28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


                Αριθ. Αποφ 57η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού 2012

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ 

συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση.
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το
ημερολογιακό έτος.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’:
"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.
2. Ο προϋπολογισμός του Β εξαμήνου 2011 καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία, μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 1316 /16-6-2011 της συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του 2012 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό στον οποίο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, είδε τις σχετικές διατάξεις:
- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄):
και ύστερα από διαλογική συζήτηση και με αρνητική ψήφο της κας Μαρίας Μίχου, η οποία εξέφρασε την αντίρρηση της εξαιτίας διαφοροποιήσεων σε αμοιβές εργασίας

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του 2012 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 58/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός τμηματαρχών και υπευθύνων δομών

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και σύμφωνα με την εισήγηση του Δ/ντη κου Γρηγορίου η επιλογή τοποθέτησης των υπευθύνων τμημάτων και δομών βασίστηκε:
α. Στην προηγούμενη εμπειρία των στελεχών όλων των κοινωφελών επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν. Έτσι , στο μεγαλύτερο μέρος οι υπεύθυνοι των δομών , όπως π.χ. τα ΚΔΑΠ , παρέμειναν στη θέση τους όπως ήταν και πριν τη συνένωση , ώστε να διασφαλιστεί η συνέχεια και η αποτελεσματικότητα. Υπήρξε προσωπική επαφή με κάθε ένα υπεύθυνο/η ξεχωριστά με τη διεύθυνση και όπου υπήρχε προβληματισμός έγιναν περισσότερες συναντήσεις, επισκέψεις στους χώρους , ομάδες προσωπικού , κ.λ.π.
β. Στις ικανότητες και γνώση του αντικειμένου ιδιαίτερα για τις θέσεις των υπευθύνων τμημάτων όπου λήφθηκαν υπόψη και χαρακτηριστικά όπως η ικανότητα οργάνωσης , συντονισμού , κ.λ.π.
γ. Η εισήγηση συζητήθηκε προηγούμενα στο συμβούλιο προγραμματισμού της Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ. όπου και υπήρξε ομόφωνη συμφωνία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Προϊστάμενος Τομέα ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα ολοκληρωμένης κάλυψης ηλικιωμένων Υπεύθυνος τμήματος
ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ
Πρόγραμμα κατ’ οίκον στήριξης ηλικιωμένων (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ)
ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ: ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΦΗ
ΔΟΜΗ ΑΙΣΩΝΙΑΣ /ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΔΟΜΗ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ/ΙΩΛΚΟΥ: ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΔΟΜΗ ΑΓΡΙΑΣ /ΔΡΑΚΕΙΑΣ/ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΔΟΜΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ: ΘΑΛΕΙΑ ΝΑΡΛΗ

Πρόγραμμα Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
ΔΟΜΗ ΒΟΛΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΔΟΜΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΖΑΒΟΥ
ΔΟΜΗ ΑΓΡΙΑΣ: ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΡΗΓΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα φύλαξης βρεφών και παιδιών Υπεύθυνος τμήματος ΡΟΥΛΑ ΜΠΛΕΚΑ
Πρόγραμμα παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ: ΡΟΥΛΑ ΜΠΛΕΚΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ: ΦΟΥΛΑ ΝΤΑΤΣΙΟΥ
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΗΧΩΡΙΟΥ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΡΙΒΑ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΩΝΙΩΝ "ΤΑ ΖΟΥΖΟΥΝΑΚΙΑ": ΑΝΝΑ ΣΤΑΝΙΟΥ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών Υπεύθυνος τμήματος ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
Πρόγραμμα Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών
ΚΔΑΠ ΒΟΛΟΥ: ΚΑΤΕΡΙΝΙΑ ΤΣΙΩΝΑ
ΚΔΑΠ: ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ: ΚΥΡΑΤΣΩ ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ
ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΣΧΟΥ
ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΚΔΑΠ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ: ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
ΚΔΑΠ ΛΕΧΩΝΙΩΝ: ΕΛΕΝΗ ΖΑΡΙΦΗ

Πρόγραμμα Παιδικές βιβλιοθήκες
Πρόγραμμα μουσείο παιδικής τέχνης – εκπαιδευτικά προγράμματα
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα υπηρεσιών και κοινωνικής ένταξης ΑμεΑ Υπεύθυνος τμήματος ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ
Πρόγραμμα ΚΔΑΠμεΑ
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΒΟΛΟΥ: ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΛΟΥ
ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ: ΡΑΝΙΑ ΜΑΥΡΟΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
Πρόγραμμα Κέντρο διημέρευσης ΑμεΑ: ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ
Πρόγραμμα υπηρεσία μεταφοράς ΑμεΑ: ΑΛΕΚΑ ΜΠΙΝΙΩΡΗ
Πρόγραμμα Στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ)
Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση-Παραγωγικοί συνεταιρισμοί : ΠΕΡΗ ΜΑΝΤΑΦΛΕΡΗ και ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα κάλυψης αναγκών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων Υπεύθυνος Τμήματος
ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πρόγραμμα στήριξης ΡΟΜΑ και άλλων ευπαθών ομάδων
ΙΑΚ ΒΟΛΟΥ: ΜΑΡΙΑ ΓΚΡΟΥΓΙΑ
ΙΑΚ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ: ΙΟΥΛΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Πρόγραμμα Κοινωνικό Παντοπωλείο: ΤΖΕΝΗ ΠΑΡΙΣΑΚΗ
Πρόγραμμα κάλυψης αναγκών αστέγων (ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ)
Πρόγραμμα αντιμετώπισης της κακοποίησης παραμέλησης

ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Προϊστάμενος τομέα ΑΧΜΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας Υπεύθυνος τμήματος ΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
Τμήμα αγωγής και προαγωγής της υγείας Υπεύθυνος Τμήματος
ΑΧΜΑΤ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Τμήμα ελεύθερου χρόνου και δράσεις στα κοινωνικά κέντρα Υπεύθυνος
Τμήματος ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΣΟΝΙΑ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΔΙΕΚ Προϊστάμενος Τομέα
Τμήμα διοίκησης Υπεύθυνος Τμήματος
Τμήμα σπουδών και εκπαίδευσης Υπεύθυνος Τμήματος

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Προϊστάμενος Τομέα ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων Υπεύθυνος τμήματος ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ
Τμήμα μελετών διασφάλισης ποιότητας και ανάπτυξης Υπεύθυνος
τμήματος ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τομέα ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Τμήμα οικονομικής διαχείρισης Υπεύθυνος
τμήματος ΒΑΣΩ ΦΡΑΝΤΖΗ
Τμήμα προσωπικού Υπεύθυνος
τμήματος ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ
Τμήμα προμηθειών και συντήρησης Υπεύθυνος
τμήματος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να οριστούν οι τμηματάρχες και οι υπεύθυνοι των δομών όπως παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 58/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 59η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη δύο μουσικών και ενός ζωγράφου για τις συγχρηματοδοτούμενες εγκεκριμένες δομές ΚΔΑΠ

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 454/13-9-11 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο θέσεις μουσικών και μια θέση ζωγράφου για τις δομές ΚΔΑΠ, συνεδρίασε η επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Β. Κοντορίζο, την Αντιπρόεδρο κα Μπαρμπουδάκη και το μέλος κο Ζαρκάδα και αφού έλαβε υπόψη τα κριτήρια της εντοπιότητας, της προϋπηρεσίας, του βαθμού των τίτλων σπουδών, των παιδιών, αλλά και κοιννωικά κριτήρια, όπως την ανεργία και μετά από συνέντευξη των υποψηφίων, επέλεξε για τις δύο θέσεις μουσικών τη κα Μαγαλιού Θεοδώρα και τη κα Μαυρίδου Δομινίκη και για τη θέση ζωγράφου τη κα Χαμπέρη Μαρία, αφού συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την απόφαση επιτροπής επιλογής προσωπικού για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μήνες για τις συγχρηματοδοτούμενες δομές ΚΔΑΠ με
*Τις δύο μουσικούς τη κα Μαγαλιού Θεοδώρα και τη κα Μαυρίδου Δομινίκη με κόστος για την κάθε μια 16.030€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, το οποίο ποσό θα καταβάλλεται σε δόσεις ακολουθώντας τα στάδια παράδοσης του έργου.
* Τη ζωγράφο κα Χαμπέρη Μαρία με κόστος 16.222€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων, το οποίο ποσό θα καταβάλλεται σε δόσεις ακολουθώντας τα στάδια παράδοσης του έργου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 59/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 60η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη Γιατρού Εργασίας, Τεχνικού Ασφαλείας, Γυμναστή

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με την έγκριση υπ΄ αριθμ. 9879/25-7-11 του ΑΣΕΠ έγινε η προκήρυξη ΣΜΕ 1/2011 για τις θέσεις Γιατρού Εργασίας, Τεχνικού Ασφαλείας για το έργο « Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων» και γυμναστή για το έργο « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για τη δομή ΚΔΑΠ». Σύμφωνα με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ έγιναν οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων και επιλέγονται για τη θέση του γιατρού εργασίας ο κος Κωνσταντίνου Γεώργιος, για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας ο κος Κουτσούκος Θεόδωρος και για τη θέση του γυμναστή η κα Αλεξίου Παρασκευή

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να γίνει πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μήνες για το έργο « Υγιεινή και Ασφάλεια Εργαζομένων» για τη θέση του Γιατρού Εργασίας με το κο Γιώργο Κωνσταντίνου και για τη θέση του Τεχνικού Ασφαλείας με το κο Κουτσούκο Θεόδωρο

2. Να γίνει πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας 12 μήνες για το έργο « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για τη δομή ΚΔΑΠ» για τη θέση του γυμναστή με την κα Αλεξίου Παρασκευή –Μαρία. To κόστος του έργου καθορίζεται στο ποσό των 15.500€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και θα καταβάλλεται τμηματικά ακολουθώντας τα στάδια παράδοσης του έργου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 61α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για θέση Εργοθεραπευτή και
Νευρολόγου για τη δράση « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες»

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και τόνισε την ανάγκη προκήρυξης μιας θέσης εργοθεραπευτή και μιας θέσης Νευρολόγου για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος μιας θέσης Εργοθεραπευτή και μιας θέσης Νευρολόγου για τη δομή Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες που λειτουργεί στο πλαίσιο της δράσης « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων», με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/12/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 61β/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για μια θέση εκπ/τη κεραμικής και μια θέση εκπ/τη πληροφορικής για τη δράση «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΕΤΑΑ για τις εγκεκριμένες δομές ΚΔΑΠ Νεάπολης Βόλου και ΚΔΑΠ Δημοτικής ενότητας Αρτέμιδος

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και τόνισε την ανάγκη προκήρυξης για μια θέση εκπ/τη κεραμικής ΔΕ για την εγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη δομή ΚΔΑΠ Νεάπολης και μια θέση εκπ/τη πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ για την εγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη δομή ΚΔΑΠ Λεχωνίων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΕΤΑΑ» με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος για προκήρυξη για μια θέση εκπ/τη κεραμικής ΔΕ για την εγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη δομή ΚΔΑΠ Νεάπολης και μια θέση εκπ/τη πληροφορικής ΠΕ ή ΤΕ για την εγκεκριμένη συγχρηματοδοτούμενη δομή ΚΔΑΠ Λεχωνίων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΕΤΑΑ» με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης με τη συνέχιση του προγράμματος. Για τις παραπάνω θέσεις υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00. Ειδικότερα, ως απαραίτητο τυπικό προσόν ορίζεται ο αντίστοιχος με κάθε ειδικότητα τίτλος σπουδών, ενώ προηγούνται στην κατάταξη οι πληρούντες το κριτήριο της εντοπιότητας. Ως βαθμολογούμενα τυπικά προσόντα ορίζονται: α) η συναφής προς κάθε ειδικότητα προϋπηρεσία, β) ο χρόνος ανεργίας, γ) τα κοινωνικά κριτήρια (ανήλικα τέκνα). Για τα ουσιαστικά προσόντα και τον τρόπο θα αξιολογηθούν κατά τη διαδικασία επιλογής αποφασίζει η Επιτροπή του άρθρου 9 του Κανονισμού Προσωπικού.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61β/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 61γ/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Κατάθεση προγράμματος στον ΟΑΕΔ Αμεα

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ζήτησε έγκριση για κατάθεση αίτησης της επιχείρησης στο 4ετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΑμεΑ για μια θέση καθαρίστριας για την κάλυψη αναγκών και συγκεκριμένα για τη εγκεκριμένη νέα δομή ΚΔΑΠ Λεχωνίων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΕΤΑΑ»

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάθεση αίτησης για ένταξη της επιχείρησης στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΑμεΑ και πρόσληψη μιας καθαρίστριας για τη εγκεκριμένη δομή ΚΔΑΠ Λεχωνίων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής ζωής του ΕΣΠΑ 2007-2013 της ΕΕΤΑΑ»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 61γ/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 62/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα απασχόλησης Α.μ.ε.Α μετά τη λήξη προγράμματος Επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε ΑμεΑ


Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για τη λήξη της σύμβασης του κου Δημητρίου Ντίκα στις 18/10/11. Η σύμβαση του κου Ντίκα έχει καταρτιστεί βάσει της 200064/ 15-3-2007 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Προγράμματα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, και της Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα ΝΘΕ της Προϊσταμένης του Γραφείου Ε.Κ.Ο Βόλου με αριθμό 1513/10-10-2007 στην πρώην Δημοτική επιχείρηση του Δήμου Αισωνίας με την επωνυμία «Πολιτιστικό Κέντρο Σέσκλου». Με την υπ` αριθμ. απόφαση 10/2010 της παραπάνω επιχείρησης αποφασίστηκε η μεταφορά του κου Ντίκα από 1-1-2011 στη Δημοτική Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Αισωνίας ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ..Α η οποία τώρα έχει συγχωνευθεί στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ. Επίσης έχοντα υπόψη
Α) Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος (09-02-2004) και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (δηλαδή και σε δημοτικές επιχειρήσεις), κατ΄ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998
Β) Τις ανάγκες της επιχείρησης μας για την απασχόληση προσωπικού και την αναγκαιότητα απασχόλησης του ίδιου ατόμου.
5.Προτείνει την συνέχιση της απασχόλησής του και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οπότε θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συνέχιση της απασχόλησης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρίες

- Του κου Δημητρίου Ντίκα ως υπαλλήλου γραφείου

οπότε θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 62/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 63/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εθελοντική απασχόληση για τα Κοινωνικά Κέντρα

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για τις αιτήσεις δύο μουσικών της κας Κουρκουβάτη Χριστίνας και της κας Κοντοπούλου Αγγελικής οι οποίες ενδιαφέρονται να απασχοληθούν εθελοντικά στα Κοινωνικά Κέντρα, καθώς επίσης και τις αιτήσεις του κου Καγιά Σωτήρη και Νάντιας Κόπολτ οι οποίοι επίσης θα απασχοληθούν εθελοντικά με ομάδες ζωτικότητας ευεξίας και ενδυνάμωσης. Η εθελοντική τους απασχόληση θα γίνει σε χώρους των κοινωνικών κέντρων, όπου θα γίνουν τα αντίστοιχα τμήματα, μετά από σχετική συνεννόηση. Με όλους τους προσφέροντες εθελοντική εργασία θα υπογραφεί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό, όπως γινόταν και σε προηγούμενες περιπτώσεις με το Δίκτυο των εθελοντών που λειτουργούσε ο Δ.Ο.Υ.Κ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αποδεχθεί την εθελοντική απασχόληση στα Κοινωνικά Κέντρα της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ της κας Κουρκουβάτη Χριστίνας, της κας Κοντοπούλου Αγγελικής, του κου Σωτήρη Καγία και της κας Νάντιας Κοπολτ.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 63/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 64/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συγχώνευση δομών του προγράμματος Βοήθεια στο σπίτι

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη συγχώνευσης των 13 δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» σε 5 δομές κατά δημοτική ενότητα. Η αναδιοργάνωση πραγματοποιήθηκε με στόχο τον εξορθολογισμό του προγράμματος, τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, αλλά και την εξοικονόμηση προσωπικού που θα μπορέσει έτσι να απασχοληθεί σε άλλες δομές που έχουν ανάγκη.
Συγκεκριμένα το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» θα στελεχώνεται κατά δημοτική ενότητα ως εξής

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΦΗ ΤΖΕΡΕΜΕ
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ
ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ: ΛΕΛΙΑ ΧΟΡΕΜΗ


ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: ΖΩΗ ΜΠΙΛΙΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΝΤΟΚΑ
ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ


ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΣΚΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΛΕΝΗ ΕΥΔΑΙΜΩΝ
ΑΝΘΟΥΛΑ ΒΩΒΟΤΗ
ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΣΑΛΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.ΙΩΝΙΑΣ / ΑΙΣΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ (ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΡΙΑ ΤΖΕΝΗΣ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ)
(ΤΖΕΝΗ ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ) ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: ΣΟΦΙΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ
ΑΡΤΕΜΙΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: ΖΩΗ ΤΣΙΓΑΡΑ
ΜΙΝΑ ΚΑΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΥΑΝΘΙΑ ΡΗΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ / ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: ΕΥΑ ΣΤΑΜΑΤΗ
ΜΙΝΑ ΜΑΝΩΛΑΚΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΑΝΑ ΒΙΣΒΙΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: ΜΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ
ΧΡΥΣΗ ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ
ΕΛΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ/ ΙΩΛΚΟΥ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ: ΡΟΥΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ
ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΩΝΗ
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΛΕΞΙΟΥ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ
ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΟΡΟΜΗΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ: ΘΑΛΕΙΑ ΝΑΡΛΗ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΑΤΖΑΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΙΝΑ
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ

Οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι συνολικά ανέρχονται στα 750 άτομα , ενώ μέσω της ΕΕΤΑΑ καλύπτονται οι 274. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι το κόστος των επωφελούμενων εκτός ΕΕΤΑΑ θα καλυφθεί από Εθνικούς πόρους.

Από το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι μετακινούνται σε άλλες θέσεις και δομές οι εξής εργαζόμενοι:
Η Ελένη Ραφτοπούλου κοινωνική λειτουργός και η Μαρία Ρηγώνη νοσηλεύτρια στο πρόγραμμα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Η Μένια Ρήγα νοσηλεύτρια στο ΚΗΦΗ Αγριάς, η Νικολέτα Γεωργαλά νοσηλεύτρια στο Κέντρο Διημέρευσης ΑμεΑ, η Μένη Φωτίου οικογενειακή βοηθός στο ΚΗΦΗ Αγριάς. Η Γιούλα Τσιγιάννη κοινωνική λειτουργός βρίσκεται σε άδεια τοκετού και με την επιστροφή της θα αναλάβει ανάλογα με τις ανάγκες είτε σε μια από τις συγχρηματοδοτούμενες δομές, ή σε δομές όπως η στέγη αστέγων, τα κοινωνικά κέντρα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την συγχώνευση των δομών Βοήθεια στο σπίτι σε 5 δομές ανά Δημοτική Ενότητα, και τη μεταφορά προσωπικού, όπως παρουσιάστηκε στην εισήγηση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 64/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 65/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για διάθεση χώρων των Κοινωνικών Κέντρων σε συλλόγους

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για τις αιτήσεις που έχουμε μέχρι τώρα από το Σύλλογο χορού Volos Dance Club, από το Πολιτιστικό Αθλητικό σύλλογο Αγ. Γεώργιο και το Λύκειο Ελληνίδων Βόλου για παραχώρηση των χώρων στα Κοινωνικά Κέντρα .
Όπως έχει η μέχρι τώρα κατάσταση στα κοινωνικά κέντρα δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμη τα τμήματα χορού, γυμναστικής, χορωδίας, θεάτρου που λειτουργούσαν με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, επειδή δεν υπάρχουν ακόμη οι εκπαιδευτές. Παραχωρώντας μετά από συνεννόηση και για συγκεκριμένες ώρες αίθουσες των Κοινωνικών Κέντρων σε ενδιαφερόμενους συλλόγους θα μπορούν να ωφεληθούν οι επωφελούμενοι που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν κάποιο τμήμα και με αυτό το τρόπο αξιοποιούνται οι υποδομές που διαθέτουμε, παράλληλα βέβαια και συμπληρωματικά και με το δικό μας πρόγραμμα. Προτείνεται να δημοσιεύσουμε ανακοίνωση με συγκεκριμένους όρους και προδιαγραφές, ώστε να κάνουμε γνωστή τη πρόθεση μας αυτή για συνεργασία με ενδιαφερόμενους συλλόγους και σωματεία. Στη συνέχεια θα γίνει από την υπηρεσία αξιολόγηση των αιτήσεων που θα προκύψουν.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να δημοσιευθεί ανακοίνωση με συγκεκριμένους όρους που θα καλεί τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, σωματεία, φυσικά και νομικά πρόσωπα για να καταθέσουν προτάσεις για την αξιοποίηση των υποδομών στα Κοινωνικά Κέντρα της επιχείρησης με σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή απασχόληση επωφελούμενων.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 65/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 66/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τιμολογίων για υπηρεσίες των ΚΔΑΠ και μεταφοράς ΑμεΑ

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την κοστολόγηση υπηρεσιών των ΚΔΑΠ και των υπηρεσιών μεταφοράς ΑμεΑ και πρότεινε τις εξής κοστολογήσεις

ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012
ΤΜΗΜΑΤΑ Α Β Γ Δ
ΕΓΓΡΑΦΗ 9,00 - - -
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ 21,50 17,00 15 11,25
Η/Υ 24,00 19,20 16,80 12,00
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
21,00 16,80 15,00 10,50


Α: Αρχική Τιμή
Β: Έκπτωση (20 %) 2ου τμήματος ή 2ου παιδιού
Γ: Έκπτωση (30 %) 3ου τμήματος ή 3ου παιδιού, Δημοτικοί Υπάλληλοι, Υπάλληλοι της ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ
Δ: Έκπτωση (50 %) στους Πολυτέκνους (από 4 παιδιά και άνω)
Άλλες περιπτώσεις εκπτώσεων 1. αν το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω του αφορολόγητου δηλαδή από 8.000 € και κάτω τότε η συμμετοχή του παιδιού είναι δωρεάν
2. αν ο ένας γονιός είναι άνεργος και το οικογενειακό εισόδημα είναι κάτω των 12.000 € θα λαμβάνει έκπτωση 50 %, αν όμως και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και το οικογενειακό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 15.000 € τότε η συμμετοχή του παιδιού θα είναι δωρεάν (Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΘΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΗΝΙΑΙΩΣ)
3. αν ο ένας γονιός είναι ΑμεΑ η έκπτωση θα είναι 50%, αν όμως και οι δύο γονείς είναι ΑμεΑ τότε η συμμετοχή του παιδιού θα είναι δωρεάν (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ)
4. αν η οικογένεια είναι πιστοποιημένα μονογονεϊκή τότε ισχύει έκπτωση 50%.

 

 


ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμεΑ

1. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΟΔΗΓΟ:
o 50 € για μισή μέρα
o 100 € για ολόκληρη μέρα
2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΕΣΑΜ
o 450 € μηνιαίως (για το σύνολο των παιδιών που θα μεταφέρονται)
3. Μεμονωμένη διαδρομή 5€ για διαδρομές Α ζώνης και 10 € για διαδρομές Β’ ζώνης (όπως προέκυψε μετά τη μελέτη του FLIPPER)
4. Διαδρομές από και προς τα συμβεβλημένα σχολεία 80€ x 20% έκπτωση

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την κοστολόγηση των δραστηριοτήτων των ΚΔΑΠ και της μεταφοράς ΑμεΑ σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 66/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 67/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παράσταση δικηγόρου κου Στέφανου Η. Καραγεώργου, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την απόφαση να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στις 06-04-2012 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, προς απόκρουση της από 11-10-2010 με αρ. κατάθεσης 150/02-11-2010 αγωγής των Ευμορφίας Ευαγγ. Ντάτσιου, Δέσποινας Νικ. Χριστοφορίδου, Γεωργίας Γεωργ. Γεωργούλα, Παρασκευής – Μαρίας Κων. Κωνσταντίνου και Κωνσταντίας Αργ. Βαλώτη εις βάρος του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.», που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς μας (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), με την οποία αγωγή αιτούνται την αναγνώριση συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, να καταθέσει υπόμνημα προς υποστήριξη των θέσεών μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής και για το σκοπό αυτό να υπογράψει και καταθέσει κάθε έγγραφο που προβλέπει ο νόμος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, που είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές. Τις πράξεις αυτές και ενέργειες του πληρεξουσίου Δικηγόρου τις αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησή μας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο του τον Στέφανο Η. Καραγεώργο, δικηγόρο του Πρωτοδικείου Βόλου, κάτοικο Βόλου, στον οποίο παρέχει την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα να παραστεί για λογαριασμό της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Βόλου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου / Διαδικασία Εργατικών Διαφορών, στις 06-04-2012 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση, προς απόκρουση της από 11-10-2010 με αρ. κατάθεσης 150/02-11-2010 αγωγής των Ευμορφίας Ευαγγ. Ντάτσιου, Δέσποινας Νικ. Χριστοφορίδου, Γεωργίας Γεωργ. Γεωργούλα, Παρασκευής – Μαρίας Κων. Κωνσταντίνου και Κωνσταντίας Αργ. Βαλώτη εις βάρος του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πορταριάς (Κ.Ε.Δ.Π.)», που αποτελεί καθολικό διάδοχο της πρώην Αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πορταριάς με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης Πόρων Πορταριάς (Δ.Ε.Α.Π.Π.», που συγχωνεύθηκε στο νομικό πρόσωπο της Κοινωφελούς Επιχειρήσεώς μας (αριθ. αποφ. 253/2011 Δ.Σ. Βόλου, ΦΕΚ Β΄ 1316/2011), με την οποία αγωγή αιτούνται την αναγνώριση συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου, να καταθέσει υπόμνημα προς υποστήριξη των θέσεών μας και να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια απαραίτητη για τη διεκπεραίωση της εντολής μας αυτής και για το σκοπό αυτό να υπογράψει και καταθέσει κάθε έγγραφο που προβλέπει ο νόμος και οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο, που είναι απαραίτητο για να εκτελεστούν οι παραπάνω εντολές. Τις πράξεις αυτές και ενέργειες του πληρεξουσίου Δικηγόρου τις αναγνωρίζουμε ως έγκυρες, ισχυρές και απρόσβλητες και σαν να έγιναν από την Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρησή μας.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 67/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 68/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία υποστήριξης δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΣΤΑΣΗ»

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης περί λύσης της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία υποστήριξης δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΣΤΑΣΗ» η οποία είχε συσταθεί από τη Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ν. Ιωνίας η οποία είχε συγχωνευθεί στη κοινωφελή επιχείρηση «Ιωνία», η οποία με τη σειρά της συγχωνεύθηκε στη ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

* Τη λύση της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία υποστήριξης δραστηριοτήτων του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Ν. Ιωνίας Μαγνησίας» με διακριτικό τίτλο «ΕΝΣΤΑΣΗ»
* Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για την υπογραφή του συμφωνητικού λύσης, το οποίο στη συνέχεια θα καταχωρηθεί στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Βόλου.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 68/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 69/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση παρακολούθησης προγράμματος ΚΔΑΠΜΕΑ Ν.ιωνίας για 12 παιδιά εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την ένταξη 12 παιδιών στη δομή ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ. Τα παιδιά αυτά παρακολουθούν τις δραστηριότητες του Κέντρου από προηγούμενα χρόνια και βέβαια δεν ξεπερνά τον αριθμό της δυναμικότητας του Κέντρου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ένταξη 12 παιδιών στη δομή ΚΔΑΠμεΑ Ν. Ιωνίας εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ, αρκεί να μην υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Κέντρου.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 69/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 70η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης υπ` αριθμ. 9η/2011

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης για την τροποποίηση της απόφασης υπ` αριθμ. 9/2011 που αφορά τη συγκρότηση ομάδας ΟΔΕ για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να γίνει αλλαγή στον αναπληρωτή του συντονιστή της ΟΔΕ και συγκεκριμένα να αντικατασταθεί ο κος Γεωργαλάς Μιχάλης από την κα Ελένη Πανταζή.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης υπ` αριθμ. 9/2011 που αφορά τη συγκρότηση ομάδας ΟΔΕ για το πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και συγκεκριμένα
ως αναπληρωτή συντονιστή ορίζει τη κα Πανταζή Ελένη στη θέση του κου Γεωργαλά Μιχάλη.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 70/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 71η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση απόφασης 14η/2011 και ορισμός νέας επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης για την τροποποίηση της απόφασης υπ` αριθμ. 14η/2011 που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης υπ` αριθμ. 14/2011 που αφορά τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών. Συγκεκριμένα ορίζονται ως εξής
Ντίκας Δημήτριος με αναπληρωτή το Γεωργαλά Μιχάλη
Πανταζή Ελένη με αναπληρώτρια κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ντόντη Γεωργία με αναπληρώτρια κα Φραντζή Βασιλική

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 71α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός εκπροσώπου της επιχείρησης στο Δ.Σ. της
«Πρότασης Ζωής»

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης για τον ορισμό εκπροσώπου στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης κατά των ναρκωτικών «Πρότασης Ζωής» και πρότεινε το σύμβουλο κο Παντελή Μαστρογιάννη

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης κατά των ναρκωτικών «Πρότασης Ζωής» το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κο Παντελή Μαστρογιάννη


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 71α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 72/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ. την τροποποίηση της απόφασης 23ης/2011 για την εξουσιοδότηση υπαλλήλων για διεκπεραίωση υποθέσεων στην Εφορία, ΙΚΑ και ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα να προσθεθεί ακόμη ένα άτομο η κα Φραντζή Βασιλική

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τις υπαλλήλους του λογιστηρίου Ιωάννα Καπανιάρη του Ηλία με ΑΔΤ Ξ102817/2-6-88/Ζ Αθήνας ή σε περίπτωση κωλύματος τη κα Ντόντη Γεωργία του Ιωάννη με ΑΔΤ Τ957929/04-04-00 Τ.Α.Βόλου, ή σε περίπτωση κωλύματος τη κα Φραντζή Βασιλική του Ιωάννη με ΑΔΤ Χ928303, για όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες να διεκπεραιωθούν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ Βόλου και Ν.Ιωνίας, της Εφορίας Α Βόλου, Β, Βόλου και Ν.Ιωνίας στον ΟΑΕΔ ΓΕΚΟ και ΟΑΕΔ ΚΠΑ

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 72α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ. εξουσιοδότηση για την υπογραφή σύμβασης πίστωσης στη Τράπεζα Πειραιώς με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 100.000€ για έκδοση εγγυητικών επιστολών
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της επιχείρησης κο Βασίλειο Κοντορίζο για την υπογραφή σύμβασης πίστωσης στη Τράπεζα Πειραιώς με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό μέχρι του ποσού των 100.000€ για έκδοση εγγυητικών επιστολών

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 72α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 73/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 5ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης σύμβασης χρησιδανείου για παραχώρηση χρήσης διαμερίσματος

Σήμερα, 6 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 820/3-10-11 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα ( 10) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων
Απών
Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι ο κο Νικολάου Στέφανος και η κα Σπυροπούλου Σταυρούλα οι οποίοι είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος επί της οδού Κουμουνδούρου 97, παραχωρούν το παραπάνω διαμέρισμα στην επιχείρηση αποκλειστικά για φιλοξενία αστέγων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει σύναψη σύμβασης χρησιδανείου αορίστου διάρκειας.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τη σύναψη σύμβασης χρησιδανείου αορίστου διάρκειας με τον κο Νικολάου Στέφανο και την κα Σπυροπούλου Σταυρούλα οι οποίοι είναι συγκύριοι εξ αδιαιρέτου διαμερίσματος επί της οδού Κουμουνδούρου 97, το οποίο παραχωρούν στην επιχείρηση αποκλειστικά για φιλοξενία αστέγων.
2. Τη διάθεση της χρήσης του εν λόγω διαμερίσματος για τη χρήση του ως χώρου κατοικίας στην κα Κατσαρού Ξανθή, κατόπιν σχετικής προφορικής συνέναισης των χρηστών.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121