09
Παρ, Ιουν
22 Νέα Άρθρα

Εργαλεια
Τυπογραφια

Καλησπέρα σε όλες/όλους,
Ακολουθεί ενημέρωση για το ΚΕΑ. Παρακαλούμε θερμά, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων - συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας - που υποδέχονται και καταχωρούν αιτήσεις (και που ενδεχόμενα δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα παραληπτών ή δεν λαμβάνουν τα μηνύματα):

 

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με προγράμματα κατάρτισης»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 65 του ν. 4520 (Α’30/2018), ‘’1. Στο άρθρο 30 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) προστίθεται νέα παράγραφος 5 και η παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6, ως εξής:

«5. Το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη Φορολογική Διοίκηση, στο Δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος ισχύει από 1.1.2018.’

Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής ρύθμισης αποστέλλεται κατάσταση των προγραμμάτων κατάρτισης τα οποία δεν συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια του ΚΕΑ, όπως κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (συνημμένο έγγραφο). Υπογραμμίζεται ότι η κατάσταση δεν είναι εξαντλητική, αλλά περιλαμβάνει τα προγράμματα που εποπτεύει η ανωτέρω Επιτελική Δομή.

Συγκεκριμένα τα προγράμματα στα οποία καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα είναι:

Κατάρτιση και Πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής

Πρόκειται για πρόγραμμα με 120 ώρες θεωρητική κατάρτιση και 500 ώρες πρακτική που υλοποιούν Πάροχοι Κατάρτισης σε Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για τη θεωρία καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 600 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Για την πρακτική καταβάλλεται εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 2.000 ευρώ από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν είναι:

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος από τον Πάροχο

Β. Extrait για την καταβολή των 600 και 2000 ευρώ.

ΕΕΔΕ

Α.‘’Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανέργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics’’

Β.‘’Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής’’

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΙΑ: 120 ώρες, δύο φάσεις, έκαστη 60 ώρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:260 ώρες, δύο φάσεις, 100 και 160 ωρών

Σύνολο :380 ώρες

Το εκπαιδευτικό επίδομα το καταβάλλει ο κλαδικός φορέας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θεωρία:458,40 ευρώ

Πρακτική: 595,92ευρώ

Σύνολο: 1.054,32 ευρώ.

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος από την ΕΕΔΕ

Β. Extrait για την καταβολή των ποσών της θεωρίας και της πρακτικής είτε ξεχωριστά είτε στο σύνολο από την ΕΕΔΕ

ΕΣΕΕ

‘’Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου ‘’

ΘΕΩΡΙΑ: 120 ώρες, δύο φάσεις, έκαστη 60 ώρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:260 ώρες, δύο φάσεις, 100 και 160 ωρών

Σύνολο: 380 ώρες

Το εκπαιδευτικό επίδομα το καταβάλλει ο κλαδικός φορέας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θεωρία:458,40 ευρώ

Πρακτική: 595,92ευρώ

Σύνολο: 1.054,32 ευρώ.

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος από την ΕΣΕΕ

Β. Extrait για την καταβολή των ποσών της θεωρίας και της πρακτικής είτε ξεχωριστά είτε στο σύνολο από την ΕΣΕΕ

ΣΒΕΕ

‘Α.’Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για ανέργους  νέους 18-24 ετών στον τομέα  της εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics’’

‘Β.’Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για ανέργους  νέους 18-24 ετών στον τομέα  του εξαγωγικού εμπορίου προιόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής’’

ΘΕΩΡΙΑ: 120 ώρες, δύο φάσεις, έκαστη 60 ώρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:260 ώρες, δύο φάσεις, 100 και 160 ωρών

Σύνολο: 380 ώρες

Το εκπαιδευτικό επίδομα το καταβάλλει ο κλαδικός φορέας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θεωρία:458,40 ευρώ

Πρακτική: 595,92ευρώ

Σύνολο: 1.054,32 ευρώ.

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος από ΣΒΕΕ

Β. Extrait για την καταβολή των ποσών της θεωρίας και της πρακτικής είτε ξεχωριστά είτε στο σύνολο από  ΣΒΕΕ

ΣΕΠΒΕ

‘’Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για ανέργους  νέους 18-24 ετών στον τομέα  των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’

ΘΕΩΡΙΑ: 120 ώρες, δύο φάσεις, έκαστη 60 ώρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:260 ώρες, δύο φάσεις, 100 και 160 ωρών

Σύνολο: 380 ώρες

Το εκπαιδευτικό επίδομα το καταβάλλει ο κλαδικός φορέας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θεωρία:458,40 ευρώ

Πρακτική: 595,92ευρώ

Σύνολο: 1.054,32 ευρώ.

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος από ΣΕΠΒΕ

Β. Extrait για την καταβολή των ποσών της θεωρίας και της πρακτικής είτε ξεχωριστά είτε στο σύνολο από  ΣΕΠΒΕ

ΣΕΠΕ

‘’Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων ανεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Πληροφορικής και Επικοινωνιών

ΘΕΩΡΙΑ: 120 ώρες, δύο φάσεις, έκαστη 60 ώρες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ:260 ώρες, δύο φάσεις, 100 και 160 ωρών

Σύνολο: 380 ώρες

Το εκπαιδευτικό επίδομα το καταβάλλει ο κλαδικός φορέας στο τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Θεωρία:458,40 ευρώ

Πρακτική: 595,92ευρώ

Σύνολο: 1.054,32 ευρώ.

Α. Βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος από ΣΕΠΕ

Β. Extrait για την καταβολή των ποσών της θεωρίας και της πρακτικής είτε ξεχωριστά είτε στο σύνολο από ΣΕΠΕ

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

 

Γιώργος Πλανήτερος

Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης