05
Δευ, Ιουν
23 Νέα Άρθρα

Πρακτικα ΔΣ
Τυπογραφια

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 2/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Προγραμματισμός προσλήψεωνΣήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη προγραμματισμού των προσλήψεων για το έτος 2012. Συγκεκριμένα για τη λειτουργία των δομών της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κρίνεται απαραίτητο το παρακάτω προσωπικό:
α)Για το Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
3 γραφίστες ΔΕ και 2 γραφίστες ΤΕ, 1 διακοσμητή ΤΕ, 1 σχεδιαστή δομικών έργων ΔΕ, 3 αρχιτέκτονες ΠΕ, 1 πολιτικό μηχανικό ΠΕ, 2 σχεδιαστές ενδυμάτων ΔΕ, 2 σχεδιαστές κοσμημάτων, 3 φωτογράφους ΔΕ, 2 φωτογράφοι ΤΕ, 3 κεραμίστες ΔΕ, 1χημικό ΠΕ, 1 περιβαντολλόγο ΠΕ, 3 τουριστικών επαγγελμάτων ΤΕ, 4 μάγειρες ΔΕ, 1 ζαχαροπλάστης ΔΕ, 1 γεωπόνος –τεχνολόγος τροφίμων ΠΕ, 1 ιστορικό ευρωπαϊκού πολιτισμού ΠΕ, 1 πολιτικών επιστημών κοινωνιολόγο ΠΕ, 2 ζωγράφους ΠΕ, 3 Καθηγητές αγγλικών ΠΕ, 2 καθηγητές γερμανικών ΠΕ, 2 καθηγητές γαλλικών ΠΕ, 1 εκπαιδευτή πληροφορικής ΠΕ, 1 εκπαιδευτή πληροφορικής ΤΕ, 2 οικονομολόγους ΠΕ.
β) Για τα εκπαιδευτικά προγράμματα στα Κοινωνικά Κέντρα είναι απαραίτητο το εξής εκπαιδευτικό προσωπικό: 1 μουσικός, 1 γυμνάστρια αεροβικής, 1 δασκάλα κεντήματος, 1 εκπαιδευτή γιόγκας.
γ) Για τις ανάγκες υποστήριξης της διοίκησης είναι απαραίτητη η έγκριση μιας θέσης πτυχιούχου Νομικής.
δ) Για τη στέγη φιλοξενίας αστέγων η οποία αναμένεται να λειτουργήσει εντός 2012, κρίνεται απαραίτητο να προσληφθούν κατ' ελάχιστο ένας επιμελητής πρόνοιας/κοινωνικός φροντιστής ΔΕ και ένα άτομο για τη καθαριότητα του χώρου ΔΕ ή ΥΕ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προχωρήσουμε στον προγραμματισμό προσλήψεων για το έτος 2012, σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου , όταν δημοσιευθεί η σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 2β/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη θέση Βιβλιοθηκονόμου για τη δομές ΚΔΑΠ της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη να προχωρήσουμε σε προκήρυξη θέσης βιβλιοθηκονόμου για τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν στις 6 δομές ΚΔΑΠ στα πλαίσια της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» που υλοποιεί η κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Δήμου Βόλου. Η παραπάνω σύμβαση θα είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος μιας θέσης Βιβλιοθηκονόμου για τις βιβλιοθήκες που λειτουργούν στις 6 δομές ΚΔΑΠ στα πλαίσια της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2β/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 2α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Σύμβαση ορισμένου χρόνου για τη θέση μάγειρα για τη δομή Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Νεάπολης Βόλου της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι ο μάγειρας της δομής Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Νεάπολης Βόλου προτίθεται να παραιτηθεί λόγω διορισμού του στο Δημόσιο, μόλις του ζητηθεί να παρουσιαστεί στη θέση του. Για να μην υπάρξει πρόβλημα κενού της θέσης μάγειρα στο σταθμό θα πρέπει να προχωρήσουμε τις διαδικασίες για την προκήρυξη θέσης μάγειρα Η παραπάνω σύμβαση θα είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ να ζητήσει έγκριση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδος μιας θέσης μάγειρα, λόγω κενού θέσης, για τη δομή Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης φροντίδας Νεάπολης Βόλου στα πλαίσια της δράσης « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως τη λήξη του προγράμματος 31/08/12 και με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος. Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόβλεψη στο προϋπολογισμό της κοινωφελούς επιχείρησης στο κωδικό 60.00.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2α/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 3/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Προσφορά της ΕΒΕΤΑΜ για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ ότι σε απάντηση της υπ' αριθμ. 152/13-1-12 επιστολής για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ της επιχείρησης μας προς την ΕΒΕΤΑΜ, λάβαμε προσφορά που έχει ως εξής:
Αρχική αξιολόγηση Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας 1.500€.
Επιθεώρηση Επιτήρησης Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας η οποία πραγματοποιείται κάθε έτος , για τα δύο επόμενα έτη το κόστος ανέρχεται σε 1.000€/έτος. Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. και ο τρόπος πληρωμής θα είναι μετρητοίς με τη παραλαβή των πιστοποιητικών

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αποδεχθούμε τη προσφορά της ΕΒΕΤΑΜ για την πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 3/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 5/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3β θέμα της ημερήσιας διάταξης για την διαπιστωτική πράξη κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν. 4024/2011. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011
« Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής ( ΦΕΚ 226Α), τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων έγινε κατάταξη των υπαλλήλων αορίστου χρόνου σε κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και βαθμό σύμφωνα με το αναγραφόμενο για τον καθένα χρόνο υπηρεσίας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατάταξη των υπαλλήλων αορίστου χρόνου στου βαθμούς του Ν. 4024/2011 σύμφωνα με πίνακα που ακολουθεί ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 5/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔHΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜ.ΠΑΤΡΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΤΗ ΜΗΝ ΒΑΘΜΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Π.Ε.
1 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ 10+2μετ 9 Γ Βασικο
2 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΓΟΣ 12 9 Γ Βασικο
3 ΑΧΜΑΝΤ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ 18 8 Γ 1ο
4 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΥΜΝΑ/ΤΡΙΑ 12 7 Δ 1ο
5 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΓΟΣ 19+2μετ 1 Β Βασικο
6 ΓΡΙΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΩΡΓΙΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 21 11 Β Βασικο
7 ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΙΝΩΝ/ΓΟΣ 12 1 Δ 1ο
8 ΚΟΥΚΟΥΓΙΑΝΝΗ ΑΛΙΚΗ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΛΟΓΟΘ/ΤΡΙΑ 10 1 Δ Βασικο
9 ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ ΑΙΓΛΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 18 8 Γ 1ο
10 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ 12 7 Δ 1ο
11 ΣΤΑΝΙΟΥ ΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ 11 5 Δ 1ο
12 ΤΣΙΩΝΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 9 8 Δ Βασικο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τ.Ε.
13 ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 11 2 Δ 1ο
14 ΕΞΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 12 4 Δ 1ο
15 ΚΑΡΤΣΙΔΗΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛ ΔΗΜΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 11 8 Δ 1ο
16 ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 10 8 Δ Βασικο
17 ΜΕΜΕΛΕΤΖΗ ΠΗΝΕΛΟΠ ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 10 1 Δ Βασικο
18 ΜΠΙΝΙΩΡΗ ΑΛΕΚΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 12 11 Δ 1ο
19 ΠΑΠΑΠΑΡΙΣΗ ΣΟΦΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 11 7 Δ 1ο
20 ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 10 2 Δ Βασικο
21 ΡΗΓΑ ΑΣΙΜΩ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 11 1 Δ 1ο
22 ΡΗΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 10 10 Δ Βασικο
23 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 10 3 Δ Βασικο
24 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΡΕΦ/ΜΟΣ 11 9 Δ 1ο
25 ΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ 12 1 Δ 1ο
26 ΦΡΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΤΕΙ 11 4 Δ 1ο
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ.Ε
27 ΑΡΓΥΡΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΧΕΔ. ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ 10 2 Ε 3ο
28 ΒΑΣΙΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 16 1 Δ 2ο
29 ΒΕΡΒΕΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 4 6 Ε Βασικο
30 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 13 7 Δ 1ο
31 ΓΕΩΡΓΑΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 9 4 Ε 3ο
32 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΓ. ΒΟΗΘΟΣ 11 7 Δ Βασικο
33 ΘΕΟΧΑΡΗ ΕΛΑΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ 11 8 Δ Βασικο
34 ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗ ΓΡΑΜΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΥΝ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 4 8 Ε Βασικο
35 ΚΑΠΑΝΙΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ ΗΛΙΑΣ ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 20 11 Γ Βασικο
36 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 7 4 Ε 2ο
37 ΚΑΤΣΙΡΕΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΑΜΙΑΣ 15 7 Δ 2ο
38 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 15 4 Δ 2ο
39 ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 5 11 Ε 1ο
40 ΚΡΟΜΜΥΔΑ ΒΑΙΑ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ 14 2 Δ 1ο
41 ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΙΚΟΓ. ΒΟΗΘΟΣ 11 2 Δ Βασικο
42 ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 22 ΄6 Γ 1ο
43 ΜΠΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 11 6 Δ Βασικο
44 ΜΠΙΣΧΙΝΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 5 Ε 1ο
45 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΛΕΝΑ ΓΚΕΟΡΓΚΕ ΕΚΠ. ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 11 11 Δ Βασικο
46 ΝΤΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4 1 Ε Βασικο

47 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ 15 6 ΄Δ 2ο
48 ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 19 1 Γ Βασικο
49 ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΠ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 7 1 Ε 2ο
50 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΝΙΚΟΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 18 10 Δ 3ο
51 ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 15 3 Δ 2ο
52 ΣΚΛΕΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 11 9 Δ Βασικο
53 ΣΟΥΛΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 11 10 Δ Βασικο
54 ΣΤΑΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΓΕΙΡΑΣ 11 8 Δ Βασικο
55 ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΚΠ. ΥΦΑΝΤ 11 7 Δ Βασικο
56 ΦΙΛΤΡΗ ΜΑΡΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 6 11 Ε 1ο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Υ.Ε.
57 ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΩ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 26 8 Γ Βασικο
58 ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡ ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΟΔΗΓΟΣ 6 5 Ε 1ο
59 ΚΟΚΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 17 2 Δ 1ο
60 ΜΑΚΡΗ-ΤΣΙΓΑΡΑ ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΓ. ΒΟΗΘΟΣ 21 3 Δ 3ο
61 ΜΑΝΤΖΑΦΛΕΡΗ ΠΕΡΙΣΤ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΕΚΠ. ΕΙΚΟΝ. 14 8 Ε 5ο
62 ΜΑΝΩΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 11 9 Ε 4o
63 ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 6 1 Ε 1ο
64 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΗΣΣΑΡ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 24 7 Δ 4ο
65 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 11 9 Ε 4ο
66 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ 10 8 Ε 3ο
67 ΦΩΤΙΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΓ. ΒΟΗΘΟΣ 12 1 Ε 4ο


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 4/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Πρόσληψη ενός εκπαιδευτή πληροφορικής και ενός εκπαιδευτή κεραμικής για τις δομές ΚΔΑΠ

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3Α θέμα της ημερήσιας διάταξης για την έγκριση της απόφασης της επιτροπής επιλογής προσωπικού για τη θέση εκπαιδευτή πληροφορικής και εκπαιδευτή κεραμικής για τις δομές ΚΔΑΠ που λειτουργεί η επιχείρηση στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η διαδικασία της πρόσληψης εκπαιδευτικού προσωπικού εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/94 και συνεπώς υπάγεται στις διατάξεις του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης.
Στο πλαίσιο της υπ' αριθμ. 67/09-01-12 προκήρυξης της επιχείρησης, τα κριτήρια αξιολόγησης νομίμως ορίστηκαν από την επιτροπή επιλογής προσωπικού η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο κο Κοντορίζο Βασίλειο, την Αντιπρόεδρο κα Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη και το μέλος κο Ζαρκάδα Απόστολο με την από 06/01/12 απόφασή της και συνεδρίασε στις 30/01/12 και συνέταξε τους πίνακες κατάταξης κατά ειδικότητα με τους υποψήφιους που συγκέντρωναν τα περισσότερα μόρια και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του παρόντος πρακτικού

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Να εγκρίνει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων όπως ακολουθούν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης
2. Να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου έως 31/08/12 για τη θέση εκπαιδευτή πληροφορικής την κα Κωνσταντίνου Χαρίκλεια και για τη θέση εκπαιδευτή κεραμικής τη κα Κοντογιάννη Αναστασία για τις δομές ΚΔΑΠ που λειτουργεί η επιχείρηση στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 4/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


Βόλος 31/1/12
Αρ. Πρωτ. 508
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/09-01-12

ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προυπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
( βεβαίωση ΟΕΕΚ) 300 Έγγαμη 1 παιδί 30 16μήνες 112 0 0 442

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας

Βόλος 31/1/12
Αρ. Πρωτ. 508
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/09-01-12

ΜΕ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προυπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 273,2 ---- 0 --- 0 12μήνες 800 1073,2
ΨΑΘΑ ΑΝΝΑ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ και
( ΑΣΠΑΙΤΕ) 266,8 ---- 0 2 εβδομάδες 0 33μήνες 800 1066,8
ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΙΔΗ ΙΩΑΝΝΑ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 282 ----- 0 ---- 0 9 μήνες 575 857
ΜΗΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 241,2 ----- 0 7μήνες 49 6μήνες 350 640,2
ΚΑΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 298,4 ----- 0 7 μήνες 49 5μήνες 275 622,4
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 245,6 ----- 0 ----- 0 4 μήνες 200 445,6
ΠΑΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 285,6 ----- 0 22 μήνες 154 0 0 439,6
ΤΖΙΑΧΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 245,6 ----- 0 24 μήνες 168 0 0 413,6
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 279,2 ----- 0 13μήνες 91 0 0 370,2
ΜΠΟΥΡΑ ΒΑΓΙΑ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 302 ---- 0 4 μήνες 28 0 0 330
ΧΙΚΣΟΝ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 311,2 ----- 0 --- 0 0 0 311,2
ΒΛΙΩΡΑ ΛΥΔΙΑ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 295,2 ----- 0 0 0 0 0 295,2

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας

Βόλος 31/1/12
Αρ. Πρωτ. 508
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/09-01-12

ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προυπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1. ΕΦΕΝΤΗ ΑΛΙΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ
( βεβαίωση ΟΕΕΚ) --- 0 28 μήνες 196 0 0 196

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΤΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΔΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/09-01-12

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
1 ΦΩΤΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ Απορρίπτεται γιατί δεν έχει δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΕΕΚ
2 ΠΟΔΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Απορρίπτεται γιατί δεν έχει δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΕΕΚ

Βόλος 31/1/12
Αρ. Πρωτ. 508
ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠ/ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ ή ΤΕ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 67/09-01-12

ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Σπουδές Μόρια Οικογ. Κατασταση Μόρια Προϋπηρεσία Μόρια Ανεργία Μόρια Σύνολο μορίων
1 ΚΟΤΣΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Πτυχιό Η/Υ ΤΕΙ 262 ---- 0 7 μήνες 49 12μήνες 800 1.111
2 ΧΑΤΖΗΝΤΑΗ ΜΑΡΙΝΑ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 307,2 ---- 0 40 μήνες 280 6μήνες 350 937,2
3 ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 299,6 ---- 0 17 μήνες 119 6μήνες 350 768,6
4 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πτυχιό Η/Υ ΠΕ 297,6 ---- 0 0 μήνες 0 0 0 297,6

O Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Η Αντιπρόεδρος της ΚΕΚΠΑΔΙΕΚ Το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ
Βασίλης Κοντορίζος Κατερίνα Μπαρμπουδάκη Απόστολος Ζαρκάδας


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 6/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Άδεια μητρότητας

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 3γ θέμα της ημερήσιας διάταξης για την άδεια μητρότητας διάρκειας 31/2 μηνών, που ζητά η εργαζόμενη Τζιόζιου Ευγενία, η οποία εργάζεται στο πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, για την ανατροφή του νεότοκου παιδιού της. Η άδεια αντιστοιχεί στο μειωμένο ωράριο που δικαιούται και θα καλύψει την περίοδο από 16/01/2012 έως 30/04/2012.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εγκρίνει την άδεια μητρότητας της εργαζομένης κας Ευγενίας Τζιόζιου για το διάστημα από 16/01/12 έως 30/04/12.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 6/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 7/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εξουσιοδότηση για την Αγροτική Τράπεζα Βόλου

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη εξουσιοδότησης υπαλλήλων της επιχείρησης για την ανάληψη χρημάτων από την Αγροτική Τράπεζα από το λογαριασμό 258-04003480-42

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξουσιοδοτήσει για τη κοινωφελή επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ την υπάλληλο του λογιστηρίου κα Αναστασία Κατσιρέλου με ΑΔΤ ΑΒ846276 και ΑΦΜ 076512808 Ν.Ιωνία Βόλου και σε περίπτωση κωλύματος τη υπάλληλο κα Παπαστάμου Ιωάννα με ΑΔΤ ΑΕ324770 ΚΑΙ ΑΦΜ 105497272 Β ΔΟΥ Βόλου , για την ανάληψη χρημάτων από την Αγροτική Τράπεζα Βόλου από το λογαριασμό 258-04003480-42

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 7/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 8/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Εποπτεία δομών Ρομά

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη ανάθεσης της εποπτεία των δομών Ρομά Αλιβερίου , ΑΓ. Παρασκευής να έχει ο υπεύθυνος του τμήματος προγραμματισμού Νίκος Αντωνάκης, διότι αφενός μεν υπάρχει από τη μεριά του προηγούμενη εμπειρία και ενασχόληση με το αντικείμενο, αφετέρου δε για ένα πιο ισοβαρή καταμερισμό του όγκου υλοποίησης προγραμμάτων σε σχέση με το τμήμα κοινωνικής μέριμνας

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να αναθέσει στον κο Νίκο Αντωνάκη, υπεύθυνο του τμήματος προγραμματισμού, την εποπτεία των δομών Ρομά Αλιβερίου και Αγ. Παρασκευής Βόλου.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 8/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 9/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων και δαπανών του προϋπολογισμού 2012

Σήμερα, την 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17. 08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/10 να εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων και δαπανών που αναφέρονται στον πρ/σμό του Οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα τη κατάσταση Κ.Α. των παρακάτω ποσών

ΚΩΔ ΕΞΟΔΑ ΠΟΣΑ

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 3.990.000,00
61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 280.000,00
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 295.500,00
63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 14.700,00
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 244.800,00
65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 28.000,00
14 ΑΓΟΡΑ ΠΑΓΙΩΝ 47.000,00
81 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦ.ΕΙΣΦΟΡΩΝ 100.000,00
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ 230.000,00
53 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ.ΑΜΟΙΒΕΣ 420.000,00
54 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ 380.000,00
55 ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 640.000,00
35 ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 6.000,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 6.676.000,00

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και με λευκή ψήφο του κου Ζαρκάδα Απόστολου και του κου Κλείτσα Ιωάννη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 260 του Ν. 3463/10 να εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων και δαπανών που αναφέρονται στον πρ/σμό του Οικονομικού έτους 2012 και συγκεκριμένα την παραπάνω κατάσταση όπως την παρουσίασε ο Πρόεδρος,

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 9α/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή εσόδων μη προϋπολογισθέντων και καταχωρημένων στο 2011

Σήμερα, την 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17. 08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα της ημερήσιας διάταξης και ζήτησε από το Δ.Σ. την αποδοχή εσόδων μη προϋπολογισθέντων και καταχωρημένων στο 2011 σύμφωνα με την κατάσταση που ακολουθεί

73.00.00.2000 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. 7.344,00
73.00.00.5004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΣ ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 256,00
73.00.00.7004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ 544,16
73.00.00.7006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΔΑΠ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 363,00
74.08.00.1500 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΩΡΕΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΟΙΝ. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 116,80
74.12.00.4005 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΒΣΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 40.219,07
74.12.00.4006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΒΣΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 4.621,50
74.13.00.4001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΒΣΣ ΒΟΛΟΥ 46.400,00
74.13.00.4004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΒΣΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ 19.800,00
74.13.00.4006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΒΣΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ 39.600,00
74.13.00.4007 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΒΣΣ ΙΩΛΚΟΥ 21.600,00
74.13.00.5001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.Π.Σ. ΒΟΛΟΥ 35.064,72
74.13.00.5002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α. Π.Σ. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 760,00
74.13.00.5003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.Π.Σ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 5.320,00
74.13.00.5004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.Π.Σ. ΑΛΛΗΣ ΜΕΡΙΑΣ 10.829,36
74.13.00.7002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΚΔΑΠ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 11.480,00
74.13.00.7003 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΚΔΑΠ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ 8.400,00
74.13.00.7004 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΚΔΑΠ ΒΑΣΔΕΚΕΙΟ 21.840,00
74.13.00.7006 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΚΔΑΠ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 6.160,00
74.13.00.8001 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΒΟΛΟΥ 84.000,00
74.13.00.8002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΙΩΝΙΑΣ 28.000,00
74.13.00.9002 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ Ε.Ε.Τ.Α.Α.ΙΑΚ ΙΩΝΙΑΣ 1.260,00
76.03.00.0000 ΤΟΚΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 2.939,87

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 396.918,48

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή των εσόδων μη προϋπολογισθέντων και καταχωρημένων στο 2011 σύμφωνα με την παραπάνω κατάσταση που παρουσίασε ο Πρόεδρος

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 9α/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 10/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Ορισμός υπόλογων πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:
Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ για την ανάγκη ορισμού υπόλογων πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012. Προτάθηκε η υπάλληλος κα Βασιλική Φρανζή με το ποσό των 4.000€ και η υπάλληλος κα Αλεξάνδρα Μπινιώρη με το ποσό των 2.000€

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Να ορίσει ως υπόλογους της πάγιας προκαταβολής για το έτος 2012 τις υπαλλήλους της επιχείρησης κα Βασιλική Φραντζή με το ποσό των 4.000€ και κα Αλέξάνδρα Μπινιώρη με το ποσό των 2.000€ Οι δαπάνες πρέπει να χαρακτηρίζονται επείγουσες, μικρές και έκτακτες και να αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κυρίως εξόδων λειτουργικότητας της επιχείρησης και όχι για τη πληρωμή τακτικών και πάγιων δαπανών. Συγκεκριμένα αφορά τους κωδικούς του προϋπολογισμού του πίνακα που ακολουθεί

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ
62.03.02 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
62.07.01 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΚΤΙΡΙΩΝ
62.07.02 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
62.07.03 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 'ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
62.07.04 ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
62.08.00 ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ
64.00.01 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΠΡΟΣΩΠ.ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤΩΝ
64.00.02 ΕΞΟΔΑ ΜΤΦ ΥΛΙΚ-ΑΓΑΘΩΝ ΜΕ ΜΤΦ ΜΕΣΑ ΤΡΙΤ
64.01.00 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
64.01.01 ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
64.02.05 ΕΞ.ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ-ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ-ΠΑΡΕΜΦ.ΕΚΔΗΛΩΣ.
64.02.06 ΕΞ.ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
64.02.11 ΕΞΟΔΑ ΦΩΤΟΓΡ/ΣΕΩΝ-ΜΑΓΝΗΤ/ΣΕΩΝ
64.05.03 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
64.06.00 ΔΩΡΕΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
64.06.97 ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΝ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦ.ΤΡΙΤΟΥΣ
64.07.01 ΥΛΙΚΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
64.07.02 ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
64.07.03 ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
64.08.03 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
64.08.99 ΛΟΙΠ.ΥΛΙΚ.ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ
64.98.07 ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΜΗΘ.ΧΑΡΤΟΣΗΜΩΝ-ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ Κ.Λ.Π
64.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
65.96.00 ΔΙΑΦ.ΕΞ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ-ΠΡΟΜ.ΕΙΣΑΓ.ΕΡΓΑΣΙΩΝ
65.98.99 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 10/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 11/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Έκπτωση στα τροφεία των παιδικών σταθμών

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη
έκπτωσης στα φύλακτρα, τα τροφεία και το κόστος μεταφοράς στους γονείς, τα τέκνα των οποίων συμμετέχουν με πληρωμή και εκτός του επιδοτούμενου προγράμματος της ΕΕΤΑΑ στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ. Η έκπτωση η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 50% θα πραγματοποιηθεί το μήνα Γενάρη ή Φλεβάρη, για τους γονείς που έχουν ήδη πληρώσει το μήνα, καθώς οι σταθμοί παρέμειναν κλειστοί για δύο εβδομάδες κατά το διάστημα των χριστουγεννιάτικων εορτών. Η ίδια έκπτωση θα ισχύσει για τις αντίστοιχες διακοπές του Πάσχα.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Έκπτωση 50% στα φύλακτρα, τα τροφεία και το κόστος μεταφοράς στους γονείς, τα τέκνα των οποίων συμμετέχουν με πληρωμή και εκτός του επιδοτούμενου προγράμματος της ΕΕΤΑΑ στους Παιδικούς- Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ για τις 2 βδομάδες που παρέμειναν κλειστοί κατά το διάστημα των χριστουγεννιάτικων εορτών. Η έκπτωση θα πραγματοποιηθεί το μήνα Γενάρη ή Φλεβάρη, για τους γονείς που έχουν ήδη πληρώσει το μήνα . Η ίδια έκπτωση θα ισχύσει για τις αντίστοιχες διακοπές του Πάσχα.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 11/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 12/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Νέα συμμετοχή νηπίου στη Μονάδα Απασχόλησης βρεφών και νηπίων Άλλης Μεριάς

 


Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης για την ανάγκη μιας νέας συμμετοχής νηπίου στη Μονάδα Απασχόλησης βρεφών και νηπίων Άλλης Μεριάς, εκτός του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη νέα συμμετοχή νηπίου στη Μονάδα Απασχόλησης βρεφών και νηπίων Άλλης Μεριάς

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 13/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αγωγές του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου
Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις δύο αγωγές που έχει καταθέσει το Αστικό ΚΤΕΛ Βόλου και συγκεκριμένα η πρώτη αφορά την πρώην κοινωφελή του Δήμου Αισωνίας για δρομολόγια που έγιναν για το παζάρι Αύγουστο 2009 και Αύγουστο 2010 ποσού 19.701€. Η δεύτερη αγωγή αφορά την κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Πορταριάς για τα δρομολόγια που έγιναν τον Ιούνιο 2010 για τα καλοκαιρινά μπάνια προς το Σουτραλί, ποσού 5.594€.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να εξεταστεί αν το χρέος αυτό που παρουσιάζεται στις αγωγές είναι νόμιμο, με αποφάσεις των αντίστοιχων συμβουλίων των επιχειρήσεων και μετά να γίνει εξωδικαστική συμφωνία πληρωμής με διακανονισμό.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 14/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δύο δωρεών

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 11Ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για τις δύο δωρεές 746€ από ανώνυμο για το Δημοτικό Παντοπωλείο και 300€ από την κα Β. Δαβλάρα για το Κέντρο Διημέρευσης ΑμεΑ

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή των δύο δωρεών των 746€ από ανώνυμο για το Δημοτικό Παντοπωλείο και των 300€ από την κα Β. Δαβλάρα για το Κέντρο Διημέρευσης ΑμεΑ

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 14/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 15/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς αυτοκινήτου από την ΕΛΕΠΑΠ

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 13Ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι μετά από την υπ' αριθμ 2335/8-11-11 αίτηση μας προς την ΕΛΕΠΑΠ για παραχώρηση χρήσης ενός αυτοκινήτου ειδικά διαμορφωμένου για τη μετακίνηση ΑμεΑ, η ΕΛΕΠΑΠ αποφάσισε σχετικά να παραχωρήσει το εν λόγω αυτοκίνητο με πλήρη ευθύνη για τη λειτουργία και τη συντήρηση του εκ μέρους μας, και με τον όρο ότι θα αναλάβουμε τη μετακίνηση τεσσάρων παιδιών που περιθάλπονται στις εγκαταστάσεις της ΕΛΕΠΑΠ.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή δωρεάς του λεωφορείου μετακίνησης ΑμεΑ από την ΕΛΕΠΑΠ και την ανάληψη κάθε ευθύνης σχετικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση του, καθώς επίσης και την ανάληψη ευθύνης για τη μεταφορά των 4 παιδιών επωφελουμένων της ΕΛΕΠΑΠ στις εγκαταστάσεις της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 15/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 16/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Διεξαγωγή σεμιναρίου στο ΚΔΑΠ Βασδέκειου

Σήμερα, 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14Ο θέμα της ημερησίας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. για την πρόθεση από τη Δ/νση του ΚΔΑΠ Βασδέκειου διεξαγωγής βιωματικού σεμιναρίου με εισηγήτρια τη κα Δέσποινα Ψυμάρνου, ηθοποιό και σκηνοθέτη , καθηγήτρια της μεθόδου Feldenkrais. Θέμα του σεμιναρίου θα είναι το παιχνίδι με μισή και ολόκληρη θεατρική μάσκα και άλλα θεατρικά αντικείμενα. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί την περίοδο των Αποκριών. Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με 25€ κατ' άτομο και προσδοκούν έσοδα της τάξης των 400€. Το κόστος του σεμιναρίου θα είναι 200€ για την αμοιβή του εισηγητή, ποσό το οποίο μπορεί να κυμανθεί προς τα κάτω, ανάλογα με το ποσό που θα συγκεντρωθεί από τις συμμετοχές και σε καμιά περίπτωση δεν θα δώσουμε επιπλέον χρήματα από τις εισπράξεις.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη διεξαγωγή βιωματικού σεμιναρίου στο ΚΔΑΠ Βασδέκειου με θέμα του σεμιναρίου το παιχνίδι με μισή και ολόκληρη θεατρική μάσκα και άλλα θεατρικά αντικείμενα. Εισηγήτρια του σεμιναρίου θα είναι η κα Δέσποινα Ψυμάρνου, ηθοποιός και σκηνοθέτης , καθηγήτρια της μεθόδου Feldenkrais. Οι συμμετέχοντες θα επιβαρυνθούν με 25€ κατ' άτομο. Το κόστος του σεμιναρίου, που αφορά μόνο την αμοιβή του εισηγητή, μπορεί να ανέλθει έως 200€, ποσό το οποίο μπορεί να μειωθεί αν δεν υπάρξουν αρκετές συμμετοχές.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 16/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος


ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αριθ. Αποφ 17/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση ποσού

Σήμερα, την 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 12.00μ.μ συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.), ύστερα από την 432/26-01-12 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17. 08.2007 τεύχος Β').
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έντεκα (11) μέλη:

Παρόντες
Τακτικά μέλη
Κοντορίζος Βασίλειος ( Πρόεδρος), Μπαρμπουδάκη Αικατερίνη
(Αντιπρόεδρος), Μπαϊράμη Αθηνά, μέλος, Ζαρκάδας-Βεργής Απόστολος, μέλος μειοψηφίας, Κλείτσας Ιωάννης, μέλος ήσσονος μειοψηφίας, Μαστρογιάννης Παντελής, μέλος, Γιακουμάκη Χρυσάνθη, μέλος, Πούλιος Μιχαήλ μέλος Καπέλιος Ιωάννης μέλος, Μαλάτος Νικόλαος μέλος, Μίχου Μαρία εκπρόσωπος εργαζομένων,

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της επιχείρησης κα Λευκαδίτου Αγλαία
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης και ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι πρόκειται να εκταμιευθούν χρήματα από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεσσαλίας για τα οποία έχουν κοπεί από την επιχείρηση τα αντίστοιχα τιμολόγια και αφορούν συγκεκριμένα:

* Τη 2η και 3η δόση Υποέργου 64 του Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Αρτέμιδος, με Τ.Π.Υ. Νο 28/2011 ποσού 16.806,67€ και Τ.Π.Υ. Νο 29/2011 ποσού 8.403,33 € αντίστοιχα.
*Την 3 δόση Υποέργου 19 του έργου Κ.Α. 2009ΕΠ00680003 της ΣΑΕΠ 006/8 του Βοήθεια στο σπίτι Δήμου Αισωνίας , με Τ.Π.Υ. Νο 27/2011 ποσού 4.621,83 €.
*Την 10η δόση αποπληρωμή του έργου ΚΑ 2006ΕΠ00630029, του Βοήθεια στο σπίτι του Δήμου Αρτέμιδος με Τ.Π.Υ. Νο 30/2011 ποσού 15.009,74 €.
*Τη 10η δόση του έργου ΚΑ2006ΕΠ00630011 της ΣΑΕΠ 006/3 του Ιατροκοινωνικό Αλιβερίου Ν. Ιωνίας. με Τ.Π.Υ. Νο 26/2011 ποσού 34.160,00 €.

Από τα παραπάνω ποσά, θα πρέπει να παρακρατηθούν τα ποσά των 39.700,62 €, που αναγράφεται επί της ασφαλιστικής ενημερότητας που κατατέθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Περιφερειακού Ταμείου. Θα πρέπει να υποδείξουμε από ποιο από τα παραπάνω Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών θα γίνει η παρακράτηση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να γίνει παρακράτηση του ποσού των 34.160,00 € από το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 26/2011 και το ποσό των 5.540,62 € από το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών Νο 29/2011.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 17/2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Βασίλειος Κοντορίζος