Εργαλεια

Στην πόλη μας το 2% των κατοίκων αυτοπροσδιορίζεται ως Ρομ. Οι Ρομά της πόλης μας είναι εγκατεστημένοι κύρια σε 4 περιοχές:

 • Στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας, 1225 κάτοικοι
 • Στην Αγία Παρασκευή, 730 κάτοικοι
 • Στα Προσφυγικά της Νέας Ιωνίας, 500 περίπου κάτοικοι
 • Και στη Νεάπολη, 100 περίπου κάτοικοι

Συνολικά στο Βόλο ζουν και εργάζονται 2.600 Ρομά. Στις τέσσερις αυτές γειτονιές της πόλης οι Ρομά παρουσιάζουν ιδιαίτερα πολιτιστικά και γλωσσικά χαρακτηριστικά με κοινό χαρακτηριστικό τις συνθήκες Κοινωνικού αποκλεισμού στις οποίες διαβιούν. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην περιοχή μας προσπαθεί να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά της περιοχής μας.


{tab=Παρεμβάσεις του ΟΤΑ}

Ιστορικό παρεμβάσεων της Αυτοδιοίκησης

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Βόλο, ξεκίνησε τις πρώτες προσπάθειες χωροταξικής τακτοποίησης των περιοχών που διαβιούν οι Ρομά της πόλης μας στις αρχές της δεκαετίας του ’90, επεκτείνοντας το σχέδιο πόλης για να συμπεριλάβει μεγάλο μέρος του οικισμού και υλοποιώντας προγράμματα επέκτασης των δικτύων κοινωνικής ωφέλειας και πολεοδομικών εφαρμογών.

Η πρώτη αυτή προσπάθεια δεν βρήκε σύμφωνους όλους τους κατοίκους και δημιουργήθηκαν συγκρούσεις και αναταραχές. Στη 2η περίοδο που ξεκίνησε από το 1998, δημιουργήθηκε ειδικό γραφείο πληροφόρησης για τους Ρομά της περιοχής , το Γραφείο ΡΟΜ στη Νέα Ιωνία με κύριο προσανατολισμό τις ενέργειες της κοινωνικής υποστήριξης, της πληροφόρησης, της καταγραφής και της προώθησης της αυτοοργάνωσης των κατοίκων.

Στην 4ετία 1998-2002, με βάση τα αποτελέσματα της καταγραφής και την αξιοποίηση προηγούμενων μελετών και καταγραφών δημιουργήθηκε το πρώτο επιχειρησιακό σχέδιο για την περιοχή το οποίο προσπάθησε να διαμορφώσει ολοκληρωμένο χαρακτήρα, ακολουθώντας το ολιστικό παράδειγμα και εφαρμόζοντας τις κατευθύνσεις δράσεων του 4ου συνεδρίου του διαδημοτικού ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΜ με κύριους άξονες την Αστικοδημοτική τακτοποίηση, την Απασχόληση, την Υγεία, την Εκπαίδευση, την Κατοικία και τη βελτίωση των υποδομών.

Μέχρι το 2002, το σχέδιο αυτό εντάχθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τους Τσιγγάνους, τμήματα του οποίου χρηματοδοτήθηκαν από το Γ’ ΚΠΣ και πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών. Στη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου το Γραφείο ΡΟΜ μετεξελίχθηκε σε Κέντρο Παροχής Ιατροκοινωνικών Υπηρεσιών, βελτιώθηκαν τμήματα των δημοσίων υποδομών, διευκολύνθηκε η πρόσβαση στη δανειοδότηση πρώτης κατοικίας μέσω της οποίας άλλαξε η μορφή της γειτονιάς, υπήρξε μαζική παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας και καλύφθηκε στο μεγαλύτερο μέρος της η ανάγκη αστικοδημοτικής τακτοποίησης.

Σημαντική επίσης ήταν η πρόοδος στον άξονα της εκπαίδευσης μιας και με τη βοήθεια των Ιατροκοινωνικών Κέντρων, κατ’ αρχήν της Νέας Ιωνίας και εν συνεχεία του Βόλου αυξήθηκε θεαματικά ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στη δημόσια εκπαίδευση ενώ ιδιαίτερα επιτυχημένη ήταν η παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά και έφηβους των περιοχών παρέμβασης. Η επίτευξη σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό των στόχων αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου, καθώς και η αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων της περιοχής επιβάλλει τη σύνταξη νέου επιχειρησιακού σχεδίου που θα επεκτείνει και θα εξειδικεύει τα θετικά αποτελέσματα της προηγούμενης Περιόδου.

Από το 2005, στην περιοχή μας λειτουργούν 2 Ιατροκοινωνικά κέντρα για την υποστήριξη των Ρομά, με χρηματοδότηση στο 100% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους:

 • 1 μονάδα στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας και
 • 1 μονάδα στην Αγία Παρασκευή του Βόλου

{tab=Διακρίσεις & Καλές Πρακτικές}

Διακρίσεις & Καλές Πρακτικές

Τα 2 Ιατροκοινωνικά Κέντρα του ενιαίου Δήμου Βόλου έχουν διακριθεί πολλαπλώς στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας

 • Το Κέντρο της Νέας Ιωνίας ανακηρύχθηκε καλή πρακτική του Γ΄ΚΠΣ

 • Το Κέντρο της Αγία Παρασκευής τιμήθηκε για τη δράση του από το Συμβούλιο της Ευρώπης με το 2ο Πανευρωπαϊκό βραβείο.

 • Συνολικά, πάνω από 1.000.000€ έχουν διατεθεί την τελευταία 15ετία έως σήμερα στην περιοχή μας για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας προς τους Ρομά.

 • Επιπλέον χρηματοδότηση έχει εισρεύσει στην περιοχή μας μέσω των προγραμμάτων επιδότησης αγοράς πρώτης κατοικίας για τους Ρομά (με πάνω από 850 εγκρίσεις (στοιχεία 2009) δανείων ως 60.000€ τα οποία συνέβαλλαν σημαντικά στη διατήρηση της ανάπτυξης των οικοδομικών εργασιών. Το συνολικό ποσό που εισέρευσε στην αγορά της περιοχής μας υπολογίζεται σε 50 περίπου εκατομμύρια ευρώ.

{tab=Νέο Πλαίσιο}

Νέο Πλαίσιο & Δυνατότητες- χρηματοδότησης

 • Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακηρύξει τη δεκαετία μέχρι το 2020 ως δεκαετία κοινωνικής ενσωμάτωσης για τους Ρομά
 • Τα συναρμόδια υπουργεία έχουν εντάξει τα Γραφεία Υποστήριξης των Ρομά στο ΕΣΠΑ με ξεχωριστή ΚΥΑ
 • Η χώρα δεσμεύεται μέχρι τέλους του 2011 να εκπονήσει Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο με ολοκληρωμένη μορφή για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των Ρομά 

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και Επικαιροποίηση

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία κατάρτισης επιχειρησιακού σχεδίου για την κοινωνική φροντίδα προς τους Ρομά του Βόλου από τις αρχές του καλοκαιριού 2011 – με ίδια μέσα

Αναμένουμε την ολοκλήρωση των κατευθύνσεων,

 1. Του εθνικού επιχειρησιακού σχεδίου για τους Ρομά
 2. Τη σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Βόλου 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί για την πόλη μας Τοπικό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για τους Ρομά. Κατά συνέπεια, το παρόν σχέδιο θα επικαιροποιηθεί στις αρχές του 2012 με την ανακοίνωση των εθνικών σχεδίων για τους Ρομά. Στην παρούσα αναφορά περιγράφουμε τη δέσμη δράσεων που θα αναπτυχθούν με βάση τις μέχρι τώρα εξασφαλισμένες από πόρους του ΕΣΠΑ και Εθνικούς πόρους χρηματοδοτήσεις.

Στρατηγική επόμενης Περιόδου

Ο κεντρικός στόχος τους Σχεδίου Δράσης είναι η υποστήριξης της κοινωνικής ενσωμάτωσης των κατοίκων με Ρόμικη καταγωγή και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Η προώθηση αυτού του στόχου αναμένεται να βελτιώσει τους κοινωνικοοικονομικούς όρους της περιοχής και να συμβάλλει στη γενικότερη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της πόλης του Βόλου

{tab=Σχέδιο Δράσης}

Το Σχέδιο δράσης αναλύεται σε 5 άξονες:

 • Προώθηση των Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων (ισότιμη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες)
 • Προώθηση της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών και των Νέων
 • Στήριξη της πρόσβασης στην Εκπαίδευση
 • Στήριξη της οικονομικής μεγέθυνσης και της βελτίωσης των δημόσιων χώρων (ιδιαίτερα στην εντός σχεδίου περιοχή)
 • Ανάπτυξη δράσεων που προωθούν τη συμμετοχικότητα των κατοίκων

Στην επόμενη προγραμματική περίοδο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα λειτουργήσουν με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2 Κέντρα υποστήριξης των Ρομά

 • Στο Αλιβέρι
 • Στην Αγία Παρασκευή

 

{tab=Αφίσες και άλλο υλικό}

Το υλικό αυτό έχει παραχθεί στα πλαίσια τους έργου

            

{tab=Υποδομές} 

Υποδομές

 • Το Κέντρο Υποστήριξης των Ρομά στο Αλιβέρι της Νέας Ιωνίας λειτουργεί σε λυόμενες κατασκευές από τις αρχές του 2000. Τα λυόμενα παρουσιάζουν πλέον σημαντικές φθορές και απαιτούν υψηλό κόστος συντήρησης. Στη διετία 2011-2012 το Κέντρο θα χρειαστεί μεταφερθεί στο νέο κτίριο που κατασκεύασε ο Δήμος Βόλου δίπλα στα λυόμενα. Η βιωσιμότητα, η συντήρηση και η ασφάλεια του κτιρίου διασφαλίζονται από τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
 • Το Κέντρο της Αγίας Παρασκευής λειτουργεί σε παραχωρημένο από τον Δήμο Βόλου κτίριο και διαθέτει προδιαγραφές ασφαλείας. Θα ήταν επιθυμητή η μεταφορά του μέσα ή δίπλα στη γειτονιά των Ρομά της Αγίας Παρασκευής στο βαθμό που επιλυθεί το θέμα εξεύρεσης στέγης και παραχώρησής του στην επιχείρηση από τον ΟΤΑ.

{tab=φωτογραφίες & Βίντεο}

     

   

Κέντρο Ρομά Αλιβερίου

Οικογενειακός Προγραμματισμός

{artsexylightbox path="images/stories/Rom-Aliveri/apokries2012" previewWidth="150" previewHeight="100"}{/artsexylightbox}

 Εκδηλώσεις

{artsexylightbox path="images/stories/Rom-Aliveri/zacharias_saccis/ekdilwsi" previewWidth="150" previewHeight="100"}{/artsexylightbox}

Κέντρο Ρομά Αγίας Παρασκευής

{artsexylightbox path="images/stories/Rom-AgParask/2013-oikog-programm" previewWidth="150" previewHeight="100"}{/artsexylightbox} 

 

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης