23
Πεμ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθ. ΣΟΧ 2/2017 Βόλος, 28/2/2017 Αρ. Πρωτ. 905 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕYΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ERASMUS+» για τον TOMEA ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ R3/2016 ΒΑΣΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 1: MAΘΗΣΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ – ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο από εδώ. Μπορείτε να το δείτε και ως προεπισκόπηση πατώντας το εικονίδιο με τον μεγεθυντικό φακό.

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/Tel_Anakoin_SOX_2_2017_mentor.pdf"}

 Περιληπτικά, δείτε εδώ τους πίνακες με τα απαιτούμενα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση

Κωδικός θέσης 

Υπηρεσία 

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα 

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης
 

Αριθμός ατόμων

104

«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - ∆.Ι.Ε.Κ.)»

Νέα Ιωνία ∆. Βόλου ΔΕ ΜΕΝΤΟΡΑ

Αριθμός ατόμων Από την υπογραφή της σύμβασης έως 27/09/2017

Από την υπογραφή της σύμβασης έως ένα (1) έτος και όχι πέραν της 31/05/2018 ΜΕ ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: (4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ – 5 ΗΜΕΡΕΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΩΣ)

 1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης) 

Κωδικός 

θέσης 

Τίτλος σπουδών &
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα 

104 

1) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121