22
Τετ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

romact-logoΗ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο/η με ειδικότητα Δασκάλου ή Φιλολόγου να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη 1 θέσης εργασίας για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ROM-ACT που αποσκοπεί στην εκπαιδευτική  υποστήριξη γυναικών Ρομά. Αναλυτικότερα:

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                             Βόλος 21/01/2014

KOIΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                                                                 Αρ. Πρωτ. 224

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 6/15-01-14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 45839/14-11-13 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχοντας υπόψη ότι α) η διενεργούμενη με τη παρούσα πρόσληψη εμπίπτει στην εξαίρεση της παραγρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ως τροποποιήθηκε με το νόμο 3812/2009 και β) ότι η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης , ζητά να απασχολήσει με σύμβαση ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης για διάστημα 6 μηνών στα πλαίσια υλοποίησης του διακρατικού έργου ROM-ACT: Widening Roma women's access to non-formal and informal learning validation systems (ROM-ACT: Διευρύνοντας την πρόσβαση των γυναικών Ρομά σε μη- τυπικά και άτυπα συστήματα πιστοποίησης της μάθησης), Το έργο ROM-ACT (2013 -2014) αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης σε συστήματα επικύρωσης μη-τυπικής και άτυπης μάθησης για τις γυναίκες Ρομά στην Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθεί η εκπαιδευτική, κοινωνική, και εργασιακή τους ένταξη και το οποίο εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό "Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, Εκπ/ση, Οπτικοακουστικά μέσα και Πολιτισμός με Αρ. Συμφωνίας: 2012-5564/001-001 και Αρ. Έγκρισης Έργου: 527507-LLP-1-2012-1-ES-GRUNDVIG-GMP.

Συγκεκριμένα οι ειδικότητες με τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα έχουν ως εξής:

 • Ένα/Μία δάσκαλο ή φιλόλογο απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην υποστήριξη Ρομά ή 3 ετών στην υποστήριξη άλλων ευπαθών ομάδων όπως άτομα με αναπηρία ή μετανάστες.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να διαθέτουν άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση Προύσσης 22 Ν.Ιωνία Βόλου
έως 27/01/2014 τα εξής δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και πτυχίο Αγγλικών επιπέδου PROFICIENCY
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων)
 • Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας

Τα βαθμολογούμενα προσόντα, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, βαθμολογούνται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ ως εξής :

 • (Βαθμός βασικού τίτλου: για ΠΕ ή ΤΕ οι μονάδες του τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40, Εμπειρία : 7 μονάδες ανά μήνα ως 60 μήνες, ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για τα δυο πρώτα και 50 μονάδες για το τρίτο, πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου: 50 μονάδες για κάθε τέκνο, γονέα ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο)
 • Θα βαθμολογηθεί επιπρόσθετα η γνώση της γλώσσας Ρομανί με 30 μονάδες
 • H απόδειξη γνησιότητας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών γίνεται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ.
 • Kατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους άσκηση ένστασης μέσα σε προθεσμία 5 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

 

Βασίλειος Κοντορίζος


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121