09
Παρ, Ιουν

ΔΙΕΚ-Επαγγελματικη Εκπαιδευση
Εργαλεια
Τυπογραφια

Στις 26 Μαρτίου το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών / Εθνική Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα Erasmus+  απένειμε στο Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου τη Διαπίστευση Erasmus στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Διαπίστευση απονεμήθηκε μετά από αξιολόγηση της αίτησής  που υποβλήθηκε στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων και ισχύει από 1 Μαρτίου 2021 έως την 31 Δεκεμβρίου 2027.

Όπως επισημαίνει η πρόεδρος της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Σοφία Χάλαρη για το διάστημα αυτό το Ι.Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ θα έχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης.  

Στόχος της Διαπίστευσης είναι η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης των φορέων που υποβάλλουν αίτηση για κινητικότητες. Το γεγονός αυτό έρχεται ως αναγνώριση και επιβράβευση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων τόσο σε Εκπαιδευτικό όσο και σε Διοικητικό επίπεδο  και μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1429:2008 (Διαχειριστική επάρκεια για την υλοποίηση έργων, προμηθειών και έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα). 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ERASMUS, ΣΤΟ I.I.E.K ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΤΗΣ  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ    

 Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων σε σχετική ανακοίνωση του ΙΚΥ, η Διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο για τους οργανισμούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Σχολικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία. Η απονομή της Διαπίστευσης Erasmus επιβεβαιώνει ότι ο αιτών έχει καταρτίσει σχέδιο για την υλοποίηση δραστηριοτήτων κινητικότητας υψηλής ποιότητας στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυξης του οργανισμού του. (Στρατηγική Διεθνοποίησης)
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 1987 και καλύπτει όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα, τη σχολική εκπαίδευση έως την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους, με έμφαση τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και τους μικρότερους οργανισμούς, χωρίς πρότερη εμπειρία στο Πρόγραμμα. Οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί, είναι η κοινωνική ένταξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

    Η πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ κα Σοφία Χάλαρη, ο αντιπρόεδρος και  νόμιμος εκπρόσωπος του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου κος Απόστολος Ζαρκάδας ,τονίζουν πως ένας από τους βασικούς στόχους του  Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ είναι η πληρέστερη εκπαίδευση και κατάρτιση των σπουδαστών του, γεγονός που ενισχύεται  από τη συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα  οφέλη των οποίων δεν σταματούν με την αποφοίτηση των σπουδαστών, αλλά συνεχίζονται και στην μετέπειτα πορεία τους στην αγορά εργασίας.     

ERASMUS ACCREDITATION, for  VTI of Volos Municipality,  KEKPA-DIEK

On March 26, the Foundation of Greek State Scholarships / National Coordination Unit for the Erasmus + program,  awarded  DIEK of Volos Municipality in the framework of Basic Action 1 of the new program (2021-2027) in the field of Vocational Education and Training . Accreditation   followed an evaluation of the application submitted under the European Call for Proposals and is valid from 1 March 2021 to 31 December 2027.

As pointed out by the president of KEKPA-DIEK Mrs. Sofia Chalari for this period the  I.I.E.K    ( KEKPA-DIEK ) of Volos Municipality will simplify access to financing projects. The aim of Accreditation is to reduce the administrative burden on applicants applying for mobility. This event comes as a recognition and reward of the excellent work done in recent years in the field of European Programs at both Educational and Administrative level and through the Quality Management System implemented by KEKPA-DIEK according to the ELOT standard 1429: 2008 ( Management adequacy for the implementation of projects, supplies and projects implemented with own efforts).

As mentioned in a relevant announcement of IKY, Erasmus Accreditation is a tool for Adult Education, Vocational Education and Training and School Education organizations that wish to participate in cross-border exchanges and cooperation. The award of the Erasmus Accreditation confirms that the applicant has drawn up a plan for the implementation of high quality mobility activities as part of a wider development effort of his organization. (Internationalization Strategy)

The program started in 1987 and covers all areas of education and training, from preschool education and care, school education to vocational education and training, higher education and adult education.

The Erasmus + 2021-2027 Program aspire to offer participation opportunities to all, with an emphasis on people with fewer opportunities and smaller organizations, without prior experience in the Program. The central axes around which it will move are social inclusion, digital transformation and the enhancement of digital skills, the participation of young people in the democratic life of Europe, the protection of the environment and the fight against the effects of climate change, the strengthening of the European dimension of teaching and learning, the knowledge of the common European heritage and the richness of diversity, as well as supporting the development of professional networks across Europe.

    The president of KEKPA-DIEK Mrs. Sofia Chalari, the vice president and legal representative of  DIEK, Mr. Apostolos Zarkadas, emphasize that one of the main goals of VTI is the most complete education and training of its students, a fact that is enhanced by their participation in European Programs, the benefits of which do not stop with the graduation of students, but continue in their subsequent course in the labor market.

proypoth eggrafeis

Άρθρα ΔΙΕΚ