28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 79η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση ταξιδιού στην Αλμάδα Πορτογαλίας για το πρόγραμμα Flipper

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την διοργάνωση του συνεδρίου στην Αλμάδα Πορτογαλίας στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2011 για το πρόγραμμα Flipper. Πρόκειται για το τελευταίο συνέδριο των εταίρων για τη παρουσίαση και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Η ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ είναι εταίρος του προγράμματος και σύμφωνα με την πρόσκληση θα πρέπει να συμμετέχει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπου προτάθηκε ο κος Παντελής Μαστρογιάννης, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον Πρόεδρο, ο Δ/ντης της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κος Γιάννης Γρηγορίου και οι αρμόδιοι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν με το πρόγραμμα κος Σπύρος Ιατρόπουλος και η κα Αλέκα Μπινιώρη. Τα έξοδα του ταξιδιού θα καλυφθούν από το πρόγραμμα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει τη συμμετοχή του κου Παντελή Μαστρογιάννη, σε αντικατάσταση του Προέδρου, κου Γιάννη Γρηγορίου, κου Σπύρου Ιατρόπουλου και της κας Αλέκας Μπινιώρη στο συνέδριο του προγράμματος Flipper στην Αλμάδα Πορτογαλίας στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2011 και την καταβολή των προβλεπόμενων από το νόμο οδοιπορικών εξόδων και εξόδων κίνησης.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 79/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 75η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση τμημάτων για το ΔΙΕΚ

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη διαμόρφωση των τμημάτων του ΔΙΕΚ, σύμφωνα με τις τελικές εγγραφές των σπουδαστών. Το λόγο έδωσε στην κα Χρύσα Δραντάκη η οποία ήταν παρούσα και τόνισε ότι, λόγω της καθυστέρησης που δημιουργήθηκε με τις εγκρίσεις των θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού έχουν γίνει τελικά εγγραφές 60 ατόμων.
Έτσι σύμφωνα με τις εγγραφές των σπουδαστών σε τμήματα προτείνεται να να λειτουργήσουν τα εξής τμήματα που έχουν εξασφαλισμένο επαρκή αριθμό σπουδαστών ή κοντά στο προσδοκόμενο αριθμό.

Για τα εξάμηνα Α, Β κατάρτισης
Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών μέσων
Τεχνικός Διακόσμησης
Ειδικός Ενδυματολογίας και σχεδίασης μόδας
Τεχνικός Χειροποίητου κοσμήματος
Τεχνικός Λήψης φωτογραφίας
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης
Βοηθός Μαγειρικής τέχνης

Για τα εξάμηνα Γ, Δ κατάρτισης
Γραφίστας Εντύπου και Ηλεκτρονικών μέσων
Τεχνικός Διακόσμησης
Τεχνικός Χειροποίητου κοσμήματος
Τεχνικός Λήψης φωτογραφίας
Τεχνικός Χειροποίητης κεραμικής
Τεχνικός Μαγειρικής τέχνης
Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας

Εξ` αιτίας του χαμηλού αριθμού εγγραφών δεν θα λειτουργήσουν για τους πρωτοετείς τα τμήματα συντήρησης έργων τέχνης, ενώ το τμήμα υπευθύνου υποδοχής και φιλοξενίας θα λειτουργήσει για τους δευτεροετείς. Για το τμήμα της κεραμικής θα εξεταστεί η λειτουργία του στα ελεύθερα εργαστήρια.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη λειτουργία των τμημάτων του ΔΙΕΚ όπως παρουσιάστηκαν στην εισήγηση


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 77η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λειτουργία κυλικείου στο ΔΙΕΚ

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης για τη λειτουργία κυλικείου στο χώρο λειτουργίας του ΔΙΕΚ και πρότεινε η ανάθεση εκμετάλλευσης του κυλικείου να γίνει με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υπ` αριθμ. Ζ/23905/94 , ΦΕΚ 991β/94

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ανάθεση εκμετάλλευσης του κυλικείου στο χώρο του ΔΙΕΚ να γίνει με τη διενέργεια πλειοδοτικού διαγωνισμού σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας υπ` αριθμ. Ζ/23905/94 , ΦΕΚ 991β/94

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 77/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 78η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποζημιώσεων εκτός έδρας

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης για έγκριση των αποζημιώσεων εκτός έδρας, όπως ορίζει ο νόμος 2685/18-2-1999 ( ΦΕΚ 35Α) Συγκεκριμένα ισχύει

Α. Μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό :
Αναγνωριζόμενες δαπάνες
1. Αντίτιμο εισιτηρίων ή χιλιομετρική αποζημίωση 0,15 €/χιλ. με αυτοκίνητο και 0,05 €/χιλ. με μοτοσικλέτες, διόδια, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς.
2.Έξοδα διανυκτέρευσης 44,02 €
3.Ημερήσια αποζημίωση 27,29 €/μέρα. (Αρχική αποζημίωση 29,35 πλην 7% βάσει της παρ.5 άρθρο 1 του Ν.3833/2010)
α. Ολόκληρη ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται
1. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν.
2. Όταν δαπάνες διανυκτέρευσης καλύπτονται από την επιχείρηση.
β. Καλύπτεται το ½ σε περίπτωση που καλύπτονται με ημιδιατροφή από άλλο φορέα από αυτόν που ανήκει ο εργαζόμενος.
γ. Το 1/3 της ημερήσιας αποζημίωσης δικαιούνται :
1. Για την ημέρα επιστροφής μετά από διανυκτέρευση.
2. Όταν οι μετακινούμενοι σε απόσταση 40 χιλ. και άνω επιστρέφουν αυθημερόν.
3. Καταβάλλεται ανεξάρτητα εάν υπάρχει αντίτιμο διανυκτέρευσης ή εάν φιλοξενείται.
Β. Μετακίνηση εντός έδρας.
Αναγνωρίζονται ως έξοδα η αξία του αντιτίμου του εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών ή κάρτα απεριορίστων διαδρομών.
Γ. Μετακίνηση στο εξωτερικό.
Καταβάλλονται
1. Έξοδα μετακίνησης το αντίτιμο των εισιτηρίων του ΚΤΕΛ ή ΟΣΕ και Αεροπορικά εισιτήρια.
2. Ημερήσια αποζημίωση καταβάλλεται από την ημέρα αναχώρησης έως την ημέρα τέλους εργασιών και είναι 79,05 €/άτομο/ημέρα (Αρχική αποζημίωση 85,00 πλην 7% βάσει της παρ.5 άρθρο 1 του Ν.3833/2010) . Η ημέρα επιστροφής δεν πληρώνεται.
Μειωμένη κατά 30%

Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετούντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξωτερικού και αυθημερόν επάνοδος στην έδρα τους.
Μειωμένη κατά 50%

α. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστροφής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
β. Σε περίπτωση που παρέχεται δωρεάν ημιδιατροφή ή διατροφή με μειωμένες τιμές.
Μειωμένη κατά 75%, σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης, από φορέα άλλον από εκείνο στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος.
Ως ημέρες ταξιδίου δικαιολογούνται μόνο οι απαιτούμενες για μετακίνηση με αεροπλάνο.
3. Έξοδα διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο 3 αστέρων.

Δικαιολογητικά Χρηματικού Εντάλματος :
• Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση της μετακίνησης όπου προσδιορίζεται η ημερομηνία μετακίνησης, ο αριθμός των ημερών εκτός έδρας η αιτία, ο τόπος το μέσο μετακίνησης, το όνομα του υπολόγου και εγκρίνεται η καταβολή εξόδων.
• Ημερολογιακή κατάσταση εις διπλούν ή τριπλούν επί περισσοτέρων δικαιούχων που θα έχει υπογραφεί από τους δικαιούχους και θεωρημένο από τον Δ/ντή της επιχείρησης στο οποίο αναφέρονται οι πραγματοποιηθείσες ημέρες μετακίνησης δηλ. ημερομηνία μετακίνησης, ο τόπος μετάβασης ή χιλιομετρική απόσταση ή διανυκτέρευση ή αυθημερόν επιστροφή, το μέσο μετακίνησης η δαπάνη εισιτηρίου ή χιλιομετρική αποζημίωση η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος πλοίου και η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ.
• Απόδειξη καταβολής αντιτίμου εισιτηρίων.
• Με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο: Υπεύθυνη δήλωση για τους μετακινούμενους με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο των ιδίων ή των συζύγων των, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και ο αριθμός άδειας οδήγησης του ιδίου.
Οι χιλιομετρικές αποστάσεις θα προκύπτουν από τους σχετικούς επίσημους πίνακες των αρμοδίων υπηρεσιών
Με υπηρεσιακό αυτοκίνητο: υπεύθυνη δήλωση του οδηγού με τα ονόματα των επιβαινόντων.
• Σε περίπτωση συμμετοχής σε συνέδρια ή σεμινάρια θα πρέπει να προσκομίζει την απόδειξη εγγραφής σε αυτά
• Τιμολόγια για διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο. Εάν η κράτηση έχει γίνει μέσω πρακτορείου, επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο του σχετικού αποδεικτικού (Vaucher ή Fax) προς το ξενοδοχείο από το γραφείο ταξιδίων και φωτοαντίγραφο του παραστατικού του ξενοδοχείου στο οποίο εκδόθηκε επ΄ ονόματι της Επιχείρησης.
• Ανάληψη υποχρέωσης
• Επικυρωμένη εκτύπωση της κίνησης του Κωδικού όπου εμφανίζεται το υπόλοιπο.
• Βεβαίωση ότι υπάρχει πίστωση του ΚΑ και του υπολοίπου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Ο αριθμός των επιτρεπομένων κατ' έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι (60) κατ' έτος. Στους υπαλλήλους που μεταβαίνουν με εντολή της Υπηρεσίας στο εξωτερικό, μέχρι τριάντα (30) ημέρες
• Οι υπάλληλοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο που ανήκει στους ίδιους ή σε σύζυγο, κατά τις μετακινήσεις τους για εκτέλεση υπηρεσίας, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου για διορισμό οργάνου, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου. Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτου επιτρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, στον οποίο υπηρετούν οι υπάλληλοι ή της περιφέρειας για τους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτήν, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.
β. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές.
γ. Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση.
Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.
• Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί).
• Να υπάρχουν οι δαπάνες μετακίνησης εντός και εκτός έδρας στο προϋπολογισμό.
• Απόφαση ΔΣ για εξωτερικό και Προέδρου ή Δ/ντή για εσωτερικό.
• Στην ημερήσια αποζημίωση εσωτερικού που ξεπερνά το ποσό των 300€ και μόνο γίνεται παρακράτηση φόρου 20%. Η αποζημίωση εκτός έδρας εξωτερικού δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου
• Ημέρα επιστροφής από εξωτερικό ή εσωτερικό είναι η ημέρα λήξεων των εργασιών του σκοπού μετακίνησης.
• Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησεις εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετακίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται γραπτή έγκριση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Για τις αποζημιώσεις εκτός έδρας ισχύει ότι ορίζει ο νόμος 2685/18-2-1999 ( ΦΕΚ 35Α)


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 78/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 80η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για μια θέση Κοινωνικού Λειτουργού, για τη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΕΤΑΑ για την εγκεκριμένη δομή ΚΔΑΠ-ΜΕΑ Βόλου»

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την παραίτηση της κας Αγάλου Άννας Μαρίας από τη θέση της Κοινωνικής Λειτουργού στη δομή ΚΔΑΠμεΑ. Θα πρέπει να γίνει νέα προκήρυξη της θέσης μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/94 και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙ.Ε.Κ. στον κωδικό 60.00.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, για την κάλυψη κενής θέσης, να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για προκήρυξη μιας θέσης Κοινωνικής Λειτουργού μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την εγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη δομή ΚΔΑΠ-μεΑ Βόλου στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013, έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του. Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 2190/94 και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις του. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης Κ.Ε.Κ.Π.Α-ΔΙ.Ε.Κ. στον κωδικό 60.00.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 80/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 81η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Xορήγηση εντολής και παροχή νομιμοποίησης στον δικηγόρο της «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» για δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής στο τριμελές πλημμελειοδικείο Βόλου στις 26-10-2011 σε δίκη με κατηγορουμένη την Αγγελική Γρίβα, υπάλληλο της πρώην «Δημοτικής Επιχείρησης Αξιοποίηση πόρων Πορταριάς»

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την ανάγκη να χορηγήσει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και τη σχετική νομιμοποίηση στον δικηγόρο Βόλου κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, κάτοικο Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128, να δηλώσει, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, στις 26-10-2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατά της υπαλλήλου Αγγελικής Γρίβα, κατηγορουμένης για υπεξαίρεση στην υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση, για την οποία πράξη κινήθηκε εις βάρος της ποινική δίωξη και σχηματίσθηκε το με ΑΒΜ Α07-4797 από 20-01-2010 κατηγορητήριο – κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα και παρέχει τη σχετική νομιμοποίηση στον δικηγόρο Βόλου κ. Στέφανο Καραγεώργο του Ηλία, κάτοικο Βόλου, οδός Κωνσταντά αρ. 128, όπως, για λογαριασμό της εδρεύουσας στο Βόλο Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.)», νόμιμα εκπροσωπούμενης, ως καθολικής διαδόχου, διά συγχωνεύσεως (άρθρ. 109 Ν. 3852/2010 και αριθμ. απόφασης 253/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/16-06-2011), του ΝΠΙΔ – Κοινωφελούς Επιχειρήσεως του πρώην Δήμου Πορταριάς Μαγνησίας - με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς)», καθολικής διαδόχου της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς», με έδρα την Πορταριά Μαγνησίας, μετά τη συνένωση του Δήμου Πορταριάς στον Δήμο Βόλου (άρθρ. 1 παρ. 2.35.Α.1 και άρθρ. 283 Ν. 3852/2010), δηλώσει, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, στις 26-10-2011 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, παράσταση πολιτικής αγωγής προς υποστήριξη της κατηγορίας και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, κατά της υπαλλήλου Αγγελικής Γρίβα, κατηγορουμένης για υπεξαίρεση στην υπηρεσία αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας κατ’ εξακολούθηση, για την οποία πράξη κινήθηκε εις βάρος της ποινική δίωξη και σχηματίσθηκε το με ΑΒΜ Α07-4797 από 20-01-2010 κατηγορητήριο – κλητήριο θέσπισμα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βόλου. Στη δήλωση αυτή, παράστασης πολιτικής αγωγής, κατά Αγγελικής Γρίβα, ο ανωτέρω εντολοδόχος και πληρεξούσιος δικηγόρος μας, να δηλώσει ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ ζητεί την ποινική τιμωρία της και ότι παρίσταται, στην κύρια διαδικασία στο ακροατήριο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ως πολιτικώς ενάγουσα, για χρηματική ικανοποίηση ποσού 44,00 ευρώ, λόγω της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε σε βάρος της από τις προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις της κατηγορουμένης, η οποία ηθική βλάβη συνίσταται στη μείωση της φήμης και της αξιοπιστίας του νομικού προσώπου της Δημοτικής Επιχείρησης, στη μείωση του κύρους των υπηρεσιών της, καθώς προσβάλλεται προεχόντως το γενικοτέρου ενδιαφέροντος έννομο αγαθό της διατήρησης της εμπιστοσύνης των πολιτών στην καλή και άμεμπτη λειτουργία της υπηρεσίας της, δεδομένου ότι υφίσταται αντικειμενικός αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ της αξιόποινης συμπεριφοράς της κατηγορουμένης και της ηθικής βλάβης που προκλήθηκε σε βάρος της Δημοτικής Επιχείρησης. Επίσης, να δηλώσει, ο ανωτέρω πληρεξούσιος δικηγόρος μας, τη ρητή επιφύλαξη της Δημοτικής Επιχειρήσεώς μας για την αναζήτηση μεγαλυτέρου ποσού χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης, από τα αρμόδια πολιτικά δικαστήρια με σχετική αγωγή που ήδη έχει κατατεθεί, απ’ την οποία αγωγική αξίωση συνολικού ποσού ηθικής βλάβης 3.000,00 ευρώ, περιορίστηκε ποσό χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης 44,00 ευρώ, που εισάγεται με την παρούσα δήλωση ως αξίωση αστικών δικαιωμάτων στην ποινική δίκη, ενώ παράλληλα η Δημοτική Επιχείρηση επιφυλάσσεται για τον κατά νόμο καταλογισμό και αναζήτηση του όποιου υπεξαιρεθέντος ποσού, διαδικασία η οποία ήδη έχει κινηθεί.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 81/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 82η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παράσταση δικηγόρου κου Στέφανου Η. Καραγεώργου, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στο Ειρηνοδικείο Βόλου

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης για την απόφαση να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου στο Ειρηνοδικείο Βόλου / Τακτική Διαδικασία, στις 16-12-2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, προς υποστήριξη της από 14-04-2011 με αρ. κατάθεσης 120/20-04-2011 αγωγής του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.», που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς μας (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), κατά Αγγελικής Γρίβα του Γεωργίου, με την οποία η επιχείρηση αξιώνει από την εναγόμενη την επιστροφή του υπεξαιρεθέντος ποσού των 5.300,00 ευρώ, πλέον ηθικής βλάβης ποσού 2.956,00 ευρώ,

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου στο Ειρηνοδικείο Βόλου / Τακτική Διαδικασία, στις 16-12-2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, προς υποστήριξη της από 14-04-2011 με αρ. κατάθεσης 120/20-04-2011 αγωγής του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.», που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς μας (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), κατά Αγγελικής Γρίβα του Γεωργίου, με την οποία η επιχείρηση αξιώνει από την εναγόμενη την επιστροφή του υπεξαιρεθέντος ποσού των 5.300,00 ευρώ, πλέον ηθικής βλάβης ποσού 2.956,00 ευρώ,


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 82α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παράσταση δικηγόρου κου Στέφανου Η. Καραγεώργου, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης για την απόφαση να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο το κο Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, στις 02/11/11 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, προς την υπεράσπιση της κας Χρυσάνθης Γιακουμάκη- Δουκίδου πρώην Προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.», που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), για την μη καταβολή δεδουλευμένων της υπαλλήλου κας Αγγελικής Γρίβα του Γεωργίου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κο Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, στις 02/11/11 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, προς την υπεράσπιση της κας Χρυσάνθης Γιακουμάκη- Δουκίδου πρώην Προέδρου της κοινωφελούς επιχείρησης ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.», που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), για την μη καταβολή δεδουλευμένων της υπαλλήλου κας Αγγελικής Γρίβα του Γεωργίου, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 82β/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παράσταση δικηγόρου κου Στέφανου Η. Καραγεώργου, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Βόλου

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός ημερησίας διάταξης για την απόφαση να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο το κο Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 07-03-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 101/14-03-2011 εφέσεώς μας κατά της υπ’ αριθμ. 47/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών και κατά Γεωργίου Δημ. Γεροντόπουλου και λοιπών είκοσι οκτώ, να καταθέσει προτάσεις προς υποστήριξη των θέσεών μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής και για το σκοπό αυτό να υπογράψει και καταθέσει κάθε έγγραφο που προβλέπει ο νόμος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, που είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές. Τις πράξεις αυτές και ενέργειες του πληρεξουσίου Δικηγόρου τις αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησή μας, καθώς επίσης εγκρίνουμε και την σχετικώς κατατεθείσα έφεση της Επιχειρήσεώς μας από 07-03-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 101/14-03-2011 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κο Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί, για λογαριασμό της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.)», που εδρεύει στο Βόλο, νόμιμα εκπροσωπούμενη, ως καθολικής διαδόχου, διά συγχωνεύσεως (άρθρ. 109 Ν. 3852/2010 και αριθμ. απόφασης 253/2011 Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/16-06-2011), του ΝΠΙΔ – Κοινωφελούς Επιχειρήσεως του πρώην Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας - με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Νέας Ιωνίας» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΩΝΙΑ», μετά τη συνένωση του Δήμου Νέας Ιωνίας στον Δήμο Βόλου (άρθρ. 1 παρ. 2.35.Α.1 και άρθρ. 283 Ν. 3852/2010), η οποία Κοινωφελής Επιχείρηση «ΙΩΝΙΑ» με την υπ’ αριθμ. 90/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του τότε Δήμου Νέας Ιωνίας, ΦΕΚ Β΄ 1757/31-07-2009, απορρόφησε την Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Νέας Ιωνίας με την επωνυμία «Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Νέας Ιωνίας Μαγνησίας», ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών στη συνεδρίαση της 13ης Δεκεμβρίου 2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή διακοπή συνεδρίαση, προς υποστήριξη της από 07-03-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 101/14-03-2011 εφέσεώς μας κατά της υπ’ αριθμ. 47/2011 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών και κατά Γεωργίου Δημ. Γεροντόπουλου και λοιπών είκοσι οκτώ, να καταθέσει προτάσεις προς υποστήριξη των θέσεών μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής και για το σκοπό αυτό να υπογράψει και καταθέσει κάθε έγγραφο που προβλέπει ο νόμος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, που είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές. Τις πράξεις αυτές και ενέργειες του πληρεξουσίου Δικηγόρου τις αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησή μας, καθώς επίσης εγκρίνουμε και την σχετικώς κατατεθείσα έφεση της Επιχειρήσεώς μας από 07-03-2011 και με αριθμ. κατάθεσης 101/14-03-2011 ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βόλου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 82β/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 76η/2011

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 7ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Έγκριση επιτροπής επιλογής εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ

Σήμερα, 17 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 127/13-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3Ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την έγκριση της επιτροπής επιλογής εκπαιδευτών του ΔΙΕΚ

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η διαδικασία της πρόσληψης διδακτικού προσωπικού εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/94 και συνεπώς υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης. Ειδικότερα στο άρθρο 9 του ανωτέρου Κανονισμού προβλέπεται ότι για τις προκηρύξεις, εκτός αυτών που εμπίπτουν στον έλεγχο του ΑΣΕΠ, μετά τη δημοσίευση τους, συγκροτείται επιτροπή επιλογής προσωπικού αποτελούμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία είναι αρμόδια για να:
α. Παραλαµβάνει τις αιτήσεις των υποψηφίων.
β. Ελέγχει τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, σύμφωνα µε την προκήρυξη
γ. Με αιτιολογηµένη απόφασή της απορρίπτει τις αιτήσεις των υ¬ποψηφίων, οι οποίοι δεν πληρουν τα τυπικά προσόντα.
δ. Αποφασίζει για τα ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων που θα αξιολογηθουν κατά τη διάρκεια της ατοµικής συνέντευξης.
ε. Αποφασίζει για τον τρόπο βαθµολόγησης των υποψηφίων, το βαθµό βαρύτητας των κριτηρίων επιλογής και τη μέθοδο στά謵ισής τους.
Ακολούθως, μετά την απόρριψη των υποψηφίων λόγου έλλειψης τυπικών προσόντων, προβλέπεται η πρόσκληση των υποψηφίων ενώπιον της επιτροπής για τη διενέργεια προφορικής συνέντευξης προκειμένου να αξιολογηθούν τα ουσιαστικά προσόντα του υποψήφιου.
Στο πλαίσιο της υπ` αριθμ. 792/30-9-11 προκήρυξης της επιχείρησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως νομίμως ορίστηκαν από την επιτροπή επιλογής προσωπικού ( με την από 14/10/11 απόφασή της ) είναι τα εξής:

- Κύριο κριτήριο αξιολόγησης η εντοπιότητα
-Βαθμός πτυχίου βαθμολογείται επί 40 για απόφοιτους ΑΕΙ και επί 20 για απόφοιτους ΔΕ
-Προϋπηρεσία βαθμολογείται επί 6 μόρια για κάθε έτος διδακτικής εμπειρίας
-Οικογενειακή κατάσταση, βαθμολογείται επί 5 μόρια για κάθε παιδί
-Συνέντευξη βαθμολογείται έως 30 μόρια και υπολογίζονται σ` αυτή κοινωνικά κριτήρια, όπως η ανεργία

Η επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Κοντορίζο Βασίλειο, την Αντιπρόεδρο κα Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη και το μέλος κο Ζαρκάδα Απόστολο συνεδρίασε στις 14 Οκτωβρίου 2011 και σύμφωνα με τα παραπάνω συνέταξε κατάλογο κατά ειδικότητα με τους υποψήφιους που συγκέντρωναν τα περισσότερα μόρια, όπως παρακάτω

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ ΤΕ

 • Διανέλλου Χρυσούλα 362

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΔΕ

 • Ποδαρόπουλος Παναγιώτης 202
 • Καλογιάννης Φίλιππος 79

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΤΕ

 • Πασιούδη Αρετή 561

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ ΔΕ

 • Μουρτζούκος Λέων 507

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟ

 • Αγορά Δήμητρα 127

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Κουτσορεβίθης Δημήτρης 120

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

 • Κομνηνός Κων/νος 485

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ

 • Πριτσίνη Ευαγγελία Ιστορικός Τέχνης 376

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Μακρυγιάννη Αποστολία 359

ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Τοπάλη Αθανασία 366,4

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 • Αλεξανδρίδης Παναγιώτης 492
 • Αλεξογιάννης Δωροθέος 318,8

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 • Αρβανίτης Παύλος 382
 • Μουσκή Παρασκευή 316

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

 • Εσμάουι Ευτύχιος 330,80

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μυλωνάς Νικόλαος 407,80

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ

 • Δαμασιώτης Ευστάθιος 369

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΚΕΝΤΗΤΙΚΗΣ

 • Κεχαγιά Ιωάννα 130

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 • Να εγκρίνει την απόφαση της επιτροπής επιλογής προσωπικού σύμφωνα με το παραπάνω πίνακα για τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 76/2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121