22
Τετ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

sox 2014 nipiagogoi

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 184/14-10- 14 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και την υπ' αριθμ. 7640/25/08/2014 Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών και έχοντας υπόψη ότι α) η διενεργούμενη με τη παρούσα πρόσληψη εμπίπτει στην εξαίρεση της παραγρ.2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94 ως τροποποιήθηκε με το νόμο 3812/2009 και β)ότι η διαδικασία επιλογής και πρόσληψης διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού Προσωπικού της επιχείρησης , ζητά να απασχολήσει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης στα πλαίσια της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» και συγκεκριμένα για τους Παιδικούς σταθμούς που λειτουργούν και για διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/08/2015, ημερομηνία λήξης της δράσης και με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της. Συγκεκριμένα οι ειδικότητες με τους τίτλους σπουδών και τα λοιπά απαιτούμενα τυπικά προσόντα έχουν ως εξής:

 • Ένα/Μία Νηπιαγωγό ΠΕ
 • Τρεις βοηθούς Νηπιαγωγού κάτοχοι:

- Πτυχίου Σχολών ιδιωτικού τομέα ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς φοίτησης με απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή
-Πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή
- Βεβαιώσεις σπουδών Εργαστηρίων Ελευθέρων σπουδών ειδικότητας βρεφονηπιοκομίας διετούς τουλάχιστον φοίτησης , κάτοχο όμως και απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στη διεύθυνση Προύσσης 22 Ν.Ιωνία Βόλου έως 23/10/14 τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση ( συμπληρώνεται στην υπηρεσία )
 2. Βιογραφικό σημείωμα
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών.
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ( για την απόδειξη ύπαρξης ανήλικων τέκνων) *Πιστοποιητικά απόδειξης γονέα ή τέκνου πολύτεκνης οικογένειας ή γονέα ή τέκνου μονογονεικής οικογένειας

Τα βαθμολογούμενα προσόντα, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά – βεβαιώσεις, βαθμολογούνται βάσει του σχετικού πλαισίου του ΑΣΕΠ ως εξής :

 • Βαθμός βασικού τίτλου: για ΠΕ ή ΤΕ οι μονάδες του τίτλου πολλαπλασιάζονται με το 40 και για ΔΕ με το 20.
 • Εμπειρία : 7 μονάδες ανά μήνα ως 60 μήνες,
 • Ανήλικα τέκνα: 30 μονάδες για καθένα από τα δυο πρώτα παιδιά και 50 μονάδες για το τρίτο,
 • Πολύτεκνος ή τέκνο πολυτέκνου: 50 μονάδες για κάθε τέκνο, γονέα ή τέκνο μονογονεικής οικογένειας: 50 μονάδες για κάθε τέκνο.

Κατά των αποτελεσμάτων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους άσκηση ένστασης μέσα σε προθεσμία 3 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης τους.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Αναστασία Μορφογιάννη

{jathumbnail off}


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121