09
Παρ, Ιουν
22 Νέα Άρθρα

Εργαλεια
Τυπογραφια

Καλησπέρα σε όλους,

Ακολουθεί ενημέρωση για το ΚΕΑ (επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο, όπως έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Παρακαλούμε θερμά, για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων - συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας - που υποδέχονται και καταχωρούν αιτήσεις (και που ενδεχόμενα δεν περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη λίστα παραληπτών ή δεν λαμβάνουν τα μηνύματα):


   Κατεβάστε την εγκύκλιο


Α) Την Δευτέρα 13/11/2017, ανακλήθηκαν 6.664 εγκεκριμένες αιτήσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε κατάσταση «Αναστολής». Για τις συγκεκριμένες αιτήσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2, του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/24-1-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», σύμφωνα με τις οποίες «Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα».

Β) Επιπλέον, την ίδια ημερομηνία τέθηκαν σε κατάσταση «Αναστολής» 16.838 αιτήσεις. Για τις περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ισχύουν εφεξής τα κάτωθι:

1. Τις δέκα πρώτες ημέρες κάθε μήνα (και πριν εκδοθεί το αρχείο πληρωμής) διεξάγονται οι μηνιαίες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων του ΚΕΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.. Οι διασταυρώσεις αφορούν το εξάμηνο αναφοράς του προηγούμενου μήνα. (Παράδειγμα: μέχρι την 10η Νοεμβρίου έγιναν οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των αιτήσεων, η εισοδηματική ενίσχυση των οποίων θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου, με μήνα αναφοράς τoν Οκτώβριο και εξάμηνο αναφοράς Απρίλιο – Σεπτέμβριο).

2. Οι αιτήσεις στις οποίες διαπιστώνεται αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα έχουν δηλωθεί στην αίτηση και στην τρέχουσα κατάσταση του νοικοκυριού τίθενται σε κατάσταση «Αναστολής» με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα (στο ανωτέρω παράδειγμα, 31 Οκτωβρίου) και δεν περιλαμβάνονται στο αρχείο πληρωμής του μήνα αναφοράς (στο ανωτέρω παράδειγμα, η εισοδηματική ενίσχυση δεν θα καταβληθεί το μήνα Νοέμβριο). Ταυτόχρονα αποστέλλεται γραπτό ενημερωτικό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο που ο δικαιούχος έχει δηλώσει στην αίτηση. Σημειώνεται ότι η ημερομηνία αναστολής εμφανίζεται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ, στο «Ιστορικό» κάθε αίτησης και δεν συμπίπτει με την αποστολή του γραπτού μηνύματος.

(α) Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε μη δήλωση οικονομικών στοιχείων, αντιμετωπίζονται ως εξής:
(i) Ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής (στο ανωτέρω παράδειγμα: 31 Δεκεμβρίου) να μεταβεί στο Δήμο προκειμένου να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία στην αίτηση του. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας τα στοιχεία που δεν έχουν δηλωθεί. Υπογραμμίζεται, ότι ισχύουν τα οριζόμενα στην ΚΥΑ του προγράμματος: ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα ελλιπή στοιχεία τα οποία αφορούν στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (στο ανωτέρω παράδειγμα, αν η αίτηση τροποποιείται το Νοέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Μάιος – Οκτώβριος. Αν η αίτηση τροποποιείται το Δεκέμβρη ισχύει το εξάμηνο αναφοράς Ιούνιος – Νοέμβριος).
(ii) Κατόπιν εισαγωγής των ορθών στοιχείων και σε περίπτωση που εξακολουθούν να πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο πρόγραμμα, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε, με το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στην Τροποποιητική Αίτηση.
(iii) Στην περίπτωση που η προθεσμία της παρ.3 παρέλθει χωρίς ο δικαιούχος να μεταβεί στο Δήμο, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του Άρθρου 9 της ΚΥΑ του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε η αίτηση θα ανακληθεί αυτομάτως.
(iv) Στις ανωτέρω περιπτώσεις μαζικών αναστολών κατόπιν διενέργειας μηνιαίων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών/συμψηφισμού ποσών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αχρεωστήτως/συμψηφισθέντων ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

(β) Οι περιπτώσεις στις οποίες η αναντιστοιχία αφορά σε λήξη της άδειας διαμονής (περιπτώσεις νοικοκυριών που περιλαμβάνουν μέλη από την αλλοδαπή), αντιμετωπίζονται ως εξής:
(i) Σε περίπτωση προσκόμισης της ανανεωμένης άδειας (ή της βεβαίωσης κατάθεσης αιτήματος για ανανέωση της άδειας διαμονής), o εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε ανάκληση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ανάκληση]). Εν συνεχεία, προβαίνει σε δημιουργία Νέας Αίτησης.
(ii) Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ, τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε, χωρίς να αναγνωρίζεται αναδρομικότητα στην καταβολή.
(iii) Σε περίπτωση που εκ παραδρομής έχει καταχωρηθεί στην αίτηση λανθασμένη ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]. Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα], συμπληρώνοντας την ορθή ημερομηνία λήξης της άδειας διαμονής.
(iv) Σε αυτή την περίπτωση, η εισοδηματική ενίσχυση του ΚΕΑ θα καταβληθεί αναδρομικά τον ερχόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο επανενεργοποιήθηκε.

Κατόπιν αποστολής της παρούσας, παύει να ισχύει η παρ.3 της υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25-05-2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκυκλίου. Σας γνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Γιώργος Πλανήτερος
Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΚΑΠΗ Δημου Βολου

Ξενώνας Αστεγων Νεάπολης