28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


                Αριθ. Αποφ 74η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 6ης έκτακτης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Απόφαση για τις αμοιβές προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σήμερα, 11 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 12.00μ.μ 

συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), κατόπιν τηλεφωνικής προσκλήσεως του Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία


Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα του Συμβουλίου και πρότεινε τα εξής:

Μέχρι τη ψήφιση του Σχεδίου για το ενιαίο μισθολόγιο που έχει κατατεθεί θα ισχύσουν για το προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης οι αμοιβές όπως είχαν αποφασιστεί και ίσχυαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν.
Μετά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου και εφόσον αυτό έχει ισχύ για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις θα ισχύσει ότι προβλέπεται.
Σε περίπτωση που ο νόμος δεν έχει ισχύ για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τότε το Δ.Σ. της επιχείρησης θα εξετάσει συνολικά το θέμα των αμοιβών και θα αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο της κας Μαρίας Μίχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  • Μέχρι τη ψήφιση του Σχεδίου για το ενιαίο μισθολόγιο που έχει κατατεθεί θα ισχύσουν για το προσωπικό της Κοινωφελούς Επιχείρησης οι αμοιβές όπως είχαν αποφασιστεί και ίσχυαν από τα Διοικητικά Συμβούλια των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που συγχωνεύτηκαν.
  • Μετά την ψήφιση του ενιαίου μισθολογίου και εφόσον αυτό έχει ισχύ για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις θα ισχύσει ότι προβλέπεται.
  • Σε περίπτωση που ο νόμος δεν έχει ισχύ για τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις τότε το Δ.Σ. της επιχείρησης θα εξετάσει συνολικά το θέμα των αμοιβών και θα αποφασίσει σχετικά.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121