23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

KEKPA-DIEK-LOGO pngΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ενδιαφέρεται να προσλάβει πέντε (5) εμψυχωτές για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών διαφόρων ειδικοτήτων. Αναλυτικότερα:


 Η πρόσκληση αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΒΙΨΨΟΚΨΩ-8Ρ3

 

 

logo kdap eetaa

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την υπ` αριθμ. 6/15-01- 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ` αριθμ. 45839/14-11-13 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχοντας υπόψη ότι α) οι διενεργούμενες με τη παρούσα προσλήψεις εμπίπτουν στην εξαίρεση της παραγρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ως τροποποιήθηκε με το νόμο 3812/2009 και β)ότι η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης , ζητά να απασχολήσει με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα για τις δομές των ΚΔΑΠ που λειτουργούν, έως τη λήξη της δράσης 31/08/14 και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες με τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα έχουν ως εξής:

* Ένα Μουσικό απόφοιτο ΠΕ Μουσικολογίας με κατεύθυνση στη μουσικοπαιδαγωγική ή πιστοποιημένη κατοχή συστήματος ORF

* Ένα Θεατρολόγο απόφοιτο ΠΕ Θεατρολογίας με αποδεδειγμένη σεμιναριακή εκπαίδευση στο θεατρικό παιχνίδι

*Δύο ζωγράφους αποφοίτους ΠΕ Καλών Τεχνών με απαραίτητη προϋπηρεσία στην εικαστική αγωγή για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

*Έναν εκπαιδευτή κεραμικής ΔΕ με βεβαίωση πιστοποίησης και προϋπηρεσία σε προγράμματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση Προύσσης 22 Ν.Ιωνία Βόλου έως 27/01/2014 τα εξής δικαιολογητικά:

* Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
* Βιογραφικό σημείωμα
* Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών

* Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων)

*Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας 

 

Τα βαθμολογούμενα προσόντα, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, βαθμολογούνται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ ως εξής :
(Βαθμός βασικού τίτλου: για ΠΕ ή ΤΕ οι μονάδες του τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40, Εμπειρία : 7 μονάδες ανά μήνα ως 60 μήνες, ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για τα δυο πρώτα και 50 μονάδες για το τρίτο, πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου: 50 μονάδες για κάθε τέκνο, γονέα ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο)

H απόδειξη γνησιότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών γίνεται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ. Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους άσκηση ένστασης μέσα σε προθεσμία 5 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Βασίλειος Κοντορίζος 

{jathumbnail off}


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121