Ποιοτητα Υπηρεσιων

Η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ πιστοποιήθηκε εκ νέου από την ΕΒΕΤΑΜ MIRTEC για την διαχειριστική επάρκειά της ως προς την υλοποίηση έργων με ίδια μέσα για την επόμενη τριετία (2015-2018). Αξίζει να σημειώσουμε ότι η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ είναι πιστοποιημένη κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 από το 2012. 

Η προετοιμασία της ετήσιας επιθεώρησης για τις διαδικασίες ποιότητας της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ εποπτεύονται από το τμήμα Προγραμματισμού και συμμετέχει όλη η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και ιδιαίτερα οι τομείς που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα (τμήμα Κοινωνικής Μέριμνα, ΔΙΕΚ, Λογιστήριο, Διοίκηση, κτλ).

Στα πλαίσια του ελέγχου διαχειριστικής επάρκειας κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 διεξήχθησαν και 2 έρευνες ικανοποίησης ωφελουμένων της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ: μία για το σύνολο της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ και μια αποκλειστικά για το ΔΙΕΚ (περιλαμβάνει αξιολόγηση εκπαιδευτών).