05
Δευ, Ιουν
23 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 3η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ψήφιση διετούς προγράμματος δράσης και σύμβασης διετούς

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας

Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής :


Σύμφωνα με την παρ 1 Άρθρο 259 Ν. 3463/06, η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο Ο.Τ.Α. για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης αυτής, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη της παραγράφου 3 ή άλλους πόρους, καθώς και οι ειδικότεροι όροι άσκησής της.
Τα στοιχεία του διετούς προγράμματος δράσης, καθώς και εκείνα που συναφώς προκρίνουν ο Ο.Τ.Α. και η κοινωφελής επιχείρηση, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, καθώς και ρήτρες σε περίπτωση παραβάσεως συμφωνηθέντων όρων, αποτελούν το περιεχόμενο συμβάσεως, η οποία συνάπτεται μεταξύ τους.

Για τη χρηματοδότηση ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από την επιχείρηση για άλλους σκοπούς, εκτός αυτών που αναφέρονται στο πρόγραμμα δράσης, ούτε να αποτελέσει αντικείμενο χρηματοδότησης προς άλλη επιχείρηση Ο.Τ.Α.. Με τις διατάξεις της παρ 2 Άρθρο 259 Ν. 3463/06 εξαιρείται μεν από τον Φ.Π.Α. το χρηματικό ποσό της χρηματοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, αλλά ταυτόχρονα τίθεται η απαγόρευση της χρησιμοποίησης του προκύπτοντος ποσού για άλλους σκοπούς εκτός από το πρόγραμμα δράσεως της.

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011, κατά την αληθή έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του ν. 3463/2006 στη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων για δραστηριότητες και παρεχόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι λειτουργικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες μισθοδοσίας για την εκτέλεση των ανωτέρω δραστηριοτήτων.

Απαραίτητη είναι επίσης η σύναψη σύμβασης μεταξύ του χρηματοδοτούντος ΟΤΑ και της επιχείρησης, στην οποία περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και εκείνα που συναφώς κρίνουν ως απαιτούμενα οι ως άνω συμβαλλόμενοι, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών, αλλά και οι ρήτρες σε περίπτωση παράβασης των συμφωνημένων όρων. Η σύμβαση αυτή έχει ειδικό και αποκλειστικό χαρακτήρα, δεν συγχέεται δε καθ’οιονδήποτε τρόπο με τις προγραμματικές συμβάσεις του άρθρου 225. (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007)

Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου αυτής, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες αυτών για κάλυψη μέρους του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών. Η σχετική απόφαση υπόκειται στην προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. (παρ 3 Άρθρο 259 Ν. 3463/06)

Tα έσοδα που προέρχονται από τις προαναφερόμενες πηγές ή άλλες, που συνδέονται συμπληρωματικά με τoυς κύριους σκοπούς της επιχείρησης, δεν αλλοιώνουν τον κοινωφελή χαρακτήρα της επιχείρησης. Οι πόροι αυτοί διατίθενται από την επιχείρηση αποκλειστικά για την ικανοποίηση-χρηματοδότηση των καταστατικών της σκοπών. (Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007)

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., μπορεί να προσδιορίζονται τα βασικά στοιχεία που περιέχει το πρόγραμμα δράσης του άρθρου 259 του ΔΚΚ, ο τρόπος καθορισμού του ύψους της χρηματοδότησης, οι προϋποθέσεις αναθεώρησής του και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού Άρθρο 259 του Ν. 3463/06. Κατά εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’) «Περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής επιχείρησης»

Mε την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε νέο δήμο, καταρτίζεται νέο διετές πρόγραμμα από την κοινωφελή επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση, το οποίο είναι αυτό που εκτελείται στο εξής από την επιχείρηση. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. εγκ.50/66984/28.12.2010)

Οι υπηρεσίες της δημοτικής επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) συνέταξαν διετές πρόγραμμα δράσης σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. Σας καλώ να ψηφίσουμε την κατάρτισή του και την κοινοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της χρηματοδότησης.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του
- την Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ οικ. 43887/03.08.2007 (ΦΕΚ 1574/17.08.2007 τεύχος Β’), με την οποία προσδιορίστηκε το περιεχόμενο διετούς προγράμματος δράσης κοινωφελούς δημοτικής ή κοινοτικής επιχείρησης,
- την παρ 4 του Άρθρου 259 του Ν. 3463/06
- την παρ.6 του Άρθρου 44 του Ν.3979/2011
- την Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 16/2007
- την εγκ.50/66984/28.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
- το σχέδιο του προγράμματος δράσης που συνέταξαν οι υπηρεσίες της επιχείρησης
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και με αρνητική ψήφο της ήσσονος μειοψηφίας γιατί δεν είχε έγκαιρα την ενημέρωση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την κατάρτιση του διετούς προγράμματος δράσης όπως ακριβώς εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
2. Τη ψήφιση της σύμβασης του διετούς σχεδίου δράσης όπως προβλέπεται
3. Ορίζει εκπρόσωπο της Κοινωφελούς επιχείρησης στην επιτροπή παρακολούθησης του διετούς σχεδίου δράσης τον Πρόεδρο με αναπληρωτή το Διευθυντή.
4. Εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο όπως προβεί στην κοινοποίηση του διετούς προγράμματος δράσης στο Δημοτικό Συμβούλιο, για την έγκριση της χρηματοδότησης από το Δήμο

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3η/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 1η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση σε σώμα

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και είπε τα εξής :
Σύμφωνα με την πράξη συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων Δ.Ο.Υ.Κ. Δήμου Βόλου, ΙΩΝΙΑ Δήμου Ν.Ιωνίας, ΔΗ,Κ.Ε.Ν.Α Δήμου Ν.Αγχιάλου, ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α. Δήμου Αισωνίας, Κοινωφελής Δήμου Πορταριάς, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Δήμου Αγριάς, Κοινωφελής Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού, Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α Δήμου Αρτέμιδος, Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου των σε μια κοινωφελή επιχείρηση η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1316/16-6-11, το Δ.Σ. της επιχείρησης αποτελείται από εντεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο:

Tο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου. όρισε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 263/2011 απόφαση, τους κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Βόλου:
Πρόεδρος: Βασίλειος Κοντορίζος, αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Κουρτίνα Ιωάννη, Δημοτικό Σύμβουλο
Αντιπρόεδρος: Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη, αιρετό εκπρόσωπο του Δήμου (πλειοψηφίας), με αναπληρωτή του τον Χαυτούρα Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο
Μέλη:
-Μπαϊράμη Αθηνά, Σύμβουλος πλειοψηφίας, με αναπληρωτή Αγκρή –Κατσιούρα, Χαρίκλεια, Σύμβουλος πλειοψηφίας
-Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας, με αναπληρωτή κο Ιγγλέση Γρηγόριο, Σύμβουλος μείζονος μειοψηφίας
-Κλείτσας Ιωάννης, Σύμβουλος ήσσονος μειοψηφίας, με αναπληρωτή κο Κουκουβίνο Κων/νο
-Μαστρογιάννης Παντελής, πολίτης με αναπληρωτή κο Λάζο Στέφανο
-Καπέλιος Ιωάννης, με αναπληρωτή κα Κωνσταντά Φωτεινή
-Γιακουμάκη Χρυσάνθη, με αναπληρωτή κα Γαργάλα Κατερίνα
-Πούλιος Μιχαήλ με αναπληρωτή κα Βάιου Χρυσούλα
-Μαλάτος Νικόλαος, εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα Αργοναύτες με αναπληρωτή
-Εκπρόσωπος εργαζομένων με αναπληρωτή

Σας καλώ να προβούμε στη συγκρότηση σε σώμα της Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης σύμφωνα με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)
Αφού έλαβε υπόψη της:
• Την απόφαση 263/2011του Δημοτικού Συμβουλίου
• Το ΦΕΚ 1316/16-06-2011, στο οποίο δημοσιεύτηκε η πράξη συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων Δ.Ο.Υ.Κ. Δήμου Βόλου, ΙΩΝΙΑ Δήμου Ν.Ιωνίας, ΔΗ,Κ.Ε.Ν.Α Δήμου Ν.Αγχιάλου, ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α. Δήμου Αισωνίας, Κοινωφελής Δήμου Πορταριάς, ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α. Δήμου Αγριάς, Κοινωφελής Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Ιωλκού, Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α Δήμου Αρτέμιδος, Δ.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου μετατροπής της σε μια Κοινωφελή επιχείρηση

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση σχετική με το θέμα


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), όπως αυτό ορίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βόλου (αρ. αποφ. 262/2011), ως εξής:
Πρόεδρος: Βασίλειος Κοντορίζος
Αντιπρόεδρος: Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
Μέλη:
• Μπαϊράμη Αθηνά
• Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μείζονος μειοψηφίας
• Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
• Μαστρογιάννης Παντελής
• Καπέλιος Ιωάννης
• Γιακουμάκη Χρυσάνθη
• Πούλιος Μιχαήλ
• Μαλάτος Νικόλαος
• Εκπρόσωπος εργαζομένων
με τους αναπληρωτές τους, όπως ακριβώς ορίζονται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 1η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος


 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 4η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση και ψήφιση προϋπολογισμού Β εξαμήνου 2011

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική διαχείριση.
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το
ημερολογιακό έτος.
Η ανάγκη της ψήφισης προϋπολογισμού Β εξαμήνου 2011 προέκυψε με τη δημοσίευση του ΦΕΚ 1316 /16-6-2011 της συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο τότε η επιχείρηση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομικές δοσοληψίες, ούτε να κάνει αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β’:
"1. Η οικονομική διαχείριση της επιχείρησης ενεργείται με βάση το δικό της προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.
2. Ο προϋπολογισμός του Β εξαμήνου 2011 καταρτίστηκε από την οικονομική υπηρεσία, μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ 1316 /16-6-2011 της συγχώνευσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά από εισήγηση του Προέδρου.
3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το Δημοτικό Συμβούλιο, γίνεται το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.
4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο, ο προϋπολογισμός περιέχει το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του διετούς προγράμματος δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."

Κατόπιν των ανωτέρω, θέτω υπόψη σας το σχέδιο Προϋπολογισμού του Β εξαμήνου 2011 και προτείνω την κατά κονδύλιο συζήτησή του και την εν συνεχεία έγκρισή του, μετά τις τυχόν τροποποιήσεις που θα επέλθουν από το Συμβούλιο.
Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό στον οποίο επέφερε ορισμένες τροποποιήσεις, είδε τις σχετικές διατάξεις:
- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06
- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06
- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄):
και ύστερα από διαλογική συζήτηση και με αρνητική ψήφο της ήσσονος μειοψηφίας γιατί δεν είχε έγκαιρα την ενημέρωση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Καταρτίζει και ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Β εξαμήνου 2011 της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), όπως εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβαλλόμενη έγκριση του.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 2η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)
ΘΕΜΑ: Ορισμός νομίμου εκπροσώπου και διαχειριστή

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
Για την πραγματοποίηση των συναλλαγών της επιχείρησης απαιτείται ο ορισμός Νομίμου εκπροσώπου και Διαχειριστή που θα ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες θα μεταβιβάζονται σ’ αυτόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Υ.Α. 43254/2008 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο διοικητικό συμβούλιο. Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης και συντάσσει τον προϋπολογισμό αυτής. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αντιπρόεδρος. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να μεταβιβάζονται στο διευθυντή της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου.
Επίσης πρέπει να οριστεί και Διαχειριστής της επιχείρησης ο οποίος μπορεί και να συμπίπτει στο πρόσωπο του νομίμου διαχειριστή.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, είδε το άρθρο 7 της Υ.Α. 43254/2008 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’) και ύστερα από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει Νόμιμο εκπρόσωπο της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης
( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κο, Βασίλειο Κοντορίζο, ο οποίος θα ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:
Α. Εκπροσωπεί την επιχείρηση στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται.
Β. Μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να εγείρει και αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της επιχείρησης. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Δ.Σ.
Γ. Υπογράφει τα συμβόλαια της επιχείρησης.
Δ. Συμμετέχει σε κάθε είδους Δημοπρασίες χωρίς προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Δ.Σ. θα ενημερώνεται σχετικά στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση και θα αποδέχεται ή όχι το αποτέλεσμα της δημοπρασίας.
E. Υπογράφει τις επιταγές προς τρίτους και προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων
Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντα του ο Αντιπρόεδρος.
Με απόφαση του Δ.Σ. μπορεί να μεταβιβάζονται στο Διευθυντή της επιχείρησης αρμοδιότητες αυτής της παραγράφου.

2. Ορίζει ως διαχειριστή της επιχείρησης το Διευθυντή και συγκεκριμένα τον εξουσιοδοτεί:
Α) Να υπογράφει μετά του Προέδρου τα γραμμάτια εισπράξεων και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής, καθώς και τις επιταγές πληρωμών.
Β) Να ελέγχει όλες τις δοσοληψίες (εισπράξεις-πληρωμές) με τρίτους για λογαριασμό της επιχείρησης.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ.7η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου με αναπληρωτή

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α. 43254/2008 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’), στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του, ο οποίος είναι υπάλληλος της Επιχείρησης που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του διοικητικού συμβουλίου. Εφόσον διατυπώνεται μειοψηφούσα θέση, τα πρακτικά συνυπογράφονται από τα μειοψηφίσαντα μέλη. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
Κάθε απόφαση του διοικητικού συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση.
Επίσης προτείνω το βιβλίο πράξεων και αποφάσεων να είναι μηχανογραφημένο και να συρράπτεται στο τέλος κάθε έτους, αριθμημένο, με μονογραφή του Προέδρου στο πάνω μέρος κάθε σελίδας και θεωρημένο από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρο 2, Π.Δ. 520/88.


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
• το άρθρο 3 της Υ.Α. 43254/2008 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
• την παρ. 4 άρθρο 2, Π.Δ. 520/88


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Τον ορισμό της υπαλλήλου κας Λευκαδίτου Αγλαίας με αναπληρώτρια τη κα Ελένη Πανταζή ως πρακτικογράφου των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Το βιβλίο πράξεων και αποφάσεων θα είναι μηχανογραφημένο και θα συρράπτεται στο τέλος κάθε έτους, αριθμημένο, με μονογραφή του Προέδρου στο πάνω μέρος κάθε σελίδας και θεωρημένο από τον Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ.8η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπαλλήλου για το ταμείο της επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
Θα πρέπει να οριστεί ο ταμίας της κοινωφελούς επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) και ο αναπληρωτής του οι οποίοι είναι υπάλληλοι της Επιχείρησης.

* Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό της υπαλλήλου κας Κατσιρέλου Αναστασίας ως ταμία της κοινωφελούς επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) με αναπληρώτρια τη κα Ντόντη Γεωργία

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ.6η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για θέση Δ/ντη της επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:

Θα πρέπει να γίνει ενημέρωση των εργαζομένων στις πρώην κοινωφελείς επιχειρήσεις που συνενώθηκαν να καταθέσουν αίτηση για τη θέση του Δ/ντη.
Τα απαιτούμενα προσόντα
-Τίτλος Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στο τομέα κοινωνικών ή οικονομικών επιστημών
-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
-Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
-Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

Η επιλογή θα γίνει από το Δ.Σ της ΚΕΚΠΑ –ΔΙΕΚ με εισήγηση επιτροπής επιλογής προσωπικού, μετά από συνέντευξη και αξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή του Δ/ντη της νέας Κοινωφελούς επιχείρησης


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 11.η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής επιλογής προσωπικού της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
Θα πρέπει να οριστεί η επιτροπή επιλογής προσωπικού
Προτάθηκε ο Πρόεδρος κος Β. Κοντόρίζος, η Αντιπρόεδρος κα Κ. Μπαρμπουδάκη και ο κος Απ. Ζαρκάδας Βεργής

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει την τριμελή επιτροπή επιλογής προσωπικού που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Β. Κοντορίζο, την Αντιπρόεδρο κα Κ. Μπαρμπουδάκη και το μέλος κο Απ. Ζαρκάδα Βεργή


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 12η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός πειθαρχικού συμβουλίου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
Θα πρέπει να οριστεί το πειθαρχικό συμβούλιο της επιχείρησης το οποίο θα είναι πενταμελές που απαρτίζεται από μέλη του συμβουλίου
Προτάθηκε ο Πρόεδρος κος Βασίλειος Κοντόρίζος, η Αντιπρόεδρος κα Αικατερίνη Μπαρμπουδάκη, τα μέλη κος Ιωάννης Καπέλιος, κος Κλείτσας Ιωάννης και ο εκπρόσωπος εργαζόμενων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει το 5μελές πειθαρχικό συμβούλιο της επιχείρησης που απαρτίζεται
από το Πρόεδρο κο Βασίλειο Κοντορίζο, την Αντιπρόεδρο κα Αικατερίνη Μπαρμπουδάκη, τα μέλη κο Ιωάννη Καπέλιο, κο Κλείτσα Ιωάννη και τον εκπρόσωπο εργαζόμενων.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 13η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ζήτησε να :
οριστεί η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών
Προτάθηκαν οι εργαζόμενοι

Αντωνάκης Νικόλαος με αναπληρωτή το κο Γεωργαλά Μιχάλη
Ιατρόπουλος Σπύρος με αναπληρώτρια κα Κατσιρέλου Αναστασία.
Φραντζή Βασιλική με αναπληρώτρια κα Ντόντη Γεωργία

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών που απαρτίζεται από τους εργαζόμενους
Αντωνάκη Νικόλαο με αναπληρωτή το κο Γεωργαλά Μιχάλη
Ιατρόπουλο Σπύρο με αναπληρώτρια κα Κατσιρέλου Αναστασία.
Φραντζή Βασιλική με αναπληρώτρια κα Ντόντη Γεωργία

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 14η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ζήτησε
να οριστεί η επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών
Προτάθηκαν οι εργαζόμενοι

Καπανιάρη Ιωάννα με αναπληρωτή το κο Γεωργαλά Μιχάλη
Κατσιρέλου Αναστασία με αναπληρώτρια κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ντόντη Γεωργία με αναπληρώτρια κα Φραντζή Βασιλική

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει την επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης προμηθειών που απαρτίζεται από τους εργαζόμενους
Καπανιάρη Ιωάννα με αναπληρωτή το κο Γεωργαλά Μιχάλη
Κατσιρέλου Αναστασία με αναπληρώτρια κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ντόντη Γεωργία με αναπληρώτρια κα Φραντζή Βασιλική

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 10η/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός νομικού συμβούλου της Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερησίας διάταξης και είπε τα εξής:
Θα πρέπει να οριστεί ο νομικός σύμβουλος της επιχείρησης και πρότεινε το κο Καραγεώργο Στέφανο, ο οποίος ήταν και νομικός σύμβουλος του Δ.Ο.Υ.Κ.., ο οποίος θα αμείβεται κατά υπόθεση. Ο Πρόεδρος πρότεινε επίσης να έχουμε τη δυνατότητα να δίνουμε και κάποιες υποθέσεις και σε άλλους δικηγόρους.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ορίσει νομικό σύμβουλο της επιχείρησης το δικηγόρο κο Στέφανο Καραγεώργο, αλλά με τη δυνατότητα συνεργασίας και με άλλους δικηγόρους.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 9α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συγκεντρωτική ανάρτηση τιμολογίων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και πρότεινε να ορίσει το Δ.Σ. το ποσό των τιμολογίων το οποίο θα αναρτάται συγκεντρωτικά στο τέλος της εβδομάδας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η ανάρτηση στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ των τιμολογίων μέχρι 50€ να γίνεται συγκεντρωτικά στο τέλος της εβδομάδας.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 9η/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου ( ΟΔΕ) στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’)
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης και έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις
α) του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α 13.07.2010) με τίτλο «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και αυτοδιοικήτων οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια»
β) του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δε προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο χωρίς αποζημίωση και θα λειτουργεί εντός και εκτός ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Συγκροτούμε στη Κοινωφελή Δημοτική επιχείρηση Βόλου ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) αποτελούμενη από υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στο φορέα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
2.Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο διαδίκτυο τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν. 3861/13-7-2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση, η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό τόπο. Επίσης έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των νόμων , προεδρικών διαταγμάτων πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και στα άτομα με αναπηρία και με όλα τα αναγκαία τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται.
Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός των ωραρίου εργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
4. Ορίζουμε το Συντονιστή και τα μέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής
4.1.Αγλαία Λευκαδίτου, υπάλληλος επιχείρησης., Συντονιστής, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421029908, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., με αναπληρωτή τo κo Μιχάλη Γεωργαλά με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421020902, email mgeorgalas @doyk.gr
4.2.Κατσιρέλου Αναστασία, υπάλληλος επιχείρησης, μέλος, με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421020902, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
4.3Ντόντη Γεωργία , υπάλληλος επιχείρησης μέλος με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421020902, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
4.4Καπανιάρη Ιωάννα, υπάλληλος επιχείρησης, μέλος με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421029908, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
4.5 Φραντζή Βασιλική, υπάλληλος επιχείρησης, μέλος με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421029908, email @doyk.gr
4.6 Ελένη Παπανικολάου, υπάλληλος επιχείρησης, μέλος με στοιχεία επικοινωνίας τηλ. 2421029908, email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9η/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 23/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση υπαλλήλων του λογιστηρίου για διεκπεραίωση
ενεργειών στις υπηρεσίες ΙΚΑ, ΕΦΟΡΙΑ ΟΑΕΔ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ζήτησε απόφαση για εξουσιοδότηση υπαλλήλων του λογιστηρίου για όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες να διεκπεραιωθούν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ Βόλου και Ν.Ιωνίας, της Εφορίας Α Βόλου, Β, Βόλου και Ν.Ιωνίας στον ΟΑΕΔ ΓΕΚΟ και ΟΑΕΔ ΚΠΑ

• Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει τις υπαλλήλους του λογιστηρίου Ιωάννα Καπανιάρη του Ηλία με ΑΔΤ Ξ102817/2-6-88/Ζ Αθήνας ή σε περίπτωση κωλύματος τη κα Ντόντη Γεωργία του Ιωάννη με ΑΔΤ Τ957929/04-04-00 Τ.Α.Βόλου για όποιες ενέργειες είναι απαραίτητες να διεκπεραιωθούν στις υπηρεσίες του ΙΚΑ Βόλου και Ν.Ιωνίας, της Εφορίας Α Βόλου, Β, Βόλου και Ν.Ιωνίας στον ΟΑΕΔ ΓΕΚΟ και ΟΑΕΔ ΚΠΑ


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 23/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 15/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της επιχείρησης στα επιδοτούμενα προγράμματα της ΕΕΤΑΑ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για τα προγράμματα που έχουν ήδη κατατεθεί από τις συγχωνευμένες επιχειρήσεις στην ΕΕΤΑΑ, αλλά και για τα προγράμματα που πρέπει να κατατεθούν από τη νέα τώρα κοινωφελή επιχείρηση
Συγκεκριμένα έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΑΑ τα προγράμματα
*Βοήθεια στο σπίτι με 13 δομές σε όλο το Δήμο
*Βρεφονηπιακός σταθμός και παιδικός σταθμός 3 δομές ( Νεάπολη Βόλου με τμήμα Αμεα, Πορταριά Κατηχώρι και Αρτέμιδα)
*Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών 6 δομές ( Βόλο, Ν. Ιωνία, Πορταριά, νεοσύστατο Αρτέμιδα)
*Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών ΑμεΑ 2 δομές ( Βόλο και Ν.Ιωνία)

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συμμετοχή της νέας κοινωφελούς επιχείρησης στα παραπάνω προγράμματα που έχουν κατατεθεί στην ΕΕΤΑΑ


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 15α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ Υλοποίηση πράξης στο πλαίσιο της δράσης « Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθεια για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» που προκήρυξε η Ε.Ε.Τ.Α.Α

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 972/30-06-11 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων, καλεί τα ΚΗΦΗ και τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερησίας φροντίδας για ΑμεΑ καλούμενα εφεξής «Δομές», που είναι ή ανήκουν σε Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών, σε Επιχειρήσεις του ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του αστικού κώδικα, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών, για την υποβολή «Αίτησης συμμετοχής - Δήλωσης - Προσφοράς» στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Επίσης είναι απαραίτητη η εξουσιοδότηση προς το Πρόεδρο της επιχείρησης, ως νόμιμο εκπρόσωπο, για να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την «Αίτηση συμμετοχής - Δήλωση - Προσφορά», δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του την επιχείρηση έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και για να υπογράψει τη Σύμβαση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Την υποβολή « Αίτησης Συμμετοχής –Δήλωσης –Προσφοράς» της κοινωφελούς επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης» στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), στα πλαίσια της Αρ. Πρωτ. 972/30-6-2011 πρόσκλησης ενδιαφέροντος, για την χρηματοδότηση έως 31/12/2012 των δομών
* Κέντρα Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Βόλου
* Κέντρο Διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία

2. Εξουσιοδοτεί το Πρόεδρο του Δ.Σ. της Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. ως νόμιμο εκπρόσωπο της να υποβάλει προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. την Αίτηση συμμετοχής – Δήλωση-Προσφορά, έως 31/12/2012, με τους σχετικούς φακέλους δεσμεύοντας με μόνη την υπογραφή του τη κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση-Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. έναντι της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε. και για να υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

3. Παρέχεται εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο προκειμένου να εκδοθεί η απαιτούμενη εγγυητική επιστολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό συμμετοχής 2% επί του συνολικού ποσού της αίτησης στα πλαίσια της ανωτέρου πρόσκλησης. Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα απαιτούμενα στοιχεία που ορίζονται στη σχετική πρόσκληση

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 16/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των ήδη υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη κατάργησης των ήδη υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων που συνενωθήκαν και συνεργασία με νέα τράπεζα. Θα πρέπει να σταλθεί προσφορά στις Τράπεζες η οποία θα περιλαμβάνει βασικά:
Το επιτόκιο του λογαριασμού της επιχείρησης και των μισθωτών, το ύψος των εξόδων και των τόκων της υπερανάληψης, δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών συνολικού ύψους 250.000€-300.000€ για τη συμμετοχή μας στα ευρωπαϊκά προγράμματα, έκδοση καρνέ επιταγών και e.Banking

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να κλείσουν οι λογαριασμοί Τραπεζών των επιχειρήσεων που συνενωθήκαν στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση και να ζητηθεί συνεργασία με νέα Τράπεζα η οποία θα μας καλύψει με τους ευνοϊκότερους όρους

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 16α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Κατάργηση των ήδη υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών στην Εθνική Τράπεζα

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 15ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη κατάργησης των ήδη υπαρχόντων τραπεζικών λογαριασμών των επιχειρήσεων που συνενωθήκαν και τηρούνταν στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να κλείσουν οι λογαριασμοί των επιχειρήσεων που συνενωθήκαν στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΚΑΠΑ-ΔΙΕΚ και τηρούνταν στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος και εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο για την ανάληψη των χρημάτων αυτών.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16α/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 17/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έγκριση αναδόχου για τη διακήρυξη του προγράμματος FLIPPER για Ανάθεση ενεργειών δημοσιότητας

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 16ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την πορεία του προγράμματος FLIPPER και για το αποτέλεσμα της επιτροπής διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάθεση ενεργειών δημοσιότητας για το πρόγραμμα. Ο διαγωνισμός έγινε στις 23/06/11 στα γραφεία του ΔΟΥΚ σύμφωνα με τη διακήρυξη 307/7-6-11. Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στο ποσό των 11.500€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η επιτροπή αποτελούνταν από τους Μιχάλη Γεωργαλά, Άννα Μαρία Αγάλου, Σπύρο Ιατρόπουλο

Προσφορά κατέθεσε η Δαιλιάνη Δήμητρα «ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ» με τιμή προσφοράς 9.000,00€ +ΦΠΑ 23%, συνολική τιμή 11.070,00€.
Τα στοιχεία της προσφοράς κρίθηκαν επαρκή από την επιτροπή και η επιτροπή προτείνει την ανακήρυξη της Δαιλιάνη Δήμητρα «ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ» ως ανάδοχο του έργου.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει ως ανάδοχο της διακήρυξης 307/7-6-11 του Δ.Ο.Υ.Κ για την ανάθεση ενεργειών δημοσιότητας του προγράμματος FLIPPER την Δαιλιάνη Δήμητρα «ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑ», με το ποσό των 11.070,00€.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 18/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑμεΑ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 17ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την πρόθεση της επιχείρησης να καταθέσει πρόγραμμα λειτουργίας υποστηριζόμενης διαβίωσης για ΑμεΑ. Η λειτουργία της στέγης εντάσσεται στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Υγείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η πρόταση θα έχει χρονική περίοδο υλοποίησης 2 χρόνια. Στη Σ.Υ.Δ. θα βρίσκεται σε κτήριο το οποίο έχει παραχωρηθεί για 2 χρόνια από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος και σε πτέρυγα του Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σε καλή κατάσταση και πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Παράλληλα γίνονται ενέργειες από το Δήμαρχο Βόλου προς την5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος για την οριστική εγκατάσταση της Σ.Υ.Δ. σε δύο κτιριακές μονάδες της Παιδόπολης Βόλου. Τα συγκεκριμένα κτήρια όμως χρειάζονται πολλές εργασίες συντήρησης και είναι ευκαιρία να υποβάλουμε την πρόταση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 2007 2013 Άξονας προτεραιότητας 4 Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στη Θεσσαλία, κωδικός προτεραιότητας 79 Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων.

Τα άτομα που θα ενταχθούν στη ΣΥΔ θα πρέπει να είναι από 18 ετών και πάνω και κατά το δυνατόν να αυτοεξυπηρετούνται. Δε μπορεί να δεχθεί άτομα με ενεργά ψυχιατρικά προβλήματα όπως και άτομα με επιληπτικές κρίσεις που δεν ελέγχονται με φαρμακευτική αγωγή.

Θα πρέπει να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και γι` αυτό είναι απαραίτητο να συνταχθεί ένας εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της ΣΥΔ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την κατάθεση του προγράμματος για τη λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 20/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός πάγιας προκαταβολής


Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη ορισμού πάγιας προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 173 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Πρότεινε ως πάγια προκαταβολή το ποσό των 6.000€ προς την υπάλληλο της επιχείρησης κα Αναστασία Κατσιρέλου. Οι δαπάνες πρέπει να χαρακτηρίζονται επείγουσες, μικρές και έκτακτες και να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κυριώς εξόδων λειτουργικότητας της επιχείρησης και όχι για τη πληρωμη τακτικών και πάγιων δαπανών.


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ως πάγια προκαταβολή το ποσό των 6.000€ προς την υπάλληλο της επιχείρησης κα Αναστασία Κατσιρέλου. Οι δαπάνες πρέπει να χαρακτηρίζονται επείγουσες, μικρές και έκτακτες και να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κυρίως εξόδων λειτουργικότητας της επιχείρησης και όχι για τη πληρωμή τακτικών και πάγιων δαπανών.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 20/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 19γ/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Δυνατότητα απασχόλησης Α.μ.ε.Α μετά τη λήξη προγράμματος
Επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ Ν.Θ.Ε ΑμεΑ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για
1. Τη λήξη των συμβάσεων
της Βασιλού Μαρίας στις 31/07/11, της Καλταμπάνη Γραμματική Ζωή στις 18/07/11, της Παρισάκη Πολυξένης στις 18/07/11, της Φλιτρή Μαρίας στις 1807/11
2. Ότι η σύμβασή τους έχει καταρτιστεί βάσει της 200064/ 15-3-2007 Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για Προγράμματα Επιδότησης Νέων Θέσεων Εργασίας Ατόμων με Αναπηρίες, και των Αποφάσεων Υπαγωγής στο Πρόγραμμα ΝΘΕ της Προϊσταμένης του Γραφείου Ε.Κ.Ο Βόλου με αριθμούς 1195/03-08-07, 1089/20-07-07, 1167/20-07-07, 1172/20-07-07 αντίστοιχα
3.Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του Ν. 3227/2004, τα άτομα με αναπηρίες που απασχολούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος (09-02-2004) και εφεξής σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις ή φορείς της παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 2643/1998 (δηλαδή και σε δημοτικές επιχειρήσεις), κατ΄ εφαρμογή του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρίες, τα οποία ο εργοδότης τους επιθυμεί να απασχολεί και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, θεωρείται, ως προς όλες τις συνέπειες, ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998
4.Τις ανάγκες της επιχείρησης μας για την απασχόληση προσωπικού και την αναγκαιότητα απασχόλησης των ιδίων ατόμων.
5.Προτείνει την συνέχιση της απασχόλησής τους και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οπότε θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998.


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Την συνέχιση της απασχόλησης και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος επιχορήγησης από τον ΟΑΕΔ νέων θέσεων εργασίας ατόμων με αναπηρίες

- Της κας Βασιλού Μαρίας ως υπαλλήλου γενικών καθηκόντων
- Της κας Καλταμπάνη Γραμματική Ζωή ως συνοδός
- Της κας Παρισάκη Πολυξένης ως συνοδός
- Της κας Φλιτρή Μαρίας ως υπαλλήλου γενικών καθηκόντων

οπότε θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν δυνάμει του Ν. 2643/1998.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19γ/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 19α/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Θέμα προσωπικού

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την εργαζόμενη κα Άννα Στανιού η οποία εργάζεται ως Δ/ντρια στο Βρεφονηπιακό σταθμό Άνω Λεχωνίων. Υπάρχει απόφαση του Εφετείου Λάρισας υπ` αριθμ. 906/201, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται η σύμβαση αορίστου χρόνου της κας Άννας Στανιού από 19/07/2004 με την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Αρτέμιδος, η οποία συγχωνεύθηκε στη νέα κοινωφελή Κ.Ε.Κ.Π.Α –Δ.Ι.Ε.Κ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να υλοποιήσει την τελεσίδικη απόφαση του Εφετείου Λάρισας υπ` αριθμ. 906/2010 για την εργαζόμενη κα Άννα Στανιού


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 19β/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Θέμα προσωπικού

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ζήτησε απόφαση από το Δ.Σ. για την ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου για τη κα Κασσιανή Κουτσιαρή, Νηπιαγωγό στο Βρεφονηπιακό σταθμό Λεχωνίων. Η σύμβαση της ακολουθεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΕΤΤΑ όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση σύμβασης ορισμένου χρόνου της κας Κουτσιαρή Κασσιανή, Νηπιαγωγού στο Βρεφονηπιακό σταθμό Λεχωνίων. σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα της ΕΕΤΤΑ.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19β/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 19ε/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Θέσεις για το ΚΔΑΠ Λεχωνίων

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ο Δ.ΟΥ.Κ. έχει καταθέσει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α πρόγραμμα επιχορήγησης για μια νέα δομή ΚΔΑΠ Λεχωνιών
Θα πρέπει να εξετάσουμε τις αιτήσεις των παιδιών που θα εγγραφούν στο ΚΔΑΠ, το προσωπικό των άλλων αντίστοιχων δομών και αν κριθεί απαραίτητο να προχωρήσουμε σε προκήρυξη νέων θέσεων

 


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

 


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου αν κριθεί απαραίτητο να προχωρήσουμε σε προκήρυξη νέων θέσεων για τη νέα εγκεκριμένη δομή του ΚΔΑΠ Λεχωνίων.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19ε/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 19δ/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Κατάθεση προγράμματος στον ΟΑΕΔ ΑμεΑ

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 18ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για τη θέση της επιχείρησης να καλύψει κάποιες ανάγκες του σε προσωπικό μέσα από το 4ετές πρόγραμμα του ΟΑΕΔ ΑμεΑ. Συγκεκριμένα να καλύψει μια θέση Λογιστή Α τάξης, δύο υπαλλήλους γραφείου και ένα υπάλληλο γενικών καθηκόντων.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


Να καταθέσουμε αίτηση στον ΟΑΕΔ ΑμεΑ μέσα από το 4ετές πρόγραμμα του για μια θέση λογιστή Α τάξης, δύο θέσεις υπαλλήλου γραφείου και μια θέση γενικών καθηκόντων.


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19δ/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 5α /2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για τη θέση της επιχείρησης

Με την παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.»

Με την υπ’ αριθ. 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1316/16-6-11 έγινε κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 η συγχώνευση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Βόλου (Δ.Ο.Υ.Κ.), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Ιωνίας (ΙΩΝΙΑ), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ν. Αγχιάλου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Αισωνίας ( ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πορταριάς, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγριάς (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α), της Κοινωφελούς του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ιωλκού, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος ( Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.), του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης Βόλου (Δ.Ι.Ε.Κ.) σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.ΕΚ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ) ».

Κατόπιν των παραπάνω συγχωνεύσεων θα πρέπει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται να μεταφερθεί στη νέα επιχείρηση και να καταταχτεί σε αντίστοιχες θέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι με σχέση μίσθωσης εργασίας αορίστου χρόνου που θα πρέπει να μεταφερθούν στη νέα επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. είναι:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΗ -ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
1 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
2 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
4 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΙΕΚ ΣΧΕΔΙΑΣΤΡΙΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ-ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΟΣ-ΓΕΜΜΟΛΟΓΟΣ
5 ΑΧΜΑΝΤ ΚΑΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΟΥΚ
6 ΒΑΓΔΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ
7 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
8 ΒΕΡΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
9 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
10 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ ΟΑΕΔ, ΓΓΑ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ
11 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
12 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚ
13 ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ
14 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

15 ΕΞΑΡΧΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΟΜΗΣ
16 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
17 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ -ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣΗ - ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
18 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΥΕ ΟΔΗΓΟΣ
19 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
20 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ
21 ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ -ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
22 ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΟΣ ΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
23 ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ - ΤΑΜΙΑΣ
24 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
25 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ
26 ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
27 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
28 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΪΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΔΕ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ
29 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
30 ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ ΑΓΛΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
31 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
32 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ "ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΑ"
33 ΜΕΜΕΛΕΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΙΧΑΗΛ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
34 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
35 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ
36 ΜΠΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ Η/Υ
37 ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
38 ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
39 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
40 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ- ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
41 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ
42 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
43 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
44 ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
45 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
46 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ
47 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
48 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
49 ΡΗΓΑ ΑΣΗΜΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
50 ΡΗΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ
51 ΣΚΛΕΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
52 ΣΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
53 ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ
54 ΣΤΑΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
55 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ
56 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ - ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΔΟΜΗΣ
57 ΤΣΙΓΑΡΑ-ΜΑΚΡΗ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ
58 ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ
59 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
60 ΤΣΙΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ
61 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΔΟΜΗΣ
62 ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
63 ΦΩΤΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων προτείνω τη μεταφορά του παραπάνω προσωπικού στη «Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.ΕΚ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ) ».


Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά:

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
• την εισήγηση του προέδρου,
• την παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.3852/10
• την υπ’ αριθ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 253/2011
• (ΦΕΚ 1316/16-6-11) περί συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το παραπάνω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» που συστάθηκε με την αριθ. 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1316/16-6-11) , με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου και κατατάσετε σε αντίστοιχες θέσεις

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5α/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 5β /2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ

Με την παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.»

Με την υπ’ αριθ. 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1316/16-6-11 έγινε κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 η συγχώνευση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Βόλου (Δ.Ο.Υ.Κ.), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Ιωνίας (ΙΩΝΙΑ), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ν. Αγχιάλου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Αισωνίας ( ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πορταριάς, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγριάς (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α), της Κοινωφελούς του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ιωλκού, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος ( Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.), του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης Βόλου (Δ.Ι.Ε.Κ.) σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.ΕΚ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ) ».

Κατόπιν των παραπάνω συγχωνεύσεων θα πρέπει το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται να μεταφερθεί στη νέα επιχείρηση και να καταταχτεί σε αντίστοιχες θέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι με σχέση μίσθωσης εργασίας ορισμένου χρόνου που θα πρέπει να μεταφερθούν στη νέα επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. είναι:


Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΗΞΗ
1 ΑΓΑΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/08/11
2 ΑΛΕΞΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
3 ΑΛΟΥΤΖΑΝΙΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
4 ΑΝΑΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
5 ΒΑΛΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
6 ΒΑΜΒΑΚΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΖΗΣΗΣ ΤΕΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
7 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
8 ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 31/07/11
9 ΒΑΣΙΛΟΥΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31/08/11
10 ΒΙΣΒΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
11 ΒΟΒΟΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
12 ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 01/01/13
13 ΒΟΥΛΚΟΥΔΗ ΚΥΡΑΤΣΩ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
14 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΚΕΡΑΜΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
15 ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
16 ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 31/08/11
17 ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ 31/08/11
18 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/12/11
19 ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ (ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΗΣ) 31/01/12
20 ΓΚΡΟΥΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
21 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΥΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ 31/08/11
23 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΗΞΗ
24 ΔΟΛΓΥΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ 31/08/11
25 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΔΡΑΚΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 28/08/11
26 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
27 ΕΥΔΑΙΜΩΝ ΕΛΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
28 ΖΑΒΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
29 ΖΑΡΙΦΗ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΟΣ 31/08/11
30 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 31/08/11
31 ΖΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΨΥΚΤΙΚΟΣ 18/04/14
32 ΚΑΛΑΜΠΟΥΚΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 01/01/13
33 ΚΑΛΛΙΑ ΑΣΗΜΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
34 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΖΩΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 18/07/11
35 ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/12/11
36 ΚΑΡΑΜΕΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
37 ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 28/02/15
38 ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/12/11
39 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
40 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΕ ΦΥΛΑΚΑΣ 28/02/15
41 ΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
42 ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
43 ΚΕΧΡΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
44 ΚΟΚΚΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/08/11
45 ΚΟΛΛΗΜΕΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
46 ΚΟΛΟΦΩΤΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
47 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ 31/08/11
48 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
49 ΚΟΡΟΜΗΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
50 ΚΟΡΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 21/09/13
51 ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 22/06/12
52 ΚΟΥΤΣΙΑΡΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
53 ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
54 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/12/11
55 ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗ ΕΛΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
56 ΚΟΥΤΣΟΥΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
57 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 11/01/14
58 ΚΥΡΑΤΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
59 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΥ 31/08/11
60 ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ 28/02/15
61 ΛΑΣΚΟΥ ΧΑΙΔΩ ΠΑΥΛΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
62 ΛΑΣΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
63 ΜΑΓΓΕΡΑ ΡΟΔΑΝΘΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
64 ΜΑΜΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
65 ΜΑΝΤΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/12/11
66 ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΣΥΜΕΩΝΙΑ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
67 ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 28/02/15
68 ΜΑΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -ΕΡΓΑΤΗΣ 10/02/14
69 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
70 ΜΑΥΡΟΪΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 31/08/11
71 ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
72 ΜΙΧΑΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
73 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΕ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
74 ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΗΛΙΑΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 31/08/11
75 ΜΟΣΧΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 31/08/11
76 ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/08/11
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΗΞΗ
77 ΜΠΑΡΔΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ Η/Υ 31/08/11
78 ΜΠΑΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΥΕ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 01/01/13
79 ΜΠΙΛΙΑΛΗ ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
80 ΜΠΛΕΚΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥ 31/08/11
81 ΜΠΡΟΥΣΟΒΑΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
82 ΝΑΡΛΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
83 ΝΙΚΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/08/11
84 ΝΙΚΟΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ 31/08/11
85 ΝΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
86 ΝΤΑΤΣΙΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ 31/08/11
87 ΝΤΕΛΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ 31/08/11
88 ΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 19/10/11
89 ΝΤΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
90 ΝΤΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 14/03/14
91 ΠΑΛΑΝΤΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ 01/01/13
93 ΠΑΝΑΓΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
94 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
95 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
96 ΠΑΠΑΘΩΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 13/02/15
97 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 31/12/11
98 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΤΣΙΜΠΟΥΚΑ ΖΩΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 01/01/13
99 ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
100 ΠΑΡΑΜΑΝΑ ΙΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/12/11
101 ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΔΕ ΣΥΝΟΔΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΜΕΑ 18/07/11
102 ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 31/12/12
103 ΠΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
104 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
105 ΠΙΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/12/11
106 ΡΗΓΑ ΕΥΑΝΘΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
107 ΣΑΛΑΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
108 ΣΑΜΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/08/11
109 ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
110 ΣΤΑΪΚΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ 31/12/12
111 ΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑΝΘΙΑ - ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
112 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 31/08/11
113 ΣΤΑΜΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ 31/12/11
114 ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
115 ΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 29/06/12
116 ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ 31/08/11
117 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΥΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 28/02/15
118 ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΥΕ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27/07/11
119 ΤΖΕΡΕΜΕ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
120 ΤΖΙΟΤΖΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
121 ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 31/12/11
122 ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ 28/02/15
123 ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΜΕΑ 31/08/11
124 ΤΣΩΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 31/12/11
125 ΦΛΙΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 18/07/11
126 ΦΩΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΡΙΑ ΑΜΕΑ 31/08/11
127 ΧΑΛΑΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 31/08/11
128 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ - ΕΜΨΥΧΩΤΡΙΑ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 31/08/11
129 ΧΟΡΕΜΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΗΣΗΣ ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 31/12/11
130 ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ 31/12/11
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΛΗΞΗ
131 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 31/08/11
132 ΑΓΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 05/07/11
133 ΔΑΜΑΛΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 05/07/11
134 ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 05/07/11
135 ΚΑΓΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 05/07/11
136 ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 05/07/11
137 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 05/07/11
138 ΚΟΥΤΣΟΡΕΒΥΘΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΕ ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ 05/07/11
139 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 05/07/11
140 ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 05/07/11
141 ΜΗΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 05/07/11
142 ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 05/07/11
143 ΜΟΥΡΤΖΟΥΚΟΣ ΛΕΩΝ ΑΣΕΡ ΠΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 05/07/11
144 ΜΟΥΣΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΒΡΙΗΛ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05/07/11
145 ΜΠΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 05/07/11
146 ΞΑΝΘΗ ΚΛΑΙΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ 05/07/11
147 ΞΥΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 05/07/11
148 ΠΑΠΠΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 05/07/11
149 ΠΑΣΙΟΥΔΗ ΑΡΕΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕ ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ 05/07/11
150 ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΕ ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ 05/07/11
151 ΣΙΑΦΑΚΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ 05/07/11
152 ΣΙΔΕΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 05/07/11
153 ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 05/07/11
154 ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 05/07/11
155 ΤΟΠΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 05/07/11
156 ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ 05/07/11
157 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 05/07/11
158 ΧΑΜΟΥΛΙΑ ΟΛΓΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ - ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 05/07/11
159 ΧΑΡΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΣ ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 05/07/11

Βασει των ανωτέρω διατάξεων προτείνω τη μεταφορά του παραπάνω προσωπικού στη «Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.ΕΚ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ) ».


Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά:

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
• την εισήγηση του προέδρου,
• την παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.3852/10
• την υπ’ αριθ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 253/2011
• (ΦΕΚ 1316/16-6-11) περί συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το παραπάνω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» που συστάθηκε με την αριθ. 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1316/16-6-11) , με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν:


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5β/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 5γ /2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Μεταφορά και κατάταξη προσωπικού με σύμβαση έργου των υγχωνευόμενων επιχειρήσεων στη νέα Κοινωφελή Επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ.

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι:

Με την παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι:
Το προσωπικό με σχέση εργασίας σύμβασης έργου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται μεταφέρεται στη νέα επιχείρηση και κατατάσσεται σε αντίστοιχες θέσεις, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού στις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται λαμβάνεται υπόψη για όλες τις μισθολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.»

Με την υπ’ αριθ. 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1316/16-6-11 έγινε κατ’ εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 109 του Ν.3852/2010 η συγχώνευση της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικός Οργανισμός Υγείας και Κοινωνικών Θεμάτων Βόλου (Δ.Ο.Υ.Κ.), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Νέας Ιωνίας (ΙΩΝΙΑ), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Ν. Αγχιάλου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.Α), της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Αλληλεγγύης Δήμου Αισωνίας ( ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α.Δ.Α), της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πορταριάς, της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγριάς (ΔΗ.ΚΕ.Δ.Α), της Κοινωφελούς του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Ιωλκού, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Παρέμβασης και Περιβάλλοντος Αρτέμιδος ( Δ.Ε.Κ.Π.Π.Α.), του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής κατάρτισης Βόλου (Δ.Ι.Ε.Κ.) σε μία Κοινωφελή Επιχείρηση με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.ΕΚ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ) ».

Κατόπιν των παραπάνω συγχωνεύσεων θα πρέπει το προσωπικό με σχέση εργασίας σύμβασης έργου των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται να μεταφερθεί στη νέα επιχείρηση και να καταταχτεί σε αντίστοιχες θέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υπάλληλοι με σχέση σύμβασης έργου που θα πρέπει να μεταφερθούν στη νέα επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. είναι:


Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΒΑΘΜΙΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΕΣΗ ΛΗΞΗ
1 ΑΓΔΙΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕ ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ ΕΡΓΟΥ 22/07/11
2 ΑΧΜΑΝΤ ΚΑΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΟΥ 31/08/11
3 ΖΕΡΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 31/07/11
4 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥ 31/07/11
5 ΜΠΑΡΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΡΓΟΥ 31/07/11
6 ΨΥΧΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 31/07/11

 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων προτείνω τη μεταφορά του παραπάνω προσωπικού στη «Κοινωφελή Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης –Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου ( Κ.ΕΚ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ) ».


Για τους παραπάνω λόγους σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά:

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
• την εισήγηση του προέδρου,
• την παρ.2 του άρθρου 109 του Ν.3852/10
• την υπ’ αριθ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 253/2011
• (ΦΕΚ 1316/16-6-11) περί συγχώνευσης Κοινωφελών Επιχειρήσεων στην Κοινωφελή Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Το παραπάνω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό της νέας Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» που συστάθηκε με την αριθ. 253/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 1316/16-6-11) , με την ίδια σχέση εργασίας που κατείχε στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν:


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5γ/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 21/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα « Κοινωφελής Εργασία»

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για το πρόγραμμα Κοινωφελής Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Το πρόγραμμα αφορά την απασχόληση ανέργων με δελτίο ανεργίας σε ισχύ οι οποίοι θα απασχοληθούν σε δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα. Συμπράττοντες φορείς είναι ΟΤΑ α και Β βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Ο Δήμος Βόλου θα καλύψει 900 θέσεις. Η κοινωφελής επιχείρηση 120 θέσεις σε 2 πεντάμηνα. Η αμοιβή ανέρχεται σε 25€ την ημέρα και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών. Η επιλογή θα γίνει με βάση τη μοριοδότηση που ορίζει η ΚΥΑ

Ο Δήμος Βόλου θα συνεργαστεί με το Ινστιτούτο εργασίας της ΓΕΣΕΕ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η κοινωφελής επιχείρηση Κ.ΕΚ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. να υλοποιήσει το πρόγραμμα της κοινωφελής εργασίας και εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο να υπογράψει το μνημόνιο συνεργασίας.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 21/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


Αριθ. Αποφ 24/2011


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)


ΘΕΜΑ: Απόδοση από τη νέα κοινωφελή Κ.Ε.Κ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. του επιδόματος αδείας και του δώρου Χριστουγέννων

Σήμερα, 07 Ιουλίου 2011 και ώρα 1.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) ύστερα από την 01/ 04-07-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, , Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος.
Αναπληρωματικά μέλη
Κουκουβίνος Κων/νος, μέλος ήσσονος μειοψηφίας
Απόντες
Κλείτσας Ιωάννης, Καπέλιος Ιωάννης, Μαλάτος Νικόλαος, Εκπρόσωπος εργαζομένων
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι θα πρέπει η νέα κοινωφελής επιχείρηση να αναλάβει να αποδώσει στους εργαζόμενους της το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων


Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η κοινωφελής επιχείρηση Κ.ΕΚ.Π.Α-Δ.Ι.Ε.Κ. να αποδώσει στους εργαζόμενους της το επίδομα αδείας και το δώρο Χριστουγέννων

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 24/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Βασίλειος Κοντορίζος