Κέντρα Δημιουργικής πασχόλησης Παιδιών

με Αναπηρίες (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ)

LOGO PEP KHFH

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Στήριξη Τρίτης Ηλικίας