23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

KEKPA-DIEK-LOGO pngΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ    

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  ( ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)  
 

Βόλος  18/1/2016

Αρ. Πρωτ. 232

  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Η Κοινωφελής επιχείρηση  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου,  σύμφωνα με τις υπ` αριθμ. 4/2016 141/2015 και 171/2015 αποφάσεις  του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ` αριθμ. 16025/25-8-15 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών   και έχοντας υπόψη ότι  α) οι  διενεργούμενες με τη παρούσα  προσλήψεις εμπίπτουν στην εξαίρεση  της παραγρ.2  του άρθρου 14  του Ν. 2190/94 ως τροποποιήθηκε με το νόμο 3812/2009 και β) ότι  η   διαδικασία επιλογής  και πρόσληψης     διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης ,  προχωρά στην  πρόσκληση ενδιαφέροντος  στο  πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος  «Εναρμόνιση  οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα για τις δομές των ΚΔΑΠ-μεΑ που λειτουργούν, λόγω μη κάλυψης των αναγκών για τις δύο θέσεις που ακολουθούν , με σύμβαση ορισμένου χρόνου  πλήρους απασχόλησης,  έως τη λήξη του προγράμματος  31/08/16  και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του. Συγκεκριμένα ο  τίτλος σπουδών  και τα λοιπά απαιτούμενα  τυπικά προσόντα έχουν ως εξής *  Δύο  Εκπαιδευτές Τεχνικοί  Προσχολικής Αγωγής  και ημερήσιας φροντίδας ΑμεΑ , με πτυχίο  ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω μονάδων  Ινστιτούτο Επαγγελματικής κατάρτισης πιστοποιημένο από τον ΟΕΕΚ, ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν 1346/83 ή  Ν.3475/2006 ή άλλος  ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής  αντίστοιχης ειδικότητας  

Οι ενδιαφερόμενοι/ες  θα πρέπει να καταθέσουν  στη διεύθυνση  Προύσσης  22 Ν. Ιωνία Βόλου  έως   26/01/2016 τα εξής δικαιολογητικά: 

* Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )

* Φωτοτυπία  αστυνομικής ταυτότητας 

* Βιογραφικό σημείωμα

* Φωτοαντίγραφο  τίτλο σπουδών 

* Βεβαίωση  ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται  το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα)  Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων  ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.

* Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων) 

*¨Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας.      

Οι τίτλοι σπουδών και όλων των λοιπών πιστοποιητικών, αναγνωρίζονται και αποδεικνύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ.  Τα βαθμολογούμενα προσόντα, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά –βεβαιώσεις, που ορίζονται στο σχετικό πλαίσιο του ΑΣΕΠ,  βαθμολογούνται  βάσει αυτού του πλαισίου ως εξής : (Βαθμός βασικού τίτλου: για ΠΕ οι μονάδες του τίτλου πολλαπλασιάζονται  με το 40, ενώ για ΔΕ πολλαπλασιάζονται με το 20.  Εμπειρία : 7 μονάδες ανά μήνα  ως 60 μήνες,  ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για τα δυο πρώτα και 50 μονάδες για το τρίτο, πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου: 50 μονάδες για κάθε τέκνο, γονέα ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο).  Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται  στους ενδιαφερόμενους  άσκηση  ένστασης  μέσα σε προθεσμία 3 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)  η οποία αρχίζει από  την επόμενη  ημέρα της ανάρτησης τους.    
    

Η  Πρόεδρος  του Δ.Σ  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ       

Αναστασία  Μορφογιάννη


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121