Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

KEKPA DIEK LOGOsmall

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ - ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 166/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, την υπ' αριθμ πρωτ. 14415/31-5-16 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ. 2 περ. β' του Ν. 2190/94, την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ' αρίθμ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1807/2-7-2014) και το άρθρο 9 του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ζητά για την αντιμετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, να απασχολήσει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2017 ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο, σύμφωνα με τις ανάγκες του ΙΙΕΚ για εκπαιδευτικό προσωπικό, με τις εξής ειδικότητες:

 

Πατήστε εδώ (εικονίδιο download δεξιά) για να κατεβάσετε και να συμπληρώσετε την  Αίτηση Εκπαιδευτών για τις εποχιακές θέσεις του ΔΙΕΚ

Αίτηση Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ
Popular 84 KB
01/09/2016 12:13:53