Κανονισμοι

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ/ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ευχαριστούμε που θέσατε υπόψη μας το βιογραφικό σας, εκφράζοντας το ενδιαφέρον σας να συνεργασθείτε με το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Βόλου (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)», που εδρεύει στον Βόλο επί της οδού Προύσσης ,αριθμ. 22, εφεξής «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ», όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Τροποποίηση Εσωτερικού Κανονισμού Φεβρουαρίου 2018

 Η τροποποίηση του υπάρχοντος κανονισμού κρίθηκε απαραίτητη ώστε να γίνουν προσαρμογές και βελτιώσεις με σκοπό ο νέος κανονισμός να αντικατοπτρίζει την υπάρχουσα διοικητική και οργανωτική δομή η οποία μεταβλήθηκε σημαντικά από την αρχική σύνταξη του Εσωτερικού Κανονισμού το 2011.

Εδώ θα βρείτε τον Κανονισμό Προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με όλες τις πρόσφατες τροποιήσεις του. Πατήστε στα εικονίδια δεξιά τον μεγεθυντικό φακό για να προβάλλετε το αρχείο ή κατεβάστε το από τον ιστοσύνδεσμο πιο κάτω με κόκκινα γράμματα.

Τα αντικείμενα ευθύνης του προγραμματισμού είναι κατά κύριο λόγο η τεκμηρίωση, ο σχεδιασμός και η υποβολή προγραμμάτων, η παρακολούθηση της ποιότητας, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην επιχείρηση και τα προγράμματα που υλοποιούν καινοτόμες δράσεις ή δράσεις με στρατηγικό ευρωπαϊκό ενδιαφέρον. Αναλυτικότερα,