28
Τρι, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 8/2022

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» 

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού - Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση»

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΔΗΦ) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ» 


ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ Βόλου”»

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 6/τ.Α ́/15-1-2021), όπως ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α ́/23-12- 2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α ́/7-7-2016).

 5. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 130/τ.Α’/23-7-2021).

 6. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 789/τ.Β ́/06-10-1993 περί σύστασης και λειτουργίας των δομών «Κέντρα Διημέρευσης- Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) ΑμεΑ».

 7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2279/10-6-2016 (Κωδικός Πρόσκλησης: 016, Α/Α ΟΠΣ:1545, Έκδοση: 1.0 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού - Ενεργός Κοινωνική Ενσωμάτωση» με τίτλο: «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρων Διημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) Ατόμων με αναπηρία στη Θεσσαλία».

 8. Την υπ’ αριθμ. 3844/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης: Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».

 9. Την υπ’ αριθμ. 4000/30-10-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «1η τροποποίηση της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης: Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».

 10. Το από 31-10-2019 Τεχνικό Δελτίο Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415.

 11. Την υπ’ αριθμ. 11671/21-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415».

 12. Το από 27-11-2019 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου «Συνέχιση Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415.

 13. Την υπ’ αριθμ. 5183/9-9-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, με θέμα: «2η τροποποίηση της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης: Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ5001415 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».

 14. Το από 12-9-2022 εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας Κ.Δ.Η.Φ. ΑΜΕΑ”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415.

 15. Την υπ’ αριθμ. 7962/28-9-2022 απόφαση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, με θέμα: «2η τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415».

 16. Το από 30-9-2022 οριστικοποιημένο Τεχνικό Δελτίο Υποέργου «Συνέχιση Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου» της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001415.

 17. Την υπ’ αριθμ. 265/20-10-2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου, με θέμα 2ο: «Έγκριση για ανακοίνωση για δύο θέσεις για τη δομή ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου, στο πλαίσιο της Πράξης “Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης : Συνέχιση λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”, με κωδικό ΟΠΣ 5001415 στο ΕπιχειρησιακόΠρόγραμμα “Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020”».

 18. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1166/10-02-2022 έγγραφο του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης στο οποίο αναφέρεται ότι οι ειδικότητες και η διάρκεια σύμβασης αναφέρονται στην Ενταξιακή Πράξη.

 19. Τη συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Βόλου σε μία (1) κοινωφελή επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) (ΦΕΚ 1316/Β ́/16-6-2011).

 20. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9166/26-10-2022 βεβαίωση της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

 21. Το γεγονός ότι από τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ5/2022 Ανακοίνωσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) Δήμου Βόλου έμειναν κενές μία (1) θέση ειδικότητας ΠΕ Ιατρός Νευρολόγος και μία (1) θέση ειδικότητας ΤΕ Εργοθεραπευτής, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθμ. 9403/3-11-2022 έγγραφο του Διευθυντή της επιχείρησης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Επιχορήγηση ΚΕΚΠΑ- ΔΙΕΚ για την υλοποίηση της Πράξης “Συνέχιση Λειτουργίας ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου”» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2014-2020» της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.) Δήμου Βόλου, που εδρεύει στο Δήμο Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
118

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου»)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΠΕ
Ιατρός Νευρολόγος

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-10-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου

ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: (4ωρη-πενθήμερη απασχόληση)

1
119

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.)

(Για τη στελέχωση της δομής «ΚΔΗΦ ΑμεΑ Βόλου»)

Δήμος Βόλου (Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας)

ΤΕ Εργοθεραπευτής

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31-10-2023 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου

ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: (4ωρη-πενθήμερη απασχόληση)

1    

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Σοφία Χάλαρη

 

Δείτε πιο κάτω το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης ή κατεβάστε τα συνοδευτικά έγγραφα της ανακοίνωσης στον υπολογιστή σας

 

 

Κατεβάστε τα έγγραφα της Πρόσκλησης από εδώ:

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/2022-12-12_SOX8"}

 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121