28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 115η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2012

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την ψήφιση του προϋπολογισμού 2012 Ο Προϋπολογισμός του 2012 της «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» είναι ουσιαστικά ο πρώτος ολοκληρωμένος προϋπολογισμός που κατατίθεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του 2012 όπως είχε εγκριθεί με βάση το Διετές Σχέδιο Δράσης. Ο Προϋπολογισμός που κατατείθεται προς έγκριση βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία και ασφαλέστερες προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε για το 2012 έχοντας μια πιο συνολική και ξεκάθαρη εικόνα τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών.

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του 2012 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.

Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό 2012 και ύστερα από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο του κου Κλείτσα Ιωάννη, ο οποίος δεν θέλει να δεσμεύσει την αντίστοιχη απόφαση της παράταξής του που θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και επίσης με λευκή ψήφο του κου Ζαρκάδα Απόστολου, ο οποίος δεν είχε την έγκαιρη ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 115/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012 ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Ο Προϋπολογισμός του 2012 της νέας κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Βόλου με την επωνυμία Κοινωφελής επιχείρηση κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο επαγγελματικής κατάρτισης «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» είναι ουσιαστικά ο πρώτος ολοκληρωμένος προϋπολογισμός που κατατίθεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού του 2012 όπως είχε εγκριθεί με βάση το Διετές Σχέδιο Δράσης. Ο Προϋπολογισμός που κατατείθεται προς έγκριση βασίζεται σε οικονομικά στοιχεία και ασφαλέστερες προβλέψεις που μπορούμε να κάνουμε για το 2012 έχοντας μια πιο συνολική και ξεκάθαρη εικόνα τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών.

Η νέα κοινωφελής απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που ανέρχονται σε 231 εργαζόμενους και συγκεκριμένα: 67 αορίστου χρόνου, 146 ορισμένου χρόνου, 18 με σύμβαση μίσθωσης έργου. Ο παραπάνω αριθμός υπαλλήλων εργάζεται σε 33 δομές των οποίων την ευθύνη λειτουργίας έχει η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σ' ολόκληρο τον Καλλικρατικό Δήμο ως εξής:

*Βοήθεια στο σπίτι ( 5 δομές ) 41 εργαζόμενοι
*Βρεφονηπιακοί σταθμοί ( 4 δομές ) 27 εργαζόμενοι
*Κέντα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ( 6 δομές ) 31 εργαζόμενοι
*Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών ΑμεΑ ( 2 δομές ) 19 εργαζόμενοι
*Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ( 3 δομές ) 13 εργαζόμενοι
*Ιατροκοινωνικά Κέντρα ( 2 δομές ) 14 εργαζόμενοι
*Κέντρο Διημέρευσης ΑμεΑ ( 1 δομή ) 15 εργαζόμενοι
*Κοινωνικά Κέντρα ( 5 δομές ) 6 εργαζόμενοι
*Συνεταιρισμοί ΑμεΑ ( 2 δομές ) 2 εργαζόμενοι
*Δημοτικό Παντοπωλείο ( 1 δομή ) 3 εργαζόμενοι
*Πρόγραμμα αγωγής υγείας 5 εργαζόμενοι
*ΔΙΕΚ 43 εργαζόμενοι

Το Β εξάμηνο του 2011, ήταν μια περίοδος προσαρμογής τόσο της διοίκησης όσο και του υπόλοιπου προσωπικού που έπρεπε να αναλάβει ευθύνες μέσα σ' ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας και σ' ένα αυστηρό πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών ώστε να υπάρξει ένας εξορθολογισμός, με ανακατανομή του προσωπικού όπου χρειαζόταν, με εκπόνηση και έγκριση νέων κανονισμών λειτουργίας, του οργανογράμματος, αλλά με την τακτοποίηση πολλών εκκρεμοτήτων που υπήρχαν από τις κοινωφελείς που συγχωνευθήκαν με την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, παλιές οφειλές αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις και με το προσωπικό.

Ο προϋπολογισμός του 2012 βασίστηκε στο εγκεκριμένο από το Ελεγκτικό Συνέδριο Διετές Σχέδιο Δράσης, το οποίο αποτελεί το εργαλείο χρηματοδότησης της κοινωφελούς από το Δήμο Βόλου. Το συγκεκριμένο Σχέδιο προβλέπει χρηματοδότηση της κοινωφελούς για το 2012 με το ποσό των 1.600.000€.

Ο προϋπολογισμός του 2012 είναι ισοσκελισμένος και προβλέπει συνολικά έσοδα και δαπάνες που ανέρχονται σε 6.676.000€.

Στο σκέλος των εσόδων προβλέπονται τα εξής:
A. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 374.000€ ποσοστό 6%
Β. Έσοδα από επιδοτήσεις και προγράμματα 4.534.500€ ποσοστό 69%
Γ. Έσοδα από Δήμο Βόλου στο πλαίσιο του Διετούς Σχεδίου Δράσης 1.600.000€ ποσοστό 25%

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η κοινωφελής επιχείρηση μπορεί να αξιοποιεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο χρηματοδοτήσεις και προγράμματα προς όφελος των πολιτών με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου Βόλου.

Στο σκέλος των δαπανών η μεγαλύτερη δαπάνη, δηλαδή 3.990.000€, ή ποσοστό 60% αφορά δαπάνες προσωπικού . Όπως προαναφέρθηκε στη ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ εργάζονται 231 εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων. Στη μισθοδοσία έχει γίνει πρόβλεψη για μια μείωση κόστους εξ' αιτίας της εφαρμογής του ενιαίου μισθολογίου της τάξης του 7%, αλλά και της λειτουργίας των κοινωνικών δομών με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό.

Οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές και έξοδα τρίτων φτάνουν το ποσό των 280.000€ ή ποσοστό 4,2%. Το ποσό της δαπάνης έχει υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία του Β εξαμήνου και τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας για το 2012.

Όσον αφορά τις δαπάνες που αφορούν παροχές τρίτων υπολογίστηκαν με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία δαπανών του Β εξαμήνου του 2011 και ανέρχονται σε 295.500€ ποσοστό 4,5%. Σε κάθε περίπτωση έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια το συνολικό κόστος αυτής της κατηγορίας δαπάνης να κρατηθεί χαμηλά, πάντα σε σχέση με τα αντίστοιχα αναλογούντα ποσά του Β εξαμήνου 2011.

Οι δαπάνες που αφορούν αναλώσιμα, διάφορα έξοδα , κ.λπ. ανέρχονται σε 244.800€, ποσοστό 3,5%, ενώ και σ' αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός έγινε με βάση τα στοιχειά της επιχείρησης για το Β εξάμηνο του 2011 και εκτίμηση αναλυτικά των αναγκών του συνόλου των δομών της επιχείρησης. Στις δαπάνες περιλαμβάνονται επίσης πληρωμές μεγάλων σχετικά ποσών για υποχρεώσεις που η ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ έχει κληρονομήσει ως καθολικός διάδοχος των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν.

Συγκεκριμένα προβλέπονται πληρωμές:
α. σε προμηθευτές ποσού 230.000€
β. για οφειλόμενες αμοιβές παρελθόντων ετών 420.000€ ( περιλαμβάνονται μισθοδοσία Δεκεμβρίου 2011)
γ. προς εφορία για παλαιότερες υποχρεώσεις 380.000€
δ. προς ασφαλιστικά ταμεία 640.000€ επίσης για υποχρεώσεις των πρώην κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια για διαχείριση των οικονομικών του 2012 με τρόπο ώστε να συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη πιο αποτελεσματικά οι κοινωνικές δομές της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας, με ταυτόχρονη αξιοποίηση όλων των ευκαιριών χρηματοδότησης που είναι διαθέσιμες.


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ. 2012
2012
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
60.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.990.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 60 3.990.000,00

61.00.00 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ 12.000,00
61.00.02 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
61.00.04 ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 6.000,00
61.00.05 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΙΑΤΡΩΝ 10.000,00
61.00.99 ΑΜ.& ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓ/ΤΙΩΝ 200.000,00
61.01.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ 40.000,00
61.01.01 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00
61.90.00 ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΗ ΥΠΟΚ.ΣΕ ΠΑΡΑΚΡ.ΦΟΡΟΥ 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 61 280.000,00

62.03.00 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ-ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ 50.000,00
62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 3.000,00
62.03.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1.000,00
62.03.04 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΟΔΗΓΩΝ 5.000,00
62.04.01 ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 12.000,00
62.04.03 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 1.500,00
62.04.06 ΕΝΟΙΚΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 2.000,00
62.04.25 ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ LEASING ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ 25.000,00
62.05.00 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΠΥΡΟΣ-ΚΤΙΡΙΩΝ 3.000,00
62.05.01 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 10.000,00
62.05.99 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 1.000,00
62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ 50.000,00
62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 6.000,00
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 25.000,00
62.07.04 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 7.000,00
62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 5.000,00
62.08.01 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ 14.000,00
62.98.00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ 25.000,00
62.98,01 ΦΩΤΑΕΡΙΟ 40.000,00
62.98.02 ΥΔΡΕΥΣΗ 10.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 62 295.500,00

63.03.05 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΛΕΩΦΟΡΟΡΕΙΩΝ-ΑΥΤ/ΤΩΝ 13.000,00
63.98.00 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 200,00
63.98.07 ΚΡΑΤ.ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣ.&ΤΡΙΤ.ΑΠΟ ΠΩΛ.ΣΕ ΔΗΜ-ΝΠ 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 63 14.700,00

64.00.00 ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΤΦ ΜΕΣΩΝ ΙΔΙΟΚ.ΟΙΚ.ΜΟΝΑΔ 40.000,00
64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ 12.500,00
64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ 2.000,00
64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5.000,00
64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 12.000,00
64.02.00 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 5.000,00
64.02.01 ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΡΑΔ/ΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 5.000,00
64.02.03 ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 5.000,00
64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ. 2.000,00
64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 2.000,00
64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ 500,00
64.05.00 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 6.000,00
64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 4.000,00
64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 3.000,00
64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ 2.000,00
64.07.00 ΕΝΤΥΠΑ 4.000,00
64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00
64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ 0,00
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 8.000,00
64.07.04 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΧΑΡΤΙ 4.000,00
64.07.05 ΜΕΛΑΝΙΑ-ΤΟΝΕΡ 8.000,00
64.08.00 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ 25.000,00
64.08.01 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 7.000,00
64.08.02 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 8.000,00
64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 15.000,00
64.08.04 ΧΑΡΤΙΚΑ (ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ-ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ) 5.000,00
64.08.05 ΣΥΣΣΙΤΙΑ 35.000,00
64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ 5.000,00
64.09.01 ΕΞ.ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ 7.000,00
64.98.00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.800,00
64.98.05 ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 4.500,00
64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π 500,00
64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 64 244.800,00

65.01.00 ΤΟΚΟΙ-ΕΞΟΔ.ΤΡΑΠΕΖ.ΜΑΚΡΟΧΡ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2.000,00
65.10.00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 20.000,00
65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00
65.98.03 ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΕΜΙΑΣ LEASING 4.000,00
65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 65 28.000,00

14,00,00 ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 40.000,00
14,07,00 ΑΓΟΡΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 7.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 47.000,00
81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 50.000,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 50.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 230.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ 420.000,00
54 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 380.000,00
55 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00
35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.676.000,00

73.00.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 340.000,00
73.00.01 ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΦ.ΑΣΦΑΛΙΣΤ.ΤΑΜΕΙΩΝ 2.000,00
73.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 7.000,00
73.00.03 ΕΣΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ 5.500,00
73.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 20.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 73 374.500,00

74.03.00 ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΝΘΕ 113.000,00
74.08.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00
74.11.00 ΕΣΟΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 200.000,00
74,12,00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 138.390,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 189.700,00
74.13.00 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΕΤΑΑ 3.883.410,00
ΣΥΝΟΛΟ 74 4.534.500,00

76.03.00 ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 1.000,00
ΣΥΝΟΛΟ 76 1.000,00
35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00
30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 60.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 5.076.000,00
74.07.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 2011 1.600.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.676.000,00

O Πρόεδρος της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ

Βασίλης Κοντορίζος


ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2012
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ΗΜ/ΝIA 13/12/11

ΚΩΔ ΕΞΟΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΚΩΔ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΙΚΟ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.990.000,00 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 374.500,00

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 280.000,00 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΦ.ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 4.534.500,00
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 3.883.410,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 295.500,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 138.390,00
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΕΤΑΑ ΠΡΟΗΓ.ΕΠΙΧ. 189.700,00
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 14.700,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓ/ΤΑ 200.000,00
- ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 10.000,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 244.800,00 - ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΦ.ΠΗΓΕΣ-ΟΑΕΔ 113.000,00

65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 28.000,00 75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

14 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ 47.000,00 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.000,00

81.00.00 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 50.000,00 ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.910.000,00
81.00.01 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΦΟΡΩΝ 50.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 230.000,00 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 100.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ.ΑΜΟΙΒΕΣ 420.000,00 30 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 60.000,00
54 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 380.000,00
55 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00

35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00 35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00

ΔΙΕΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 1.600.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.676.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.676.000,00

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Κ.Ε.Κ.Π.Α - Δ.Ι.Ε.Κ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΝΤΟΡΙΖΟΣ


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 130η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εκτός της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς για έκδοση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας ποσού 2.210€ για το πρόγραμμα της ΕΕΤΤΑΑ
««Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της επιχείρησης κο Βασίλειο Κοντορίζο προς την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας ποσού 2.210€ για το πρόγραμμα της ΕΕΤΤΑΑ «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 129/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δ.Σ. απόφαση αποδοχής δωρεάς του κου Παντσά Απόστολου με το ποσό των 1.500€ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παντοπωλείου Βόλου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς του κου Παντσά Απόστολου με το ποσό των 1.500€ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες λειτουργίας του Δημοτικού Παντοπωλείου Βόλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 129/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 130α/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εκτός της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση προς την Τράπεζα Πειραιώς για έκδοση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας ποσού 90.560€ για τις 12 δομές: Μονάδα απασχόλησης βρεφών νηπίων Άλλης Μεριάς, Βρεφονηπιακός σταθμός Αρτέμιδος, Αρχιμανδρείτιος Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων, ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, ΚΔΑΠ Βασδέκειου, ΚΔΑΠ Προσφυγικών, ΚΔΑΠ Πορταριάς, ΚΔΑΠμεΑ Βόλου, ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας, του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της επιχείρησης κο Βασίλειο Κοντορίζο προς την Τράπεζα Πειραιώς για την έκδοση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας ποσού 90.560€ για τις 12 δομές: Μονάδα απασχόλησης βρεφών νηπίων Άλλης Μεριάς, Βρεφονηπιακός σταθμός Αρτέμιδος, Αρχιμανδρείτιος Παιδικός σταθμός Κατηχωρίου, Βρεφονηπιακός σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Βόλου, ΚΔΑΠ Λεχωνίων, ΚΔΑΠ Νεαπόλεως, ΚΔΑΠ Αμπελοκήπων, ΚΔΑΠ Βασδέκειου, ΚΔΑΠ Προσφυγικών, ΚΔΑΠ Πορταριάς, ΚΔΑΠμεΑ Βόλου, ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας, του προγράμματος «Εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής».

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 130α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 126η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξέταση αιτήσεων μείωσης διδάκτρων σπουδαστών του ΔΙΕΚ

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος σύμφωνα με το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ενημέρωσε το Δ.Σ. για τρεις αιτήσεις σπουδαστών του ΔΙΕΚ που ζητούν μείωση των διδάκτρων τους. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτά νέα αιτήματα για μείωση διδάκτρων. Σύμφωνα με προηγούμενες αποφάσεις του Δ.Σ. οι σπουδαστές πληρώνουν δίδακτρα σύμφωνα με τις κατηγορίες που έχουν αποφασιστεί και εφόσον εμπίπτουν στην μια ή την άλλη κατηγορία απολαμβάνουν των συγκεκριμένων μειώσεων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αρνητική ψήφο του κου Ζαρκάδα, ο οποίος τόνισε ότι θα μπορούσαμε να εξετάζουμε κατά περίπτωση αιτήματα που προκύπτουν από σπουδαστές.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Να μην κάνει δεκτά τα νέα αιτήματα των σπουδαστών του ΔΙΕΚ που ζητούν μειώσεις διδάκτρων, εφόσον ήδη έχουν αποφασιστεί μειώσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν οριστεί.
.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 119/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για θέση Εργοθεραπευτή για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα για τα ΚΔΑΠμεΑ της κοινωφελούς επιχείρησης

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης και τόνισε την ανάγκη προκήρυξης μιας θέσης Εργοθεραπευτή ΤΕ για τη κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας των ΚΔΑΠμεΑ της κοινωφελούς επιχείρησης στο Βόλο και Ν. Ιωνία, με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης με τη συνέχιση του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος μιας θέσης Εργοθεραπευτή ΤΕ για τη στελέχωση και κάλυψη αναγκών των ΚΔΑΠμεΑ της κοινωφελούς επιχείρησης στο Βόλο και Ν.Ιωνία , με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης με τη συνέχιση του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.
.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 119 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 117/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση αδειών λειτουργίας των δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι στο πλαίσιο της συγχώνευσης των εννέα κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου, η ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ ως καθολικός διάδοχος των επιχειρήσεων αυτών «κληρονομεί» το σύνολο των δομών που λειτουργούσαν στις επιχειρήσεις αυτές πριν τη συγχώνευση τους.
Για τη σύσταση και λειτουργία ορισμένων εξ αυτών των δομών απαιτείται και απαιτούνταν Άδεια Λειτουργίας προκειμένου να είναι σύννομες ως προς το σκοπό, τον τρόπο και τα μέσα λειτουργίας τους.
Παραδείγματα τέτοιων δομών είναι τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), κλπ.
Καθώς η άδεια λειτουργίας των δομών αυτών προηγείται, χρονικά, σε αρκετές των περιπτώσεων της συγχώνευσης των επιχειρήσεων είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί τροποποίηση της ονομασίας των δομών αυτών ούτως ώστε στην άδεια λειτουργίας τους να αναφέρεται ότι λειτουργούν στο πλαίσιο της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ και όχι της πρότερης επιχείρησης στην οποία ανήκαν.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει τροποποίηση της ονομασίας των δομών που λειτουργεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 117 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 127/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Επικαιροποίηση μελών και αναπληρωτών για την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών και επιτροπή παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης και πρότεινε: ως

-Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών τους υπαλλήλους Καρτσιδήμα Σταυρούλα με αναπληρώτρια τη κα Αποστολίδη Μαρία, Παπαστάμου Ιωάννα με αναπληρώτρια κα Φραντζή Βασιλική και τη κα Κουκουσέλη Φωτεινή με αναπληρώτρια κα Λευκαδίτου Αγλαία

-Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων τους υπαλλήλους Ντόντη Γεωργία με αναπληρώτρια κα Εξάρχου Κατερίνα, Πανταζή
Ελένη με αναπληρώτρια κα Μπρουσοβάνα Ευανθία, κο Ντίκα Δημήτριο με αναπληρωτή το κο Γεωργαλά Μιχάλη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου να ορίσει ως

-Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών-υπηρεσιών και αξιολόγησης προσφορών τους υπαλλήλους Καρτσιδήμα Σταυρούλα με αναπληρώτρια τη κα Αποστολίδη Μαρία, Παπαστάμου Ιωάννα με αναπληρώτρια κα Φραντζή Βασιλική και τη κα Κουκουσέλη Φωτεινή με αναπληρώτρια κα Λευκαδίτου Αίγλη

-Επιτροπή παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων τους υπαλλήλους Ντόντη Γεωργία με αναπληρώτρια κα Εξάρχου Κατερίνα, Πανταζή
Ελένη με αναπληρώτρια κα Μπρουσοβάνα Ευανθία, κο Ντίκα Δημήτριο με αναπληρωτή το κο Γεωργαλά Μιχάλη

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 116/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Υπογραφή "Σύμβασης Χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank" με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ζήτησε την έγκριση του .Δ.Σ. σχετικά με την επικείμενη υπογραφή Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank μεταξύ της επιχείρησης και της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι η παραπάνω σύμβαση θα δώσει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να διενεργεί τραπεζικής συναλλαγές στη Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ από απόσταση με χρήση ποικίλων τεχνολογικών μεθόδων και υποδομών, όπως ενδεικτικά είναι το διαδίκτυο ( internet), το σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.. Ο Πρόεδρος επίσης ζήτησε από τα μέλη να εξουσιοδοτήσουν τη κα Αναστασία Κατσιρέλου προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της επιχείρησης την ως άνω σύμβαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στη παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.
Μέσω του συστήματος Winbank είναι δυνατές οι εξής τραπεζικές συναλλαγές: Μεταφορές ποσών από/σε λογαριασμούς της επιχείρησης, μεταφορά ποσών από λογαριασμό της επιχείρησης σε λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου στη Τράπεζα Πειραιώς. Πληρωμή ΦΠΑ, αποστολή εμβασμάτων σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποστολή αρχείου μισθοδοσίας των υπαλλήλων της επιχείρησης αποστολή αρχείου μαζικών πληρωμών ( π.χ. προμηθευτών), Αποστόλη αρχείου εμβασμάτων , συμμετοχές σε δημόσιες εγγραφές, αγοροπωλησία μετοχών, ακύρωση ή τροποποίηση εντολών πληρωμής, πληρωμή εταιρικής πιστωτικής κάρτας κ.λπ. Ο Πρόεδρος εισηγείται προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιου την ανάθεση εκπροσώπησης της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών Winbank στα ακόλουθα πρόσωπα με τις παρακάτω εξουσίες
1. Στο κο Γρηγορίου Ιωάννη, ο οποίος με τη χρήση ή τη πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της πλην της αγοροπωλησίας μετοχών μέχρι του ποσού των 20.000€ ανά συναλλαγή.
2. Στο κο Γεωργαλά Μιχάλη ο οποίος με τη χρήση ή τη πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της πλην της αγοροπωλησίας μετοχών μέχρι του ποσού των 10.000€ ανά συναλλαγή.
3. Στη κα Κατσιρέλου Αναστασία η οποία με τη χρήση ή τη πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της πλην της αγοροπωλησίας μετοχών μέχρι του ποσού των 5.000€ ανά συναλλαγή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου

1. Εξουσιοδοτεί τη κα Κατσιρέλου Αναστασία προκειμένου να υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της επιχείρησης τη σύμβαση Χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank" με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στη σύμβαση αυτή όπως και κάθε άλλο συνημμένο στη παραπάνω σύμβαση παράρτημα ή σχετική πρόσθετη πράξη.

2. Την ανάθεση εκπροσώπησης της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.3 του Ν. 2190/1920 και μόνο για τη διενέργεια συναλλαγών Winbank στα ακόλουθα πρόσωπα
1. Στο κο Γρηγορίου Ιωάννη, ο οποίος με τη χρήση ή τη πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της πλην της αγοροπωλησίας μετοχών μέχρι του ποσού των 20.000€ ανά συναλλαγή.
2. Στο κο Γεωργαλά Μιχάλη ο οποίος με τη χρήση ή τη πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της πλην της αγοροπωλησίας μετοχών μέχρι του ποσού των 10.000€ ανά συναλλαγή.
3. Στη κα Κατσιρέλου Αναστασία η οποία με τη χρήση ή τη πληκτρολόγηση του απόρρητου προσωπικού κωδικού αναγνώρισης τους από το σύστημα Winbank, θα δεσμεύει έγκυρα την επιχείρηση σε όλες τις συναλλαγές της πλην της αγοροπωλησίας μετοχών μέχρι του ποσού των 5.000€ ανά συναλλαγή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 116 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 118/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός Δ/ντη για το Βρεφονηπιακό Σταθμό Ολοκληρωμένης Φροντίδας Νεάπολης

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ο Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας Νεαπόλεως, λειτουργεί κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα χωρίς διευθυντή δομής, σε αντίθεση με το ό,τι απαιτείται από το σχετικό ΦΕΚ (αριθμός φύλου 645/31-7-1997, τεύχος Β), το οποίο ορίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης. Τα αίτια αυτής της κατάστασης αφορούν στο γεγονός ότι ως διευθύντρια του σταθμού είχε οριστεί από το Δ.Σ του Δ.Ο.Υ.Κ. η κα Μπλέκα, η οποία ωστόσο δεν πληροί τις προϋποθέσεις για διευθύντρια καθώς απαιτείται πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ, το οποίο η κα Μπλέκα δε διαθέτει. Ως εκ τούτου και με σκοπό τόσο την εκπλήρωση των όρων νομιμότητας που ορίζονται από το σχετικό ΦΕΚ, στο άρθρο 7, αλλά επιπρόσθετα για λόγους καθημερινής λειτουργίας του σταθμού απαιτείται ο άμεσος ορισμός διευθυντού. Με βάση την τρέχουσα κατάσταση του προσωπικού η επιλογή μπορεί να γίνει μεταξύ των κυριών Κεχρή και Πανάγου καθώς είναι οι μόνες που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Η κα Πανάγου είναι υπεύθυνη του τμήματος ΑμεΑ και θα είναι δύσκολο να απασχολείται και με την Διεύθυνση του σταθμού όποτε θα πρέπει ως Δ/ντρια να αναλάβει η κα Κεχρή Ασημίνα.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει ως Δ/ντρια του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ολοκληρωμένης φροντίδας Νεάπολης Βόλου την Νηπιαγωγό κα Κεχρή Ασημίνα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 118 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 120/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη τριών ατόμων μέσα από το πρόγραμμα ΟΑΕΔΑμεΑ

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε τρεις προσλήψεις σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 20537/752/18-10-21010 –ΦΕΚ Β/1663/19-10-2010 του ειδικού 3ετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση από το ΟΑΕΔ ΑμεΑ και συγκεκριμένα για μια θέση οδηγού μετακίνησης ΑμεΑ, γιατί θα προκύψει κενό θέσης από το υπάρχον προσωπικό για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω απουσίας για σοβαρούς λόγους υγείας, μια θέση γενικών καθηκόντων για το Κοινωνικό Κέντρο Αγ. Αναργύρων, σε αντικατάσταση υπαλλήλου της οποίας η σύμβαση λήγει 31/12/11 και ενός υπαλλήλου για την στελέχωση του νέου γραφείου προμηθειών.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Στην έγκριση τριών θέσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. 20537/752/18-10-21010 –ΦΕΚ Β/1663/19-10-2010 του ειδικού 3ετούς προγράμματος ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση από το ΟΑΕΔ ΑμεΑ και συγκεκριμένα
* Μια θέση οδηγού μετακίνησης ΑμεΑ
* Μια θέση γενικών καθηκόντων για το Κοινωνικό Κέντρο Αγ. Αναργύρων
* Μια θέση υπαλλήλου για το γραφείο προμηθειών

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 120 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 121/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Μετακύληση υπολειπόμενων ημερών αδείας του προσωπικού από το 2011 στο επόμενο έτος

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός εργαζομένων δεν έχει εξαντλήσει το όριο των ημερών αδείας του για το έτος 2011 και ως εκ τούτου κρίνεται απαραίτητο να δοθεί η δυνατότητα οι άδειες να μετακυλιστούν εντός του 2012. Ειδικότερα για το προσωπικό του Βοήθεια στο Σπίτι θα πρέπει να εξαντλήσει τις υπολειπόμενες ημέρες αδείας έως και το τέλος της παράτασης του προγράμματος, η οποία ανακοινώθηκε στη ΛΗ' Συνεδρίαση της Βουλής της 29ης Νοεμβρίου του 2011. Όσον αφορά τη νομιμότητα της μετακύλισης των αδειών στο επόμενο έτος, πραγματοποιήθηκε σχετική ερώτηση προς την Επιθεώρηση Εργασίας και η απάντηση που δόθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο εναρμονίζεται και δικαιώνει το συγκεκριμένο αίτημα.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει μετακύλιση εντός του 2012 των υπολειπόμενων αδειών του προσωπικού της επιχείρησης που δεν έχει εξαντλήσει το όριο των ημερών αδείας του για το έτος 2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 121 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 122/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λειτουργία παιδικών σταθμών τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όσον αφορά το πρόγραμμα λειτουργίας των παιδικών σταθμών την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Για το αντίστοιχο πρόγραμμα των παιδικών σταθμών του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ (αριθμός φύλου 497/22-4-2002, τεύχος Β) , οι σταθμοί δε λειτουργούν κατά τις επίσημες εθνικές και τοπικές αργίες και από 24 Δεκεμβρίου έως της 5ης Ιανουαρίου και από την Μεγάλη Πέμπτη έως και την Κυριακή του Θωμά. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου που λειτουργούν ή του εορτασμού εθνικού τοπικού γεγονότος. Για το πρόγραμμα των παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ωστόσο παρ' ότι η λειτουργία τους είναι παράλληλη μ' αυτή του Ν.Π.Δ.Δ. θα πρέπει να υπάρξει διαβεβαίωση από τη μεριά της ΕΕΤΑΑ ότι αυτή η διακοπή δεν αντίκειται στη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο ι παιδικοί –βρεφονηπιακοί σταθμοί της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να διακόψουν τη λειτουργία τους για τη περίοδο Χριστουγέννων και Πάσχα, μόνο και εφόσον
αυτό δεν αντίκειται στους όρους της ήδη υπογραφείσας με την ΕΕΤΑΑ σύμβασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 122 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 123/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λειτουργία ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ τις ημέρες των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης όσον αφορά το πρόγραμμα λειτουργίας των ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Η λειτουργία τους σε κανονική βάση είναι πρωί και απόγευμα, , όμως την περίοδο τόσο των Χριστουγέννων και του Πάσχα υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση για παροχή υπηρεσιών κατά τις πρωινές ώρες και έτσι υπάρχει απαίτηση λόγω του μεγάλου αριθμού των παιδιών για ταυτόχρονη παρουσία του συνόλου του προσωπικού. Κρίνεται σκόπιμο το ωράριο λειτουργίας να προσαρμοστεί στις ανάγκες ζήτησης και κατά τις συγκεκριμένες περιόδους τα προγράμματα των παραπάνω δομών να λειτουργούν μόνο το πρωί.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κατά τη περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα το ωράριο λειτουργίας των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ να προσαρμοστεί σύμφωνα με τις ανάγκες ζήτησης των γονιών δηλαδή τις πρωινές ώρες.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 123 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 124/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα επαναπροκήρυξης για 2 εκπαιδευτές κεραμικής

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τα αποτελέσματα της επαναπροκήρυξης για 2 εκπαιδευτές κεραμικής για το ΔΙΕΚ., αφού κανένας υποψήφιος της προηγούμενης προκήρυξης ( υπ' αριθμ, 1681/8-11-11 ) δεν δέχθηκε να αναλάβει τη θέση, γιατί έπρεπε να εκδίδουν αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Με τη νέα προκήρυξη κατέθεσαν αίτηση 2 νέοι υποψήφιοι η κα Βλάχου Μαρία και ο κος Γεωργίου Νικόλαος οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα έκδοσης αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του ΔΙΕΚ διάρκειας 8 μηνών με τους εκπαιδευτές κεραμικής κα Βλάχου Μαρία με κόστος 1.515,00€ και κο Γεωργίου Νικόλαο με κόστος 2.245,00€.
Στα παραπάνω κόστη συμπεριλαμβάνεται φόρος 20%, πλέον ΦΠΑ 23% όπου προβλέπεται.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 124 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 125/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξέταση ενστάσεων

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων

Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαΐα
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ..Σ για τις ενστάσεις της κας Κατσαρού Μαρίας και του κου Γεωργίου Βογιατζή για τις θέσεις εκπαιδευτή πληροφορικής και αρχιτέκτονα αντίστοιχα για το ΔΙΕΚ σύμφωνα με τη προκήρυξη 1681/8-11-11. Η ένσταση της κας Κατσαρού Μαρίας έχει ασκηθεί εκτός της αναφερόμενης στην προκήρυξη προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων (πέντε ημέρες από τη δημοσίευση των πινάκων κατάταξης) και κατά συνέπεια δεν υποχρεούται η υπηρεσία να την εξετάσει ως προς το περιεχόμενο. Ο κος Βογιατζής με την ένσταση του εκφράζει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τον ορισμό της εντοπιότητας και του Πιστοποιητικού Διδακτικής Επάρκειας ΑΣΠΑΙΤΕ (ΣΕΛΕΤΕ) ως κριτηρίων προτίμησης. Η χρήση της εντοπιότητας ως κριτηρίου προτίμησης γίνεται και από το ΑΣΕΠ, με τη δημιουργία χωριστών πινάκων υποψηφίων, ανά βαθμό εντοπιότητας. Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν ενεργοποιείται το κριτήριο της εντοπιότητας αποκλειστικά και μόνον σε περίπτωση ισοβαθμίας, όπως ζητεί ο ενιστάμενος, αλλά ισχύει εξ αρχής για την ομαδοποίηση των υποψηφίων. Επίσης η εντοπιότητα προκύπτει, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, με βάση την εγγραφή στο δημοτολόγιο και όχι με βάση τη μόνιμη κατοικία.
Τέλος, απορριπτέο κρίνεται και το αίτημα του ενιστάμενου να αξιολογηθούν και να προσμετρηθούν ως ειδικά προσόντα οι εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει (γνώση AutoCAD), καθώς βαθμολογούνται μόνον όσα προσόντα αναφέρονται ρητώς ως βαθμολογούμενα στην Προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να μην κάνει δεκτές τις ενστάσεις της κας Κατσαρού Μαρίας και του κου Βογιατζή Γεωργίου

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 131/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, , Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαΐα
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από το Δ..Σ εξουσιοδότηση υπαλλήλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για παραλαβή επιταγής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας για:
* Τη 10η δόση του προγράμματος «Επιχορήγηση Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας-Κοινωφελής Δημοτική επιχείρηση ( Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α) για τη δημιουργία μονάδας Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Αρτέμιδος», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους

* Τη 10η δόση του προγράμματος « Επιχορήγηση της Κοινωφελούς επιχείρησης Ν. Ιωνίας για το έργο: Δημιουργία Μονάδας Ιατρο-Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους στη περιοχή Αλιβέρι Δήμου Ν.Ιωνίας Ν.Μαγνησίας»

* Τη Β και Γ δόση του έργου με τίτλο « Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» της Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας

* Τη Γ δόση του έργου με τίτλο « Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» της Δημοτικής Κοινωφελής επιχείρησης αλληλεγγύης Δήμου Αισωνίας

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τη κα Καρτσιδήμα Σταυρούλα με με Α.Δ.Τ. ΑΗ 281342 ή σε περίπτωση κωλύματος το κο Γεωργαλά Μιχάλη με Α.Δ.Τ. Χ928332 για την παραλαβή επιταγής από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας για:

*Τη 10η δόση του προγράμματος «Επιχορήγηση Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας-Κοινωφελής Δημοτική επιχείρηση ( Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α) για τη δημιουργία μονάδας Βοήθεια στο σπίτι στο Δήμο Αρτέμιδος», το οποίο χρηματοδοτείται από Εθνικούς πόρους

*Τη 10η δόση του προγράμματος « Επιχορήγηση της Κοινωφελούς επιχείρησης Ν. Ιωνίας για το έργο: Δημιουργία Μονάδας Ιατρο-Κοινωνικό Κέντρο για Τσιγγάνους στη περιοχή Αλιβέρι Δήμου Ν. Ιωνίας Ν. Μαγνησίας»

* Τη Β και Γ δόση του έργου με τίτλο « Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» της Δημοτικής επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδας

* Τη Γ δόση του έργου με τίτλο « Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ' οίκον βοήθειας» της Δημοτικής Κοινωφελής επιχείρησης αλληλεγγύης Δήμου Αισωνίας

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 131 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 128/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ Τροποποίηση απόφασης υπ' αριθμ. 8η/2011 ως προς τον ορισμό αναπληρωτή ταμία

Σήμερα, 13 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 2369/09-12-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδακη Αικατερίνη Αντιπρόεδρος, Μπαιράμη Αθηνά μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απόντες
Καπέλιος Ιωάννης, μέλος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαΐα
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για τον ορισμό εκ νέου αναπληρωτή ταμία και πρότεινε την υπάλληλο κα Παπαστάμου Ιωάννα

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει ως αναπληρωτή ταμία την υπάλληλο κα Παπαστάμου Ιωάννα

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 128 /2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121