28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 1/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Απόφαση υπογραφής επικαιροποιημένου μνημονίου –συμφώνου συνεργασίαςΣήμερα, 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως του Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα του Συμβουλίου και ενημέρωσε το Δ.Σ για την έγκριση της πρότασης που κατατέθηκε από το ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στη Περιφέρεια Θεσσαλίας». Για τη κοινωφελή επιχείρηση εγκρίθηκαν συγκεκριμένα 40 θέσεις από τις 60 που είχαν αρχικά προταθεί στις ίδιες θεματικές ενότητες. Το Δ.Σ. πρέπει να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο για την υπογραφή του επικαιροποιημένου μνημονίου που αφορά τις 40 εγκεκριμένες θέσεις

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο του κου Κλείτσα Ιωάννη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να εγκρίνει το μνημόνιο/σύμφωνο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης, για το πρόγραμμα «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στη Περιφέρεια Θεσσαλίας» και συγκεκριμένα για την απασχόληση στη Κοινωφελή Επιχείρηση 40 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος

ΜΝΗΜΟΝΙΟ/ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Του
Επωνυμία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε.)

και
του
Επωνυμία: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

για τη Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας (Π.Ε. Μαγνησίας - Δήμος Βόλου- ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.))

Στο Βόλο σήμερα 20/01/2012 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι που εκπροσωπούνται νόμιμα:
A. ΦΟΡΕΑΣ: ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε
B. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ 71Α
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103327710
FAX: 2103327716
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ΑΦΜ 090162753
ΔΟΥ Δ' ΑΘΗΝΩΝ
εφεξής Δικαιούχος,
και ο,

Γ. ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΘΕΣΗ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΥΣΗΣ 22-26
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421029908
FAX: 2421022448
E-MAIL: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΑΦΜ 997708479
ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

εφεξής Συμπράττων φορέας,

συνυπογράφουν το παρόν Μνημόνιο/Συμφωνία Συνεργασίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αίτησης που υποβάλει προς χρηματοδότηση ο Δικαιούχος.

Έχοντας υπόψη:
1) Την με αριθμ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄613/15-4-2011) ΚΥΑ «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013»
2) Την Ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 38, αριθμ. πρωτ. 1.8000/οικ.6.1489/09-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για υποβολή προτάσεων στην πράξη « Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην περιφέρεια Θεσσαλίας» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.
3) Την αποδοχή των από σημείο 1) και 2) ανωτέρω, κανονιστικών πράξεων.

Άρθρο 1ο
Προοίμιο
Η πράξη «Δημιουργία Θέσεων απασχόλησης για υπηρεσίες και δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα» εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006.
Άρθρο 2ο
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος είναι η αμοιβαία συνεργασία και υποστήριξη των μερών για την υλοποίηση προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα με τίτλο :
«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)»
Στόχος και αναμενόμενα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι
Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση στην πρόσβαση της απασχόλησης, μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα. Παράλληλα, στόχος είναι η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ φορέων προάγοντας τον κοινωνικό διάλογο και η συνέργεια, προκειμένου αφενός να αμβλυνθούν τα προβλήματα στην αγορά εργασίας και αφετέρου να θεμελιωθεί μια διαφορετική κουλτούρα αντιμετώπισης κρίσιμων ζητημάτων, που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας.
Δικαιούχος του προτεινόμενου έργου είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ και αναλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης. Σε περίπτωση έγκρισης, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ως επικεφαλής του έργου θα επιδιώξει κατά την υλοποίηση , όσο το δυνατόν, την ευρύτερη συνεργασία αξιοποιώντας και υπάρχουσες δικτυώσεις όπως του Δικτύου «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δημιουργήθηκε την 12η Ιουνίου του 2009 και σε αυτό, εκτός από το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, συμμετέχουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ) το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης «Θέσις» καθώς και το Εργαστήριο Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Ειδικότερα μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων του επιτυγχάνεται:
➢ Η δημιουργία 40 νέων θέσεων εργασίας
➢ Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
➢ Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών, μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
➢ Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας, μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευόμενων δράσεων.
➢ Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης.
➢ Η δημιουργία μιας άλλης νοοτροπίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της αγοράς εργασίας, μέσω της έννοιας «κοινωφέλεια».
Σε ότι αφορά στα επιμέρους αποτελέσματα που ανακύπτουν μέσω των πράξεων αυτά συνοψίζονται ως εξής:
➢ Στην αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας που αποτελούν κρίσιμους τομείς τόσο για ηλικιωμένους και παιδιά όσο και για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες θεμελιώνοντας ένα αίσθημα ασφάλειας μέσα από το δίχτυ προστασίας που αναπτύσσεται
➢ Στην δημιουργική διέξοδο του πληθυσμού μέσα από δράσεις που συμβάλλουν πέρα από τους προφανείς λόγους και στην εδραίωση του αισθήματος της συμμετοχής και της συνεργασίας στα πλαίσια μιας ομάδας.
Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς, μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης μέσα από καινοτόμες πράξεις προωθείται η ένταξη των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που διαχέονται σε όλο το φάσμα της τοπικής οικονομίας, αλλά και της κοινωνίας, αφού αμβλύνονται οι αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Άρθρο 3ο
Αντικείμενο του προγράμματος
Α. Επιχειρησιακό σχέδιο (Αναλυτική περιγραφή όλων των κατωτέρω)
• ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Κοινωνικός 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Συνοπτική περιγραφή φυσικού αντικείμενου έργου (αναφορά στα βασικά τεχνικά / λειτουργικά κ.α. χαρακτηριστικά του):
Η πράξη αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης κοινωφελούς εργασίας στη Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. –Δ.Ι.Ε.Κ.) του Δήμου Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Το προτεινόμενο έργο επιχειρεί μια καινοτόμο παρέμβαση αποσκοπώντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των φορέων, στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, στην αναβάθμιση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών.
Ο Βόλος είναι πόλη της Θεσσαλίας, χτισμένη στον μυχό του Παγασητικού κόλπου, κοντά στην θέση της αρχαίας Ιωλκού στους πρόποδες του Πηλίου. Είναι επίσης μία από τις πιο μεγάλες πόλεις και ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ελλάδας.
Στα πλαίσια της Αυτοδιοικητικής Μεταρρύθμισης με το πρόγραμμα "Καλλικράτης", ο νέος δήμος Βόλου προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Ιωλκού, Νέας Αγχιάλου, Βόλου, Αγριάς, Πορταριάς, Νέας Ιωνίας, Αρτέμιδας και Αισωνίας και της Κοινότητα Μακρινίτσας ενώ έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Βόλος. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 387.14 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 141.675 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ( ο έκτος μεγαλύτερος σε πληθυσμό δήμος της χώρας). Η χωρική του έκταση καταλαμβάνει μια περιοχή η οποία εκτείνεται από το υψηλότερο σημείο του Πηλίου τα Χάνια, μέχρι τον Παγασητικό, συνδυάζοντας δασικά τοπία του Πηλίου, παραδοσιακούς οικισμούς της Μακρινίτσας και της Πορταριάς, αγροτικές περιοχές όπως η Αγχίαλος και τα Λεχώνια, περιαστικές περιοχές όπως το Διμήνι και η Αγριά και ο καθαρά αστικός ιστός όπως η πόλη του Βόλου και της Νέας Ιωνίας. Ο νέος Δήμος που γεννήθηκε πλέον έχει γιγαντωθεί ως προς τις ανάγκες του και το πεδίο δράσης για την κοινωφελή επιχείρηση που συστήθηκε στα πλαίσια των νέων δομών με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου» (Κ.Ε.Π.Κ.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) , είναι αρκετά μεγάλο. Η ΚΕΠΚΑ – ΔΙΕΚ δραστηριοποιείται στους κάτωθι τομείς:
1. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης
• συμβάλλοντας στη μείωση κοινωνικών ανισοτήτων και καλύπτοντας ανάγκες των ηλικιωμένων (υλοποίηση δράσεων κοινωνικής μέριμνας και φροντίδας κατ' οίκον, εφαρμογή προγραμμάτων ημερήσιας φροντίδας υλοποίηση δράσεων πρόληψης και συμβουλευτικής υγείας κ.τ.λ.)
• συμβάλλοντας στη κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ΑΜΕΑ (εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής και επαγγελματικής ένταξης με τη λειτουργία προστατευόμενων εργαστηρίων, δράσεις Σ.Υ.Υ. και συμβουλευτικής, λειτουργία κέντρων ημερήσιας φροντίδας, μονάδων θεραπείας, κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία κ.τ.λ. Οι δράσεις που θα αναπτυχθούν θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά με υφιστάμενες δράσεις του ΕΚΤ εξυπηρετώντας ωφελούμενους που έως σήμερα δεν είναι επιλέξιμοι από τα συγχρηματοδοτούμενα έργα κοινωνικών δομών και δεν λαμβάνουν Κάποιου είδους υποστήριξη από τα υλοποιούμενα έργα του ΕΚΤ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ή άλλων αντίστοιχων φορέων.
• συμβάλλοντας στη κάλυψη αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (εξασφάλιση χώρων διαβίωσης για αστέγους, υποστήριξη θυμάτων ενδοιοικογενειακής βίας, κακοποίησης ή παραμέλησης, ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό με σοβαρά οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, παροχή υπηρεσιών σε τσιγγάνους, μονογονεικές οικογένειες, μετανάστες, πρόσφυγες, αποφυλακισμένους, πρώην χρήστες ή εξαρτημένα άτομα, λειτουργία κοινωνικών παντοπωλείων, γραμμών sos, υπηρεσιών μεταφοράς πολιτών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υλοποίηση δράσεων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, πολιτικών για την πρόληψη και συμβουλευτική υγείας κ.τ.λ.)
2. Στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης μέσω οργάνωσης εξειδικευμένων τμημάτων στο πλαίσιο της λειτουργίας Δημοτικού Ι.Ε.Κ. και της ανάπτυξης δεξιοτήτων που διευκολύνουν την επαγγελματική ένταξη των σπουδαστών.

Η σύγχρονη πόλη του Βόλου , αξιοποιώντας τη βιοτεχνική τεχνογνωσία του Πηλίου, το εργατικό δυναμικό της Θεσσαλίας και τις ιδιωτικές επενδύσεις εξελίχθηκε σε σημαντικό βιοτεχνικό και βιομηχανικό κέντρο, με το τρίτο κατά σειρά μεγέθους λιμάνι της χώρας. Η οικονομία της πόλης στηρίζεται στη βιομηχανία, το εμπόριο, τη βιοτεχνία, τις υπηρεσίες και τον τουρισμό. Ωστόσο, αυτό είναι το παρελθόν καθώς υπάρχουν μεγάλες αλλαγές. Ο νέος Δήμου Βόλου είναι πλέον ένας ακόμη μεγάλος Δήμος που γεννήθηκε λόγω Καλλικράτη και περιλαμβάνει περιοχές με απίστευτο φυσικό κάλλος , με μεγάλη όμως έκταση και ανάγκες μέσα στο ιδιαίτερα αρνητικό στοιχείο που διαμορφώθηκε για την οικονομία του Βόλου αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλίας την τελευταία δεκαετία αλλά ειδικά κατά τη διάρκεια της διετούς οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, για την ανεργία της Θεσσαλίας , ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για το Μάρτιο 2011: από τους 46.446 ανέργους οι 19.157 είναι εγγεγραμμένοι λιγότερο από 12 μήνες, ενώ 27.289 είναι περισσότερο διάστημα. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο οι 18.842 ήταν εγγεγραμμένοι λιγότερο από 12 μήνες και οι 25.998 περισσότερο από ένα χρόνο, γεγονός που επιβεβαιώνει και τη δυστοκία στην εξεύρεση άλλης εργασίας. Αντίστοιχα, τον Ιανουάριο του 2011 συνολικά 25.522 άτομα ήταν εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ και παραμένουν άνεργα περισσότερο από 12 μήνες, ενώ λιγότερο από ένα χρόνο καταγράφηκαν στην ανεργία περίπου 19.027 άτομα. Για πρώτη φορά μέσα στο Μάρτιο 1.893 άτομα έκαναν αίτηση για να επιδοτηθούν πρώτη φορά από το ταμείο ανεργίας, ενώ 4.712 καταμετρήθηκαν να είναι μεν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, αλλά χωρίς να αναζητούν εργασία. Είναι η κατηγορία των ανέργων που εντάσσονται στα μητρώα του Οργανισμού για τη μοριοδότηση, προκειμένου να έχουν καλύτερη τύχη στους διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ. Αντίστοιχα το Φεβρουάριο έκαναν αίτηση για επιδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ για να δικαιούνται ταμείο ανεργίας 1.788 άτομα, ενώ τον Ιανουάριο 2.736 άτομα.Μέσα στο Μάρτιο εξάλλου καταγγέλθηκαν 1.135 συμβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν 850 συμβάσεις ορισμένου χρόνου και 955 εργαζόμενοι αποχώρησαν από την εργασίας τους με το σύστημα οικειοθελών αποχωρήσεων. Μέσα στο Φεβρουάριο αντίστοιχα είχαν καταγγελθεί στον ΟΑΕΔ 1.025 συμβάσεις αορίστου χρόνου, 1.061 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν 742 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Τον Ιανουάριο του 2011 καταγγέλθηκαν στον ΟΑΕΔ 1.418 συμβάσεις αορίστου χρόνου, έληξαν 1.998 συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ επίσης δηλώθηκαν 1.157 οικιοθελείς αποχωρήσεις. Τα συγκριτικά στοιχεία τέλος για το πρώτο τρίμηνο του 2011 (Ιανουάριο- Φεβρουάριο και Μάρτιο) με το Δεκέμβριο του 2010 πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ είναι αμείλικτα, καθώς οι μεταβολές προς το χειρότερο διευρύνονται ενώ υπήρξαν μεταβολές και στους μακροχρόνιους ανέργους.
Στο Βόλο, η ανεργία πριν δυο χρόνια ήταν 12,5% για να φθάσει σήμερα στο 14,5% και εκτιμά ότι φέτος θα επιδεινωθεί η κατάσταση εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, που αποτυπώνεται πιο έντονα στους κλάδους που εμπλέκονται με την οικοδομή. Σύμφωνα επίσης, με τα στοιχεία των Επιμελητηρίων το 2010, ο αριθμός των επιχειρήσεων που έκλεισαν ανήλθε στις 4.352, ενώ ο αριθμός των νέων εταιριών που άνοιξαν ήταν 3.648. Οι δύο ανατολικοί νομοί, Λάρισας και Μαγνησίας, εμφανίζουν αρνητικό ισοζύγιο, με περισσότερες διαγραφές από εγγραφές, ενώ, αντίθετα, στους δύο δυτικούς νομούς, Καρδίτσας και Τρικάλων, τα ισοζύγια παραμένουν, έστω και οριακά, θετικά. Όλη αυτή η εικόνα άλλωστε είναι μία σειρά αρνητικών ειδήσεων σε μία πάλαι ποτέ βιομηχανική πόλη, που την τελευταία εικοσαετία βίωσε ένα μεγάλο σοκ από τη σταδιακή αλλά επώδυνη αποβιομηχάνιση της που συνεχίζεται ακόμη και στο 2011 με τις τελευταίες εναπομείνασες βιομηχανίες και μεγάλες επιχειρήσεις που μαστίζονται από την πρωτόγνωρη οικονομική κρίση.
Ωστόσο, η ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ με την ευκαιρία ανάπτυξης δράσεων μέσω του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας, προσπαθεί να δημιουργήσει θέσεις εργασίας που θα ανακουφίσουν τις προαναφερόμενες αρνητικές διαστάσεις της ανεργίας να τη συνδυάσει με τα οφέλη που μπορεί να αποκτήσει η περιοχή μέσα από τις δράσεις αυτές .
Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση και η αξιοποίηση των ευκαιριών απασχόλησης μέσω της πρόσληψης ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας. Επίσης, προάγεται η ανάπτυξη συνεργασίας με τοπικούς φορείς, ο κοινωνικός διάλογος και η συνέργεια δράσεων, δημιουργώντας διεξόδους απασχόλησης για πληθυσμιακές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία.
Ειδικότερα μέσω των προτεινόμενων παρεμβάσεων επιτυγχάνεται:
➢ Η ενίσχυση της απασχόλησης των νέων μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
➢ Η ενίσχυση της απασχόλησης των γυναικών μέσω ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης.
➢ Η ενεργοποίηση των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων από ειδικές
κοινωνικές ομάδες, που απειλούνται περισσότερο από τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας μέσω της εφαρμογής ειδικά στοχευμένων δράσεων.
➢ Ουσιαστικά, διευκολύνεται η πρόσβαση στην απασχόληση για όλους, με ιδιαίτερη μέριμνα στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών, των νέων και των μακροχρόνια ανέργων.
➢ Η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών εκ μέρους των κοινωνικών φορέων, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα ποσοστά απασχόλησης και προωθώντας τις ίσες ευκαιρίες στο ανθρώπινο δυναμικό.
➢ Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών απασχόλησης
➢ Η δημιουργία 40 νέων θέσεων εργασίας
➢ Η κοινωνική και εργασιακή ένταξη / επανένταξη ατόμων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Παράλληλα, τα οφέλη διαχέονται σε όλη την κοινωνία, καθώς μέσω της ενίσχυσης της απασχόλησης, της απόκτησης συγκριτικών πλεονεκτημάτων εκ μέρους των ωφελουμένων και της ένταξής τους στην αγορά εργασίας, ενισχύεται ο κοινωνικός ιστός με πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα, που διαχέονται σε όλο το φάσμα της τοπικής κοινωνίας, αμβλύνοντας τις αντιθέσεις που απειλούν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.
Οι προτεινόμενες ενέργειες καλούνται από τη μια να δημιουργήσουν διεξόδους απασχόλησης για πληθυσμιακές ομάδες, που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και από την άλλη, παρεμβαίνουν ουσιαστικά στον τομέα της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αφού προβλέπονται δράσεις ανάπτυξης και εμπλουτισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας – κοινωνικού ενδιαφέροντος, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας.
Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και το προτεινόμενο έργο, το οποίο παρεμβαίνει στους παρακάτω τομείς με συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.

Α. Τομέας Παρέμβασης: Κοινωνικός

Η Τρίτη ηλικία των παππούδων είναι η αγαπημένη ηλικία για τα μικρά παιδιά μιας και οι πρώτοι ικανοποιούν όσο μπορούν τις απαιτήσεις τους των δευτέρων. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Τρίτης ηλικίας μπορεί να χαρίζουν όμορφες στιγμές στα εγγόνια τους , έχουν και οι ίδιοι την ανάγκη ψυχαγωγίας, κοινωνικής δραστηριοποίησης και διεξόδων. Λόγω ηλικίας και καταστάσεων συνιστούν μία ομάδα που χρειάζεται υποστήριξη. Για διαφορετικούς λόγους υποστήριξη χρειάζονται και τα ΑμεΑ όπως επίσης και οι ΡΟΜΑ. Οι τελευταίοι ζουν προσπαθώντας να ισορροπήσουν οι ίδιοι και ο υπόλοιπος περίγυρος ανάμεσα στους μύθους και στην πραγματικότητα . Η ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ ενεργοποιώντας το εξ ορισμού της κοινωνικό προφίλ , έχει σχεδιάσει ένα πλέγμα δράσεων που απευθύνονται στις ομάδες αυτές προκειμένου να εγκαθιδρύσει ένα αίσθημα ασφάλειας για τους ίδιους. Πολλές από τις δράσεις είναι πρωτοπόρες και έρχονται να καλύψουν κενά και αδυναμίες υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα βάζουν υποθήκη αναγνώρισης ως καλές πρακτικές. Οι ενέργειες που θα αναπτυχθούν θα λειτουργήσουν ανεξάρτητα από τις υλοποιούμενες δράσεις του ΕΚΤ (πχ Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, κτλ) με συμπληρωματικό τρόπο και ομάδα-στόχο τους κατοίκους της περιοχής που για κάποιο λόγο αποκλείσθηκαν από την παροχή υπηρεσιών μέσω των εν λόγω πρόγραμματων Οι δράσεις θα λάβουν χώρα στις Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Ν. Ιωνίας, Νέας Αγχιάλου, Αγριάς, Αρτέμιδας, Αισωνίας, Πορταριάς, Μακρινίτσας, Ιωλκού:

Ενέργεια 1: Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας ηλικιωμένων
Υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό ηλικιωμένων που δεν έχουν κοντά τους ανθρώπους να τους φροντίζουν καθώς είναι γνωστό ότι η αστικοποίηση και ο σύγχρονος τρόπος ζωής διέλυσε θεμελιώδεις θεσμούς της κοινωνίας. Επιπλέον, λόγω της οικονομικής κρίσης αρκετοί δεν έχουν τα χρήματα να κάνουν κάποιες απλές ιατρικές εξετάσεις όπως μέτρηση ζαχάρου ή άλλοι είναι αγράμματοι και δεν μπορούν να διαβάσουν τις συνταγές του γιατρού . Το πλέγμα αυτών των δράσεων έρχεται να ωφελήσει το σύνολο του ηλικιωμένου πληθυσμού που μένει ακάλυπτο από το νέο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς εκτός από το γεγονός ότι απευθύνεται σε άτομα που λόγω γήρατος ή και οικονομικής αδυναμίας δεν μπορούν πραγματικά να εξυπηρετηθούν σε βασικές ανάγκες τους αλλά και στα μοναχικά άτομα. Εξασφαλίζει δε τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης για γονείς, ηλικιωμένους και ΑμεΑ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οικιακοί Βοηθοί ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ 8 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
07:00πμ - 15:00μμ
Κοινωνικοί Φροντιστές βοηθοί ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 12

Ενέργεια 2: Υπηρεσίες φροντίδας Δημιουργική Απασχόληση ΑμεΑ
Παρόμοια είναι και η ανάγκη για την φροντίδα των ΑμεΑ που δεν εντάχθηκαν σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις και την ένταξη τους σε δράσεις δημιουργικής απασχόλησης που θα οργανώσει η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ καθώς και των ενεργειών μεταφοράς και υποστήριξης των ΑμεΑ που δεν εντάσσονται μέχρι σήμερα σε δράσεις του ΕΚΤ (π.χ υποστήριξη ανθοκομικής μονάδας ΑμεΑ, κτλ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κοινωνικοί Φροντιστές βοηθοί ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ/ Ειδικής Αγωγής όλων των ειδικοτήτων 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
07:00πμ - 15:00μμ (ή όπως αλλιώς μπορεί να διαμορφωθεί το ωράριο με απογευματινή απασχόληση πχ συνοδεία ΑμεΑ, πάντα όμως σε οχτάωρη βάση)
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 2
Γεωπόνοι ΠΕ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6
.
Ενέργεια 3: Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας Παιδιών Ρομά
Η ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ με το πλέγμα των ενεργειών που έχει σχεδιάσει στηρίζει τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα που βάλλεται εκτός των άλλων και από τους μύθους που έχουν γεννηθεί για εκείνη και την έχουν αυτοεγκλωβίσει. Η ενέργεια αυτή περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις που αφορούν στη βελτίωση των ενεργειών κοινωνικής ενσωμάτωσης παιδιών Ρομά και ειδικότερα της υποστήριξης μαθητών που κινδυνεύουν να διαρρεύσουν από την υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κοινωνικοί Φροντιστές ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
08:00πμ - 16:00μμ (ή όπως αλλιώς μπορεί να διαμορφωθεί το ωράριο με απογευματινή απασχόληση πάντα όμως σε οχτάωρη βάση)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 4

Ενέργεια 4: Κοινωνικό Παντοπωλείο
Η κρίση που έχει ενσκύψει την τελευταία διετία στη χώρα έχει γιγαντώσει την οικονομική ανέχεια και έχει προκαλέσει την απελπισία στις οικογένειες. ΟΙ εικόνες συνανθρώπων που ψάχνουν στο τέλος των λαικών αγορών να βρουν κάποια λαχανικά που διασώθηκαν ή να ψάχνουν στα σκουπίδια μπορούν να αμβλυνθούν με τις δράσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Με τη δράση αυτή επιτυγχάνεται η ενίσχυση των δυνατοτήτων διεύρυνσης της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου για την καταπολέμηση της φτώχειας που μπορεί να απαλύνει τα αδιέξοδα των οικογενειών που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση και βρίσκονται κάτω απ' τα όρια της φτώχειας και να τις στηρίξει .

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργάτης ΥΕ/ΔΕ 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
08:00πμ - 22:00μμ
(δύο επτάωρες βάρδιες εκ περιτροπής)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 2

Ενέργεια 5: Ανακύκλωση Ρουχισμού, Βιβλίων, Ηλεκτρικών Συσκευών - Δίκτυο Ανταλλαγών
Η Λειτουργία Μονάδας ανακύκλωσης ρουχισμού, βιβλίων & ηλεκτρικών/νικών συσκευών είναι μία καινοτόμα δράση για τον Ελλαδικό χώρο σε αυτή την έκταση. Η ανακύκλωση έχει την έννοια της ανταλλαγής των παραπάνω ειδών μερικά από τα οποία μπορεί να είναι άχρηστα για κάποιον , πολύ χρήσιμα όμως για κάποιον άλλον που θα μπορούσε να κάνει χρήση αυτών.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 6 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-31/9/2012
Ημέρες εργασίας:
Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
08:00πμ - 16:00μμ

ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6

Ενέργεια 6: Καταπολέμηση των διακρίσεων - Διαμεσολαβητές
Είναι πραγματικότητα ότι σε περιόδους κρίσεων διογκώνονται οι διακρίσεις και τα κρούσματα ρατσισμού καθώς το «διαφορετικό» εκλαμβάνεται συχνά ως η αιτία των κρίσεων. Με τη δράση αυτή η ΚΕΠΚΑ-ΔΙΕΚ προσπαθεί να δημιουργήσει γέφυρες επικοινωνίας που θα μπορούσαν να αμβλύνουν και να προλάβουν αρκετά από τα προβλήματα που δημιουργούνται ανάμεσα σε «αντιμαχόμενες» ομάδες μεταναστών- ρομα –τοπικής κοινωνίας αλλά και να αξιοποιήσει τους εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές από τις ομάδες Ρομά και Μεταναστών που εκπαιδεύθηκαν π.χ. από το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα ΚΕΚ στα πλαίσια προγραμμάτων κατάρτισης του ΕΣΠΑ και του Γ ΚΠΣ, κτλ.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Διαμεσολαβητές-Ρομά με εμπειρία ή εκπαίδευση σε δράσεις για τους Ρομά ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 2 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
10:00πμ - 18:00μμ
Διαμεσολαβητές-μετανάστες με εμπειρία ή εκπαίδευση σε ενέργειες υπέρ της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 6

Ενέργεια 7 : Νυχτερινή Εφημερία για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
Η νυχτερινή εφημερία είναι μια μονάδα βοήθειας συμπληρωματική της μονάδας βοήθειας στο σπίτι που βρίσκεται σε αναμονή από τις 22.00 έως τις 06.00 όλες τις ημέρες του χρόνου. Το Προσωπικό της μονάδας διαχειρίζεται έκτακτα περιστατικά ΑμεΑ και ηλικιωμένων κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς τα προβλήματα δεν έχουν ωράριο.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 1 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
21.00μμ-07.00πμ
Νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ ή Επισκέπτες Υγείας ΤΕ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 3

Ενέργεια 8 : Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης είναι μια πρωτοβουλία πολιτών της Μαγνησίας με στόχο να αναπτύξουν ένα σύστημα για ανταλλαγές υπηρεσιών και προϊόντων μεταξύ των μελών του χρησιμοποιώντας ως μέσον τη λεγόμενη Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ).Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας είναι ένα δίκτυο αλληλοβοήθειας και μια θετική δράση για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης με δημιουργικό τρόπο από τους πολίτες οι οποίοι δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, δίνουν αξία στα τοπικά προϊόντα και καλύπτουν πραγματικές τους ανάγκες

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Αριθμός Ωφελουμένων (συνολικά για ένα (1) πεντάμηνο) ΩΡΑΡΙΟ, ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Διοικητικοί ΔΕΤΕ/ΠΕ με γνώση η/υ 1 Περίοδος απασχόλησης : 1/5/2012-30/9/2012
Ημέρες εργασίας: Δευτέρα έως Παρασκευή
Ωράριο εργασίας
10.00πμ-18.00μμ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 1

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ
Α/Α ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ/ΕΣ - ΤΟΠΙΚΗ/ΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ/ΕΣ
1 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
2 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
3 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ
4 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
5 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΣΩΝΙΑΣ
6 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ
7 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΛΚΟΥ
8 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

• Αριθμός ωφελουμένων ανά ειδικότητα που θα προσληφθούν αποκλειστικά για την υλοποίηση του προγράμματος

A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΕΣ
1 ΟΙΚΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ 8 40
2 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 8 40
3 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΒΟΗΘΟΙ ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ-ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 2 10
4 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΤΕ/ΠΕ 3 15
5 ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ 2 10
6 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 8 40
7 ΕΡΓΑΤΕΣ ΥΕ/ΔΕ 8 40
8 ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 6 30
9 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΤΕ/ΠΕ ή ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕ 2 10
10 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΔΕ/ΤΕ/ΠΕ ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΗΥ 1 5
ΣΥΝΟΛΟ 40 200

• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 01/5/2012
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: 30/9/2012

• Αναλυτική χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα και ενέργεια έως 5 μήνες σε χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

Α. Τομέας Παρέμβασης: Κοινωνικός Τομέας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
1. Υπηρεσίες φροντίδας μέριμνας ηλικιωμένων Οικιακοί Βοηθοί ΥΕ/ΔΕ/ΙΕΚ 8 40
Κοινωνικοί Φροντιστές βοηθοί ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4 20
ΣΥΝΟΛΟ 12 60

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
2.Υπηρεσίες φροντίδας Δημιουργική Απασχόληση ΑμεΑ
Κοινωνικοί Φροντιστές βοηθοί ΔΕ/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ/ Ειδικής Αγωγής όλων των ειδικοτήτων 2 10
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 2 10
Γεωπόνοι ΠΕ 2 10
ΣΥΝΟΛΟ 6 30

ΕΝΕΡ4ΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
3. Υπηρεσίες φροντίδας Μέριμνας Παιδιών Ρομα

Κοινωνικοί Φροντιστές ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4 20
ΣΥΝΟΛΟ 4 20

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
4. Κοινωνικό Παντοπωλείο
Εργάτης ΥΕ/ΔΕ 2 10
ΣΥΝΟΛΟ 2 10

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
5. Ανακύκλωση Ρουχισμού, Βιβλίων , Ηλεκτρικών Συσκευών – Δίκτυο Ανταλλαγών
Εργάτες ΥΕ/ΔΕ 6 30
ΣΥΝΟΛΟ 6 30

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
6. Καταπολέμηση των διακρίσεων- Διαμεσολαβητές
Διαμεσολαβητές ΡΟΜΑ με με εμπειρία ή εκπαίδευση σε δράσεις για τους ΡΟΜΑ ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕι 2 10
Διαμεσολαβητές μετανάστες με εμπειρία ή εκπαίδευση σε ενέργειες υπέρ της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ΥΕ/ΔΕ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 4 20
ΣΥΝΟΛΟ 6 30

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
7. Νυχτερινή Εφημερία για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών
Κοινωνικοί Λειτουργοί ΤΕ/ΠΕ 1 5
Νοσηλευτές ΤΕ/ΠΕ ή επισκέπτες ΤΕ 2 10
ΣΥΝΟΛΟ 3 15

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥ-ΜΕΝΩΝ 2012
Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Δ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠ/ΜΗΝΩΝ
8. Γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του δικτύου Ανταλλαγών & Αλληλεγγύης
Διοικητικοί ΔΕΤΕ/ΠΕ με γνώση η/υ 1 5
ΣΥΝΟΛΟ 1 5
ΣΥΝΟΛΟ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Κοινωνικός 40 ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ:
Κοινωνικός 200
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ 40 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΡΩΠΟΜΗΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 200

• Περιγραφή των όρων εργασίας
Ωράριο, αποδοχές κ.ά.
Στην ενέργεια 1 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πμ-15.00μμ
Στην ενέργεια 2 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 07.00πμ-15.00μμ ή μπορεί και σε απογευματινές ώρες όταν χρειάζεται αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερασθεί το οχτάωρο
Στην ενέργεια 3 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 08.00πμ-16.00μμ ή μπορεί και σε απογευματινές ώρες όταν χρειάζεται αλλά σε κάθε περίπτωση χωρίς να ξεπερασθεί το οχτάωρο
Στην ενέργεια 4 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 08.00πμ-22.00μμ με επτάωρες βάρδιες εκ περιτροπής
Στην ενέργεια 5 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 08.00πμ-16.00μμ
Στην ενέργεια 6 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή , στο ωράριο 10.00πμ-18.00μμ
Στην ενέργεια 7 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στο ωράριο 21.00πμ-07.00μμ
Στην ενέργεια 8 του τομέα Α: οι ωφελούμενοι θα εργάζονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, στο ωράριο 10.00πμ-18.00μμ

Ως προς τις αποδοχές αυτές ορίζονται από την πρόσκληση με Κωδικό 38, αριθμ. πρωτ. 1.8000/οικ.6.1489/09-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ε) και συγκεκριμένα:
Η καταβαλλόμενη αμοιβή προσώπων, ανεξαρτήτως ειδικότητας και επαγγελματικής εξειδίκευσης τους, που θα απασχολούνται σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας δικαιούχων φορέων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι θα χρηματοδοτούνται από το Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως άλλως και όχι πλέον των 625 ευρώ μηνιαίως. Εκτός των αναφερομένων καταβαλλόμενων ποσών της ανωτέρω παραγράφου, ο δικαιούχος φορέας , ουδέν άλλο υποχρεούται να καταβάλλουν στα απασχολούντα πρόσωπα.
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου)των μισθωτών, στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15-3-2010) και του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α' 258).

Β. Προϋπολογισμός με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες
Π/Υ ΠΟΣΟ
ΑΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 125.000,00
ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.466,50
ΣΥΝΟΛΟ 127.466,50

Γ. Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων που περιλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών που υποβάλλουν οι δυνητικά ωφελούμενοι, τη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται από το εγχειρίδιο διαχειριστικής επάρκειας του Ινστιτούτου Εργασίας/ΓΣΕΕ (3.4 Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης /επιλογή ωφελουμένων), λαμβάνοντας υπόψη το σύστημα επιλογής ωφελούμενων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, τους όρους της πρόσκλησης και τις γενικότερες απαιτήσεις, οι οποίες προκύπτουν από την φύση και τα χαρακτηριστικά του προγράμματος.
Διαδικασία Δημοσίευσης της Πρόσκλησης
Η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων περιλαμβάνει, συνοπτικά, τα ακόλουθα βήματα (Λειτουργική Περιοχή 4 Διαδικασία Δ04-01):

1. Σύνταξη Προκήρυξης
Η Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων του ΙΝΕ – Γ.Σ.Ε.Ε συντάσσει την πρόσκληση προς τους δυνητικούς ωφελούμενους, βάσει των τεχνικών προδιαγραφών του προκηρυσσόμενου έργου. Η πρόσκληση περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή της δράσης, το χρονικό διάστημα απασχόλησης, τις απαιτούμενες δεξιότητες/προσόντα των ωφελουμένων, τα κριτήρια επιλογής, τον τόπο και τον καταληκτικό χρόνο υποβολής των αιτήσεων.
2. Προσυμβατικός έλεγχος από τη Διαχειριστική Αρχή
Η Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων του ΙΝΕ – Γ.Σ.Ε.Ε αποστέλλει την πρόκληση για τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής.
3. Δημοσίευση της Προκήρυξης
Τα μέσα δημοσιότητας που θα χρησιμοποιηθούν είναι:
• Έκδοση και διανομή δελτίου τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα.
• Μία πληρωμένη καταχώρηση σε ημερήσια τοπική εφημερίδα.
• Ανάρτηση της πρόσκλησης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, όπου υλοποιείται η δράση.
• Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της περιφέρειας.
• Ανάρτηση της πρόσκλησης στο site του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

4. Παροχή Διευκρινήσεων επί της Προκήρυξης
Η Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών και Διαχείρισης Συμβάσεων του ΙΝΕ – Γ.Σ.Ε.Ε ορίζει το αρμόδιο άτομο (ή τα αρμόδια άτομα), το (τα) οποίο (οποία), παρέχουν διευκρινίσεις, στην περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με όσα σχετικά αναφέρονται στην προκήρυξη.
5.Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων
1. Μετά την υπογραφή και αποστολή του Συμφώνου Αποδοχής όρων το ΙΝΕ ΓΣΕΕ συμπληρώνει το υπόδειγμα Ανακοίνωσης Πρόσληψης σύμφωνα με τις οδηγίες και μαζί με ένα πρωτότυπο επικαιροποιημένο μνημόνιο το αποστέλλει στο ΑΣΕΠ για έγκριση, κοινοποιώντας το παράλληλα στην ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ/Μονάδα Β1. Η Ανακοίνωση Πρόσληψης θα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες που περιλαμβάνουν τα εγκεκριμένα μνημόνια, με συμπράττοντες φορείς και εγκρίνεται από το ΑΣΕΠ μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.
2. Μετά την έγκριση της ανακοίνωσης πρόσληψης το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προβαίνει στις προβλεπόμενες ενέργειες δημοσιοποίησης της Ανακοίνωσης Πρόσληψης για τις οποίες συντάσσει το σχετικό πρακτικό ανάρτησης το οποίο αποστέλει αυθημερόν στο ΑΣΕΠ. Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ αναρτώνται η επωνυμία του Δικαιούχου, η επωνυμία του συμπράττοντα φορέα, ο Νομός και ο Δήμος στον οποίο υλοποιείται το πρόγραμμα, ο αριθμός ανακοίνωσης ΚΟΧ, ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, η χρονική διάρκεια των συμβάσεων εργασίας, η ημερομηνία έγκρισης της ανακοίνωσης από το ΑΣΕΠ καθώς και η ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στα γραφείου του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η εγκριθείσα ανακοίνωση αποστέλλεται από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ αυθημερόν ηλεκτρονικά και στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. της ΕΥΔ.
3. Παραλαμβάνει τις αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τους υποψηφίους ωφελούμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα. Ο αρμόδιος για την παραλαβή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων διαπιστώνει εάν πράγματι επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στον ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ της αίτησης και σε καταφατική περίπτωση αναγράφει στο ειδικό πλαίσιο ποια δικαιολογητικά ελλείπουν από εκείνα που, ενώ αναφέρονται ως συνημμένα, δεν επισυνάπτονται. Το αποτέλεσμα του ελέγχου σημειώνεται ενυπογράφως με ευκρινές το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου για την παραλαβή. Στην συνέχεια το ΙΝΕ ΓΣΕΕ
3.1 Επιβεβαιώνει ότι τα επιμέρους στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις των υποψηφίων, τεκμηριώνονται από τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
3.2 Ελέγχει εάν οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις συμμετοχής, που προβλέπουν η πρόσκληση της ΕΥΔ και η Ανακοίνωση Πρόσληψης (κεφ. Προϋποθέσεις συμμετοχής – απαραίτητα δικαιολογητικά/1.Γενικά, 2.Απαιτούμενα προσόντα).
3.3 Εκδίδει πίνακα αποκλειομένων, ο οποίος είναι αλφαβητικός και περιλαμβάνει υποχρεωτικά εκτός από τα στοιχεία των αποκλειομένων (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, ΑΔΤ), το λόγο αποκλεισμού, την ειδικότητα και τον κωδικό αριθμό των θέσεων από τις οποίες αποκλείονται.
3.4 Καταχωρεί στη βάση δεδομένων τα απαραίτητα στοιχεία για την μοριοδότηση των κριτηρίων για κάθε υποψήφιο ωφελούμενο.
3.5 Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσεται, με χρήση ειδικής εφαρμογής λογισμικού, ένας πίνακας (όλοι οι υποψήφιοι πλην των αποκλειομένων) μοριοδότησης – κατάταξης των υποψηφίων (ΑΜΚΑ, Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο ΑΔΤ) με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους.
3.6 Στο γραφείο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ αναρτώνται :
• Πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, ο οποίος δεν θα εμφανίζει το Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΔΤ του υποψηφίου αλλά μόνο τον οικείο αριθμό ΑΜΚΑ. Ο πίνακας θα είναι με αύξουσα ταξινόμηση ΑΜΚΑ για τον εύκολο εντοπισμό των εγγραφών από τους υποψηφίους.
• Πίνακας κατάταξης με τα αναλυτικά μόρια ανά κριτήριο καθώς και το σύνολο των μορίων τους και τις επιδιωκόμενες θέσεις κατά σειρά προτίμησης, κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία, ο οποίος δεν θα εμφανίζει επίσης το Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο και ΑΔΤ του υποψηφίου αλλά μόνο τον οικείο αριθμό ΑΜΚΑ.
• Πίνακας αποκλειομένων σύμφωνα με την παράγραφο 3.3 και
• Πίνακας προσληπτέων κατά αλφαβητική σειρά με αναγραφή του κωδικού θέσης πρόσληψης
• Πίνακας κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία ο οποίος θα εμφανίζει εκτός των άλλων το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ΑΔΤ των ωφελουμένων. Ο πίνακας αυτός δεν αναρτάται, δεν δημοσιοποιείται και φυλάσσεται στο χώρο του ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Η πρόσβαση σε αυτόν θα επιτρέπεται μόνο σε συμμετέχοντες στην διαδικασία επιλογής με τρόπο που να διασφαλίζει την τήρηση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ωφελουμένων.
4. Επιμελείται την ανάρτηση των πινάκων κατάταξης σύμφωνα με τα ανωτέρω και τα προβλεπόμενο στο κεφάλαιο της Ανακοίνωσης Πρόσληψης.
5. Αποστέλλει επίσης όλους τους πίνακες των υποψηφίων ωφελουμένων που αναρτώνται στην ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ. προκειμένου να αναρτηθούν στην ιστοσελία του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
6. Τους πίνακες των υποψηφίων ωφελουμένων που αναρτώνται καθώς και τον πίνακα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία, ο οποίος θα εμφανίζει εκτός των άλλων το Ονοματεπώνυμο, το Πατρώνυμο και ΑΔΤ των ωφελουμένων, αποστέλλει σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο ΑΣΕΠ.
Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την ΕΥΔ Ε.Π.ΑΝ.ΑΔ. εντός 2 ημερών για τυχόν οικειοθελείς αποχωρήσεις ή μονομερείς καταγγελίες της σύμβασης ορισμένου χρόνου. Η δυνατότητα παραίτησης που προβλέπεται στην πρόσκληση αφορά στην παραίτηση του υποψηφίου από τη συμμετοχή του στην διαδικασία (απόσυρση αίτησης) και σε κάθε περίπτωση μπορεί να γίνει μόνο πριν την αναγγελία της πρόσληψης. Οι θέσεις που κενώνονται μετά την αναγγελία πρόσληψης του ωφελουμένων δεν αναπληρώνονται εκτός των περιπτώσεων που ωφελούμενοι, προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το ΑΣΕΠ ή την αποδοχή υποβληθείσας ένστασης, οι οποίοι απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (5 μήνες).
Σε κάθε περίπτωση το ΑΣΕΠ ενημερώνεται για τις προσλήψεις των ωφελουμένων.

Δ. Αναλυτική περιγραφή δράσεων δημοσιότητας τόσο του Δικαιούχου όσο και του Συμπράττοντος Φορέα, για την εύρεση δυνητικών ωφελουμένων και για το περιεχόμενο του προγράμματος.
Ενέργειες Δημοσιότητας Δικαιούχου και Συμπράττοντα
Σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου θα τηρούνται οι κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας για τις ενέργειές του, όπως αυτοί καθορίζονται από:
- τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 , όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 846/2009 της Επιτροπής, της 1ης Σεπτεμβρίου 2009, και ισχύει,
- τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013, και
- τον Επικοινωνιακό Οδηγό για την Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ, του ΥΠΟΙΑΝ.
Οι συμμετέχοντες στο έργο θα είναι ενήμεροι ότι το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και υλοποιείται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου ΕΠ.
Αναλυτικά, οι δράσεις δημοσιότητας από τον δικαιούχο φορέα για την εύρεση δυνητικών ωφελουμένων θα περιλαμβάνουν :
• Την Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα, όπου υλοποιείται η δράση.
• Μία πληρωμένη καταχώρηση σε τοπική εφημερίδα, κατά προτεραιότητα σε ημερήσια.
• Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, όπου υλοποιείται η δράση.
• Ανάρτηση ανακοίνωσης σε όλα τα γραφεία του ΟΑΕΔ της Περιφέρειας.
• Ανάρτηση ανακοίνωσης στο διαδίκτυο στις ιστοσελίδες του δικαιούχου και συμπράττοντα φορέα.
Για το περιεχόμενο του προγράμματος, οι δράσεις δημοσιότητας του δικαιούχου φορέα θα περιλαμβάνουν :
• Ανάρτηση στο διαδίκτυο του Πίνακα Κατάταξης που θα συνταχθεί, μετά την αξιολόγηση των ωφελουμένων.
• Δημιουργία αφίσας ενημέρωσης και προβολής του έργου από τον δικαιούχο φορέα, η οποία θα αναρτηθεί σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του Δήμου, όπου υλοποιείται η δράση.
• Δημιουργία ιστοσελίδας στον ιστότοπο του δικαιούχου με τα στοιχεία και την εξέλιξη του έργου.
• Υλοποίηση τριών ενημερωτικών δράσεων για την πληροφόρηση της διαδικασίας εξέλιξης του έργου από τον δικαιούχο φορέα, σε συνεργασία με τον συμπράττοντα
I. Παρουσίαση του έργου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την έναρξη υλοποίησής του.
II. Έκδοση και διανομή Δελτίου Τύπου σε όλα τα μέσα ενημέρωσης που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα, όπου υλοποιείται το έργο, χρονικά στα μέσα υλοποίησης του προγράμματος, που θα εκθέτει την αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος.
III. Παρουσίαση στα τοπικά μέσα ενημέρωσης των αποτελεσμάτων του έργου κατά την λήξη του.
Για την ενημέρωση των συμμετεχόντων, ο δικαιούχος φορέας σε κάθε έγγραφό του, θα αναγράφει σε εμφανές σημείο (header/footer) την επικοινωνιακή ταυτότητα του ΕΚΤ, όπως αναλύεται στον Επικοινωνιακό Οδηγό του ΕΣΠΑ.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων του Δικαιούχου, θα γίνεται μνεία για τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χρηματοδότηση - και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου - και του Ελληνικού Δημοσίου - και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.
Σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και δημοσιότητας θα τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.
Θα τηρηθεί αρχείο των δράσεων δημοσιότητας, που υλοποιεί ο δικαιούχος φορέας, ως προς το φυσικό και το οικονομικό τους αντικείμενο.
Παράλληλα το ΙΝΕ ΓΣΕΕ δεσμεύεται στην τήρηση της εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης – Εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 και άλλες συναφείς διατάξεις ώστε να εξασφαλιστεί η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, όσον αφορά α) την πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης με σκοπό την απασχόληση («vocational training»), β) τις συνθήκες και τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και γ) τα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθώς και για την εφαρμογή του νόμου 3304/2005 (Φ.Ε.Κ. 16Α/ 27-1-2005) περί Εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

Άρθρο 4ο
Πλαίσιο συνεργασίας
Αρμοδιότητες και Υποχρεώσεις συμβαλλομένων μερών

α) Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει:
• Τη διαδικασία επιλογής 40 ατόμων, σύμφωνα με όσα περιγράφονται στην παρ. Γ του άρθρου 3 του παρόντος, στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/14.4.2011 (ΦΕΚ 613/Β) και τις παρ. 1.6 έως 1.8 της οικείας Πρόσκλησης
• Τη δημοσιότητα του έργου
• Την καταβολή των μισθών στους εργαζόμενους/ωφελουμένους
• Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
• Ο Δικαιούχος έχει κάθε ευθύνη και υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων των νόμων περί Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας Ν.1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) «Υγιεινή και ασφάλεια των Εργαζομένων» π.δ. 16/96 (ΦΕΚ 10/Α/18-1-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας ...» και Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/2-6-2010) «Κύρωση νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων».
• Την παρακολούθηση της εργασιακής κατάστασης των ωφελουμένων 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τους δείκτες παρακολούθησης του Άξονα 8 του εγκεκριμένου Ε.Π « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013»
• Την τήρηση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από το ρόλο του ως δικαιούχος βάσει του σχετικού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου

β) Ο Συμπράττων Φορέας αναλαμβάνει:
• Την έκδοση κάθε απαιτούμενης (άδειες, απόφαση κλπ) για την υλοποίηση του προγράμματος
• Την κάλυψη οποιασδήποτε δαπάνης (εκτός της μισθολογικής και ασφαλιστικής ) που είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του προγράμματος, και συγκεκριμένα:
• Την μεταφορά των ωφελουμένων στους χώρους εργασίας

Συνεισφορά του συμπράττοντα

Αναφέρετε λεπτομερώς η συνεισφορά του συμπράττοντα φορέα σε υλικά, εξοπλισμό κ.λπ.:
Στο σύνολο των ενεργειών του τομέων Α, Β, Γ, Δ, Ε ο συμπράττοντας φορέας συνεισφέρει κάθε είδους υλικών και εξοπλισμών για την επίτευξη των εργασιών όπως επίσης για τον ίδιο σκοπό διαθέτει επίσης όλων των ειδών τις υποδομές του και το σύνολο των οχημάτων του με τα καύσιμα τους ενώ αναλαμβάνει κάθε είδους παραγωγή υλικού .
Ενδεικτικά , στο πλαίσιο των παραπάνω διαθέτει:
1) Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές και εκτυπωτές, συνδέσεις στο Διαδίκτυο, ψηφιακή κάμερα κλπ
2) Πιεσόμετρα, μετρητές σακχάρου, μάσκες και γάντια μίας χρήσεως κλπ
3) Γραφική ύλη και λοιπά αναλώσιμα (μελάνια εκτυπωτή , βιβλία, τετράδια, ζωγραφική , μπογιές, χαρτί, cd, dvd κλπ)
4) Κινητά τηλέφωνα , τηλεφωνικές συσκευές, ειδική γραμμή κλήσης επείγουσας βοήθειας κλπ
5) Υλικά παντοπωλείου
6) Ο απαραίτητος εξοπλισμός ασφαλείας κατά την διάρκεια της εργασίας (φόρμες, γιλέκα, γάντια, κράνη κλπ).

• να πιστοποιούν προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως περιγράφεται στην παρ. Α του άρθρου 3 του παρόντος. Κάθε μήνα θα εκδίδει βεβαίωση για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου το συγκεκριμένο μήνα.
γ) Τα συμβαλλόμενα μέρη από κοινού αναλαμβάνουν:
• Να συνεργάζονται σε επίπεδο δημοσιότητας και προβολής με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πολιτών για το περιεχόμενο και την εμβέλεια της προαναφερόμενης δράσης.

δ) Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να τηρούν πλήρως όσα προβλέπονται στην υπ' αριθμ. ΚΥΑ 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613/Β/15-4-2011), στην ανοιχτή πρόσκληση με Κωδικό 38, αριθμ. πρωτ. 1.8000/οικ.6.1489/09-06-2011 (ΑΔΑ: 4Α3ΨΛ-Ε) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στο παρόν.

Άρθρο 5ο
Διάρκεια –Τροποποίηση

1. Το παρόν δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη με την υπογραφή του από τους νομίμους εκπροσώπους των μερών και τίθεται σε ισχύ με την ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της πράξης.

2. Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας δύναται να τροποποιηθεί μόνο με νεώτερη έγγραφη και ρητή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και κατόπιν σχετικής έγκρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε ο κάθε συμβαλλόμενος από ένα και ένα συνοδεύει την αίτηση.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το ΙΝ.Ε./Γ.Σ.Ε.Ε. Για τη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Βόλου
Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος του ΔΣ

Παναγόπουλος Γιάννης
Κοντορίζος Βασίλειος


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121