Μελετες-Οδηγοι
Εργαλεια

Meleti Viosimotitas DIEK 2011Το ΙΙΕΚ του Δήμου Βόλου είναι η συνέχεια της «Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών», που ιδρύθηκε το 1986 από τον «Καλλιτεχνικό Οργανισμό του Δήμου Βόλου», με την οικονομική ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της ΕΕ και του Δήμου Βόλου. Η Σχολή με τις δράσεις των 7 τότε ειδικοτήτων και των «ελεύθερων εργαστηρίων», συνέβαλε στην καλλιτεχνική εικόνα της πόλης. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της (1986-1994), είχε αναπτύξει συνεργασίες με ξένα ιδρύματα, μέσω κοινοτικών προγραμμάτων. Σημαντική στήριξη για τη Σχολή ήταν η αναγνώριση από τον ΕΟΜΜΕΧ, με την παροχή 5 υποτροφιών (1989 &1992), σε αποφοίτους της, κατ’ εξαίρεση, για μετεκπαίδευση σε ιδρύματα της Αγγλίας και Ιταλίας.Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών μετεξελίχθηκε στο Δημοτικό Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Βόλου (Ι.Ι.Ε.Κ. του Δήμου Βόλου), σύμφωνα με το Ν.Δ. 2009/1992 του Υπουργείου Παιδείας, το 1994 με την απόφαση Ζ/19796 (ΦΕΚ/Β/887/29-11-1994) με την οποία χορηγήθηκε άδεια ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία «Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου» και την προσωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου» ως το μοναδικό Δημοτικό Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. {Απόφαση Νομάρχη Μαγνησίας ΕΣ24063/1991 που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 966/1991/Β, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 11701/25-6-93 όμοια, εγκρίθηκε η απόφαση 266/94 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου περί τροποποιήσεως της επωνυμίας της επιχείρησης από «Δημοτικός Εκπαιδευτικός Οργανισμός Βόλου» σε «Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης » (Δ.Ι.Ε.Κ) ως ίδιο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο διέπεται από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Π/Δ /τος 323/89 (Δημοτικός Και Κοινοτικός Κώδικας) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ 250/1989}. Το 1995 εντάχθηκε στο «ΕΣΕΕΚ-Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (A.M: 06009/7/1995) σε επίπεδο μετά-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.