08
Τετ, Φεβ
19 Νέα Άρθρα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο του υπνωτηρίου 24210 91760 όλο το 24ωρο και στο 24210 91614 από τις 8:00 πμ μέχρι 6:00 μμ

Το υπνωτήριο θα λειτουργεί όλο το 24ωρο στο Κοινωνικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων (Μπότσαρη με Αραχώβης 1) - καθημερινά.

Περισσότερα εδώ

Προσκλησεις Ειδων
Εργαλεια
Τυπογραφια

KEKPA-DIEK-LOGO png

Βόλος 19/10/2022

Α.Π.: 8870

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2022

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 12.657,91€ άνευ ΦΠΑ (15.695,81€ συμπ. ΦΠΑ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης & Ανθρωπίνου Δυναμικού
Γραφείο Προμηθειών

Τηλ. : 24210 – 29908

Μέκλιν Ζεπίστα
Αριστείδης Παχής
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Κατεβάστε από εδώ τα σχετικά έγγραφά μας

{rsfiles path="DIAGONISMOI/2022-10-31_DIAG_GRAF_YLH_22-23"}

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ετήσια προμήθεια Γραφικής Ύλης & Λοιπών Υλικών Γραφείου και Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία των Δομών της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα υλικά αφορούν ανάγκες όλων των Δομών της επιχείρησης και θα παραδοθούν ξεχωριστά σε κάθε Δομή σύμφωνα με το δελτίο παραγγελίας, σε χρόνο και τόπο που θα υποδείξει ο/ή υπεύθυνη της εκάστοτε Δομής.

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  1. ΤΜΗΜΑ 1 - Γραφική ύλη & Λοιπός εξοπλισμός γραφείου εκτιμώμενης αξίας 7.563,11€ πλέον ΦΠΑ. 
  2. ΤΜΗΜΑ 2 - Φωτοαντιγραφικό Χαρτί εκτιμώμενης αξίας 5.094,80€ πλέον ΦΠΑ.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα, αλλά για το σύνολο των ειδών που περιλαμβάνονται στο Τμήμα καθώς και για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας ενός εκάστου είδους. Απορρίπτονται προσφορές που αφορούν μέρος των ειδών κάθε τμήματος ή/και μέρος της ποσότητας των ειδών κάθε τμήματος.

Η κατακύρωση θα πραγματοποιηθεί ανά τμήμα, η δε αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει όλα τα τμήματα σε έναν προσφέροντα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 15.695,81€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 12.657,91 €, ΦΠΑ : 3.037,90€).

Οι προσφορές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά τμήμα καθώς και ανά είδος του τμήματος, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανώτερο ποσό (προϋπολογισμό) ανά τμήμα ή/και ανά είδος του τμήματος θα απορρίπτεται.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της ή έως τη εξάντληση ποσοτήτων.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η αναθέτουσα αρχή δύναται κατά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, να κατακυρώσει μεγαλύτερη ποσότητα κατά ποσοστό έως 20% της συνολικής προκηρυχθείσας ποσότητας ανά είδος του κάθε τμήματος.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

ΣΟΦΙΑ ΧΑΛΑΡΗ

 

Μπορείτε να δείτε την διακήρυξη -γρήγορα- εδώ:

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121