Μελετες-Οδηγοι

Συνοπτική Περιγραφή του Προγράμματος
Το πρόγραμμα με τίτλο «Διακυβέρνηση για τους Νέους» (Governance for Youth - Go4You) υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ποιότητας Ζωής, Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ) του Δήμου Βόλου (Συντονιστής Φορέας) από το Σεπτέμβριο 2013 έως και το Μάιο του 2014.
Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για νέους με αναπηρίες και μη και είχε τους εξής στόχους:

  •  τη συμμετοχή των νέων στα κοινά και την κοινωνική τους ένταξη μέσα από την εκμάθηση των δημοκρατικών θεσμών και της λειτουργίας του
  •  την εξοικείωση των νέων με το διαφορετικό, την κοινωνική ένταξη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού
  • την κινητικότητα των νέων
  • την προώθηση του εθελοντισμού

Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν με την ΚΕΚΠΑ–ΔΙΕΚ ο Μη κερδοσκοπικός–Μη Κυβερνητικός Οργανισμός Κοινωνικές Συνεταιριστικές Δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων–Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. ΕΔΡΑ, από το Περιστέρι της Αττικής και η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Φοιτητών (Organizatia Studentilor din Arad) και ο Δημόσιος Φορέας Οργάνωση Παραβατικότητας Νέων (Ofensiva Tinerilor) από την πόλη Αράντ της Ρουμανίας

Στα πλαίσια του προγράμματος, οι τέσσερις φορείς καλέστηκαν να συγκροτήσουν ο καθένας από μια ομάδα νέων των 7 ατόμων με στόχο να καταγράψουν τα προβλήματα προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν στην πόλη που ζούνε. Στη συνέχεια, οι ομάδες έπρεπε να ετοιμάσουν ένα μίνι σχέδιο δράσης με τα προβλήματα που εντοπίσανε καθώς και προτάσεις επίλυσής τους ενώ παράλληλα έπρεπε να συσταθεί ένα άτυπο δίκτυο διαβούλευσης για την προώθηση των αιτημάτων μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες (δημοτικό συμβούλιο, ομάδες λήψης αποφάσεων, κ.λπ.).

Για να μπορέσουν τα παραπάνω να γίνουν εφικτά, το δίκτυο διαβούλευσης έπρεπε να αποτελείται από εκπροσώπους φορέων σχετικών με την αναπηρία (π.χ. Τμήματα Ειδικής Αγωγής), μέλη φορέων με θέματα χωρικής διάταξης της πόλης (π.χ. Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομίας), ανθρώπους<κλειδιά της τοπικής κοινωνίας και εκπροσώπων εκείνων που λαμβάνουν αποφάσεις σε τοπικό επίπεδο (π.χ. αντιδήμαρχοι κοινωνικής πολιτικής, υπεύθυνοι τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου, κ.λπ.) και τέλος εκπρόσωποι φορέων οι οποίοι εργάζονται ή ανήκουν στην ομάδα στόχου (π.χ. Σύλλογοι ατόμων με Αναπηρίες).Τέλος, οι ομάδες των νέων έπρεπε να συνεργαστούν και ο καρπός της συνεργασίας τους να παρουσιαστεί σε μια διακρατική συνάντηση στην πόλη του Συντονιστή Φορέα.

Τα συμπεράσματα από τη συνάντηση αυτή θα αποτελούσαν ουσιαστικά και το εφαλτήριο για τις περαιτέρω κινήσεις εκμετάλλευσης της δύναμης του τύπου και άσκησης πολιτικής πίεσης.

Οι ομάδες των νέων ήταν ελεύθερες να επιλέξουν πέρα από τα σημεία της πόλης τους στα οποία θα καταγράψουν δυσκολίες στην προσβασιμότητα και τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν την έννοια της προσβασιμότητας καθώς αυτό προέκυψε σαν ανάγκη στην πορεία των συναντήσεών τους. Έτσι, η όλη προσπάθεια πήρε μοιραία μια νέα μορφή και μια ακόμα περισσότερο κοινωνική διάσταση σχετικά με την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες για τα ανάπηρα μέλη της κοινωνίας στην εκπαίδευση, την εργασία, κ.λπ., με την κάθε ομάδα να εργάζεται διαφορετικά πάνω στον κοινό στόχο δηλαδή τον εντοπισμό και την προώθηση θεμάτων προσβασιμότητας μέσα από τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Γιώτα Παπαθωμά
Ψυχολόγος Συντονίστρια έργου 1.3 ΚΕΚΠΑ<ΔΙΕΚ