Νεολαία σε Δράση
Εργαλεια

Νεολαία σε δράση (2007-2013) (Youth in Action Programme)

Το πρόγραμμα Νεολαία σε δράση για την περίοδο 2007-2013 είχε στόχο την ανάπτυξη και την υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. Αποσκοπούσε στην ενθάρρυνση της συμμετοχής των νέων στη δημόσια ζωή, ιδίως των νέων με λιγότερες ευκαιρίες και εκείνων με αναπηρία, καθώς και του πνεύματος πρωτοβουλίας τους, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργικότητάς τους. Στην προοπτική αυτή, το πρόγραμμα όριζε γενικούς και ειδικούς στόχους που υλοποιούνταν μέσω 5 δράσεων. Οι δράσεις αυτές υποστήριζαν σχέδια μικρής κλίμακας στα οποία η ενεργός συμμετοχή των νέων, η προβολή και ο αντίκτυπος των σχεδίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο ήταν εγγυημένα. Τα σχέδια αυτά ήταν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά ή διεθνή συμπεριλαμβανομένων παρόμοιων σχεδίων διαφόρων συμμετεχουσών χωρών που είχαν δικτυωθεί:


Δράση 1: "Νεολαία για την Ευρώπη" (Youth for Europe): η δράση απέβλεπε κυρίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών μεταξύ νέων μέσα στην προοπτική αύξησης της κινητικότητάς τους ενδυναμώνοντας την αίσθησή τους ότι είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Η έμφαση δίνονταν στη συμμετοχή των νέων είτε πρόκειται για σχέδια ευαισθητοποίησης στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαφορές και την αμοιβαία κατανόηση είτε για την ενίσχυση της συμμετοχής τους στο γλωσσικό και διαπολιτισμικό επίπεδο. Οι ανταλλαγές αυτές στηρίζονταν σε διεθνικές εταιρικές σχέσεις. Η δράση αποτελούταν από 3 υποδράσεις:
Δράση 1.1: "Ανταλλαγές Νέων" (Youth Exchanges): Οι ανταλλαγές νέων απευθύνονταν σε ομάδες νέων και οργανώσεις νέων και έδιναν τη δυνατότητα σε μία ή περισσότερες ομάδες νέων, ηλικίας μεταξύ 13 και 25 ετών, να φιλοξενήσουν ή να φιλοξενηθούν από ομάδα νέων άλλης χώρας, προκειμένου να συμμετάσχουν μαζί σε ένα κοινό πρόγραμμα δραστηριοτήτων
Δράση 1.2: "Πρωτοβουλίες Νέων" (Youth Initiatives): Σχέδια που θεσπίζονταν και υλοποιούνταν από τους ίδιους τους νέους για τους νέους. Δινόταν έτσι στους νέους η δυνατότητα να δοκιμάζουν ιδέες μέσα από πρωτοβουλίες που προσφέρουν ευκαιρίες άμεσης και ενεργής συμμετοχής στο σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων. Αποτελούσε μια σημαντική εμπειρία μη τυπικής μάθησης. Μια Πρωτοβουλία Νέων μπορούσε να είναι ή εθνική ή διακρατική
Δράση 1.3: "Δημοκρατικά Σχέδια Νέων" (Youth Democracy Projects): Υποστήριζε τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή. Στόχος της ήταν να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των νέων στο βίο της τοπικής, περιφερειακής ή εθνικής κοινότητάς τους ή σε διεθνές επίπεδο
Δράση 2: "Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία" (European Voluntary Service-EVS): η δράση αποσκοπούσε στην ενίσχυση της συμμετοχής των νέων σε διάφορες μορφές εθελοντικών δραστηριοτήτων, εντός και εκτός της ΕΕ, στο πλαίσιο της προοπτικής για ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των νέων, της προαγωγής της ενεργού συμμετοχής τους ως πολιτών και της ευνόησης της αμοιβαίας κατανόησής τους.
Δράση 3: "Νεολαία στον κόσμο" (Youth in the World): η δράση συνέβαλλε στην ανάπτυξη της αμοιβαίας κατανόησης και στην ενεργό δέσμευση των νέων σε ένα πνεύμα ανοίγματος στον κόσμο. Η ενέργεια αυτή αποσκοπούσε στην υποστήριξη των σχεδίων που εκτελούνται με τις χώρες εκτός ΕΕ που έχουν υπογράψει συμφωνίες με την ΕΕ στον τομέα της νεολαίας όπως η ανταλλαγή νέων και ατόμων και οργανώσεων που εργάζονται στον τομέα της νεολαίας. Αυτή υποστήριζει επίσης τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση, την αλληλεγγύη και την ανεκτικότητα των νέων καθώς και τη συνεργασία στον τομέα της νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών στις χώρες αυτές.
Δράση 4: "Συστήματα υποστήριξης των νέων" (Youth Support Systems): η δράση υποστήριζε τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που επιδιώκουν στόχους γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος και εμπλέκονται στην συμμετοχή των νέων πολιτών στη δημόσια ζωή και στην κοινωνία καθώς και στην υλοποίηση δράσεων ευρωπαϊκής συνεργασίας στον εν λόγω τομέα
Δράση 5: "Υποστήριξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας" (Support for European cooperation in the youth field): η δράση αποσκοπούσε στη διοργάνωση ενός οργανωμένου διαλόγου μεταξύ των διαφόρων παραγόντων του κόσμου της νεολαίας, ήτοι των νέων, των οργανώσεων και των προσώπων που εργάζονται στον τομέα αυτό καθώς και των πολιτικών υπευθύνων

ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ EVS

Ευρωπαϊκά Προγράμματα