Κανονισμοι
Εργαλεια

Τα αντικείμενα ευθύνης του προγραμματισμού είναι κατά κύριο λόγο η τεκμηρίωση, ο σχεδιασμός και η υποβολή προγραμμάτων, η παρακολούθηση της ποιότητας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση και τα προγράμματα που υλοποιούν καινοτόμες δράσεις ή δράσεις με στρατηγικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Αναλυτικότερα, 

 

Αντικείμενο του Τμήματος Προγραμματισμού αποτελεί:

- Ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και κατάθεση προγραμμάτων και προτάσεων για επιχορήγηση από εθνικούς ή/και ευρωπαϊκούς πόρους και ταμεία

- Ο συντονισμός των εργασιών για την παρακολούθηση του διοικητικού φακέλου των προγραμμάτων που υλοποιεί η επιχείρηση και η επικοινωνία με τους αρμόδιους χρηματοδότες φορείς για την ικανοποίηση των απαιτήσεων τους έως την τελική έγκριση των έργων/πράξεων.

- Η σύνταξη εσωτερικών αξιολογήσεων και εκθέσεων σε συνεργασία με τους υπευθύνους των άλλων τομέων.

- Η τεκμηρίωση και σύνταξη μελετών περιλαμβανομένων στρατηγικών σχεδίων επιχείρησης και επί μέρους σχεδίων δράσης κατ εντολής του Δ.Σ. καθώς και απολογιστικών εκθέσεων

- Όλες οι δραστηριότητες προβολής μέσω του διαδικτυακού τόπου της επιχείρησης (www.kekpa.gr)

- Ο συντονισμός των αναγκαίων επαφών για τις δημόσιες και διεθνείς σχέσεις

- Λειτουργίες συμβούλου επικοινωνιακής πολιτικής της επιχείρησης για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.

- Εξασφάλιση της διαχειριστικής επάρκειας της επιχείρησης και των προϋποθέσεων αυτής.

- Η διοργάνωση διεθνών, εθνικών και τοπικών συνεδρίων, ημερίδων, συσκέψεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων στα πλαίσια διακρατικών συναντήσεων έργων των οποίων ο συντονισμός έχει ανατεθεί στο τμήμα προγραμματισμού.

- Η δικτύωση με συναφείς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

 Γραφείο οργάνωσης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

- Έχει την ευθύνη:

• Σύνταξης και κατάθεσης προτάσεων προς τα αρμόδια όργανα για εξασφάλιση χρηματοδότησης μέσω υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.

• Παρακολούθησης, ελέγχου και συντονισμού της υλοποίησης του διοικητικού αντικειμένου συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των άλλων Τομέων όπου και εμπίπτουν τα προγράμματα συντάσσει εσωτερικές εκθέσεις και αξιολογήσεις διορθωτικού χαρακτήρα για την πορεία των έργων και των δράσεων.

• Επικοινωνίας με τα αρμόδια όργανα διαχείρισης και τους χρηματοδότες φορείς.

Γραφείο μελετών, ανάπτυξης και προβολής

Γενικό αντικείμενο του Γραφείου είναι η οργάνωση των διαδικασιών και η εξασφάλιση διαχειριστικής επάρκειας, η εκπαίδευση του προσωπικού, η διασφάλιση λειτουργίας δομών βάσει κανονισμών και πρωτοκόλλων, μέσω δράσεων συνεχούς αξιολόγησης, αλλά και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων προβολής της Επιχείρησης μέσω περιοδικών εκδόσεων, φυλλαδίων, αλλά και ηλεκτρονικών μέσων (site).

Ειδικότερα, το Γραφείο έχει την ευθύνη:

• Της συλλογής, ταξινόμησης και επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων και δεδομένων.

• Της συγγραφής περιοδικών εκθέσεων που αναδεικνύουν τα θέματα με τα οποία ασχολείται η επιχείρηση και αποτελούν αντικείμενό της.

• Της σύνταξης κάθε μελέτης που θα βοηθήσει και θα υποστηρίξει το έργο της Επιχείρησης.

• Της σύνταξης Σχεδίων Δράσης για κάθε αντικείμενο ξεχωριστά της αρμοδιότητας της Επιχείρησης και συνολικά με αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό της.

• Της εκπόνησης μελετών και σχεδίων δράσης που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της Επιχείρησης

• Του σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προβολής της Επιχείρησης.

• Της διατήρησης - διαχείρισης φωτογραφικού αρχείου.

• Του σχεδιασμού και παραγωγής περιοδικών εκδόσεων, φυλλαδίων και γενικά της επιμέλειας του προφίλ της Επιχείρησης και των επιμέρους δομών της.

• Της προβολής του έργου της Επιχείρησης, ιδιαίτερα με ηλεκτρονικά μέσα και ειδικότερα μέσω του site της Επιχείρησης.

• Της επεξεργασίας οδηγών και φυλλαδίων για ενημέρωση των πολιτών.

• Της αναζήτησης χορηγών.