22
Τετ, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ –ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                       Βόλος 08/07/2021  Αρ. Πρωτ. 5029

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ( ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ)

Προκήρυξη για σύναψη σύμβασης Μίσθωσης έργου

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/2021-07-08_Nea-Prosklhsh-Physio-KHFH"}

 

Η Κοινωφελής επιχείρηση  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου,  έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του  άρθρου  30 Ν. 4314/2014 
 2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 2221/08.06.2016 (ΑΔΑ:ΨΠΜΦ7ΛΡ-Ζ24) Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 015, A/A OΠΣ: 1550, Έκδοση:1.0), της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020» - Άξονας Προτεραιότητας 2α, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ, με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ – (ΚΗΦΗ) ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ».
 3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3248/26.08.2016 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΒΕΨ7ΛΡ-Θ0Τ) του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με θέμα: «Ένταξη της Πράξης ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001302» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλίας 2014-2020».
 4. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 1266/27.03.2017: 1ηΤροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 5. Την υπ` αριθμ. πρωτ.  2887/04.10.2017: 2ηΤροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020»
 6. Τη υπ’ αριθμ. πρωτ. 2445/4-7-2019: 3η Τροποποίηση της Πράξης με τίτλο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020».
 7. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 5714/10-7-2019 ( ΑΔΑ  63Β8ΟΚΨΩ-ΥΥ4): Απόφαση Υλοποίησης  με ίδια μέσα του Υποέργου 1  «ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ »  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302.
 8. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 5715/10-7-2019(ΑΔΑ  640ΨΟΚΨΩ-ΔΜ1): Απόφαση Υλοποίησης  με ίδια μέσα του Υποέργου ΙΙ  «ΚΗΦΗ ΑΓΡΙΑΣ»  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302.
 9. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 5716/10-7-2019 ( ΑΔΑ Ψ9Ι3ΟΚΨΩ-Γ1Π): Απόφαση Υλοποίησης  με ίδια μέσα του Υποέργου ΙΙΙ  «ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου»  της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302.

 10. Την υπ` αριθμ. πρωτ. 3262/24-09-2020, 4η Τροποποίηση της Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κ.Η.Φ.Η. ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ (MIS 5001302)» με Κωδικό ΟΠΣ 5001302 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014- 2020

 11. Την υπ` αριθμ. 94/28-6-21 ( ΑΔΑ 6ΖΖ3ΟΚΨΩ-ΧΟΜ) απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου  για δέσμευση ποσού.

 12. Την  υπ` αριθμ. 137/2021 ( ΑΔΑ Ψ13ΡΟΚΨΩ-Ω8Ψ) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  για την έγκριση της προκήρυξης, του Παραρτήματος ΣΜΕ και της αίτησης  για τη σύναψη σύμβασης   μίσθωσης  έργου  για την κάλυψη θέσης  3 φυσιοθεραπευτών  για τη δομή ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Ν. Αγχιάλου.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόθεση της  ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου να συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου, για τη στελέχωση  των δομών ΚΗΦΗ Βόλου, ΚΗΦΗ Αγριάς, ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου  στο πλαίσιο του  Επιχειρησιακού  προγράμματος  Θεσσαλίας 2014 – 2020, άξονας προτεραιότητας 2α «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού  – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ  με τίτλο «Συνέχιση λειτουργίας ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ»  διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου 30/06/2022 με τη  κάτωθι συγκεκριμένη ειδικότητα. Οι ανάδοχοι θα πληρωθούν  με την έκδοση αντίστοιχου φορολογικού  παραστατικού εκ μέρους τους.

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

114 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της  δομής 

« ΚΗΦΗ Βόλου»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Από την υπογραφή της σύμβασης  και έως τη λήξη του έργου 30/06/2022  

1

115

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της  δομής 

« ΚΗΦΗ Αγριάς»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Από την υπογραφή της σύμβασης  και έως τη λήξη του έργου 30/06/2022

1

116

Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Δήμου Βόλου (Κ.Ε.Κ.Π.Α. – Δ.Ι.Ε.Κ.) (Για τη στελέχωση της  δομής 

« ΚΗΦΗ Νέας Αγχιάλου»

ΤΕ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

Από την υπογραφή της σύμβασης  και έως τη λήξη του έργου 30/06/2022 

1

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Κωδικός απασχόλησης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

114,115,116

- Πτυχίο  Φυσιοθεραπείας ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

- Άδεια άσκησης επαγγέλματος

 
 
Το οικονομικό αντάλλαγμα για το παραπάνω έργο και για τις τρεις  θέσεις ανέρχεται στο ποσό των 30.000€  όπως προσδιορίζεται στο πρόγραμμα «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΗΦΗ ΒΟΛΟΥ, ΑΓΡΙΑΣ, Ν.ΑΓΧΙΑΛΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001302, από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα χρόνο. 
 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  

        ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

….

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

….

      *αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα    

        

       ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (40 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3

μονάδες

120

     

      ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

     

       ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

….

μονάδες

50

100

150

200

250

….

       

       ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ  (για ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40)

κατηγορίες   ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

        

      ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

114,115,116

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, άδειας άσκησης επαγγέλματοςμε την οποία οι υποψήφιοι 

μετέχουν στη διαδικασία  επιλογής σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» που συνοδεύει την ανακοίνωση 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του  ανωτέρω Παραρτήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

       • Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα.

       • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται από την Ανακοίνωση, πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Mίσθωσης έργου (ΣΜΕ)» και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ».

  •  Οι άδειες άσκησης επαγγέλματος ή άλλες επαγγελματικές άδειες ή βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της λήξης της προθεσμίας υποβολής αυτής, όσο και κατά τον χρόνο πρόσληψης.              

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του νομού, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Διεύθυνση: Προύσσης 22-26 Ν. Ιωνία  Βόλος. Τηλ.: 24210 63374, Fax: 24210 22448 Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) απευθύνοντάς την στη Γραμματεία,  έως  19/07/2021 με τα εξής δικαιολογητικά 

To εμπρόθεσμο των αιτήσεων στη περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά)καιαρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για τη σύναψη της σύμβασης μίσθωσης έργου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, βαθμός τίτλου σπουδών, εμπειρία).

2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας)και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ηλεκτρονικά  στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή  ενστάσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Απασχόληση

Η υπηρεσία προβαίνει στη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τους επιλεγέντες υποψηφίους αμέσως μετάτην κατάρτιση των πινάκων κατάταξης. Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ λύεται η σύμβαση μίσθωσης έργου με τους υποψηφίους οι οποίοι δεν δικαιούνται απασχόλησης βάσει της νέας κατάταξης.

Απασχολούμενοι που αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που επιλέγονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων. είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της συγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης μίσθωσης έργου

 ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτημα αυτό στην ιστοσελίδα της επιχείρησης kekpa.gr

Η  Πρόεδρος  του Δ.Σ 

της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ

                                                                                             

Σοφία Χάλαρη

pep logo 2017 web


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121