23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

KEKPA-DIEK-LOGO pngΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Στο πλαίσιο έναρξης λειτουργίας του ΙΕΚ για τη νέα χρονιά 2014-2015 ανακοινώνεται ότι θα επιλεγεί ο Δ/ντης και ο Αναπληρωτής Δ/ντης που θα έχει τη συνολική ευθύνη διαχείρισης του ΙΕΚ.


Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν σχετική αίτηση έως 24/11/14
στα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Απαιτούμενα προσόντα:1) Κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αθροιστικά έχουν τουλάχιστον πενταετή εμπειρία ως εξής:

 

  • Α)Εκπαιδευτική προϋπηρεσία στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση ή και τυπική κατάρτιση ή και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Β) Εργασιακή εμπειρία σε επιχειρησιακές ή παραγωγικές μονάδες

2) Να διαθέτει τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Π.Δ. 611/77 και στο πρόσωπο του να μην συντρέχουν τα κωλύματα των άρθρων 21,22,23 και 25 του ίδιου Π.Δ.
3) Να μην έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου.
4) Να μη στερείται του δικαιώματος να διευθύνει ιδιωτικό Ι.Ε.Κ., καθώς και να μην έχει απολυθεί από θέση δημόσιου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
Τα στοιχεία 2, 3, 4 της παρούσας παραγράφου βεβαιώνονται από τον υποψήφιο με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.

Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία)
  2. Υπεύθυνη δήλωση
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, πτυχίων ξένων γλωσσών, επιμόρφωσης, Η/Υ
  5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας

 


Κατεβάστε από εδώ τα πλήρη κείμενα της παρούσας πρόσκλησης:

 

  1. Έντυπο Αίτησης
  2. Ανακοίνωση για την πλήρωση Θέσης Διευθυντή ΔΙΕΚ της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121