23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 3 Συμβάσεις Μίσθωσης έργου. Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήμου Βόλου ανακοινώνει την πρόθεση της ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήμου Βόλου να συνάψει 3 συμβάσεις μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Συνέχιση Λειτουργίας ΚΗΦΗ Βόλου, Αγριάς, Νέας Αγχιάλου» διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι τη λήξη του προγράμματος με τις ειδικότητες (ΤΕ Φυσιοθεραπείας) που περιγράφονται στα συνημμένα έγγραφα ή/και στους πίνακες πιο κάτω σε αυτή την σελίδα.

Κατέβάστε τα έγγραφα από εδώ 

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/Prokirixi_SME_2017.pdf"}

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/Aitisi_SME_2017.doc"}

 

Κωδικός θέσης 

Υπηρεσία 

Ειδικότητα 

Ειδικότητα 

Αριθμός ατόμων

101 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – ∆ημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ∆ήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής « ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ» 

 

 ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αριθμός ατόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 27/09/2017

  
 1

102 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – ∆ημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ∆ήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής « ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ» 

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Αριθμός ατόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 27/09/2017

 1

103 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – ∆ημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης ∆ήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – ∆.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της δομής « ΚΗΦΗ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» 

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Αριθμός ατόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 27/09/2017

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης) 

Κωδικός 

απασχόλησης 

Τίτλος σπουδών &
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

101, 102,103 

- Πτυχίο Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος 


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121