για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης, το προσωπικό οφείλει να µην προβαίνει στις παρακάτω ενέργειες.
• Δεν επιτρέπεται εκ µέρους του προσωπικού, η άσκοπη κατανά¬λωση του χρόνου, η εκτέλεση ατοµικης ή ξένης προς την επιχεί¬ρηση εργασίας, εντός του εργάσιµου χρόνου.
• Δεν επιτρέπεται η είσοδος κατά τις εργάσιµες ωρες, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης, συγγενων και φίλων στο χωρο της εργα¬σίας.
• Δεν επιτρέπεται η χρησιµοποίηση τηλεφωνων της επιχείρησης για ιδιωτικές συνδιαλέξεις. Σε ειδικές περιπτωσεις, επιτρέπεται µε άδεια του προϊσταµένου.
• Δεν επιτρέπεται η άρνηση εργασίας για τα καθηκοντα που έχουν ανατεθεί, η παραβίαση του ωραρίου -όπως αυτό κάτωθι προσ¬διορίζεται ειδικότερα- η εγκατάλειψη θέσεως (εκτός εννοείται σπουδαίου λόγου).
• Δεν επιτρέπεται η λαθραία εξαγωγη κάθε προϊόντος, υλικού α¬ντικειµένου, εργαλείου και γενικά περιουσιακων στοιχείων της επιχείρησης.
• Δεν επιτρέπεται η άµεση η έµµεση ληψη οποιουδηποτε ανταλ¬λάγµατος, µε αφορµη εκτέλεση εργασίας από τρίτους, που έχουν η επιδιωκουν οποιαδηποτε σχέση µε την επιχείρηση.
• Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα στους στεγασμένους χώρους της επιχείρησης σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.
• Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο άσκηση βίας, χρήση προσβλητικών εκφράσεων και ύβρεων, καθώς και κάθε είδους συμπεριφορά η οποία είναι αντίθετη προς το πνεύμα καλής συνεργασίας και τω κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας.

Άρθρο 31ο
Πειθαρχικό δίκαιο

1) Κάθε παράβαση των καθηκόντων του προσωπικού με υπαίτια πράξη ή παράλειψη, αποτελεί πειθαρχικό αδίκημα.
2) Μεταξύ των πειθαρχικών αδικημάτων περιλαμβάνονται ιδίως:
α. Η δημόσια, προφορικώς ή εγγράφως άσκησης κριτικής των πράξεων της διοίκησης της επιχείρησης με εκφράσεις που αποδεικνύουν έλλειψη σεβασμού.
β. Η αναξιοπρεπής διαγωγή μέσα και έξω από την επιχείρηση .
γ. Η καθυστέρηση για ανάληψη εργασίας ή η πρόωρη αποχώρηση από την εργασία.
δ. Η ραθυμία, η αμέλεια καθώς και η ατελής ή μη έγκαιρη εκπλήρωση του καθήκοντος.
ε. Η ανάρμοστη συμπεριφορά στους πολίτες, τους προϊσταμένους και τους λοιπούς υπαλλήλους.
στ. Η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων.
ζ. Η άρνηση εκτέλεσης της υπηρεσίας.
η. Η παράβαση της εχεμύθειας που επιβάλλεται από την επιχείρηση.
θ. Η φθορά λόγω ασυνήθιστης χρήσης, ή εγκατάλειψης ή παράνομη χρήση πράγματος που ανήκει στην επιχείρηση.
ι. Κάθε πράξη ή παράλειψη που προέρχεται από δόλο ή βαριά αμέλεια, η οποία, αν και είναι κατά τους τύπους νόμιμη, μπορεί οπωσδήποτε να βλάψει ή να θέσει σε κίνδυνο την επιχείρηση.
3) Πειθαρχικοί προϊστάμενοι του προσωπικού της επιχείρησης είναι :
α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Ο Γενικός Διευθυντής της Επιχείρησης.
γ. Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων.
δ. Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων.

4) Οι πειθαρχικές ποινές είναι:
α.Προφορική παρατήρηση
β. Γραπτή παρατήρηση
γ. Γραπτή επίπληξη
δ. Χρηματικό πρόστιμο, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία
ε. Απόλυση
5) Οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι επιβάλλουν τις εξής ποινές :
α. Ο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού την ποινή προστίμου μέχρι τις αποδοχές ένα μήνα.
β. Την ποινή της προφορικής παρατήρησης και γραπτής παρατήρησης μπορούν να επιβάλλουν όλοι οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι.
γ. Την ποινή της γραπτής επίπληξης επιβάλλει ο Γενικός Διευθυντής.
δ. Μεταξύ περισσοτέρων πειθαρχικών προϊσταμένων, οι οποίοι επιλήφθηκαν αρμοδίως, προτιμάται εκείνος που προϊσταται σε ιεραρχία.
6) Η πειθαρχική διαδικασία αρχίζει με την κλήση σε απολογία από τον πειθαρχικό προϊστάμενο. Η κλήση σε απολογία γίνεται εγγράφως και η απολογία παραδίδεται εγγράφως στον πειθαρχικό προϊστάμενο. Ο πειθαρχικός προϊστάμενος μετά την εκτίμηση των συγκεντρωθέντων στοιχείων αποφασίζει:
α) να θέσει την υπόθεση στο αρχείο αν δεν προκύπτουν ευθύνες
β) να επιβάλλει ποινή της αρμοδιότητας του και
γ) να παραπέμψει σε υπέρτερο πειθαρχικό προϊστάμενο.
7) Κατά των αποφάσεων των πειθαρχικών προϊσταμένων μπορεί να ασκηθεί έφεση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της πειθαρχικής απόφασης.
8) Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης είναι αρμόδιο :
α) Για πειθαρχική κρίση του προσωπικού της επιχείρησης
β) Για εκδίκαση εφέσεων κατά αποφάσεων πειθαρχικών προϊσταμένων.
γ) Για κρίση πειθαρχικών υποθέσεων που παραπέμπονται από τους πειθαρχικούς προϊσταμένους.
9) Το Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης μπορεί να επιβάλλει κάθε πειθαρχική ποινή.
Το δικαίωµα της επιχείρησης για καταγγελία των συµβάσεων ερ¬γασίας των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής νοµοθεσίας, είναι ανεξάρτητο από τις διατάξεις που προ¬βλέπονται από τον κανονισµό αυτό.
Άρθρο 32ο
Βιβλία ποινών
Η επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί βιβλίο που ορίζεται από το νόµο, στο οποίο αναγραφονται τα ονόµατα των µισθωτων, στους οποίους επεβλήθησαν, κατα τον κανονισµό, ποινές και το χρόνο που επεβλήθησαν.

Άρθρο 33ο
Μισθολογικό σύστηµα
Η επιχείρηση ακολουθεί το ισχύον κάθε φορά για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις µισθολογικό σύστηµα, που κατά τη σύνταξη του παρόντος Κανονισμού ρυθμίζεται από το Ν. 4024/2011.
Έτσι, για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου συμπεριλαμβανομένων και όσων κατέχουν θέσεις ευθύνης (διευθυντή, προϊσταμένου), το ανώτατο όριο των μηνιαίων αποδοχών για κάθε εκπαιδευτική κατηγορία (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ, ΠΕ) διαμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στο Δημόσιο Τομέα και τους ΟΤΑ, κατά τον παραπάνω νόμο,.

Άρθρο 34ο
Σύστηµα αξιολόγησης προσωπικού
Αξιολόγηση µε βαθµολόγηση κριτηρίων.
Με την επιφύλαξη της υπαγωγής των Κοινωφελών Επιχειρήσεων στο σύστημα στοχοθεσίας του Ν. 3230/04 και το σύστημα αξιολόγησης και υπηρεσιακής εξέλιξης των άρθρων 7 και 8 του Ν. 4024/2011, η αξιολόγηση των εργαζοµένων, όταν απαιτείται, γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης που επιτελεί ρόλο υπηρεσιακού συμβουλίου, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης/Τμήματος της Επιχείρησης και µε βαθµολόγηση κριτη¬ρίων γενικής εφαρµογής, τα οποία συνοδεύονται από συντελεστές βαρύτητας που διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη θέση εργασίας.
Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:
• τακτικότητα προσέλευσης
• τεχνική κατάρτιση
• συνέπεια - επιµέλεια
• προθυµία - πρωτοβουλία
• επικοινωνία
• συνεργατικότητα - συλλογικότητα
• ταύτιση µε τους στόχους της επιχείρησης
• ηγετική ικανότητα
• αποδοτικότητα
• κρίση - λήψη αποφάσεων
Για κάθε κριτήριο υπάρχει διαφορετικός συντελεστής, σε σχέση µε τη θέση εργασίας του αξιολογούµενου, που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. Η εφαρµογή του συστήµατος αξιολόγησης ξεκινά από τους ίδιους τους εργαζόµενους. Ο κάθε εργαζόµενος βαθµολογεί τον εαυτό του και στη συνέχεια οι προϊστάµενοί του στην ιεραρχία της επιxείρησης. Η τελική αξιολόγηση γίνεται σε κάθε περίπτωση από το Διοικητικό Συμβούλιο, που επιτελεί ρόλο υπηρεσιακού συμβουλίου.
Η βαθµολόγηση γίνεται σε ατοµικά φύλλα αξιο¬λόγησης και μπορεί να λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της πρόσθετης αμοιβής του επόμενου άρθρου και όποιας εν γένει επιπλέον αμοιβής επιτρέπεται, πάντα κατόπιν απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και μέσα στα καθοριζόμενα από τον Ν. 4024/2011 ανώτατα όρια.

Άρθρο 35ο
Πρόσθετες αµοιβές
Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από το Δηµοτικό Συµβούλιο, ποσοστό µέχρι 12% των καθαρών κερδων κάθε χρήσης µπορεί να κρατηθεί σε ιδιαίτερο λογαριασµό για την παροχή κινητρων στους εργαζόµενους, µε τη µορφή πρό¬σθετων υλικών αµοιβών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 260 παρ. 8 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
Δικαιούχοι των ανωτέρω αµοιβών είναι, κατόπιν αξιολόγησης με τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου και σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, όλοι οι εργαζόµενοι µε σχέση εξαρτημένης εργασίας, εφόσον: α) δεν έχουν τιµωρηθεί µε οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή και β) υπηρετούν κατά το χρόνο καταβολης των αµοιβών.
Ο χρόνος καταβολής των πρόσθετων αµοιβών είναι ίδιος για όλους τους δικαιούχους. Στους µισθωτούς µερικής απασχόλησης καταβάλλεται πρόσθετη αµοιβή ανάλογα µε το χρόνο της µειωµένης απασχόλη¬σης τους.
Η Επιχείρηση υποχρεούται να τηρεί το υπό του νόμου ορισμένο βιβλίο, στο οποίο αναγράφονται κατά χρονολογική σειρά τα ονόματα των εργαζομένων στους οποίους χορηγήθηκαν αμοιβές, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό, ο λόγος και ο χρόνος χορήγησης.

Άρθρο 36ο
Υπερωρίες
Εργασία υπερωριακή επιτρέπεται, με την επιφύλαξη της επέκτασης της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4024/2011 και στις κοινωφελείς επιχειρήσεις, μόνο για την αντιμετώπιση εποχιακών και εξαιρετικά επειγουσών αναγκών, κατόπιν εγκρίσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από σχετική εισήγηση του Γενικού Διευθυντή.

Άρθρο 37ο
Ενηµέρωση - Πληροφόρηση
Η αρχή της διαφάνειας των εργασιακων σχέσεων υλοποιείται από την επιχείρηση µε την τακτική και σφαιρική ενηµέρωση των εργαζοµένων, σχετικά µε την πορεία και τα προβλήµατα των εργα¬ζοµένων και την πληροφόρηση των εργαζοµένων στην επιχείρηση.

Άρθρο 38ο
Συµµετοχή των εργαζοµένων
Η επιxείρηση θεωρεί ότι η συµµετοχή των εργαζόµενων είναι βασική αρχή που:
• οδηγεί στον επαναπροσδιορισµό του εργαζοµένου σε σχέση µε την εργασία του και ανοίγει το δρόµο προς την άσκηση επιρροής του εργαζόµενου προς την απόφαση και
• παράλληλα, συµβάλλει στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της επιχείρησης.
Η επιχείρηση υλοποιεί την αρχή της συµµετοχής, µε την εφαρ¬µογή των σχετικων διατάξεων και µε το θεσµό της συλλογικής και ατοµικής συµµετοχής των εργαζόµενων.

Άρθρο 39ο
Συλλογική συµµετοχή
Η επιχείρηση µπορεί να συγκαλεί συγκεντρώσεις των ερ¬γαζόµενων, µε στόχο την πληρέστερη ενηµέρωση τους σε θέµατά τους, καθως και σε γενικότερα θέµατα της επιχείρησης, µε ανταλ¬λαγή απόψεων πάνω σ' αυτά.

Άρθρο 40ο
Κοινωνική πολιτική
Η επιχείρηση αναπτύσσει στα πλαίσια των οικονοµικων και λειτουργικων της δυνατοτήτων κοινωνική πολιτική µε τους παρα¬κάτω στόχους:
Την ενίσχυση κοινωνικων δραστηριοτήτων των εργαζοµένων και των οικογενειων τους. Στον τοµέα αυτό επιδιωκεται η ενθάρρυνση και ενίσχυση πολιτιστικων, επιµορφωτικων, αθλητικων και άλλων µορφων κοινωνικής δραστηριότητας που αναπτύσσονται από οµάδες εργαζοµένων, προάγουν τη συνεργασία µεταξύ τους και συµβάλλουν στην ανύψωση της ποιότητας της ζωής τους.
Η επιχείρηση ιεραρχεί αυστηρά τις δραστηριότητές της στους τοµείς της κοινωνικής πολιτικής µε βάση τους διαθέσιµους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της και το βάρος των διαφόρων αναγκών των εργαζοµένων. Σε καµία περίπτωση πόροι της κοινωνικής πολι¬τικής της Επιχείρησης δεν διατίθενται για δραστηριότητες άσχετες προς τους παραπάνω στόχους και χωρίς ιεράρχηση σύµφωνα µε τα παραπάνω κριτήρια, ούτε για άµεση ή έµµεση υποκατάσταση κα¬θαρά χρηµατικών παροχών προς τους εργαζόµενους.

Άρθρο 41ο
Δικαιώµατα εργαζοµένων
Ο εργαζόµενος έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, από Σ.Σ.Ε. και διαιτητικές απο¬φάσεις, από την ατοµική σύµβαση εργασίας µε την επιχείρηση, κα¬θώς και από αποφάσεις που πήρε µονοµερώς η επιχείρηση και γνω¬στοποίησε στους εργαζόµενους, εφ' όσον αυτές, δε βρίσκονται σε αντίθεση µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ο εργαζόμενος έχει επίσης δικαίωμα για:
α. ακρόαση από το Γενικό Διευθυντή ή το Δ.Σ.
β. υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα που τον αφορούν προσωπικά από τον αρμόδιο ιεραρχικώς προϊστάμενό του.
γ. να υποβάλλει παράπονα, γραπτά ή προφορικά, και να πάρει απάντηση µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες, από την επιχείρηση ακολουθώντας την ιεραρχεία.

Άρθρο 42ο
Δικαιώματα της επιχείρησης
Η επιχείρηση έχει το δικαίωµα της διεύθυνσής της και του προ¬σωπικού καθώς και της ελεύθερης ρύθµισης των σχέσεών της µε τους εργαζόµενους, εφ' όσον η ρύθµιση αυτή, δε συγκρούεται µε τις διατάξεις αυτού του κανονισµού και της ισχύουσας νוּοθεσίας όπως και µε συμφωνίες που έχει συνάψει η επιχείρηση µε τους εργαζομένους, γραπτώς.
Το δικαίωμα αυτό, ενδεικτικά, περιλαμβάνει:
α. τον καθορισμό του αντικειμένου της εργασίας
β. τον καθορισμό του αριθμού του προσωπικού που απασχολεί
γ. τη διενέργεια προσλήψεων για την συμπλήρωση του προ¬σωπικού.
δ. την προαγωγή, µετάθεση και διακοπή της σχέσεως εργασίας µε τους εργαζόµενους.
ε. την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων και τη θέσπιση κανόνων και διαδικασιών για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης.

στ. την εκπαίδευση του προσωπικού προς όφελος της επιχείρη¬σης καθώς και των ίδιων των εργαζομένων.
Τα δικαιώµατα αυτά ανήκουν αποκλειστικά στην επιχείρηση, που τα ασκεί χωρίς διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε προσώπου, τη¬ρώντας πάντα τις διατάξεις της κειμένης νοµοθεσίας και τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης.

Άρθρο 43ο
Εφαρµογή κανονισµού - έναρξη ισχύος
α. Η ισχύς του παρόντος Κανονισµού Προσωπικού αρχι¬ζει από την ηµέρα έγκρισεώς του από το Δημοτικό Συµβούλιο Βόλου και θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται σε ελλείψεις και κενά, όπως και σε αλλαγές της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας.
β. Επισής ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει µετά την έ¬γκριση και την ανάρτησή του κατά τον τρόπο που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις.
γ. Για όλα θέματα που αφορούν το προσωπικό, καταρχήν εφαρμόζονται οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως αυτή κάθε φορά ισχύει και εν συνεχεία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.
δ. Ο Κανονισµός αυτός αναθεωρείται µόνο µε απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 38 /2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Άγονος επαναληπτικός διαγωνισμός για προϊόντα πυλού, πυροχρώματα, εργαλείων κεραμικής

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών την υπ' αριθμ. 5/2012 ( Α.Π 1502/12-3-12) Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε τη Δευτέρα 19/3/12 για τη προμήθεια προϊόντων πυλού, πυροχρώματα, εργαλείων κεραμικής. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα Μέλη ότι στον επαναληπτικό διαγωνισμό δεν εμφανίστηκε κανένας προμηθευτής και συνεπώς πρέπει

να κηρυχθεί οριστικά άγονος και να ανατεθούν οι προμήθειες απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Κηρύσσει οριστικά άγονο τον υπ' αριθμ. 5/2012 ( Α.Π 1502/12-3-12) πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια προϊόντων πυλού, πυροχρώματα, εργαλείων κεραμικής που διενεργήθηκε στις 19/03/12.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές για προϊόντα πυλού, πυροχρώματα και εργαλείων κεραμικής με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 47/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εθελοντική απασχόληση για τα Κοινωνικά Κέντρα

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, για την αίτηση της κας Ασημένιας Ζήση, απόφοιτη της σχολής Καλών Τεχνών, Τμήμα Θεατρικών σπουδών, η οποία ενδιαφέρεται να απασχοληθεί εθελοντικά στα Κοινωνικά Κέντρα ως εκπαιδεύτρια θεατρικού παιχνιδιού. Η εθελοντική απασχόληση θα γίνει σε χώρους των κοινωνικών κέντρων, όπου θα γίνουν τα αντίστοιχα τμήματα, μετά από σχετική συνεννόηση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αποδεχθεί την εθελοντική απασχόληση στα Κοινωνικά Κέντρα της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ της κας Ασημένιας Ζήση.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 47/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 48/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χώρων στα κοινωνικά κέντρα

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το .Δ,Σ, για το αίτημα των συλλόγων «Σκλήρυνση κατά πλάκας» και «Σύλλογος καρκινοπαθών» που έχουν καταθέσει, για τη παραχώρηση χώρων στο κοινωνικό Κέντρο Αγ.Αναργύρων και Νεάπολής αντίστοιχα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τις αιτήσεις των συλλόγων «Σκλήρυνση κατά πλάκας» και «Σύλλογος καρκινοπαθών» για χρήση χώρων στα Κοινωνικά Κέντρα Αγ. Αναργύρων και Νεάπολής αντίστοιχα, μετά από συνεννόηση με τη διοίκηση της επιχείρησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 48/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 49/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Δωρεάν συμμετοχή στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το .Δ,Σ, για το αίτημα της υπεύθυνης του Κέντρου Διημέρευσης για τη δωρεάν συμμετοχή για ένα χρόνο στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης του κου Σκέντζου Ελευθερίου. Προτείνεται η παρακολούθηση για 2 φορές την εβδομάδα με ατομικές συνεδρίες λογοθεραπείας και εργοθεραπείας. Μετά τον ένα χρόνο θα γίνει επανεξέταση και επαναξιολόγηση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη δωρεάν συμμετοχή για ένα χρόνο στο θεραπευτικό πρόγραμμα του Κέντρου Διημέρευσης του κου Σκέντζου Ελευθερίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 49α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή δύο νέων παιδιών στο Βρεφονηπιακό σταθμό Νεάπολης

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος (Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το .Δ,Σ, για το αίτημα των γονέων κας Μποίλη Στέλλας και του κου Σουλακούδη Γεωργίου για συμμετοχή των παιδιών τους στο πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας της Νεάπολης στο τμήμα των ΑμεΑ. Η συμμετοχή τους θα είναι εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ , αλλά μπορούν να ενταχθούν στη δυναμικότητα του σταθμού.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμετοχή των παιδιών Μπίκα Αλέξανδρου και Σουλακούδη Δήμου στο πρόγραμμα του Βρεφονηπιακού σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας της Νεάπολης στο τμήμα παιδιών με αναπηρία.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 49α /2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 40/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση εκδηλώσεων των ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων και Προσφυγικών

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την εκδήλωση που έχει προγραμματιστεί στους χώρους των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( ΚΛΔΑΠ) Αμπελοκήπων στις 2/04/12 και Προσφυγικών στις

03/04/12, με αφορμή τη Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Θα φιλοξενηθεί ομάδα συγγραφέων, εικονογράφων και η εκδότρια των εκδόσεων «οσελότος». Οι παραπάνω συντελεστές των εκδηλώσεων θα έρθουν χωρίς κάποια αμοιβή ή κάλυψη άλλου κόστους ( μεταφορικά, διαμονή). Για τη
φιλοξενία των προσκεκλημένων της διοργάνωσης είναι απαραίτητο να εγκρίνουμε το ποσό των 210€ για μια μικρή δεξίωση στις 02/04/12 στο τέλος της εκδήλωσης στο χώρο του ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του ποσού των 210€ για τη διοργάνωση δεξίωσης στις 02/04/12 στο χώρο του ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων στα πλαίσια της διοργάνωσης εκδηλώσεων στα ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων και Προσφυγικών στις 02 και 03 Απριλίου, με αφορμή τη παγκόσμια ημέρα Παιδικού βιβλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 40/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 46/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση έκθεση κοσμήματος από το ΔΙΕΚ

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στα πλαίσια του προγράμματος Comenius με τίτλο " Raconte – moi un bijou" 2010 – 2012, το Δ.Ι.Ε.Κ. έχει την υποχρέωση να φιλοξενήσει τη 2η Πανευρωπαϊκή Έκθεση κοσμήματος Comenius, με τη συμμετοχή σπουδαστικών εργασιών που κατασκευάστηκαν στη διάρκεια του 2ου έτους του προγράμματος Comenius.

Στην έκθεση θα φιλοξενηθούν κοσμήματα και των 10 σχολών που συμμετέχουν, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης, Βέλγοι καθηγητές από τη σχολή SIHA της Αμβέρσας, θα μας επισκεφτούν στο Βόλο.
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό χώρο του μουσείου Τσαλαπάτα από τις 29/03/12 έως τις 14/04/12 και ο χώρος μας χορηγήθηκε δωρεάν από την Υπηρεσία Μουσείων του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς.
Για τα εγκαίνια της έκθεσης είναι προσκεκλημένη και η κα Γαβρηλίδου, πρώην επιμελήτρια του Μουσείου Λαλαούνη.

Για τη λειτουργία της έκθεσης είναι απαραίτητο να εγκριθούν οι παρακάτω δαπάνες

Κόστος μεταφορικών για τις βιτρίνες 100 ευρώ
Προσκλήσεις –φάκελοι (250 τεμ.) 70 ευρώ
Εκτύπωση ψηφιακή σε μουσαμά 100 ευρώ
Αποστολή προσκλήσεων (100 τεμ. x 0,60) 60 ευρώ
Κόστος μεταφορικών των εκθεμάτων για Λισσαβώνα 100 ευρώ
Οδοιπορικά ( κας Γαβρηλίδου ) 150 ευρώ
Ξενοδοχείο (1 μονόκλινο 1 διανυκτέρευση της κας Γαβρηλίδου) 80 ευρώ
Σύνολο 660ευρώ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τη διοργάνωση από το Δ.Ι.Ε.Κ. της 2η Πανευρωπαϊκής Έκθεσης κοσμήματος Comenius εγκρίνονται οι παρακάτω δαπάνες

Κόστος μεταφορικών για τις βιτρίνες 100 ευρώ
Προσκλήσεις –φάκελοι (250 τεμ.) 70 ευρώ
Εκτύπωση ψηφιακή σε μουσαμά 100 ευρώ
Αποστολή προσκλήσεων (100 τεμ. x 0,60) 60 ευρώ
Κόστος μεταφορικών των εκθεμάτων για Λισσαβώνα 100 ευρώ
Οδοιπορικά ( κας Γαβρηλίδου ) 150 ευρώ
Ξενοδοχείο (1 μονόκλινο 1 διανυκτέρευση) 80 ευρώ
Σύνολο 660ευρώ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 39/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Κοινωφελής επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. προτίθεται να αποστείλει φάκελο στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ως ενδιαφερόμενος φορέας υλοποίησης του προγράμματος δωρεάν διανομής

τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων αφορά:
1. μόνιμους κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.
2. μόνιμους κατοίκους περιοχών που επλήγησαν αποδεδειγμένα, κατά το χρόνο εφαρμογής του προγράμματος από θεομηνίες, σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.α..
3. στις περιπτώσεις που λειτουργούν οργανωμένα συσσίτια απόρων.
Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, οι αιτήσεις των σιτιζόμενων απόρων του Δήμου Βόλου και ο ορισμός υπευθύνων για την παραλαβή και την διανομή των προϊόντων στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Δήμου μας όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από την οδηγία 81/645/ΕΟΚ και παρουσιάζονται παρακάτω, ενώ προτείνουμε παράλληλα να οριστούν ως υπεύθυνοι παραλαβής και διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους ανά περιοχή οι :
• οικισμός Μελισσιατίκων, Κατερίνα Εξάρχου
• οικισμός Φυτόκου, Κατερίνα Εξάρχου
• οικισμός Παλιουρίου, Άννα – Μαρία Ελευθεριάδου
• τοπική κοινότητα Αγ. Βλασίου, Συμεωνία Μανωλάκη
• τοπική κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου, Συμεωνία Μανωλάκη
• τοπική κοινότητα Αγ. Ονουφρίου, Νικολέτα Τσαμάνδουρα
• τοπική κοινότητα Άλλης Μεριάς, Αργυρώ Παπουτσή
• τοπική κοινότητα Γλαφυρών, Κατερίνα Εξάρχου
• τοπική κοινότητα Δράκειας, Συμεωνία Μανωλάκη
• τοπική κοινότητα Κατηχωρίου, Αργυρώ Παπουτσή
• τοπική κοινότητα Πορταριάς, Αργυρώ Παπουτσή
• τοπική κοινότητα Μακρυνίτσας, Νικολέτα Τσαμάνδουρα
• τοπική κοινότητα Σέσκλου, Άννα – Μαρία Ελευθεριάδου
• τοπική κοινότητα Σταγιατών, Αργυρώ Παπουτσή

Για το πρόγραμμα σίτισης η παραλαβή και διανομή των τροφίμων θα γίνει από την Κοινωνική Λειτουργό, υπάλληλο του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κα Μαρία Ζορμπά, που έχει την ευθύνη της σίτισης των απόρων και αναπληρώτρια τη κοινωνική λειτουργό, υπάλληλο του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κα Ελένη Ζαφειρίου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. να αποστείλει φάκελο στην αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, ως ενδιαφερόμενος φορέας υλοποίησης του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων από τα κοινοτικά αποθέματα της παρέμβασης μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Στο φάκελο της αίτησης θα περιλαμβάνονται οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του Δήμου μας, οι αιτήσεις των σιτιζόμενων απόρων του Δήμου Βόλου και ορίζονται ως υπεύθυνοι παραλαβής και διανομής των τροφίμων στους δικαιούχους ανά περιοχή οι:
• οικισμός Μελισσιατίκων, Κατερίνα Εξάρχου
• οικισμός Φυτόκου, Κατερίνα Εξάρχου
• οικισμός Παλιουρίου, Άννα – Μαρία Ελευθεριάδου
• τοπική κοινότητα Αγ. Βλασίου, Συμεωνία Μανωλάκη
• τοπική κοινότητα Αγ. Λαυρεντίου, Συμεωνία Μανωλάκη
• τοπική κοινότητα Αγ. Ονουφρίου, Νικολέτα Τσαμάνδουρα
• τοπική κοινότητα Άλλης Μεριάς, Αργυρώ Παπουτσή
• τοπική κοινότητα Γλαφυρών, Κατερίνα Εξάρχου
• τοπική κοινότητα Δράκειας, Συμεωνία Μανωλάκη
• τοπική κοινότητα Κατηχωρίου, Αργυρώ Παπουτσή
• τοπική κοινότητα Πορταριάς, Αργυρώ Παπουτσή
• τοπική κοινότητα Μακρυνίτσας, Νικολέτα Τσαμάνδουρα
• τοπική κοινότητα Σέσκλου, Άννα – Μαρία Ελευθεριάδου
• τοπική κοινότητα Σταγιατών, Αργυρώ Παπουτσή

Για το πρόγραμμα σίτισης η παραλαβή και διανομή των τροφίμων θα γίνει από την Κοινωνική Λειτουργό, υπάλληλο του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κα Μαρία Ζορμπά, που έχει την ευθύνη της σίτισης των απόρων και αναπληρώτρια τη κοινωνική λειτουργό, υπάλληλο του ΚΑΠΗ Δήμου Βόλου κα Ελένη Ζαφειρίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 39/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 51/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς από τη ΔΕΥΑΜΒ Βόλου

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για τη δωρεά της επιχείρησης ΔΕΥΑΜΒ με το ποσό των 5.000€ για το Δημοτικό Παντοπωλείο Βόλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή του ποσού των 5.000€ της επιχείρησης ΔΕΥΑΜΒ ως δωρεά για το Δημοτικό Παντοπωλείο Βόλου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 51/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 53/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς από το Εμπορικό Επιμελητήριο Βόλου

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για τη δωρεά του εμπορικού επιμελητηρίου Βόλου με το ποσό των 200 για το Δημοτικό Παντοπωλείο Βόλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή του ποσού των 200€ του εμπορικού επιμελητηρίου Βόλου ως δωρεά για το Δημοτικό Παντοπωλείο Βόλου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 53/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 52/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς από το σύλλογο Αργυροχρυσοχόων
Ν. Μαγνησίας

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ για τη δωρεά του συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Ν. Μαγνησίας με το ποσό των 150€, ποσό το οποίο θα καλύψει μέρος των εξόδων της διοργάνωσης έκθεσης κοσμήματος που διοργανώνει το Δ.Ι.Ε.Κ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή του ποσού των 150€ ως δωρεά του συλλόγου Αργυροχρυσοχόων Ν. Μαγνησίας για το Δ.Ι.Ε.Κ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 52/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 43/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αίτημα της γιατρού κας Αχμάντ Κατερίνας

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 3α θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το ΔΣ. για το αίτημα της γιατρού της επιχείρησης κας Αχμάντ Κατερίνας, η οποία με επιστολή της ζητά να γίνει μια αναπροσαρμογή του μισθού της, γιατί όπως θεωρεί η ίδια δεν αμοίβεται ανάλογα με τα προσόντα και τη προσφορά της, μισθολογικά βρίσκεται στην ίδια μοίρα με εργαζόμενους ΔΕ εκπαίδευσης. Η κα Αχμάντ όπως και όλοι οι υπάλληλοι της επιχείρησης με

σύμβαση αορίστου χρόνου, αμοίβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο, οπότε δεν υπάρχει περιθώριο καμίας μετατροπής των μισθών τους.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην γίνει αποδεκτό το αίτημα της κας Αχμάντ Κατερίνας για αναπροσαρμογή του μισθού της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 43/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 50/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Επιστροφή στο Δήμο Βόλου του παραχωρημένου από το Δήμο Βόλου κτηρίου Εκδηλώσεων Αλιβερίου

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το ΔΣ. ότι το κτήριο εκδηλώσεων Αλιβερίου παραχωρήθηκε με την υπ' αριθμ 834/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, για τη λειτουργία του Ιατροκοινωνικού Κένττρου Τσιγγάνων του Αλιβερίου. Το κτήριο αυτό παράλληλα είχε δοθεί με προφορική υπόσχεση σε σύλλογο/ους Ρομά της περιοχής προκειμένου εκεί να γίνονται οι εκδηλώσεις τους, γάμοι

και βαπτίσεις, κ.λπ. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει κανένας έλεγχος και μάλιστα άγνωστοι να σπάζουν τις κλειδαριές και να τοποθετούν δικές τους κλειδαριές, οπότε δεν είναι δυνατόν να γίνει εγκατάσταση του Ιατροκοινωνικού Κέντρου στο συγκεκριμένο κτήριο, αφού εξ' αιτίας της ασάφειας και των προφορικών συνεννοήσεων, υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ασφάλεια των εργαζομένων στο συγκεκριμένο κτήριο.

Προτείνεται λοιπόν η επιστροφή του κτηρίου στο Δήμο Βόλου

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επιστροφή του κτηρίου εκδηλώσεων Αλιβερίου στο Δήμο Βόλου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 50/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 44/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση συμβάσεων έργου των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 3β θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. σχετικά με την εκ παραδρομής υπαγωγής στο Ενιαίο Μισθολόγιο των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ κατά τον καθορισμό του κόστους αμοιβής τους. Για το λόγο αυτό κάλεσε τα Μέλη να τροποποιήσουν την προηγούμενη υπ' αριθμ. 104/2011 απόφαση του ΔΣ με την οποία είχε καθοριστεί το ύψος της αμοιβής των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ που προσλήφθηκαν με σύμβαση μίσθωσης έργου, προκειμένου οι αμοιβές να ανταποκρίνονται κατά προσέγγιση στις αμοιβές των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την τροποποίηση της προηγούμενης υπ' αριθμ. 104/2011 απόφασης του.
2) Τροποποιεί τις αμοιβές των εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ σύμφωνα με τον πίνακα που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης.
3) Η τροποποίηση ισχύει αναδρομικά από το χρόνο υπογραφής των συμβάσεων.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


Α/Α ΣΧΕΣΗ ΒΑΘΜ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙ- ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΕΙ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟ- ΓΙΟΥ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2-1-2012 (ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ) ΝΕΟ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙ- ΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΙ-ΤΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ- ΤΩΝ ΙΕΚ ΝΈΟ ΠΟΣΟ ΑΜΟΙΒΗΣ (ΜΙΚΤΟ ΚΟΣΤΟΣ)
1 ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 136 6,55 890,00 136 18,01 2.450,00
2 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ 252 6,01 1.514,00 340 14,64 4.978,00
3 ΕΡΓΟΥ ΥΕ ΚΕΡΑΜΙΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 328 6,83 2.240,00 328 7,14 2.350,00
4 ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΚΟΙΝ/ΛΟΓΟΣ ΔΡΑΝΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ 60 11,44 686,00 72 21,80 1.570,00
5 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 228 6,00 1.368,00 374 11,96 4.475,00
6 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 386 6,08 2.346,00 602 15,52 9.343,00
7 ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΚΟΥΝΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 126 10,02 1.262,00 126 23,61 2.975,00
8 ΕΡΓΟΥ ΤΕ ΣΧΕΔ.ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 336 6,98 2.345,00 339 15,20 5.153,00
9 ΕΡΓΟΥ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 188 8,29 1.558,00 188 19,81 3.725,00
10 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 464 6,51 3.020,00 696 13,17 9.167,00
11 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 124 5,66 701,00 177 11,59 2.052,00
12 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Η/Υ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 118 5,15 607,00 ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ
13 ΕΡΓΟΥ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΑΤΖΑΣ ΚΩΝΝΟΣ ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 45/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων από το ΔΙΕΚ

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στο κο Καλογιάννη, Δ/ντη του ΔΙΕΚ, να ενημερώσει το Συμβούλιο
για την πρόθεση του ΔΙΕΚ να διοργανώσει μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων που θα πραγματοποιούνταν στο χώρο του Δ.Ι.Ε.Κ.. Τα σεμινάρια θα προσελκύσουν αρκετούς ενδιαφερόμενους. Βασικός στόχος διεξαγωγής αυτών των σεμιναρίων, πέραν της παροχής σημαντικών γνώσεων στους

συμμετέχοντες βελτίωσης της καθημερινότητας ή της εργασίας τους, αλλά και της δυνατότητας αξιοποίησης του ελεύθερου τους χρόνου με ευχάριστο τρόπο, θα ήταν η αύξηση των εσόδων του Δ.Ι.Ε.Κ. από τα δίδακτρα και κατά επέκταση η βελτιώση των οικονομικών πόρων της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.

Κάθε σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εφόσον οι εγγραφές θα καλύπτουν το λειτουργικό κόστος του εκάστοτε σεμιναρίου (αμοιβή εισηγητή / τριας, έξοδα υλικών κ.τ.λ.).
Κάθε εισηγητής / τρια, εκτός των ήδη εργαζομένων, θα πρέπει να συνυπογράψει με την Κ.Ε.Κ.Π.Α – Δ.Ι.Ε.Κ βραχυχρόνια σύμβαση έργου, όση και η διάρκεια του σεμιναρίου στο οποίο θα είναι εισηγητής / τρια.
Οι σπουδαστές / στριες του Δ.Ι.ΕΚ. θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα σεμινάρια με έκπτωση στα δίδακτρα αυτών 50%. Το 30% του τελικού ποσού που θα προκύψει από την έκπτωση, μπορεί να πληρωθεί και σε μορφή κουπονιών ΤΕΜ.
Ο κος Καλογιάννης παρουσίασε ένα αναλυτικό κατάλογο θεμάτων των σεμιναρίων
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων από το ΔΙΕΚ, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα που ακολουθεί και εφόσον πληρούνται οι όροι οικονομικής βιωσιμότητας καθενός εξ' αυτών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 54/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση μάγειρα

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη παραίτηση στο τέλος Μαρτίου του μάγειρα κου Σταμάτη Σπύρου, ο οποίος εργάζεται στο Βρεφονηπιακό σταθμό Νεάπολης και στο ΔΙΕΚ, ως εκπαιδευτής στο τμήμα μαγειρικής. Θα πρέπει επομένως να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την αντικατάσταση του και στις δύο δομές όπως προβλέπεται, λαμβάνοντας υπόψη και την αδυναμία πρόσληψης προσωπικού μέχρι την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων

σχετικά με τη παραγρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 με την οποία τροποποιείται η διαδικασία προσλήψεων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Για τη θέση του μάγειρα στη συγχρηματοδοτούμενη δομή «Λειτουργία Βρεφονηπιακού σταθμού Νεάπολης», λαμβάνοντας υπόψη την αναστολή προσλήψεων μέχρι την αποσαφήνιση των νέων δεδομένων, σχετικά με τη παραγρ. 20α του άρθρου 9 του Ν. 4057/2012 από το Υπουργείο, εγκρίνει τη προσωρινή μετακίνηση στο Βρεφονηπιακό σταθμό ολοκληρωμένης φροντίδας Νεάπολης Βόλου της υπαλλήλου κας Στανιού Ειρήνης του Αριστείδη, ειδικότητας ΔΕ Μαγείρων που απασχολείται στο Βρεφονηπιακό σταθμό Λεχωνίων «Τα ζουζουνάκια», μέχρι τη πρόσληψη νέου μάγειρα στη θέση του παρατηθέντος κου Σταμάτη.

2. Στη θέση του εκπαιδευτή μάγειρα για το ΔΙΕΚ να υπεισέλθει ο επόμενος διαθέσιμος από τους πίνακες κατάταξης που προέκυψαν μετά την υπ' αριθμ. 1681/8-11-11 προκήρυξη της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ για τη πρόσληψη εκπαιδευτών. Το κόστος του ανατιθέμενου εκπαιδευτικού έργου ορίζεται στο ποσό των 5.642,82€. Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους του ΔΙΕΚ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 54/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 55/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Νομιμοποίηση δικηγόρου κου Στ. Καραγεώργου

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ανάγκη να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο το κο Στέφανο Η. Καραγεώργο στον οποίο να παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς επιχείρησης:

α) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, στις 26-04-2012 ή σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση, προς απόκρουση της από 09-12-2011 με αρ. κατάθεσης 2881/09-12-2011 αίτησης περί λήψεως

ασφαλιστικών μέτρων της Ελένης Παπανικολάου του Αναστασίου κατά της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με την οποία αιτείται την προσωρινή αποδοχή των προσφερομένων υπηρεσιών της, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κύριας αγωγής της, η οποία εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στις 21-09-2012, με αίτημα την αναγνώριση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

β) στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Βόλου, στις 24-04-2012 ή σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση, προς υποστήριξη της από 09-02-2011 προσφυγής – ένστασης της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που εδρεύει στην Πορταριά Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα, που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς μας (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), κατά της υπ' αριθ. Μ 4/2011 Π.Ε.Π.Α.Ε., της υπ' αριθ. Μ 52/2011 Π.Ε.Ε. και της υπ' αριθ. Μ 58/2011 Π.Ε.Π.Ε.Ε. και κάθε συναφούς πράξεως του ΙΚΑ, με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα και εισφορές για την απασχόληση του ηθοποιού Ιωάννη Νάπα, να καταθέσει υπόμνημα προς υποστήριξη των θέσεών μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής και για το σκοπό αυτό να υπογράψει και καταθέσει κάθε έγγραφο που προβλέπει ο νόμος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, που είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές. Τις πράξεις αυτές και ενέργειες του πληρεξουσίου Δικηγόρου τις αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησή μας.

Tο Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Nα διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο το κο Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς επιχείρησης:

α) στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων, στις 26-04-2012 ή σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση, προς απόκρουση της από 09-12-2011 με αρ. κατάθεσης 2881/09-12-2011 αίτησης περί λήψεως ασφαλιστικών μέτρων της Ελένης Παπανικολάου του Αναστασίου κατά της Κοινωφελούς Επιχείρησης, με την οποία αιτείται την προσωρινή αποδοχή των προσφερομένων υπηρεσιών της, μέχρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της κύριας αγωγής της, η οποία εκδικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στις 21-09-2012, με αίτημα την αναγνώριση συμβάσεως εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

β) στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ Βόλου, στις 24-04-2012 ή σε κάθε μετ' αναβολή συζήτηση, προς υποστήριξη της από 09-02-2011 προσφυγής – ένστασης της πρώην Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας, με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που εδρεύει στην Πορταριά Μαγνησίας και εκπροσωπείται νόμιμα, που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς μας (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), κατά της υπ' αριθ. Μ 4/2011 Π.Ε.Π.Α.Ε., της υπ'

αριθ. Μ 52/2011 Π.Ε.Ε. και της υπ' αριθ. Μ 58/2011 Π.Ε.Π.Ε.Ε. και κάθε συναφούς πράξεως του ΙΚΑ, με τις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα και εισφορές για την απασχόληση του ηθοποιού Ιωάννη Νάπα, να καταθέσει υπόμνημα προς υποστήριξη των θέσεών μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια
απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής και για το σκοπό αυτό να υπογράψει και καταθέσει κάθε έγγραφο που προβλέπει ο νόμος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, που είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές. Τις πράξεις αυτές και ενέργειες του πληρεξουσίου Δικηγόρου τις αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησή μας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 55/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 56/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 29 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1804/23-03-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη (Αντιπρόεδρος), Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Καπέλιος Ιωάννης, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δ.Σ. την εξουσιοδότηση υπαλλήλου της επιχείρησης προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την υπογραφή σύμβασης του έργου « Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Ν. Μαγνησίας για τη συνέχιση λειτουργίας μονάδας κοινωνικής μέριμνας στο Δήμο Ν. Ιωνίας ( επέκταση Γ φάσης ), καθώς και για τη παραλαβή επιταγής ποσού 8.404,17€

Tο Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει, προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τον υπάλληλο κο Γεωργαλά Μιχάλη με Α.Δ.Τ Χ928332 και ΑΦΜ 015236119 Β ΔΟΥ Βόλου για την υπογραφή σύμβασης του έργου « Επιχορήγηση Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Παρέμβασης και Υγείας Ν. Μαγνησίας για τη συνέχιση λειτουργίας μονάδας κοινωνικής μέριμνας στο Δήμο Ν. Ιωνίας
( επέκταση Γ φάσης ), καθώς και για τη παραλαβή επιταγής ποσού 8.404,17€

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 56/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121