Μέτρηση ικανοποίησης Ωφελούμενων (2023)

Ποιοτητα Υπηρεσιων

Η επιθεώρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ετήσιας επιτήρησης του ΣΔΕΠ που έχει αναπτύξει και τηρεί η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 1429 : 2008. Όσον αφορά την τεκμηρίωση του ΣΔΕΠ ελέγχθηκαν τα εξής :

 • Οργανόγραμμα ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ (6/2023)

 • Ετήσιο σχέδιο δράσης (Αρ. απόφασης ΔΣ 334/2022)

 • κατάλογος έργων (6/2023)

 • κατάλογος εσωτερικών εγγράφων, κατάλογος τηρουμένων αρχείων,

 • σύμβαση Τεχνικού Ασφαλείας (ετήσια σύμβαση από 31/10/2022)

 • κατάλογος στόχων ( στην ανασκόπηση)

 • αρχεία επιμόρφωσης προσωπικού (Εσωτερική εκπαίδευση ΕΛΟΤ 1429 2008 Job Centre

  05.05.2023, Κέντρο Κοινότητας 08.05.2023, 2 Hotspots 09.05.2023 και επιμόρφωση μέσω

  ΕΚΔΑΑ)

 • αρχείο εσωτερικών επιθεωρήσεων (25-30/5/2023 οριζόντιες και κάθετες επιθεωρήσεις )

 • Κατάλογος Προληπτικών ενεργειών 2023

 • Ανασκόπηση από την διοίκηση (έγκριση αρ. απόφασης 162/2023 )

 • Ανάλυση ικανοποίησης ωφελουμένων ( ΒΣΣ, Βρεφονηπιακοί σταθμοί και ΚΔΑΠ, Job Center,

  ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ ΑΜΕΑ, Κέντρο Κοινότητας, Ξενώνας Αστέγων, Hot Spot Νεάπολης, Σπουδαστές

  ΔΙΕΚ)

 • Φάκελοι έργων

  Ελέγχθηκαν οι φάκελοι των παρακάτω έργων :

  1. JOB CENTER

  2. New Technologies in VETΙ

  3. New Technologies in VETΙΙ

 

Η επιχείρηση τηρεί λίστα όλων των έργων ολοκληρωμένων και μη.


Κατεβάστε τις εκθέσεις από εδώ:

(2023) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Popular 1 203.82 KB
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Σπουδαστών ΔΙΕΚ
Popular 1 2.64 MB
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Βοήθεια στο Σπίτι
Popular 1 1.58 MB 33
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Γραφείου Διευκόλυνσης, ενδυνάμωσης και τεκμηρίωσης της απασχόλησης (Job Center) - ΣΒΑΑ Βόλου
Popular 1 1.1 MB 2
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Εναρμόνισης
Popular 1 1.57 MB 36
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου & 2 Παραρτήματα Ρομά (Αλιβερίου και Αγ.Παρασκευής)
Popular 1 5.43 MB
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρίες (ΚΔΗΦΑμεΑ)
Popular 1 1.46 MB 34
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)
Popular 1 4.71 MB 39
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Ξενώνα Αστέγων Νεάπολης Βόλου
Popular 1 1.33 MB 19
25/08/2023 03:00:00
(2023) Μέτρηση Ικανοποίησης Ωφελουμένων Σημείου Πρόσβασης (Hotspot) Νεάπολης Βόλου - ΣΒΑΑ Βόλου
Popular 1 1.03 MB 1
25/08/2023 03:00:00


 

ΑΝΑΛΥΣΗ EΛΕΓΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΔΙΩΝ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η επιθεώρηση διενεργήθηκε στα Γραφεία της επιχείρησης όπου στεγάζονται Τμήμα Προγραμματισμού και το Job Center καθώς και στους χώρους του ΔΙΕΚ.
Η ετήσια ανασκόπηση από την διοίκηση διενεργήθηκε στις 27/6/2023 όπου συζητήθηκαν τα αποτελέσματα προηγούμενων εξωτερικών επιθεωρήσεων, αποτελέσματα εσωτερικών επιθεωρήσεων και τα αποτελέσματα έρευνας ικανοποίησης ωφελουμένων. Από την ανασκόπηση μεταξύ άλλων λήφθηκαν αποφάσεις αναφορικά με θέματα ανταγωνισμού όσον αφορά την λειτουργία των ΚΔΑΠ, την αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των τμημάτων της ΚΕΚΠA, την αναθεώρηση των διαδικασιών προκειμένου να εξασφαλιστεί η τήρηση αρχείων με ομοιόμορφο τρόπο σε όλες τις δομές, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ικανοποίησης ωφελουμένων, την ενημέρωση των εργαζομένων για εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ και την προετοιμασία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της επιχείρησής της για την πιστοποίηση τκατά ISO 9001:2015.

Εντός του 2023 και συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα 25-30/5/2023 πραγματοποιήθηκαν οριζόντιες αλλά και κάθετες επιθεωρήσεις από τις οποίες προέκυψαν προτάσεις βελτίωσης και προληπτικές ενέργειες οι οποίες θα βοηθήσουν στην βελτίωση και την αποφυγή των μη συμμορφώσεων.

Η επιχείρηση τηρεί αρχεία στο οποίο καταγράφονται οι εξωτερικοί έλεγχοι που γίνονται καθώς και τα σχετικά αποτελέσματα τα οποία επίσης συζητούνται ως εισερχόμενα στην ανασκόπηση.
Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης η επιχείρηση διενεργεί μέσω λεπτομερέστατων ερωτηματολογίων που διανέμονται στους ωφελούμενους όλων των δομών , μέτρηση ικανοποίησης των ωφελουμένων η οποία αποτελεί ένα σημαντικότατο εργαλείο για την διεξαγωγή συμπερασμάτων και την βελτίωση της λειτουργίας της .

Καταγραφή και παρακολούθηση εκτελούμενων έργων

Η επιχείρηση τηρεί λίστα όλων των έργων ολοκληρωμένων και μη.
Κατά την διάρκεια της επιθεώρησης ελέγχθηκαν οι φάκελοι των έργων :

 1. Job Center

 2. New Technologies in VET I

 3. New Technologies in VET II

Διαπιστώθηκε ότι όλοι οι υπεύθυνοι τηρούν την διαδικασία διαχείρισης και το τηρούν τους φακέλους σύμφωνα με το σχέδιο φακέλου έργου