23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Βόλος 30/1/2019
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                                            Αρ. Πρωτ. 874
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

 

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Προκήρυξη  για σύναψη  σύμβασης  Μίσθωσης έργου

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από εδώ. 

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/Ergou_Physiotherapeftes"}

Η Κοινωφελής επιχείρηση  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου,  έχοντας υπόψη:

 

1)Τις διατάξεις του  άρθρου  30 Ν. 4314/2014 

2) Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2221/08.06.2016(ΑΔΑ:ΨΠΜΦ7ΛΡ-Ζ24) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 015, A/A OΠΣ: 1550, Έκδοση:1.0), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 2α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ».

3)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3248/26.08.2016απόφαση (ΑΔΑ:ΩΒΕΨ7ΛΡ-Θ0Τ) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001302» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2014-2020».

4)Την υπ` αριθμ. πρωτ. 7204/7-12-2016Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1  «ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ »  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302.

5) Την υπ` αριθμ. πρωτ. 7205/7-12-2016Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 2  «ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ »  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302

6)Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1266/27.03.2017  Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

7)Την υπ` αριθμ. πρωτ. 5246/10-10-2017Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης  με ίδια μέσα του Υποέργου 1  «ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ » της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302.

8) Την υπ` αριθμ. πρωτ. 5247/10-0-2017Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης  με ίδια μέσα του Υποέργου 2  «ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ »  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302.

9)To υπ’ αριθμ. πρωτ. 2853/25.09.2017έγγραφο της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας για την παράταση χρονοδιαγράμματος και χρηματοδότησης Πράξεων που αφορούν στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η).

10)Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 2887/04.10.2017  Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».

11) Την υπ` αριθμ. 14/2019 ( ΑΔΑ  ΩΛΨΗΟΚΨΩ-ΝΕΚ)απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου  για δέσμευση ποσού

12) Την  υπ` αριθμ. 37/2019απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  για την έγκριση της προκήρυξης για σύναψη σύμβασης   μίσθωσης  έργου για την κάλυψη θέσης  2 φυσιοθεραπευτών  για τη δομή ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση  των δομών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού  προγράμματος  Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρωπίνου δυναμικού  – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ  με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ,ΑΓΡΙΑΣ,Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ»  διάρκειαςαπότηνυπογραφήτηςσύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος 30/06/2019 μετη  κάτωθι συγκεκριμένη ειδικότητα. Oι ανάδοχοι θα πληρωθούν  με την έκδοση αντίστοιχου φορολογικού  παραστατικού εκ μέρους τους.

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

102

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της  δομής 

« ΚΗΦΗ Βόλου»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως  τη λήξη του προγράμματος  30/06/2019

 

1

103

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της  δομής 

« ΚΗΦΗ Αγριάς»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Από την υπογραφή της σύμβασης έως   τη λήξη του προγράμματος  30/06/2019

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

102,103

- Πτυχίο  Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 

 Το οικονομικό αντάλλαγμα για το παραπάνω έργο για το διάστημα από 1/1/2019 έως 30/06/2019 ανέρχεται στο ποσό των 10.000€ και για τις δύο θέσεις, όπως προσδιορίζεται στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302, ποσό το οποίο θα επιμεριστεί για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και ως τη λήξη της 30/06/2019.

  Οι υποψήφιοι   πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

 

        ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα   

 

       

       ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

μονάδες

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

 

    

       ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

 

      

       ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)

κατηγορίες   ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

 

       

      ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

 

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

102,103

 

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, άδειας άσκησης επαγγέλματοςμε την οποία οι υποψήφιοι

μετέχουν στη διαδικασία  επιλογής σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» που συνοδεύει την ανακοίνωση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης, που θα παραλαμβάνουν από τα γραφεία της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚτου  (Διεύθυνση: Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία  Βόλος. Τηλ.: 24210 63374, Fax: 24210 22448 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη  κας Λευκαδίτου, έως  15/2/2019  με τα εξής δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουνόλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το«Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)», που ακολουθεί την ανακοίνωση,δικαιολογητικά

 1.Ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας. 

2.Βασικό τίτλο σπουδών  στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός

3.Άδεια άσκησης επαγγέλματος

4.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων

5.Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας όπως  περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»

6.Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση.
Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται  το είδος και η χρονική διάρκεια της  εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα)  και β) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων  ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.  Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης

Περίληψητης παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησηςστο φορέα(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση που μπορούν να παραλάβουν από τα γραφεία της Διοίκησης ή από το δικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ (www.kekpa.gr) και να την υποβάλουν, είτεαυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Προύσσης 22-26 με Μαγνησίας, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία υπόψιν κας Λευκαδίτου (τηλ. επικοινωνίας: 2421029908). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναιδέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξητων υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογήγια τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής:

  1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά)γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογίαπου συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης(χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).
  2. Στην περίπτωση ισοβαθμίαςυποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας)και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας)και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει,το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής,τους πίνακες κατάταξηςτων υποψηφίωνστο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί καισχετικόπρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασηςμέσα σε αποκλειστική προθεσμίαδέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.Η ένσταση κατατίθεται  στα γραφεία μας στη διεύθυνση Προύσσης 22-26 με Μαγνησίας  και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή  ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση 

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετάτην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωσητων πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ΄ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικάαπό το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανταιμε άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειαςτης σύμβασης μίσθωσης έργου.

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑτης παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)»το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό στην ιστοσελίδα της επιχείρησης kekpa.gr

 

 

Η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

 

Χάλαρη  Σοφία


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121