28
Τρι, Μαρ

Κοινωφελης
Εργαλεια
Τυπογραφια

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για την ανάθεση και εκτέλεση Δημόσιων Συμβάσεων


Κατεβάστε το έντυπό μας από εδώ:

{rsfiles path="DIAGONISMOI/PROSTASIA-P-DED/DHMOSIES_SYMVASEIS.docx"}


Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)», που εδρεύει στον Βόλο επί της οδού Προύσσης ,αριθμ. 22, εφεξής «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ», όπως εκπροσωπείται νόμιμα, ενεργώντας ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» δεσμεύεται βάσει των οριζόμενων από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 [«Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων]») απέναντι στους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, στους αναδόχους των δημοσίων συμβάσεων που προκηρύσσει ή/και αναθέτει ή/και επιβλέπει , καθώς και στους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση, ήτοι, ενδεικτικώς αναφερόμενους, στους υπεργολάβους, στους τρίτους οικονομικούς φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται οι ανάδοχοι σεβόμενη την ιδιωτικότητα τους και επαγρυπνώντας για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας τω προσωπικών δεδομένων.

Ως « προσφέροντες οικονομικοί φορείς» ή «ανάδοχοι» για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ορίζονται όλοι οι οικονομικοί φορείς οι οποίοι υποβάλουν προσφορά ή στους οποίους κατακυρώνεται μία σύμβαση έργου μελέτης, παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, προμήθειας ή παροχής γενικών υπηρεσιών όπως οι έννοιες αυτές ορίζονται στον ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών (Α’ 147)

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «πολιτική») είναι αφενός η περιγραφή του πλαισίου εντός του οποίου το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων και των τυχόν τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση και αφετέρου η ενημέρωσή τους σχετικά με το είδος των δεδομένων που συλλέγει το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ο τρόπος επεξεργασίας τους (συλλογή , καταχώρηση, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση κ.ά.), τα μέσα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι και λοιπά εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα) έναντι αυτής της επεξεργασίας , η οποία σε κάθε περίπτωση διενεργείται με αξιόπιστο και διαφανή τρόπο.

Εφόσον τα ανωτέρω πρόσωπα αποτελούν νομικά πρόσωπα, το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μετόχων, των μελών του διοικητικού ή/και εποπτικού τους οργάνου, των διαχειριστών, των νόμιμων εκπροσώπων τους και ενδεχομένως του προσωπικού που αυτοί απασχολούν καθώς και άλλων συνεργατών τους που μπορεί να αναλάβουν την υλοποίηση του συμβατικού αντικειμένου (π.χ. τα μέλη ομάδας εργασίας του αναδόχου για την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών οι οποίοι δεν θα συμβάλλονται μαζί του με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας).

Η παρούσα πολιτική έχει εφαρμογή σε όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ανεξαρτήτως του τόπου ή/και του μέσου συλλογής ή/και αποθήκευσης τους.

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχει οριστεί η  Αικατερίνη Βλαχάβα του Γεωργίου, δικηγόρος, κάτοικος Βόλου, οδός Τ.Οικονομάκη αρ.2 Τ.Κ. 38221, τηλ 2421021711, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..   Το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχει δικαίωμα ως υπεύθυνος επεξεργασίας να προβαίνει σε επεξεργασία των αναγκαίων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των προσφερόντων οικονομικών φορέων, των αναδόχων με τους οποίους συμβάλλεται καθώς και όλων των τυχόν τρίτων εμπλεκομένων στην σύμβαση, όπως για παράδειγμα υπεργολάβων ή δανειζόντων την εμπειρία.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων θα γίνεται αποκλειστικά για σκοπούς αξιολόγησης τους στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης, εκτέλεσης υλοποίησης και υποστήριξης κατά την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης που πρόκειται να συναφθεί ή υφίσταται μεταξύ αυτών και του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και για σκοπούς σχετιζόμενους με την εκπλήρωση των εν γένει υποχρεώσεων τους που απορρέουν είτε από την συναφθείσα σύμβαση, είτε ευθέως από το νόμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου.

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε και σε ποιες περιπτώσεις

Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υπόκεινται σε επεξεργασία από το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ έχουν γνωστοποιηθεί σε αυτό από τον ίδιο τον προσφέροντα οικονομικό φορέα ή τον ανάδοχο ή προκύπτουν από προδήλως δημοσιοποιημένα στοιχεία ή δημόσιες αρχές ύστερα από νόμιμη πρόσβαση σε αυτές.

Ενδεικτικώς, και όχι περιοριστικώς, με την παρούσα πολιτική προβλέπεται ότι συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των ανωτέρω αναφερόμενων φυσικών προσώπων για σκοπούς σχετικά ιδίως με την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τον ν.4412/2016, της τήρησης αρχείου συμβάσεων, των απαραιτήτων επιδόσεων εγγράφων, της εκκαθάρισης δαπανών και των εκατέρωθεν απαιτήσεων, της έκδοσης εντολών πληρωμής.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και των συμβάσεων που τελικώς κατακυρώνει στους αναδόχους, ως αυτά αφορούν κατά περίπτωση την εκάστοτε σύμβαση , ενδεχομένως να αφορούν κατά περίπτωση τα εξής : Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Ημερομηνία Γέννησης, Στοιχεία ταυτότητας, ΑΦΜ-ΔΟΥ, Email, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, Φαξ, Απόσπασμα ποινικού Μητρώου μελών διοικητικού ή/και εποπτικού οργάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου, διαχειριστών, νόμιμων εκπροσώπων, πιστοποιητικά περί μη υπαγωγής σε οιαδήποτε πτωχευτική ή/και προ πτωχευτική διαδικασία, βεβαίωση μη παύσης εργασιών, πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, πτυχία κλπ.

Σε περίπτωση που με πρωτοβουλία ορισμένου προσφέροντος οικονομικού φορέα, αναδόχου ή τρίτου εμπλεκομένου στην σύμβαση προσκομιστούν δικαιολογητικά που εμπεριέχουν και άλλες κατηγορίες απλών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή δεδομένων ειδικών κατηγοριών, που δεν έχουν προβλεφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, αυτά παρέχονται ελευθέρως και με ρητή συγκατάθεση τους και θα συνυποβληθούν σε επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, στο πλαίσιο των ως άνω σκοπών.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των ανωτέρω προσώπων εκκινεί με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή σε ορισμένη διαδικασία ανάθεσης του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και την μετέπειτα υποβολή σχετικής προσφοράς παρέχοντας τα απαιτούμενα από την διακήρυξη ή τις εν γένει προδιαγραφές διεξαγωγής της διαδικασίας στοιχεία όπως για παράδειγμα ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνο απόσπασμα ποινικού μητρώου κ.λπ. τα οποία αποθηκεύονται είτε με ηλεκτρονικό τρόπο είτε όχι. Το είδος των μετέπειτα πράξεων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (κατά το προσυμβατικό αλλά και το συμβατικό στάδιο ) εξαρτάται από τις προβλέψεις διεξαγωγής κάθε διαδικασίας (διακήρυξη κ.λπ.,), σύμφωνα και με την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και θα γίνονται με σκοπό, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των προσφορών και την επικοινωνία με τους οικονομικούς φορείς αλλά και τους αναδόχους μετά την σύναψη της σύμβασης.

Νομική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων εκ μέρους του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αποτελεί η ενάσκηση δημόσιας εξουσίας καθ’ ο μέρος αυτή εκδηλώνεται με την διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων και κατακύρωσης αυτών κατά τα οριζόμενα στο ν. 4412/2016 καθώς και επίβλεψης της εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων που θα καταρτιστούν . Στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών ανάθεσης (προσυμβατικό στάδιο) αλλά και κατά την εκτέλεση της σύμβασης από τον ανάδοχο και τυχόν τρίτα εμπλεκόμενα σε αυτήν πρόσωπα, όπως υπεργολάβους (συμβατικό στάδιο) πραγματοποιείται αφενός αξιολόγηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην διαγωνιστική ή μη διαδικασία σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και την διακήρυξη (εάν υφίσταται ) προκειμένου να ανατεθεί και κατακυρωθεί η δημόσια σύμβαση και αφετέρου διασφάλιση της τήρησης των συμβατικών δεσμεύσεων των αναδόχων και των τρίτων προσώπων μέσω της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων (π.χ. αποθήκευση δεδομένων).

Εκ των ως άνω προκύπτει ότι το σύννομο της επεξεργασίας από το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ των προσωπικών δεδομένων των προσφερόντων οικονομικών φορέων αλλά και των αναδόχων εδράζεται επιπλέον και στην τήρηση έννομων, απορρεουσών ιδίως εκ του ν. 4412/2016, υποχρεώσεων του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, στην διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος εξασφαλίζοντας μέσω της ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων την αποφυγή διασπάθισης δημοσίου χρήματος και στην εξυπηρέτηση τυχόν έννομων συμφερόντων του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Διαβίβαση και κοινοποίηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτους

Τα στοιχεία των ανωτέρω μνημονευόμενων προσώπων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι κ.ά.) ενδέχεται να γνωστοποιούνται και σε άλλα τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και δημόσιες αρχές ή να γνωστοποιούνται και να υπόκεινται σε επεξεργασία και από τρίτους συνεργάτες του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που ενεργούν υπό την εποπτεία και τις κατευθύνσεις του τελευταίου, ως εκτελούντες την επεξεργασία, με τους οποίους το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ δεσμεύεται με σύμβαση που θα εξασφαλίζει την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους τους σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, όπως ενδεικτικά εταιρείες που θα αναλαμβάνουν την χρήση και διαχείριση των πληροφορικών της συστημάτων, την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, η συνεργασία με τους οποίους κρίνεται αναγκαία για την αποτελεσματική υλοποίηση της μεταξύ τους σχέσης και την αποτελεσματική λειτουργία του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα λάβει χώρα καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης , της συμβατικής σχέσης των ανάδοχων με το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και των επιμέρους συμβατικών της δεσμεύσεων ανάλογα με τη φύση αυτών.

Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας σύμβασης κατά τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται σε αυτήν ή μετά από τυχόν καταγγελία της σύμβασης, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα εξακολουθήσει να υφίσταται αποκλειστικά για σκοπούς αποθήκευσης , για την τήρηση αρχείου ή/και για την περίπτωση έγερσης αξίωσης από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή/και ελέγχου από τις δημόσιες αρχές.

Δικαιώματα και άσκησή τους

Με τον Κανονισμό αναγνωρίζονται και διασφαλίζονται τα ακόλουθα δικαιώματα των προσφερόντων οικονομικών φορέων , των αναδόχων και των τρίτων εμπλεκομένων στην σύμβαση προσώπων:

-Δικαίωμα διαφανούς, κατανοητής και εύκολα προσβάσιμης ενημέρωσης για την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τον Κανονισμό (άρθρα 12,13,14,15, έως 22 του Κανονισμού ) , δηλαδή δικαίωμα ενημέρωσης για το πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα (όπως αναλυτικά γίνεται με την Πολιτική Ορθής Χρήσης και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που έχει υιοθετήσει το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

-Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρο 15 του Κανονισμού) στα προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί. Σημειώνεται ότι το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα παράσχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατόπιν σχετικού αιτήματος του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων. Για τυχόν επιπλέον αντίγραφα το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την καταβολή εύλογου κόστους. Το δικαίωμα λήψης αντιγράφου δεν επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων προσώπων.

- Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρο 16 του Κανονισμού) τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών

-Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρο 17 του Κανονισμού) των δεδομένων. Το δικαίωμα διαγραφής –δικαίωμα στη λήθη δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στο βαθμό που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης , για λόγους δημοσίου συμφέροντος, για την θεμελίωση , άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ή για σκοπούς αρχειοθέτησης, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς εκ μέρους του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

-Δικαίωμα εξασφάλισης του περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, εκτός της αποθήκευσης αυτών (άρθρο 18 του Κανονισμού)

- Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρο 21 του Κανονισμού) στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Δηλαδή, τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων (προσφέροντες οικονομικοί φορείς, ανάδοχοι κ.λ.π.) δικαιούνται να ανατιναχθούν ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που τα αφορούν . Ωστόσο, στο πλαίσιο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιας σύμβασης, το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ διατηρεί το δικαίωμα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων παρά την ενδεχόμενη εναντίωση κάποιου από τα ανωτέρω πρόσωπα εφόσον υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία , οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων , των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων της εκ της δημόσιας σύμβασης.

-Δικαίωμα ανάκλησης της ήδη δοθείσας συγκατάθεσης (άρθρο 7 του Κανονισμού), δηλαδή τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων δύνανται να ανακαλέσουν την συγκατάθεση τους οποιαδήποτε στιγμή αποκλειστικά και μόνο για την επεξεργασία που γίνεται με βάση προηγούμενη συγκατάθεση. Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης έως το χρονικό σημείο που αιτήθηκε η ανάκληση.

-Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή : Αρχή Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα, Τ.Κ. 115 23, +30 210 6475600, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω δικαιωμάτων.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού , όπως ενδεικτικά κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές περιορισμένες προσβάσεις, τοποθέτηση καμερών σε ειδικούς χώρους, εισαγωγή ειδικών κωδικών σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της κ.α. και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του Κανονισμού, ήτοι την αρχή της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρθρο 5 του Κανονισμού). Με γνώμονα την διαφύλαξη της ιδιωτικότητας, εφαρμόζουμε τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που ορίζει ο Κανονισμός . Τα δεδομένα διασφαλίζονται από την απώλεια της διαθεσιμότητας ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας τη πληροφορίας.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων

Παρά τη δέουσα επιμέλεια που επιδεικνύει το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, είναι σε ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τυχόν παραβίαση τους για την καλύτερη δυνατή διασφάλισή σας.

Σε περίπτωση τυχόν παραβίασης των προσωπικών δεδομένων οφείλετε να ενημερώσετε το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αμελλητί, μόλις αντιληφθείτε ενδεχόμενη παραβίαση, γνωστοποιώντας μας τη φύση της παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ελέγχετε αν η παραβίαση προήλθε από δική σας ευθύνη και συλλέξετε πάσα αναγκαία πληροφορία την οποία το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα χρησιμοποιήσει για την αντιμετώπιση του περιστατικού.

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας, ο ανάδοχος  καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην εκτέλεση εργασιών της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και του αναδόχου διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό  (ΕΕ) 2016/679 αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς καθώς και των υποχρεώσεων του εκτελούντα την επεξεργασία και των τυχόν υπό-εκτελούντων την επεξεργασία προσώπων. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ καθώς και με την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης θεωρείται ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν λάβει γνώση και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΑ

Όταν ο εκάστοτε ανάδοχος ενεργεί ως «εκτελών την επεξεργασία» δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε κατά μόνας, είτε από κοινού με τους τυχόν τρίτους εμπλεκόμενους στην σύμβαση (π.χ. υπεργολάβους), οι οποίοι για τους σκοπούς της παρούσας ορίζονται ως «υπό-εκτελούντες την επεξεργασία», και με τους οποίους συνδέεται με οιαδήποτε συμβατική σχέση διάφορη της συμβατικής του σχέσης (αναδόχου) με το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, έχει το δικαίωμα να προβαίνει στην επεξεργασία για λογαριασμό το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, των εξής προσώπων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: δημοτών, εργαζομένων, συνεργατών, συμβούλων και προμηθευτών του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ο οποίος θα αποτελεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Και σε αυτήν την περίπτωση έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) 2010/679.

Τα όσα προβλέπονται στην παρούσα πολιτική ως κάτωθι ισχύουν και για τα υπό-εκτελούντα την επεξεργασία πρόσωπα.

Ο εκτελών την επεξεργασία παύει όλες τις εργασίες σχετικά με τα υπό επεξεργασία προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και όπως ορίζεται αναλυτικά κατωτέρω κατά την λήξη ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης ή κατόπιν γραπτής εντολής του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (υπεύθυνος επεξεργασίας). Ωστόσο, οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο εκτελών την επεξεργασία μετά την σύναψη της σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν παρά τη γενόμενη καταγγελία ή την καθοιονδήποτε τρόπο λύση της δημόσιας σύμβασης.

Ο εκτελών την επεξεργασία:

i. επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο για τον σκοπό που είναι αντικείμενο της συμφωνηθείσας επεξεργασίας και σύμφωνα με τις τεκμηριωμένες οδηγίες του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εκτός αν άλλως απαιτείται από το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο εμπίπτει ο εκτελών την επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να παρέχει σχετική πληροφόρηση προς το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ πριν την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ii. συμμορφώνεται με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, φέροντας την ευθύνη αποδείξεως της συμμορφώσεως με αυτό και ενημερώνει αμέσως του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εάν, κατά τη γνώμη του, οδηγία ή εντολή του, παραβιάζει το ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο,

iii. εφαρμόζει όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα κατωτέρω,

iν. τηρεί αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας για τις επεξεργασίες που διενεργεί για τον Δήμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 του Κανονισμού,

ν. εγγυάται την εμπιστευτικότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο της δημόσιας σύμβασης,

vi. διασφαλίζει λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ότι όλα τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα (π.χ. προσωπικό, υπεργολάβος, προστεθείς) επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βάσει των συμφωνηθέντων

στην δημόσια σύμβαση και διαθέτουν πρόσβαση σε αυτά.

Τα ανωτέρω πρόσωπα:

(α) Θα είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και επεξεργάζονται αυτά μόνο κατόπιν οδηγιών του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

(β) αναλαμβάνουν την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εμπιστευτικότητας ακόμη και μετά την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της απασχόλησής τους.

(γ) έχουν πρόσβαση μόνο στις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες, δεδομένα και δομές για τη διενέργεια και εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας σύμβασης και για την συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο στο πλαίσιο των ευθυνών τους ως εκτελών την επεξεργασία

(δ) λαμβάνουν την απαραίτητη εκπαίδευση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων

νii.ελέγχει σε σχέση με τα εργαλεία, προϊόντα, εφαρμογές ή υπηρεσίες του, την τήρηση των αρχών της προστασίας των δεδομένων ήδη από τον σχεδίασμά και εξ ορισμού.

νiii. επικουρεί το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κατά τη διενέργεια των Εκτιμήσεων Αντικτύπου (DPIA) σχετικά με την προστασία δεδομένων και των προηγούμενων διαβουλεύσεων με τις εποπτικές αρχές ή άλλες αρμόδιες αρχές προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι οποίες προκύπτουν βάσει διατάξεων του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και στις οποίες εμπίπτει το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, λόγω της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη και τη φύση της επεξεργασίας και των πληροφοριών που έχουν παρασχεθεί στον εκτελούντα την επεξεργασία.

Ο εκτελών την επεξεργασία ανάδοχος δύναται να χρησιμοποιήσει άλλον εκτελούντα (π.χ. υπεργολάβο) για την διεξαγωγή συγκεκριμένων δραστηριοτήτων επεξεργασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ενημερώνει τον υπεύθυνο της επεξεργασίας εκ των προτέρων για τυχόν προτεινόμενες αλλαγές σχετικά με την προσθήκη ή την αντικατάσταση άλλων εκτελούντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναφέρουν σαφώς τις δραστηριότητες επεξεργασίας που ανατίθενται σε εξωτερικούς συνεργάτες, την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του εκτελούντα και τις ημερομηνίες της εργασίας του. Αυτή η εκτέλεση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εάν ο υπεύθυνος δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός εύλογου χρόνου.

Σε περίπτωση πρόσληψης άλλων εκτελούντων, ο εκτελών θα λαμβάνει την γραπτή έγκριση, προγενέστερη και ειδική από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Είναι ευθύνη του αρχικού εκτελούντα να εξασφαλιστεί ότι ο υπο-εκτελών έχει τις ίδιες επαρκείς εγγυήσεις ως προς την εφαρμογή των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, έτσι ώστε η επεξεργασία να πληροί τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων. Ο αρχικός εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του υπευθύνου της επεξεργασίας και στην περίπτωση που επόμενος εκτελών δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την προστασία των δεδομένων.

Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση:

(α) της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα κατά τις διαβιβάσεις και την αποθήκευση αυτών,

(β) της δυνατότητας διασφάλισης της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της αξιοπιστίας των συστημάτων και των υπηρεσιών επεξεργασίας σε συνεχή βάση,

(γ) της δυνατότητας αποκατάστασης της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε εύθετο χρόνο, σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος,

(δ) διαδικασίας για την τακτική δοκιμή, εκτίμηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των τεχνικών και των οργανωτικών μέτρων για τη διασφάλιση της ασφάλειας της επεξεργασίας.

(ε) εκτίμησης του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τα ρίσκα που απορρέουν από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δηλαδή: τυχαία καταστροφή, παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, κοινολόγηση ή προσπέλαση χωρίς άδεια

(στ) απόδειξη συμμόρφωσης ως προς την ψευδωνυμοποίηση - κρυπτογράφηση, την διασφάλιση απορρήτου - ακεραιότητας - διαθεσιμότητας αξιοπιστίας· επάρκεια & καταλλητότητα τεχνικών -  οργανωτικών μέτρων, που διασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και τα οποία συνίστανται σε: τήρηση εγκεκριμένου κώδικα δεοντολογίας ή εγκεκριμένου μηχανισμού πιστοποίησης

(θ) τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα ενεργούν υπό την εποπτεία του εκτελούντα την επεξεργασία και κατόπιν γραπτής εντολής του υπευθύνου επεξεργασίας ή κατόπιν υποχρέωσης από τη νομοθεσία.

Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει, κατά τον χρόνο υπογραφής της δημόσιας σύμβασης αλλά και οιαδήποτε άλλη στιγμή απαιτηθεί αυτό από το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, και εγγυάται ότι διαθέτει σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας/ ανακάμψεως από καταστροφή, το οποίο επιτρέπει τη συνέχεια όλων των μέσων, που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών της συμβάσεως και την απρόσκοπτη και ακώλυτη παροχή αυτών προς το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στα πλαίσια αυτά, ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει και δοκιμάζει το ως άνω σχέδιο, για κάθε εξέλιξη αυτού, αλλά και για κάθε συμβάν, δέχεται έλεγχο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας σχετικά με την επάρκεια του σχεδίου καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίηση των διορθώσεων, που θα του ζητηθούν και εντός του χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από την αρμόδια ελεγκτική αρχή ή από τη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων - διαδικασία απάντησης σε αίτημα του υποκειμένου

Στο μέτρο του δυνατού, ο εκτελών επικουρεί τον υπεύθυνο της επεξεργασίας στην εκπλήρωση της υποχρέωσής του να απαντά σε αιτήματα για την άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων: δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα να μην αποτελέσει αντικείμενο αυτοματοποιημένης ατομικής απόφασης (συμπεριλαμβανομένου του profiling).

Ο εκτελών την επεξεργασία:

  • ενημερώνει τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ αμελλητί αν ο εκτελών την επεξεργασία ή ο υπό-εκτελών (π.χ. υπεργολάβος) λάβει ένα αίτημα από υποκείμενο των δεδομένων και σε σχέση με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, και
  •  διασφαλίζει ότι τα τρίτα εμπλεκόμενα στην σύμβαση πρόσωπα (π.χ. υπεργολάβος) δεν απαντούν σε αιτήματα πέραν των οδηγιών του υπεύθυνου επεξεργασίας ή όπως απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, στο οποίο υπόκειται ο εκτελών την επεξεργασία, οπότε και ο εκτελών την επεξεργασία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας για την απαίτηση αυτή πριν απαντήσει στο αίτημα.

Έλεγχος του Εκτελούντος την Επεξεργασία

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται κατόπιν αιτήματος του υπευθύνου επεξεργασίας να θέτει στη διάθεση αυτού όλες τις πληροφορίες (όπως ενδεικτικά σχετικές πιστοποιήσεις, αναφορές ελέγχου, αποτελέσματα τακτικών δοκιμών, αποτιμήσεις και αξιολογήσεις των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων) που απαιτούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας για να αποδείξει ότι συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την δημόσια σύμβαση και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια ισχύος της δημόσιας σύμβασης και για δώδεκα μήνες μετά το πέρας της επεξεργασίας ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε να ελέγχει, με δικά του έξοδα, και ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παράσχει στο προσωπικό του υπευθύνου επεξεργασίας, στον εξουσιοδοτημένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ανεξάρτητο ελεγκτή ή/και στους αντιπροσώπους τους πρόσβαση στις εγκαταστάσεις αυτού και τρίτων εμπλεκόμενων στην σύμβαση προσώπων που ενήργησαν ως εκτελούντες επεξεργασία (εφόσον υπάρχουν), στα δεδομένα, στα αρχεία, στους ελέγχους, στις πολιτικές και στις διαδικασίες, τα οποία σχετίζονται με την επεξεργασία, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι οι εκτελούντες την επεξεργασία συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της σύμβασης και της νομοθεσίας.

Ο ως άνω έλεγχος θα πραγματοποιείται κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ προς τον εκτελούντα την επεξεργασία για την διενέργεια ελέγχου τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν να διεξάγει τον έλεγχο, γνωστοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας των φυσικών προσώπων, τα οποία θα διενεργήσουν τον έλεγχο καθώς και την εκτιμώμενη διάρκεια αυτού.

Oι εκτελούντες την επεξεργασία (ανάδοχος, υπεργολάβος εφόσον υπάρχει κ.ά.) δεν υποχρεούνται να παρέχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις τους για τους σκοπούς του ελέγχου:

α. σε οποιονδήποτε, αν δεν τους παρέχει αποδεικτικά στοιχεία της ταυτότητας του και της αρμοδιότητας ελέγχου

β. εκτός των ωρών λειτουργίας των εγκαταστάσεων του εκτελούντα.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται να προβεί σε έλεγχο, χωρίς να τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης του εκτελούντος την επεξεργασία, εφόσον:

α. συντρέχει περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή παραβίασης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ή

β. ο υπεύθυνος επεξεργασίας θεωρεί εύλογα αναγκαία την διενέργεια ελέγχου λόγω βάσιμων ενδείξεων περί μη συμμόρφωσης του εκτελούντος την επεξεργασία με την δημόσια σύμβαση, ή

γ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο βάσει του νομοθετικού πλαισίου, αποφάσεως εποπτικής αρχής ή άλλης παρόμοιας ρυθμιστικής αρχής υπεύθυνης για την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου σε οποιαδήποτε χώρα, ή

δ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται ή καλείται να διενεργήσει έλεγχο κατόπιν αιτήματος υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο οποίο διατυπώνονται ζητήματα ως προς τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

Ο εκτελών την επεξεργασία λαμβάνει άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση σφαλμάτων ή ελλείψεων, εφόσον εντοπιστούν τέτοια από το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, και σύμφωνα με τις υποδείξεις του τελευταίου εντός του χρονοδιαγράμματος που θα οριστεί από αυτόν.

Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται στον εκτελούντα από το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και υπόκεινται σε επεξεργασία από εξουσιοδοτημένο προσωπικό του. Ο εκτελών την επεξεργασία δεν διαβιβάζει σε αποδέκτες ή/και τρίτους τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, με εξαίρεση την περίπτωση, που υποβάλλεται αίτημα του υποκειμένου των δεδομένων ή/και του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ οπότε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύναται να επιστραφούν σε αυτόν ή στο υποκείμενο των δεδομένων.

Αν απαιτείται να διαβιβαστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε αποδέκτες πλην των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο, ο εκτελών την επεξεργασία θα πληροφορεί εγγράφως τον υπεύθυνο επεξεργασίας για τους όρους και τις υποχρεώσεις της διαβίβασης και δεν θα διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πριν την έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο εκτελών την επεξεργασία δεν επεξεργάζεται ούτε διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες ή διεθνείς οργανισμούς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι δεν διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας, ήτοι του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Πρόσληψη υπό -εκτελούντων την επεξεργασία προσώπων από τον ανάδοχο

Ο εκτελών την επεξεργασία ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν από την πρόσληψη άλλου υπό-εκτελούντα την επεξεργασία και την ανάθεση εργασιών σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου των πληροφοριών που θα υπόκεινται προς επεξεργασία και θα αναλάβει ο υπό- εκτελών την επεξεργασία. Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ανωτέρω αιτήματος περί αναθέσεως της επεξεργασίας σε υπεργολάβο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να γνωστοποιήσει στον εκτελούντα την επεξεργασία αν αποδέχεται ή όχι την πρόσληψη υπεργολάβου. Μόνο κατόπιν ρητής έγγραφης άδειας του υπευθύνου επεξεργασίας στον εκτελούντα την επεξεργασία, για την πρόσληψη ορισμένου υπό- εκτελούντος την επεξεργασία προσώπου και την αρμοδιότητα να παρέχει ο εκτελών την επεξεργασία κατευθύνσεις όμοιες με εκείνες, που του έχουν δοθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον υπό-εκτελών την επεξεργασία, ήτοι να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που του παρέχει ο υπεύθυνος επεξεργασίας για λογαριασμό και κατ’ εντολή αυτού, θα πραγματοποιείται η ανάθεση της επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω σε υπό-εκτελούν την επεξεργασία πρόσωπο. Ο εκτελών την επεξεργασία, καθώς και οποιοσδήποτε εκ μέρους αυτού, υποχρεούται να μην αναθέτει σε οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση πρόσωπο, πριν την ρητή έγγραφη συγκατάθεση του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι, οποιοδήποτε τρίτο εμπλεκόμενο στην σύμβαση πρόσωπο, το οποίο έχει εγκριθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν επεξεργαστεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, θα συμβάλλεται με τον εκτελούντα την επεξεργασία, με τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, που προβλέπονται στους όρους της παρούσης πολιτικής και στην δημόσια σύμβαση και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και ότι θα προβαίνει (ο εκτελών την επεξεργασία) σε όλες τις αναγκαίες και κατάλληλες ενέργειες και εγγυήσεις, ώστε να τηρείται επαρκές επίπεδο προστασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας.

Σε περίπτωση που ο υπό-εκτελών την επεξεργασία δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο εκτελών παραμένει πλήρως υπεύθυνος έναντι του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ την τήρηση των υποχρεώσεων του υπό-εκτελούντος την επεξεργασία.

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

Ο εκτελών την επεξεργασία δηλώνει και εγγυάται κατά την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης ότι έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτικές ασφάλειας πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης και της διαχειρίσεως περιστατικών παραβιάσεως και ότι το προσωπικό του και οι εν γένει προστηθέντες του, οι οποίοι έχουν πρόσβαση ή επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είναι σε γνώση των σχετικών πολιτικών και διαδικασιών και έχουν λάβει όλες τις αναγκαίες οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται θα ενημερώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας εντός 24 ωρών από το χρονικό σημείο, που ο εκτελών την επεξεργασία ή ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία επηρεάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχοντας στον υπεύθυνο επεξεργασίας επαρκή πληροφόρηση, που θα του επιτρέπει να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για τη γνωστοποίηση παραβιάσεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εποπτική αρχή ή/και στα υποκείμενα των δεδομένων, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και στο άρθρα 33 και 34 του Κανονισμού. Η ενημέρωση αυτή θα περιλαμβάνει, όπου είναι δυνατόν, τις κατηγορίες και τον κατά προσέγγιση αριθμό των υποκειμένων των δεδομένων και των αρχείων του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ που σχετίζονται με το περιστατικό αυτό, τις επιπτώσεις και τις πιθανές συνέπειες για του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και τα θιγόμενα υποκείμενα δεδομένων από το Περιστατικό αυτό Ασφαλείας καθώς και τα διορθωτικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τον εκτελούντα την επεξεργασία.

Σε περίπτωση περιστατικού παραβίασης ο εκτελών την επεξεργασία θα εφαρμόσει άμεσα και με δικά του έξοδα (στο βαθμό που το Περιστατικό Ασφάλειας οφείλεται σε παραβίαση των υποχρεώσεων του υπό την δημόσια σύμβαση), όλα τα διορθωτικά μέτρα για την αντιμετώπιση των αιτιών του Περιστατικού Ασφαλείας και θα συμβουλεύεται καλόπιστα το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σχετικά με τις προσπάθειες αποκατάστασης που είναι απαραίτητες και εύλογες. Ο εκτελών την επεξεργασία θα παρέχει κάθε εύλογα απαιτούμενη συνδρομή στο ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο πλαίσιο των διορθωτικών ενεργειών που θα λαμβάνονται από αυτόν.

Ο εκτελών θα εξασφαλίζει ότι αυτές οι προσπάθειες αποκατάστασης προβλέπουν, χωρίς περιορισμό, την πρόληψη της επανάληψης του ίδιου τύπου Περιστατικού Ασφαλείας και θα ενημερώνει το ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για όλα τα διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί και για τις προσπάθειες αποκατάστασης που έχουν αναληφθεί.

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να παρέχει οιασδήποτε μορφής ενημέρωση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. καθώς και στον τηλεφωνικό αριθμό 2421020337.

Ο εκτελών την επεξεργασία υποχρεούται να συνεργάζεται με τον υπεύθυνο επεξεργασίας και να λειτουργεί κατ’ εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας προκειμένου να τον επικουρεί στην έρευνα, στον περιορισμό και στην αντιμετώπιση κάθε περιστατικού παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Ο εκτελών την επεξεργασία εγγυάται ότι οι υπό-εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους έχει συμβληθεί με ξεχωριστή σύμβαση εφαρμόζουν πολιτικές διαχειρίσεως παραβιάσεων προσωπικού χαρακτήρα με ανάλογες διαδικασίες και έχουν λάβει όλα τα αντίστοιχα μέτρα.

Η ανωτέρω υποχρέωση ενημέρωσης δεν αναιρεί άλλες υποχρεώσεις ενημέρωσης του εκτελούντος την επεξεργασία, οι οποίες έχουν τυχόν προβλεφθεί στην δημόσια σύμβαση και οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

Πολίτικη διαγραφής ή Επιστροφής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο υπό-εκτελών την επεξεργασία οφείλουν να διαγράψουν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας εντός χρονικού διαστήματος 10 ημερών, από την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας και ο εκτελών την επεξεργασία θα βεβαιώνει την διαγραφή όλων των αντιγράφων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχει λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τυχόν έχει διαβιβάσει στον υπό-εκτελών την επεξεργασία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δύναται στο πλαίσιο της διακριτικής του ευχέρειας, να απαιτήσει από τον εκτελούντα εγγράφως και το αργότερο έως την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας να του επιστρέφει το σύνολο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας σε αντίγραφο μέσω ασφαλούς αρχείου, ο μορφότυπος του οποίου έχει προσυμφωνηθεί με τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή/και να διαγράψει, βεβαιώνοντας παράλληλα την διαγραφή, όλων των υπόλοιπων αντιγράφων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, που επεξεργαζόταν ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο τυχόν υπό εκτελών την επεξεργασία.

Ο εκτελών την επεξεργασία ή/και ο τυχόν υπό-εκτελών την επεξεργασία διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας, όταν απαιτείται από το ισχύον νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο και μόνο για την περίοδο που απαιτείται, υπό την προϋπόθεση ότι ο εκτελών την επεξεργασία διασφαλίζει την τήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας του συνόλου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υπεύθυνου επεξεργασίας και ότι η εν λόγω επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που απαιτούν την αποθήκευσή τους και για κανέναν άλλο σκοπό.

Ο εκτελών την επεξεργασία παρέχει στον υπεύθυνο επεξεργασίας έγγραφη βεβαίωση για την πλήρη συμμόρφωση του ίδιου και των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία με τα προβλεπόμενα στην παρούσα πολιτική και στην δημόσια σύμβαση εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία διακοπής της επεξεργασίας, εκτός αν απαιτείται να προσκομιστεί η εν λόγω βεβαίωση νωρίτερα λόγω καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή λόγω οποιοσδήποτε δικαστικής ή εξωδικαστικής διαμάχης, στην οποία περίπτωση η βεβαίωση θα προσκομιστεί άμεσα.

Μη τήρηση της παρούσης πολιτικής και των σχετικών προβλεπόμενων στην δημόσια σύμβαση

Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκτελούντος την επεξεργασία ή/και των υπό-εκτελούντων την επεξεργασία όπως περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και θα προβλέπονται στην δημόσια σύμβαση θα συνεπάγεται την επιβολή ποινικών ρητρών κατά τα οριζόμενα στην εκάστοτε δημόσια σύμβαση. Ο εκτελών την επεξεργασία θα ευθύνεται για κάθε πταίσμα αυτού, των υπό- εκτελούντων την επεξεργασία και των εν γένει προστηθέντων του και θα υπέχει υποχρέωση πλήρους αποκατάστασης κάθε ζημίας του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, η οποία θα οφείλεται ή θα συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την παράβαση από τον εκτελούντα των όρων της δημόσιας σύμβασης ή/και του ισχύοντος εκάστοτε νομοθετικού πλαισίου.

Ο εκτελών επεξεργασία σε περίπτωση παράβασης οποιοσδήποτε αναληφθείσας υποχρέωσής του έναντι του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα θεωρείται ο ίδιος υπεύθυνος επεξεργασίας.

Κάθε προσφέρων οικονομικός φορέας, ο ανάδοχος καθώς και κάθε τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην εκτέλεση εργασιών της σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και του αναδόχου διαβάζοντας το παρόν λαμβάνει γνώση της ως άνω επεξεργασίας που είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 αποκλειστικά για τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν και για σκοπούς συμβατούς με αυτούς καθώς και των υποχρεώσεων του εκτελούντα την επεξεργασία και των τυχόν υπό-εκτελούντων την επεξεργασία προσώπων. Μέσω της συμμετοχής σε διαδικασία ανάθεσης του ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ καθώς και με την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης θεωρείται ότι τα υποκείμενα των προσωπικών δεδομένων έχουν λάβει γνώση και συναινούν στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121