22
Τετ, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

Βόλος 20/10/16 Αρ. Πρωτ. 5924

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ. 196/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, την υπ' αριθμ πρωτ. 14415/31-5-16 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών, τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ. 2 περ. β΄ του Ν. 2190/94, την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009, τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρίθμ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1807/2-7-2014) και το άρθρο 9 του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, ζητά να απασχολήσει, λόγω μη κάλυψης των αναγκών του, το παρακάτω προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2017.

 


Κατεβάστε το αρχείο από έδω: {rsfiles path="Jobs2-DIEK/2016-DIEK-epanaliptiki-prosklisi.pdf"}


 

 DIEK Qeseis2016 epanal t1DIEK Qeseis2016 epanal t2DIEK Qeseis2016 epanal t3

o Οι παραπάνω προσλήψεις θα υλοποιηθούν εφόσον λειτουργήσουν οι αντίστοιχες ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής για το 2016-2017.
o Η τελική κατανομή των ωρών των μαθημάτων θα γίνει με βάση τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων και τις λειτουργικές ανάγκες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, μετά και την οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής για το 2016-2017.
o Αιτήσεις ΜΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στα διδακτικά αντικείμενα, απορρίπτονται.
o Αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω fax και e-mail ΔΕΝ λαμβάνονται υπόψη.
o Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δε θα γίνεται δεκτή καμία άλλη αίτηση, ούτε συμπληρωματικά δικαιολογητικά ή οποιαδήποτε μεταβολή στην αίτηση υποψηφιότητας.
o Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ, ΙΕΚ ή ΔΕ ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία
o Όσοι υποψήφιοι δεν υπέβαλλαν τα απαραίτητα - κατάλληλα δικαιολογητικά αποκλείονται από την επιτροπή με αιτιολογημένη απόφαση.
o Δημόσιοι υπάλληλοι η υπάλληλοι ΙΔΑΧ του ευρύτερου δημόσιου τομέα υποχρεούνται μετά την τυχόν επιλογή τους να προσκομίσουν άδεια από την υπηρεσία τους για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου.
o Η διδακτική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση.
Σε κάθε βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας η οποία δηλώνεται από τον υποψήφιο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφονται σαφώς:

1) Το χρονικό διάστημα διδασκαλίας ( ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης)
2) Οι συνολικές ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα της ειδικότητας εφόσον πρόκειται για ωρομίσθιους ή το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας εφόσον πρόκειται για αναπληρωτές.
3) Η ιδιότητα, ο κλάδος και η ειδικότητα με την οποία πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία από τον ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικό.

Βεβαιώσεις στις οποίες δεν αναφέρονται ή δεν δύνανται να υπολογιστεί ακριβώς η διδακτική εμπειρία δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
o Η επαγγελματική εμπειρία για να δηλωθεί και να αξιολογηθεί, θα πρέπει να αφορά στην αντίστοιχη ειδικότητα για την οποία γίνεται η αίτηση.
Απαραίτητα τα αποδεικτικά στοιχεία α) Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου στην οποία να αναφέρεται το είδος και η χρονική διάρκεια της επαγγελματικής εμπειρίας ( Αν πρόκειται για απασχόληση στο Δημόσιο οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση του δημοσίου φορέα, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα) και β) Για ελεύθερους επαγγελματίες, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή σχετικών συμβάσεων ή δελτίων παροχής υπηρεσιών. Ο υποψήφιος µοριοδοτείται αναλογικά, µε βάση την πλήρη απασχόληση – δεν συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή µη τυπική εκπαίδευση καθώς έχει ήδη µοριοδοτηθεί ως διδακτική εμπειρία
o Στα δικαιολογητικά επιμόρφωσης που υποβάλλονται από τον υποψήφιο θα πρέπει να προσδιορίζεται με σαφήνεια ο επιμορφωτικός φορέας (δημόσιος ή ιδιωτικός) , το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης της επιμόρφωσης και η διάρκειά της αποκλειστικά σε ώρες. Σε αντίθετη περίπτωση η επιμόρφωση δεν μοριοδοτείται. ‘Ώρες που δεν αναφέρονται σε σχετική βεβαίωση μπορούν να αποδειχθούν με την προσκόμιση του προγράμματος της επιμόρφωσης. Δεν γίνεται αποδεκτή η επιβεβαίωση ωρών επιμόρφωσης με Υπεύθυνες δηλώσεις του Υποψηφίου, στο πλαίσιο της ισότιμης αντιμετώπισης των υποψηφίων.

Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στην έδρα του ΝΠΙΔ Δήμου Βόλου «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.» και στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ενώπιον της πενταμελούς Επιτροπής, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο τριών (3) ημερών από την ανάρτηση.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1) Οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
3) Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007').
4) Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στο Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου (Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος) έως 31/10/2016 τις ώρες 09:00 έως 14:00. τα εξής δικαιολογητικά:

1) Αίτηση (υπόδειγμα επισυνάπτεται στην παρούσα)
2) Βιογραφικό σημείωμα
3) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (δυο όψεις).
4) Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών που απαιτούνται ως προσόντα διορισμού
5) Αποδεικτικά διδακτικής εμπειρίας
6) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
7) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:o Το έτος γεννήσεως του υποψηφίου

o Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.
o Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας
o Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οποιοδήποτε ειδικότητα στο δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ εφόσον δε, εξήλθε της υπηρεσίας για ποια αιτία.
o ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση, δικαστική αντίληψη, ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση και δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο βούλευμα για κάποιο από τα εγκλήματα που αναφέρονται στο αρθ.22 του ΠΔ 611/77 (άρθρο 8 του Ν. 3528/2007, Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.) έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, όπως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

8) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ( πρόσφατης έκδοσης όχι παλαιότερης των δύο μηνών ) για την απόδειξη τριτεκνίας.
9) Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης οικείου δήμου ( πρόσφατης έκδοσης όχι παλαιότερης των δύο μηνών ) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό του Α.Σ.Π.Ε.
10) Οι γονείς και τα τέκνα μονογονεικών οικογενειών απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη αυτών σύμφωνα με όσα ορίζονται στις σχετικές προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
11) Για τα ΑμεA απόφαση αρμόδιου οργάνου με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας.

Όλα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση του υποψηφίου.
Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης.
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

Δέσποινα Κότογλου


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121