28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 19/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) για κατάθεση πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού»Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την υπ' αριθμ. 4 πρόσκλησή και αριθμό πρωτ. 21507/οικ.4.60/ 23/01/2012 καλεί Αναπτυξιακές Συμπράξεις βάσει του άρθρου 18 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α), ως Δυνητικούς Δικαιούχους Πράξεων στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013». Ο Πρόεδρος πρότεινε η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να συμμετάσχει στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ), συντονιστής της οποίας θα είναι η ΑΝΕΒΟ ( Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου) για τη κατάθεση πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» και ζήτησε να οριστεί ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Δ.Σ. της σύμπραξης

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ) συντονιστής της οποίας θα είναι η ΑΝΕΒΟ (Αναπτυξιακή Εταιρεία Βόλου).

2. Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης υπ' αριθμ. 4 και αριθμό πρωτ. 21507/οικ.4.60/ 23/01/2012, την υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας, καθώς και δέσμευση για απόφαση έγκρισης του Εγχειριδίου Διαδικασιών μετά τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής Σύμπραξης.

3. Ορίζει εκπρόσωπο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Δ.Σ. της σύμπραξης το πρόεδρο κο Βασίλη Κοντορίζο με αναπληρωτή τον υπάλληλο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, υπεύθυνο του τμήματος Προγραμματισμού Τεκμηρίωσης και Ανάπτυξης, κο Νίκο Αντωνάκη.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 18/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Άγονος επαναληπτικός διαγωνισμός για προϊόντα σίτισης

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των Μελών την υπ' αριθμ. 3/2012 ( Α.Π. 908/21-2-12) Διακήρυξη πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισμού για τις ομάδες ειδών σίτισης που δεν κατακυρώθηκαν στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 20/2/12. Στη συνέχεια ενημέρωσε τα Μέλη ότι στον επαναληπτικό διαγωνισμό για τη προμήθεια ειδών σίτισης και συγκεκριμένα: α) ειδών αρτοποιείας, β) ειδών μαναβικής, γ) ειδών κρεοπωλείου ( νωπά και κατεψυγμένα), δ) ειδών ιχθυοπωλείου ( νωπά και κατεψυγμένα), ε) ειδών μπαχαρικών, που διενεργήθηκε στις 28/2/12, δεν εμφανίστηκε κανένας προμηθευτής και συνεπώς πρέπει να κηρυχθεί οριστικά άγονος και να ανατεθούν οι προμήθειες απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Κηρύσσει οριστικά άγονο τον υπ' αριθμ. 3/2012 ( Α.Π. 908/21-2-12) πρόχειρο επαναληπτικό διαγωνισμό για τις ομάδες ειδών σίτισης που δεν κατακυρώθηκαν στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε στις 20/2/12.

2. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να προβεί στη σύναψη συμβάσεων με προμηθευτές για το κάθε είδος και συγκεκριμένα: α) ειδών αρτοποιείας, β) ειδών μαναβικής, γ) ειδών κρεοπωλείου ( νωπά και κατεψυγμένα), δ) ειδών ιχθυοπωλείου ( νωπά και κατεψυγμένα), ε) ειδών μπαχαρικών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 24/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Κοινωνικού Λειτουργού για τις δομές ΚΔΑΠμεΑ και ενός Παιδιάτρου για τις δομές «Μονάδα Απασχόλησης Βρεφών – Νηπίων Άλλης Μεριάς, Αρχιμανδρίτειος Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δ. Βόλου, Βρεφονηπιακός Σταθμός «Τα Ζουζουνάκια» στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22896/16-1-12 έγκριση του ΑΣΕΠ έγινε η προκήρυξη ΣΟΧ2/2012 για τις θέσεις ενός Κοινωνικού Λειτουργού και ενός Παιδιάτρου στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής». Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ έγιναν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και σύμφωνα με την κατάταξη επιλέγονται για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού ο κος Μπατζιόπουλος Νικόλαος και για τη θέση του Παιδιάτρου η κα Γκέσκου Ευανθία.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής» τη πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31-8-2012, ημερομηνία λήξης του προγράμματος και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του για:
- To Μπατζιόπουλο Νικόλαο, Κοινωνικό Λειτουργό, για τις δομές ΚΔΑΠ-μεΑ
- Τη κα Γκέσκου Ευανθία, Πιαδίατρο για τις δομές «Μονάδα Απασχόλησης Βρεφών – Νηπίων Άλλης Μεριάς, Αρχιμανδρίτειος Παιδικός Σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Δ. Βόλου, Βρεφονηπιακός Σταθμός «Τα Ζουζουνάκια»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 25/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη 2 Κοινωνικών Φροντιστών για τη δομή ΚΗΦΗ Αγριάς ενός Εργοθεραπευτή και ενός Νευρολόγου για τη δομή Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες Δήμου Βόλου στα πλαίσια του προγράμματος « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων»

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 22895/20-1-12 έγκριση του ΑΣΕΠ έγινε η προκήρυξη ΣΟΧ1/2012 για τις θέσεις 2 Κοινωνικών Φροντιστών για το ΚΗΦΗ Αγριάς , ενός Εργοθεραπευτή και ενός Νευρολόγου για τη δομή Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στα πλαίσια του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων». Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ έγιναν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και σύμφωνα με την κατάταξη επιλέγονται για τις θέσεις των κοινωνικών φροντιστών η κα Μαμούρη Αγορίτσα και η κα Καραμανώλα Παναγιώτα, για τη θέση της Εργοθεραπεύτριας η κα Σαλάτα Ελένη και για τη θέση του Νευρολόγου η κα Σκιαθίτη Ειρήνη.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» τη πρόσληψη με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 31-12-2012 , ημερομηνία λήξης του προγράμματος και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισής του για:
-Τη κα Μαμούρη Αγορίτσα και τη κα Καραμανώλα Παναγιώτα, ως Κοινωνικοί Φροντιστές , για τη δομή ΚΗΦΗ Αγριάς
- Τη κα Σαλάτα Ελένη, Εργοθεραπεύτρια για τη δομή Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες
-Τη κα Σκιαθίτη Ειρήνη, Νευρολόγο, για τη δομή Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 25/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 20/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΑΑ (Φορέας πρότασης) , του Δήμου Βόλου (Δικαιούχος – Φορέας Υλοποίησης) και Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ , Φορέας Λειτουργίας) για την κατάθεση πρότασης στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», στην κατηγορία πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» Β΄ κύκλος».

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, με την ιδιότητα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, προσκαλεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», τους Δήμους Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Αχαρνών, Κορδελιού-Ευόσμου, Βόλου, Αγρινίου και Χανίων με την ιδιότητα του Δικαιούχου και του Φορέα Λειτουργίας να υποβάλλουν πρόταση στην Πρόσκληση με κωδικό 07.08.09.69.02.03.10/ ΕΥΕ. ΓΓΙΦ και τίτλο : «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» Β΄ κύκλος. Η ανωτέρω Πρόκληση αναφέρεται : Στη δημιουργία και πιλοτική λειτουργία έξι (06) Ξενώνων Φιλοξενίας, υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους, από τους ανωτέρω Δήμους ή τα ΝΠΔΔ ή Κοινωφελείς Επιχειρήσεις αυτών. Προβλέπεται, επίσης, η συνεργασία με φορείς, που αποδεδειγμένα έχουν δραστηριοποιηθεί σε θέματα καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και παροχής φιλοξενίας και υποστήριξης γυναικών θυμάτων κάθε μορφής βίας, με σκοπό την αξιοποίηση της εμπειρίας και τεχνογνωσίας τους. Τη συγκεκριμένη δέσμη ενεργειών θα αναλάβει σύμφωνα με την πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης με την ιδιότητα του Συντονιστή Δικαιούχου
Ειδικότερα, οι Δικαιούχοι Δήμοι, σύμφωνα με την Πρόσκληση, αναλαμβάνουν: Τη δημιουργία Ξενώνων Φιλοξενίας πλήρους και μικρής διάρκειας διαμονής δυναμικότητας περίπου 20 θέσεων διαμονής γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στην πρόσκληση, τη λειτουργία του Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας για μία τουλάχιστο τριετία με καταληκτική ημερομηνία συγχρηματοδότησης την 31η/12/2015, καθώς και τη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των γυναικών θυμάτων βίας (κυρίως ενδοοικογενειακή βία και trafficking) και των παιδιών.
Σύμφωνα με την Πρόσκληση, το μέγιστο κόστος δημιουργίας και τριετούς λειτουργίας που θα χρηματοδοτηθεί, ανά νέο Ξενώνα, ανέρχεται στις 700.000,00 €.
Προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση , απαιτείται η υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΑΑ , του Δήμου Βόλου και της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΕΕΤΑΑ , του Δήμου Βόλου και της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, όπως ακριβώς εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, για συμμετοχή του Δήμου Βόλου στην Πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων με κωδικό 07.08.09.69.02.03.10/ ΕΥΕ. ΓΓΙΦ και τίτλο την «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας» Β΄κύκλος» με τον τίτλο της πράξης ««Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Βόλου».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μεταξύ

1. «Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ)» ( Φορέας πρότασης αρμόδιος για την άσκηση πολιτικής ή το συντονισμό της πολιτικής -στην περίπτωση συναρμοδιότητας-)
2. «Δήμος Βόλου» ( Δικαιούχος – Φορέας υλοποίησης )
3. «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)» ( Φορέας λειτουργίας )

για τις Πράξεις
«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Βόλου»

[Βόλος 24/02/2012]

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ/ ΤΙΣ ΠΡΑΞΗ/ ΕΙΣ
«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Βόλου»

Στο Βόλο, σήμερα την 24η Φεβρουαρίου 2012, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :
1. τον ................ ......................................................, που εδρεύει στην ........................, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τ... ......................... κ.. .................................................. και ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας ως «Φορέας Πρότασης του Έργου», ο οποίος είναι αρμόδιος για την άσκηση πολιτικής ή το συντονισμό της πολιτικής (σε περίπτωση συναρμοδιότητας)

2. τον Δήμο Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Βόλου κ. Πάνο Σκοτινιώτη, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Δικαιούχος».
3. την Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ), που εδρεύει στη Νέα Ιωνία Βόλου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο της, κ. Βασίλη Κοντορίζο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας «Φορέας Λειτουργίας»

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :
1. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α/3-12-2007).
2. Την υπ' αρ. Ε (2007) 5528/9-11-2007 απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
3. Τις αποφάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και την πορεία της διαδικασίας Εξειδίκευσης του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».
4. Την υπ' αρ. 143053/ΕΥΣ/1749/27-3-2008 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για το Σύστημα Διαχείρισης καθώς και το εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και τον σχετικό Οδηγό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, όπως ισχύουν κάθε φορά.
5. Την ........ Υπουργική Απόφαση για την ανάθεση υλοποίησης του έργου στον Δικαιούχο.
6. (Εγκριτικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των συμβαλλομένων μερών για τον ορισμό του φορέα υλοποίηση και την υπογραφή της συμφωνίας)
7. Το έγγραφο της ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ / Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ ΕΝ 1429:2008 αριθμ. πιστοποιητικού QA – C – 678/11 με το οποίο επιβεβαιώνεται η διαχειριστική επάρκεια του Δικαιούχου.
και με στόχο το συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων και των απαιτούμενων δράσεων για την αποτελεσματική υλοποίηση της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Βόλου»,
συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο Φορέας Πρότασης του Έργου «Δήμος Βόλου», κατ' αρχήν Δικαιούχος πράξεων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» και φορέας χρηματοδότησης του Έργου, (στην περίπτωση που δεν είναι διαφορετικός από τον Φορέα Πρότασης), καθώς και ο/οι Φορέας/εις Λειτουργίας του Έργου προγραμματίζουν την υλοποίηση και λειτουργία/εφαρμογή, αντίστοιχα, των πράξεων/Υποέργων με αντικείμενο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας. Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Βόλου», οι οποίες θα αναφέρονται στο εξής χάριν συντομίας «το Έργο».
(Αναφέρονται στοιχεία που αφορούν στο έργο, όπως π.χ. ο σκοπός, το περιεχόμενο του έργου, το φυσικό αντικείμενο ,οι στόχοι του έργου, η αναγκαιότητα υλοποίησής του, τα αναμενόμενα αποτελέσματα ο χαρακτήρας του, το σχήμα διοίκησης κ.λ.π. )

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που τίθεται για την αποτελεσματική και αποδοτική διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία των υπό ένταξη συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, ο Φορέας Πρότασης, καθώς και ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου, θεωρούν αναγκαία την υλοποίηση του Έργου από το Δικαιούχο και για τον λόγο αυτό προβαίνουν στη σύναψη Προγραμματικής Συμφωνίας, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η παρούσα Προγραμματική Συμφωνία στοχεύει στην εξασφάλιση μόνιμης, τακτικής και λειτουργικής συνεργασίας ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη, για την προετοιμασία, το σχεδιασμό, την αποτελεσματική εφαρμογή, την εποπτεία της υλοποίησης και την εξασφάλιση της λειτουργικότητας ή/και και βιωσιμότητας της πράξης ...
Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Συμφωνίας αποτελεί η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης του Έργου « .........................» από τον Φορέα Πρότασης του Έργου στον Δικαιούχο. Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας προβλέπονται όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή ή και την βιωσιμότητα του έργου, η οποία αποτελεί ευθύνη κυρίως του Φορέα Λειτουργίας. Η παρούσα συμφωνία έχει ως αντικείμενο την καταγραφή όλων των αναγκαίων ενεργειών καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας των συμβαλλομένων μερών με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική υλοποίηση ή και την βιώσιμη λειτουργία του Έργου.
Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας ο Φορέας Πρότασης του Έργου αναθέτει στον φορέα υλοποίησης - Δικαιούχο να λειτουργήσει ως Δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», καθώς και ο Φορέας Λειτουργίας αναθέτει στον Δικαιούχο να μεριμνήσει για τη λειτουργικότητα του έργου και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες:
1) Ωρίμανση του Έργου (σύνταξη μελετών ωρίμανσης και λήψη απαραίτητων εγκρίσεων). Εφόσον έχει προηγηθεί η υλοποίηση ενεργειών ωρίμανσης ή άλλων προπαρασκευαστικών ενεργειών του Έργου, αυτές αποτυπώνονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
2) Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης του Έργου- Οργάνωση της ομάδας διοίκησης του Έργου (Σχήμα Διοίκησης – Ρόλοι). Το Σχήμα Διοίκησης Έργου οριστικοποιείται μεταξύ των μερών σε χρόνο εύλογο και αποτελεί παράρτημα της παρούσης και του/ων υποβαλλόμενου/ων Τεχνικού/ων Δελτίου/ων Προτεινόμενης/ων Πράξης/ων ( Τ.Δ.Π.Π. ).
3) Σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων του Έργου για την ένταξη τους στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» - Υπογραφή Συμφώνου Αποδοχής Όρων απόφασης ένταξης
4) Σύνταξη των διακηρύξεων
5) Διενέργεια των διαδικασιών ανάθεσης συμβάσεων σύμφωνα με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
6) Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.
7) Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
8) Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,– Διαχείριση αλλαγών -Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση και προβολή του Έργου.
9) Παρακολούθηση χρηματορροών και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου.
10) Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του από τον/τους ανάδοχο/ους και οριστική παράδοση του σε πλήρη λειτουργία στον Φορέα Πρότασης και στον Φορέα Λειτουργίας του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση
11) (Σημ.: Εφόσον ο Δικαιούχος αναλαμβάνει τέτοιες υπηρεσίες και ζητηθεί εγγράφως από τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας)) Παροχή υπηρεσιών στον Φορέα Λειτουργίας του Έργου για την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του Έργου (π.χ. οργάνωση λειτουργίας του συστήματος, παρακολούθηση της συντήρησης και των προσαρμογών του συστήματος, επικαιροποίηση και διαχείριση αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων, εξασφάλιση κόστους λειτουργίας του συστήματος κ.α.).

Ειδικότερα, το πλαίσιο της παρούσας Προγραμματικής συμφωνίας, περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

1. Φάση Α (Σχεδιασμός και Οργάνωση του έργου)
➢ Σύνταξη ή επικαιροποίηση «Διαγνωστικής Μελέτης – Μελέτη Ωρίμανσης» της πράξης, (προσδιορισμός της πράξης, κοστολογική ανάλυση, δείκτες παρακολούθησης-αξιολόγησης, λεπτομερής προσδιορισμός ρόλων κα.).
➢ Οργάνωση της ομάδας διοίκησης της πράξης (Σχήμα Διοίκησης – Ρόλοι).
➢ Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων Προτεινόμενων Πράξεων.
➢ Αποδοχή όρων χρηματοδότησης ως περιγράφονται στο Σύμφωνο Αποδοχής το οποίο αποτελεί παράρτημα της Απόφασης Ένταξης της πράξης
➢ Διασφάλιση εγκρίσεων χρηματοδότησης από ΕΥΔ.
➢ Κατάρτιση τευχών δημοπράτησης.
➢ Διασφάλιση προεγκρίσεων των τευχών δημοπράτησης από την Επιτροπή του Άρθρου 6 και την ΕΥΔ.

2. Φάση Β (Διαδικασίες δημοπράτησης και κατάρτιση συμβάσεων)
➢ Διαδικασίες δημοπράτησης.
➢ Σύσταση Επιτροπών Διαγωνισμού (Επιτροπές Διενέργειας, Αξιολόγησης, Προσφυγών).
➢ Αποφάσεις κατακύρωσης.
➢ Κατάρτιση σχεδίου συμβάσεων.
➢ Διασφάλιση προεγκρίσεων των σχεδίων από την Επιτροπή του Άρθρου 6 και την ΕΥΔ.

3. Φάση Γ (Εκτέλεση συμβάσεων, παρακολούθηση υλοποίησης και παραλαβής του έργου)
➢ Διαδικασία υπογραφής συμβάσεων.
➢ Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠΕ)
➢ Παρακολούθηση και διαχείριση της υλοποίησης της πράξης και των συμβάσεων (π.χ. εκπόνηση μελετών, εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού, εφαρμογή, οργάνωση εκπαίδευσης κλπ)
➢ Διαχείριση αλλαγών σε επίπεδο οργανωτικό και διαδικασιών – Μελέτες και προτάσεις προς την Πολιτική Ηγεσία.
➢ Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προβολή της πράξης.
➢ Πληρωμές και χρηματορροές της πράξης.
➢ Έλεγχος και παραλαβή των παραδοτέων.

4. Φάση Δ (Παραγωγική λειτουργία) (Με την αίρεση ότι ζητείται εγγράφως κατά τις δέουσες διαδικασίες από τον «Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας»)
➢ Οργάνωση λειτουργίας του συστήματος
➢ Επικαιροποίηση και διαχείριση αλλαγών και πρόσθετων απαιτήσεων

5. Φάση E (Οριστική Παραλαβή πράξης/εων του αντικειμένου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης)
➢ Οριστική παραλαβή από Δικαιούχο
➢ Οριστική παραλαβή από τους φορείς της Προγραμματικής Συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 2
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:
2.1. Ο Φορέας Πρότασης του Έργου αναλαμβάνει:
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
• Να παρέχει στον Δικαιούχο τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του για την ωρίμανση και τον προσδιορισμό του σκοπού του Έργου και να συνεργάζεται μαζί του για την κατάρτιση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, καθώς και να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες του/των φορέα/ων.
• Να ορίσει τους εκπροσώπους του στις αντίστοιχες Επιτροπές.
• Να παρέχει έγκαιρα στο Δικαιούχο την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
• Να προβαίνει στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης του Έργου, στην περίπτωση που ο Δικαιούχος δεν έχει δική του ΣΑΕ
• Να μεριμνήσει για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από την υλοποίηση του Έργου.
2.2. Ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου αναλαμβάνει:
• Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει στον Δυνητικό Δικαιούχο προσωπικό για την υλοποίηση του Έργου , κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Συμφωνίας σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
• Να μεριμνήσει για τις διοικητικές ή/και θεσμικές ρυθμίσεις που απορρέουν από τις λειτουργικές ανάγκες του Έργου.
• Να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα ή και τη βιωσιμότητα του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας, την εξασφάλιση των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, καθώς και της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής.
• Να συνεργάζεται με τα άλλα δύο συμβαλλόμενα μέρη για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
2.3. Ο Δικαιούχος αναλαμβάνει:
• Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.
• Να εκτελεί όλες τις ενέργειες που το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο προβλέπει ως αρμοδιότητα ενός Δικαιούχου, κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης.
• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
• Να κοινοποιεί στον Φορέα Πρότασης και στον Φορέα Λειτουργίας τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
• Να συνεργαστεί με τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας για τη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης και την υποβολή του στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. και να προβαίνει στις απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων. Στο πλαίσιο αυτό υποχρεούται να αξιοποιήσει όλες τις ενέργειες ωρίμανσης του έργου (μελέτες, σχέδια προκηρύξεων και συμβάσεων κ.α.), οι οποίες έχουν προηγηθεί.
• Να υπογράψει ως Δικαιούχος το σύμφωνο αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3614/2007 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
• Να καταρτίσει τα τεύχη διακήρυξης των διαγωνισμών και να μεριμνά για τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ όπου αυτό απαιτείται.
• Να συστήσει όλα τα συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την υλοποίηση της πράξης, καθώς και να εκπονήσει τους αναγκαίους κανονισμούς εσωτερικής λειτουργίας τους (όπου αυτό είναι απαραίτητο ).
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του, καθώς και να μεριμνά για τη διαδικασία χορήγησης σύμφωνης γνώμης από την ΕΥΔ όπου αυτό απαιτείται.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
• Να συντάσσει Τριμηνιαία Αναφορά Προόδου της υλοποίησης της Πράξης, για τον Φορέα Πρότασης και το Φορέα Λειτουργίας της Πράξης, την οποία υποβάλλει στην Κοινή Επιτροπή του Άρθρου 6.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελεί τις αντίστοιχες πληρωμές.
• Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τους δύο άλλους συμβαλλόμενους.
• Να εξασφαλίσει (σε συνεργασία με τον Φορέα Πρότασης του Έργου ) τη χρηματοδότηση του Έργου μεριμνώντας για την εγγραφή του σε συλλογική απόφαση χρηματοδότησης και για την ετήσια κατανομή πιστώσεων.

ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
3.1. Ο Δικαιούχος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για τη διοίκηση και διαχείριση του έργου της παρούσας συμφωνίας, συνεργάζεται με την/τις Επιτροπή/ές Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί/ούν για το σκοπό αυτό με απόφασή του. Η/Οι Επιτροπή/ές Παρακολούθησης και Παραλαβής θα είναι 5μελής/είς και θα συμμετέχουν σ' αυτήν/ές κατά πλειοψηφία ( δηλαδή με τρία μέλη ) μέλη, εκπρόσωποι του Φορέα Πρότασης Έργου και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου.
Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχες οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό αντικείμενο του Έργου.
Ο Φορέας Πρότασης του Έργου και ο Φορέας Λειτουργίας του Έργου θα συμμετέχουν στην/στις Επιτροπή/ές Αξιολόγησης, που θα συσταθούν στο πλαίσιο διαγωνιστικών διαδικασιών που θα διενεργηθούν από τον Δικαιούχο, με έναν εκπρόσωπό τους ο καθένας. Η/Οι Επιτροπή/ές Αξιολόγησης είναι πενταμελής/είς και θα συστήνονται και συγκροτούνται σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δικαιούχου του Έργου.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής των εκπροσώπων τους στις παραπάνω Επιτροπές, μετά από έγγραφη ενημέρωση.

3.2. Λόγω της υλοποίησης του έργου σε διάφορα στάδια, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, το επόμενο στάδιο του έργου θα διενεργείται με ευθύνη του Δικαιούχου, κατόπιν σχετικής απόφασης του Φορέα Πρότασης, που εκδίδεται κατόπιν εισήγησης από την Επιτροπή του άρθρου 5 της παρούσας.

ΆΡΘΡΟ 4
ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό τ.................................................. Ευρώ .
Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί με τη σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π.
Ο Δικαιούχος δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση από τον Φορέα Πρότασης του Έργου.
Ο Φορέας Πρότασης του Έργου, με την απόφαση ένταξης των πράξεων στο Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013» θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση ή την εγγραφή τους σε ΣΑΕ και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης του Δικαιούχου (σε περίπτωση όπου ο Δικαιούχος δεν διαθέτει ΣΑΕ) σύμφωνα με το χρηματοδοτικό σχέδιο του Έργου. Η ομαλή χρηματοδότηση του Έργου από τον Φορέα Πρότασης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 5
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από τα συμβαλλόμενα μέρη και λήγει μετά την ολοκλήρωση και την οριστική παραλαβή του Έργου από τον Φορέα Πρότασης ή/και τον Φορέα Λειτουργίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετικός του Φορέα Πρότασης).

ΑΡΘΡΟ 6
ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τ.. ..................................

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Πρότασης του Έργου με τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπή
- έναν (1) εκπρόσωπο του Δικαιούχου με τον αναπληρωτή του, ως μέλος
- έναν (1)εκπρόσωπο του Φορέα Λειτουργίας του Έργου, με τον αναπληρωτή του, ως μέλος. (σημ. εφόσον οι Φορείς Λειτουργίας είναι περισσότεροι του ενός, θα συμμετέχουν αντίστοιχα τόσο μέλη)

Οι εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών, πρέπει να προέρχονται από αντίστοιχες οργανικές μονάδες των φορέων τους, που έχουν αρμοδιότητα σχετική με το φυσικό αντικείμενο του Έργου (σημ.: και εφόσον είναι δυνατό να κατέχουν θέσεις ευθύνης στις Μονάδες αυτές).
Το αργότερο εντός 15 ημερών από την υπογραφή της παρούσας, οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης και η Επιτροπή συγκροτείται με την έκδοση σχετικής απόφασης από τον Δικαιούχο, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της παροχής γραμματειακής υποστήριξης στην Επιτροπή.
Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων και της έναρξης λειτουργίας/εφαρμογής του έργου (σημ.: κατά περίπτωση), η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της χρηματοδότησης του Δικαιούχου, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
• Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί στέλεχος του Δικαιούχου.
• Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Η Επιτροπή συνεδριάζει οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο από την πορεία υλοποίησης των έργων αλλά και όταν ζητηθεί από οποιοδήποτε μέλος της. Σε κάθε περίπτωση η επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρίμηνο, προκειμένου να συζητήσει και να παραλάβει την τριμηνιαία αναφορά προόδου υλοποίησης των έργων.
Οι συμβαλλόμενοι φορείς διατηρούν το δικαίωμα αλλαγής του εκπροσώπου τους στην Επιτροπή.
• Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν .
• Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει εφόσον έχει απαρτία, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, όπως ισχύει) . Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
• Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 7
ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Ο Δικαιούχος ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας έναντι του Φορέα Πρότασης και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρον με τον Φορέα Πρότασης του Έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3614/2007, της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και του κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας κάθε συμβαλλόμενου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 8
ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΛΥΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, ή η παράβαση των διατάξεων του κανονιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται για την υλοποίηση και τη λειτουργία του Έργου από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να λύσει εγγράφως την παρούσα συμφωνία. Στην περίπτωση αυτή δύναται να εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 3614/2007, της Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης για τις δημοσιονομικές διορθώσεις και την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και του Κανονιστικού Πλαισίου Λειτουργίας κάθε συμβαλλόμενου μέρους από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.
Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη αδυναμία ολοκλήρωσης και συνεπώς εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας, αυτή λύεται αυτοδικαίως για τα συμβαλλόμενα μέρη.
Στην περίπτωση διακοπής, λύσης, αδυναμίας ολοκλήρωσης μέρους ή όλου του Έργου της Προγραμματικής Συμφωνίας, ο Δικαιούχος παραμένει υπεύθυνος ως δικαιούχος τόσο για τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσει όσο και για το μέρος του Έργου που έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, μέχρι τη λήξη υλοποίησης του Ε.Π., σύμφωνα με τους κοινοτικούς Κανονισμούς.
Στην περίπτωση κατά την οποία επέλθει λύση της συμφωνίας, ο Φορέας Πρότασης του στο πλαίσιο της αρχής της συνέχειας της Δημόσιας Διοίκησης - αναλαμβάνει στο ακέραιο τα συμβατικά δικαιώματα και υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί από τον Δικαιούχο, ως Δικαιούχος στο πλαίσιο της επίτευξης του σκοπού της παρούσας συμφωνίας, έναντι του Φορέα Λειτουργίας και τρίτων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Ο Δικαιούχος εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Φορέα Πρότασης και τον Φορέα Λειτουργίας του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 10
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα ανώτατα όργανα διοίκησης των συμβαλλομένων φορέων.

ΑΡΘΡΟ 11
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προκειμένου να διευκολυνθεί η εκτέλεση του Έργου της παρούσας σύμβασης είναι δυνατή η απασχόληση προσωπικού του Φορέα Πρότασης ή/και του Φορέα Λειτουργίας στον Δικαιούχο αποκλειστικά για τις ανάγκες του συγκεκριμένου Έργου. Το προσωπικό αυτό ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου των ανωτέρω φορέων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 12
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
12.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στον Δικαιούχο η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Δικαιούχος ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Φορέα Πρότασης του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Δικαιούχου.
12.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία, λογισμικό κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από τον Δικαιούχο (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Δικαιούχος στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Φορέα Πρότασης του Έργου και του Φορέα Λειτουργίας του Έργου, οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσουν ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων τους κατά τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας και θα παραδοθούν στον Φορέα Πρότασης του Έργου και στον Φορέα Λειτουργίας του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Συμφωνίας. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Φορέα Πρότασης και στον Φορέα Λειτουργίας χωρίς την καταβολή αμοιβής.
12.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Δικαιούχος (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Φορέα Πρότασης του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 13
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής συμφωνίας γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική συμφωνία, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η συμφωνία αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική συμφωνία.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε τέσσερα πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τρίτο θα υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

1. Τίτλος Πράξης
1.1 τίτλος υποέργου 1

1.ν τίτλος υποέργου ν
2. Φορέας πρότασης
3. Δυνητικό Δικαιούχος (Φορέας υλοποίησης)
4. Φορέας λειτουργίας
5. Φυσικό αντικείμενο της Πράξης
6. Στοιχεία χωροθέτησης της Πράξης
7. Προϋπολογισμός
Προϋπολογισμός υποέργου 1

Προϋπολογισμός υποέργου ν
Συνολικός προϋπολογισμός Πράξης

8. Διάρκεια υλοποίησης
Διάρκεια σε μήνες
υποέργο 1

υποέργο ν
Σύνολο Πράξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ :ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΞΗΣ

Έγγραφο / απόφαση Φορέας έκδοσης Αριθμός πρωτ./ ημερομηνία


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 21/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή του εγκεκριμένου διακρατικού προγράμματος στο Lifelong Learning ( Κέντρα στήριξης Ρομά )

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος , σύμφωνα με το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε το Δ.Σ. για την έγκριση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή του σχεδίου διακρατικής σύμπραξης φορέων ROM UP στην οποία συμμετέχουμε ως εταίροι. Συντονιστής του έργου είναι Romani Association of Women Drom Kotar Mestipen ( ΙΣΠΑΝΙΑ). Διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι από τον Απρίλιο 2012 έως το Μάρτιο 2013 και ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο ποσό των 21.000€. Το έργο αφορά διακίνηση ιδεών και καλών πρακτικών. Ως συντονιστής του έργου ορίζεται ο κος Αντωνάκης Νικόλαος και στελέχη θα είναι οι ίδιοι απασχολούμενοι στα ιατροκοινωνικά κέντρα Αλιβερίου και Αγ. Παρασκευής. Ο συντονιστής δεν θα αμειφθεί επιπλέον, ενώ οι αμοιβές των στελεχών μπορεί να προκύψουν ως υπερωρίες για τις επιπλέον ώρες που ίσως χρειαστεί να απασχοληθούν

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή επιτροπή του σχεδίου διακρατικής σύμπραξης φορέων ROM UP στην οποία συμμετέχουμε ως εταίροι με διάρκεια υλοποίησης του έργου από τον Απρίλιο 2012 έως το Μάρτιο 2013 και προϋπολογισμό του έργου το ποσό των 21.000€.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 22/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στο κο Γρηγορίου να ενημερώσει σχετικά το Δ.Σ.
Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας δημιουργήθηκε στο Βόλο με σκοπό να συμβάλλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δικτύωση και την ανάπτυξη ενός συστήματος ανταλλαγών έτσι ώστε να υποστηριχθούν άνεργοι, άτομα με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και τοπικές επιχειρήσεις.

Σήμερα στο Δίκτυο συμμετέχουν πάνω από 600 μέλη και μεταξύ αυτών αρκετές επιχειρήσεις και επαγγελματίες κάθε κλάδου. Παρόμοια Δίκτυα έχουν δημιουργηθεί και σε άλλες πόλεις τις Ελλάδας παρέχοντας έτσι μια δυνατότητα σε πολίτες που πλήττονται από την κρίση να ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια.

Ήδη το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει παραχωρήσει κτιριακές εγκαταστάσεις στην πρώην Μηχανική καλλιέργεια, στα Παλιά, για τη δημιουργία ανταλλακτικής αγοράς και το όλο εγχείρημα υποστηρίζει η Μητρόπολη Δημητριάδος και ο Δήμος Βόλου.

Η συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Δίκτυο έχει μεγάλο ενδιαφέρον διότι με αυτό τον τρόπο πολίτες επωφελούμενοι θα μπορούν να καλύψουν μέρος του κόστους συμμετοχής τους σε διάφορες δραστηριότητες της Κοινωφελούς με την Τοπική Εναλλακτική Μονάδα, τη λεγόμενη ΤΕΜ και με αυτό τον τρόπο να εξοικονομήσουν ευρώ. Προτείνεται να αποφασιστεί:
1. Συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης
2. Η δυνατότητα κάλυψης κόστους υπηρεσιών (κοινωνικά κέντρα, ΚΔΑΠ, κλπ) σε όσους πολίτες το επιθυμούν με Τοπικές Εναλλακτικές Μονάδες σε ποσοστό 30%
3. Η δημιουργία ειδικού ταμείου Τοπικών Εναλλακτικών Μονάδων οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη απόρων συμπολιτών μας και την ενίσχυση-αποζημίωση εθελοντών

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Tη συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Μαγνησίας και των άλλων προτάσεων όπως στην εισήγηση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 22/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 23/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο ΚΕΣΑΘΕΑ

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το αίτημα του κεντρικού επιστημονικού συμβουλίου για τη πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων
( ΚΕΣΑΘΕΑ), όσον αφορά στη δήλωση ετοιμότητας του φορέα μας αναφορικά με τη δυνατότητα απασχόλησης ανηλίκων παραβατών στο πλαίσιο του αναμορφωτικού μέτρου της κοινωφελούς εργασίας. Στόχος του μέτρου είναι η συναισθηματική και ηθική υποστήριξη του ανηλίκου ώστε να αποκτήσει εποικοδομητικές κοινωνικές σχέσεις, η απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας για εργασιακά θέματα και θέματα θεσμών και δικτύων του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο ο ανήλικος ζει και τελικά η εν γένει αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται το κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον. Η ανάληψη ενός τέτοιου καθήκοντος αποτελεί μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση καθώς θα πρέπει να υπάρχει ένας εκ των προτέρων έτοιμος μηχανισμός υποδοχής και απασχόλησης των ανηλίκων. Ο φορέας μας μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα, οργανώνοντας έναν μηχανισμό που θα μπορεί να προσφέρει αντίστοιχα την αιτούμενη υπηρεσία, αλλά η δυνατότητα απασχόλησης θα πρέπει να περιοριστεί αποκλειστικά στην υποδοχή 2 ατόμων και όχι περισσότερων. Ως αντικείμενο εργασίας τους ορίζονται οι βοηθητικές εργασίες σε διάφορες επιμέρους δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Ως πρόσωπο αναφοράς μπορεί να οριστεί η υπεύθυνη του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, κα Αποστολίδη Μαρία

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμετοχή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ στο ΚΕΣΑΘΕΑ, ως φορέας απασχόλησης ανηλίκων παραβατών στο πλαίσιο του αναμορφωτικού μέτρου της κοινωφελούς εργασίας. Η δυνατότητα απασχόλησης περιορίζεται στην υποδοχή 2 ατόμων. Ως αντικείμενο εργασίας τους ορίζονται οι βοηθητικές εργασίες σε διάφορες επιμέρους δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. Ως πρόσωπο αναφοράς ορίζεται η υπεύθυνη του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, κα Αποστολίδη Μαρία

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 26/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξέταση ένστασης του κου Μητσογιάννη Δημητρίου

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την εξέταση ένστασης του κου Μητσογιάννη Δημητρίου, ο οποίος κατέθεσε ένσταση ως προς τα αποτελέσματα της υπ' αριθμ. πρωτ.: 67/9-1-2012 Προκήρυξης για την πρόσληψη εκπαιδευτών πληροφορικής στα ΚΔΑΠ

Κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών προσόντων με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ,
επιλέχθηκε ως εκπαιδευτής Πληροφορικής ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής.
Ο ενιστάμενος, ο οποίος έλαβε μέρος στο διαγωνισμό κατέχοντας τίτλο ΠΕ Πληροφορικής, ζητά με την ένστασή του την κατάταξή του στην πρώτη θέση του πίνακα κατάταξης, θεωρώντας ότι οι τίτλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προηγούνται των τίτλων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ίδιας ή συναφούς ειδικότητας.
Όπως σαφώς προκύπτει τόσο από την υπ' αριθμ. 22296/136518/22-11-2011 έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όσο και από τη σύμφωνα με αυτή δημοσιευθείσα Προκήρυξη, ζητείται η πρόσληψη ενός Εκπαιδευτή Πληροφορικής ΠΕ ή (διαζευκτικά) ΤΕ.
Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν τέθηκε σε α΄ ή β΄ επικουρία η κατοχή τίτλου Πληροφορικής ΤΕ, ώστε να συνταχθεί χωριστός πίνακας κατάταξης. Αντιθέτως, προκύπτει σαφώς ότι για την κάλυψη της εν λόγω θέσης οι τίτλοι ειδικότητας Πληροφορικής κατηγορίας είτε ΠΕ είτε ΤΕ, θεωρούνται απολύτως ισότιμοι στο πλαίσιο της Προκήρυξης, η βαθμολόγηση των υποψηφίων γίνεται με τα αντικειμενικά κριτήρια του ΑΣΕΠ και η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται σε έναν και μοναδικό πίνακα, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης.
Συνεπώς η ένσταση πρέπει να απορριφθεί.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την απόρριψη της ένστασης του κου Μητσογιάννη Δημητρίου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 26/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 28/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιούχου για το λογαριασμό ύδρευσης και ρεύματος του οικήματος επί της οδού Αντωνοπούλου 205

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ενημέρωσε το Δ.Σ για το οίκημα επί της οδού Αντωνοπούλου 205 με Λόρδου Βύρωνος το οποίο είναι ιδιοκτησία κατά το 1/2 του Γηροκομείου Βόλου και το άλλο 1/2 του πρώην Οργανισμού Κέντρου Παιδιού, που τώρα έχει ενσωματωθεί στο Ν.Π.Δ..Δ. Το 1996 παραχωρήθηκε από το γηροκομείο το οίκημα στο Δ.Ο.Υ.Κ. για τη στέγαση απόρων. Εδώ και κάποια χρόνια στο οίκημα αυτό, μετά από συνεννόηση της πρώην Αντιδημάρχου κας Καραγιάννη, στεγάζουν τα γραφεία τους ο Σύλλογος Νεφροπαθών , Σύλλογος Μεσογειακή Αναιμίας και ο Σύλλογος Γονέων–Κηδεμόνων ΑμεΑ. Μέχρι πρότινος τους λογαριασμούς ρεύματος και ύδρευσης πλήρωνε ο Δ.Ο.Υ.Κ, από δω και πέρα όμως δεν μπορεί να πληρώνει η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, γιατί στους λογαριασμούς αυτούς δεν αναγράφεται η επωνυμία της κοινωφελούς επιχείρησης.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να σταλεί επιστολή στους συλλόγους που χρησιμοποιούν το οίκημα επί της οδού Αντωνοπούλου με Λόρδου Βύρωνος προς ενημέρωση τους ότι θα πρέπει να γίνει αλλαγή επωνυμίας στους λογαριασμούς ύδρευσης και ρεύματος και ότι η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ δεν θα είναι σε θέση να πληρώνει τους λογαριασμούς αυτούς.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 28/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 31/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση φορτηγού αυτοκινήτου στο Δήμο Βόλου

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ενημέρωσε το Δ.Σ για το υπ' αριθμ ΒΟΝ 7342 φορτηγό αυτοκίνητο το οποίο ανήκε στην επιχείρηση ΔΗΚΕΔΑ και τώρα περιήλθε στη δικαιοδοσία μας. Το αυτοκίνητο όμως αυτό δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις δικές μας δομές, οπότε καλό είναι να παραχωρηθεί στο Δήμο Βόλου.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη παραχώρηση του φορτηγού αυτοκινήτου ΒΟΝ 7342 στο Δήμο Βόλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 32/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αίθουσας Κοινωνικού Κέντρου Ν. Δημητριάδος

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ενημέρωσε το Δ.Σ για το αίτημα του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για την παραχώρηση μιας αίθουσας του Κοινωνικού Κέντρου Ν.Δημητριάδος για κάθε Σάββατο μεσημέρι για 2 ώρες, για την ομάδα θεάτρου που έχει δημιουργηθεί από τους γονείς, κηδεμόνες και φίλους του σχολείου. Η παραχώρηση της αίθουσας ζητείται για το διάστημα από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη παραχώρηση μιας αίθουσας του Κοινωνικού Κέντρου Ν.Δημητριάδος στο Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του 21ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου για το διάστημα από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο, για κάθε Σάββατο μεσημέρι για 2 ώρες, για την ομάδα θεάτρου που έχει δημιουργηθεί από τους γονείς, κηδεμόνες και φίλους του σχολείου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 32/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 30/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση αίθουσας Κοινωνικού Κέντρου για τη λειτουργία παραδοσιακής χορωδίας

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ενημέρωσε το Δ.Σ για το αίτημα ομάδας πολιτών, οι οποίοι προσπαθούν να δημιουργήσουν χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού και ζητούν τη παραχώρηση μιας αίθουσας σ' ένα από τα κοινωνικά κέντρα για μια ώρα την εβδομάδα.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη παραχώρηση μιας αίθουσας σ' ένα από τα κοινωνικά κέντρα, μετά από συνεννόηση, για μια ώρα την εβδομάδα σε ομάδα πολιτών που θέλουν να λειτουργήσουν χορωδία παραδοσιακού τραγουδιού, όπως στο σχετικό αίτημα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 30/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 27/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπών παραλαβής σε κάθε δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ανάγκη ορισμού επιτροπών παραλαβής προμηθειών σε κάθε δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό επιτροπών παραλαβής προμηθειών σε κάθε δομή της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 27/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΘΕΜΑ 9: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Κ.Δ.Α.Π ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Κ.Η.Φ.Η

Β.Σ.Σ Ν. Ιωνίας ΚΔΑΠ Πορταριάς Κ.Κ Νεάπολης Π.Σ Νεάπολης Κ.Η.Φ.Η Βόλου
1 Εξάρχου Αικατερίνη 1 Βούλγαρη Μαρία 1 Τζερεμέ Ευθυμία 1 Κεχρή Ασημίνα 1 Σταμούλη Μαρία
2 Κουτσούκη Άρτεμις 2 Σκλείδη Αποστολία 2 Θεοχάρη Ελένη 2 Πανάγου Κατερίνα 2 Γιαννιτσάκη Ελένη
3 Τσιγάρα Ζωή 3 Μπέζου Μαρία 3 Λάσκου Γεωργία 3 Μπλέκα Θεοδώρα 3 Καρατζίκου Χαρίκλεια

Β.Σ.Σ Αισωνίας ΚΔΑΠ Προσφυγικών Κ.Κ Ν. Παγασών Π.Σ Αρτέμιδας Κ.Η.Φ.Η Ν. Αγχιάλου
1 Ελευθεριάδου Άννα - Μαρία 1 Γιακουμίδη Ελευθερία 1 Χορέμη Ελευθερία 1 Στανιού Άννα 1 Ζαβού Μαρία
2 Βαμβάκου Αποστολία 2 Βουλκούδη Κυρατσώ 2 Ντόκα Αναστασία 2 Στανιού Ειρήνη 2 Κουτσογιάννη Ευφροσύνη
3 Μιχαλοπούλου Γεωργία 3 Κουτσουβέλη Έλλη 3 Ευδαίμων Ελένη 3 Τριανταφύλλου Μαρία 3 Στάμου Άννα - Μαρία

Β.Σ.Σ Πορταριάς ΚΔΑΠ ΜΕΑ Βόλου Κ.Κ Ν. Δημητριάδας Π.Σ Άλλης Μεριάς Κ.Η.Φ.Η Ν. Αγριάς
1 Παπουτσή Αργυρούλα 1 Τσιγιάννη Παναγιώτα 1 Δημοπούλου Αγγελική 1 Ντάτσιου Ευμορφία 1 Ρήγα Ασήμω
2 Τσώνη Αθανασία 2 Λάσκου Χάιδω 2 Κωστοπούλου Χρυσούλα 2 Γεωργούλα Γεωργία 2 Σφακιανάκη Δέσποινα
3 Χρηστάκου Ασημίνα 3 Κοκκόρη Ειρήνη 3 Βοβώτη Ανθή 3 Χριστοφορίδου Δέσποινα 3 Φωτίου Μελπομένη

Β.Σ.Σ Ιωλκού ΚΔΑΠ ΜΕΑ Ν. Ιωνίας Κ.Κ Αγ. Γεωργίου Π.Σ Κατηχωρίου ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
1 Τσαμάνδουρα Νικολέτα 1 Μαυροϊορδανίδου Ράνια 1 Κολλημένου Ειρήνη 1 Γρίβα Αγγελική 1 Αχμάντ Κατερίνα
2 Αλεξίου Ιφιγένεια 2 Νίκα Ζαφειρία 2 Μπιλιάλη Ζωή 2 Μελαχροινού Κων/να 2 Ραφτοπούλου Ελένη
3 Κορομηλή Μελπομένη 3 Νικολού Παρασκευή 3 Εμμανουήλ Ελένη 3 Σωτήρη Ευανθία 3 Ριγώνη Μαρία

Β.Σ.Σ Ν. Αγριάς
ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων
1 Ευανθία Σταμάτη 1 Μόσχου Δέσποινα
2 Ευαγγελία Πατσοπούλου 2 Νίκου Ελένη
3 Κεχαγιά Μαρία 3 Κολοφωτιά Αθανασία ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΑΜΕΑ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Β.Σ.Σ Δράκειας ΚΔΑΠ Βασδέκειο Κέντρο Διημέρευσης ΑΜΕΑ ΙΑΚ Αγ. Παρασκευής 1 Ντόντη Γεωργία
1 Μανωλάκη Συμεωνία 1 Χαραλάμπους Κατερινα 1 Μπινιώρη Αλέκα 1 Γκρούγια Μαρία 2 Πανταζή Ελένη
2 Βισβιροπούλου Μαριάννα 2 Βασιλούδη Κατερίνα 2 Γεωργαλά Κατερίνα 2 Μπρουσοβάνα Ευανθία 3 Ντίκας Δημήτρης
3 Αναγιάννη Χρυσή 3 Καραχάλιου Καίτη 3 Μεμελετζή Πηνελόπη 3 Αντωνάκης Νικόλαος

Β.Σ.Σ Αρτέμιδας ΚΔΑΠ Αρτέμιδας ΙΑΚ Ν. Ιωνίας
1 Ευανθία Σταμάτη 1 Ζαρίφη Ελένη ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 1 Τριανταφύλλου Ιουλία
2 Παπανδρέου Θεόδωρος 2 Σουλδάτου Αικατερίνη 1 Παρισάκη Τζένη 2 Στάικου Αιμιλία
3 Γρηγορίου Ελένη 3 Κωνσταντίνου Χαρίκλεια 2 Μπισχινιώτου Γεωργία 3 Φραγκούλη Ειρήνη
3 Χειμώνας Απόστολος
Β.Σ.Σ Ν. Αγχιάλου ΚΔΑΠ Νεάπολης
1 Ναρλή Ευθαλία 1 Τσιώνη Κατερίνα ΔΙΕΚ
2 Κυρατσάκη Ευαγγελία 2 Μαγκλάρα Κωνσταντίνα 1 Καλογιάννης Φίλιππος
3 Καραδήμα Ιωάννα 3 Βερβέρα Βασιλική 2 Μουσκή Παρασκευή
3 Μιχαηλίδου Δήμητρα


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 29/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ζήτησε εξουσιοδότηση υπαλλήλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για τη διεκπεραίωση εργασιών που προκύπτουν σε υπηρεσίες του ΙΚΑ Βόλου και Ν.Ιωνίας, της Εφορίας Α και Β Βόλου και Ν. Ιωνίας, στον ΟΑΕΔ ΓΕΚΟ και ΟΑΕΔ ΚΠΑ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του υπαλλήλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κου Ντίκα Δημητρίου με ΑΔΤ Φ 477823 για τη διεκπεραίωση εργασιών που προκύπτουν σε υπηρεσίες του ΙΚΑ Βόλου και Ν. Ιωνίας, της Εφορίας Α και Β Βόλου και Ν.Ιωνίας, στον ΟΑΕΔ ΓΕΚΟ και ΟΑΕΔ ΚΠΑ, κ.λπ.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 29/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 33/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση 2 αιθουσών του ΔΙΕΚ στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για το αίτημα του ΚΕΚ-Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας να χρησιμοποιήσει δύο αίθουσες του ΔΙΕΚ για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. Ζητούν τις αίθουσες για 10 συναντήσεις για το κάθε πρόγραμμα τις ώρες 18.00μ.μ έως 21.15μ.μ Δευτέρα και Τετάρτη για ένα δεκαήμερο. Μετά από συνεννόηση με τη Δ/νση του ΔΙΕΚ μπορούμε να προχωρήσουμε στη διάθεση των 2 αιθουσών για τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες. Σε αντιστάθμισμα το ΚΕΚ προτίθεται να καταθέσει συγκεκριμένη δωρεά υπέρ του Δημοτικού Παντοπωλείου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διατεθούν δύο αίθουσες του ΔΙΕΚ στο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Θεσσαλίας για τις ώρες από 18.00μ.μ έως 21.15μ.μ Δευτέρα και Τετάρτη για ένα δεκαήμερο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 33/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 34/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λειτουργία προσωρινού Κέντρου φιλοξενίας αστέγων

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος πέρασε στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ, ότι μετά από επικοινωνία με τον Αντιπεριφερειάρχη κο Κοπάνα μπορεί να παραχωρηθεί προσωρινά το κτήριο υποδοχής μεταναστών για τη φιλοξενία αστέγων της πόλης μας. Σε πρώτη φάση θα εξεταστεί η καταλληλότητα του χώρου και μετά, εφόσον κριθεί σκόπιμο θα προχωρήσουμε τις διαδικασίες για τη λειτουργία του ως χώρο φιλοξενίας των αστέγων. Στην προσπάθεια αυτή έχουν προσφερθεί να βοηθήσουν για άλλη μια φορά οι Εθελοντές Διασώστες για να επιβλέπουν το χώρο, να μετακινούν τους φιλοξενούμενους, να μεταφέρουν τρόφιμα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να χρησιμοποιηθεί προσωρινά το κτήριο υποδοχής μεταναστών για τη φιλοξενία αστέγων της πόλης μας, εφόσον ο χώρος κριθεί κατάλληλος και λειτουργικός, χωρίς την ανάγκη για δαπάνη επισκευών.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 34/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 36/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 01 Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 1127/23/2/12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) μέλη:

Παρόντες
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Απόντες
Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ανάγκη εξουσιοδότησης υπαλλήλου για την παραλαβή επιταγής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα έργα:
*Την 2η και 3η δόση Υποέργου 64 του Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Αρτέμιδος, *Την 3 δόση Υποέργου 19 του έργου Κ.Α. 2009ΕΠ00680003 της ΣΑΕΠ 006/8 του Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Αισωνίας
* Την 10η δόση αποπληρωμή του έργου ΚΑ 2006ΕΠ00630029, του Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Αρτέμιδος
*Την 10η δόση του έργου ΚΑ2006ΕΠ00630011 της ΣΑΕΠ 006/3 του Ιατροκοινωνικό Αλιβερίου Ν. Ιωνίας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει την υπάλληλο της επιχείρησης κα Σταυρούλα Καρτσιδήμα με ΑΔΤ ΑΗ 281342 για τη παραλαβή επιταγής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για τα έργα:
*Την 2η και 3η δόση Υποέργου 64 του Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Αρτέμιδος, *Την 3 δόση Υποέργου 19 του έργου Κ.Α. 2009ΕΠ00680003 της ΣΑΕΠ 006/8 του Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Αισωνίας
* Την 10η δόση αποπληρωμή του έργου ΚΑ 2006ΕΠ00630029, του Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Αρτέμιδος
*Την 10η δόση του έργου ΚΑ2006ΕΠ00630011 της ΣΑΕΠ 006/3 του Ιατροκοινωνικό Αλιβερίου Ν. Ιωνίας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 36/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121