22
Τετ, Μαρ
23 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Βόλος, 23/8/2021
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 6289
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

 

{rsfiles path="Jobs2-DIEK/ANAKOINWSH_21-22"}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, έχοντας υπόψη:

  1. την υπ` αριθμ. 156/2021 ( ΑΔΑ ΩΜΚΜΟΚΨΩ-ΡΧΡ)   απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την έγκριση της ανακοίνωσης
  2. την υπ` αριθμ 43/2021 ( ΑΔΑ 6Ξ4ΠΟΚΨΩ-ΦΩΕ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με θέμα: Ανάληψη δέσμευσης  πίστωσης για τις νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022.
  3. την υπ` αριθμ πρωτ  27689/8-4-21 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών,
  4. τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ.2 περ. β΄ του Ν. 2190/94,
  5. την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009,
  6. τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρίθμ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1807/2-7-2014),
  7. τα άρθρα 38-42 του Ν. 4765/21 
  8. το άρθρο 9 του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι  (46) εκπαιδευτώνδιάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του ΔΙΕΚ, στο Δημοτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης-ΔΙΕΚ, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

001

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Οικονομολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

002

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ των ειδικοτήτων) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Οικονομολόγων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

003

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Γαλλικής Γλώσσας 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

004

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ όπου απαιτείται) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Γερμανικής Γλώσσας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

005

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ όπου απαιτείται) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Αγγλικής Γλώσσας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

006

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

007

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO  GAMES)] 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

008

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ των ειδικοτήτων) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Πληροφορικής  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

009

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]

Δήμος Βόλου

ΠΕ Γεωπόνων-Τεχνολόγων Τροφίμων  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

010

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Αρχιτεκτόνων  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

011

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται)

Δήμος Βόλου

ΠΕ Ιστορικός Τέχνης

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

012

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Χημικών

(για την ειδικότητα Τεχνικός

Συντήρησης Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων, ΕΑΡΙΝΟΥ

εξαμήνου)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

013

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ των ΚΟΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ-ΧΡΩΜΑΤΟΣ των ειδικοτήτων όπου απαιτείται) 

Δήμος Βόλου

ΠΕ Καλών Τεχνών                         

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

014

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ)

Δήμος Βόλου

           ΠΕ  Καλών Τεχνών 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

015

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Δημιουργικού Σχεδιασμού και Ένδυσης 

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

016

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Γραφιστών

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

017

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Διακοσμητών

(σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

018

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Φωτογράφων

 (σε έλλειψη ΤΕ: ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας) 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

019

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Τουριστικών Επαγγελμάτων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

020

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

021

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

022

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης

 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

023

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

[(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/ WEB  DESIGNER – DEVELOPER/ VIDEO  GAMES)] 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

024

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

[(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Ηλεκτρονικός  Μηχανικός ή 

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

025

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) 

Δήμος Βόλου

ΤΕ Λογιστικής

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

026

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ) 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

027

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

4

028

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

029

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

[για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ του μαθήματος ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ- ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)]

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΣ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

030

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ του μαθήματος ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ - ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ) 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής

 (σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες-ΑΡΤΟΠΟΙΟΙ)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

031

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ) 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Φωτογράφων

( δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)  για τα εργαστηριακά μαθήματα της

ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

2

032

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΤΕΧΝΗ) 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Κεραμιστών

(για τα εργαστηριακά και μεικτά μαθήματα της

ειδικότητας Κεραμικής Τέχνης)

(σε έλλειψη ΔΕ, δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας: επαρκείς επαγγελματίες)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

033

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ( δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)  

(για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων 

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

034

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ  της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ)

Δήμος Βόλου

ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ( δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)  

(για τα εργαστηριακά μαθήματα  της ειδικότητας Τεχνικός Συντήρησης Έργων Ζωγραφικής)

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

035

ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ 

(για τη στελέχωση στο ΔΙΕΚ της ειδικότητας ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ & ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΜΟΔΑΣ) 

Δήμος Βόλου

ΔΕ Ειδικό Ενδυματολογίας-Σχεδιαστή μόδας ( δηλ. ΙΕΚ ή πτυχίο Β/θμιας αντίστοιχης ειδικότητας)  

Από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2022

1

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών 

και 

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

001, 002

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης) ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (πρώην Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής)  ή Δημόσιας Διοίκησης με κατεύθυνση Δημόσιας Οικονομικής ή Δημόσιας Διοίκησης (το οποίο ίσχυε μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997) ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών (από Μάιο 2008 μετονομάστηκε σε Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (πρώην Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών) με κατεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Οικονομικής Επιστήμης ή Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Οικονομικών Επιστημών ή Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (από 2006 μετονομάστηκε σε Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων) ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού  ή Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης ή Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μαθηματικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής ή Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής η ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

003

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Γαλλικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

004

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Γερμανικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

005

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Αγγλικής Φιλολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

006, 007

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΠΕ Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

008

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής   της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

009

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα  σχολών Γεωπονικών Σπουδών Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με κατεύθυνση Τεχνολογία τροφίμων της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

010

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα  Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

011

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΕΑΠ  σπουδών στον Ευρωπαϊκό ή Ελληνικό Πολιτισμό ή πτυχίο Ιστορίας Αρχαιολογίας με κατεύθυνση Αρχαιολογία της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

012

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ή δίπλωμα  Χημικού της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

013

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ Σχολών Καλών Τεχνών - τμήμα Εικαστικών Τεχνών

, ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή της  αλλοδαπής αντίστοιχηςειδικότητας, πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

014

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα  ΠΕ Σχολών Καλών Τεχνών - τμήμα Εικαστικών Τεχνών, με ειδίκευση στο  σχέδιο υφάσματος ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής  ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και κατεύθυνσης, 

πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

015

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΤΕ Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Πτυχίο  ΔΕ (   ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο) 

 016

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Καλλιτεχνικών σπουδών τμήμα Γραφιστικής με κατεύθυνση Γραφιστικής και τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Πτυχίο  ΔΕ (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο) 

017

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Πτυχίο  ΔΕ (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο)

018

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ  Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Πτυχίο  ΔΕ (ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο) 

019

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων  της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

020

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

021

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

022

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

023

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕΙ κατεύθυνσης Πληροφορικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

024

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών με κατεύθυνση Μηχανικού Η/Υ της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

025

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΤΕ Λογιστικής της ημεδαπής ή αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή ισότιμο και αντίστοιχο τίτλο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής πιστοποιημένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

026

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ Τεχνικών χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος 

( ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο)

 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο

027

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ Τεχνικών Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ  ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη διδακτική και  επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο

028, 029

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ  Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο ζαχαροπλαστικής 

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο ζαχαροπλαστικής 

030

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο  ΔΕ  Τεχνικών Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής  ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο αρτοποιίας

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο αρτοποιίας

031

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Φωτογράφων  ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο

 

032

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Κεραμιστών ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

Επαρκείς επαγγελματίες με 3ετη αντίστοιχη προϋπηρεσία στο αντικείμενο

 

033

 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  ΙΕΚ με 4ετη εμπειρία ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 5ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

 

034 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης  ΙΕΚ με 4ετη εμπειρία ή ΕΠΑΛ ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 5ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

035 

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

Πτυχίο ΔΕ Ειδικός Ενδυματολογίας-Σχεδιαστής μόδας  ΙΕΚ ή ΕΠΑΛ  ή  άλλης αναγνωρισμένης σχολής  αντίστοιχης ειδικότητας  και εξειδίκευσης με 3ετη επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο.

Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων 001-035  πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως 65 ετών.        

 


ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

- Οι παραπάνω προσλήψεις θα υλοποιηθούν εφόσον λειτουργήσουν οι αντίστοιχες ειδικότητες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της σχολής για το 2021-2022. Η τελική κατανομή των ωρών των μαθημάτων θα γίνει με βάση τα προγράμματα σπουδών των ειδικοτήτων και τις λειτουργικές ανάγκες του Ι.Ι.Ε.Κ. Δήμου Βόλου, μετά και την οριστικοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος της σχολής για το 2021-2022. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και την υλοποίηση σεμιναρίων εφόσον  προκύψουν.

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

  1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

1α.  ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 60 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 18  μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

260

320

380

440

500

560

620

1040

 

1β.  ΧΡΟΝΟΣ  ΜΗ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ18 ΜΗΝΕΣ (40 μονάδες ανά μήνα ανεργίας , με ανώτατο όριο τους 9 μήνες)

     μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9 και άνω

    μονάδες

40

80

120

160

200

240

280

320

360

 

 

2.   ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (300 μονάδες)

 

 3.   ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ ΓΟΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (200 μονάδες)

 

 4.   ΜΟΝΟΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (100 μονάδες )

       

 5.   ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ( 50 μονάδες για καθένα με ανώτατο όριο τα 6 τέκνα)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

6

μονάδες

50

100

150

200

250

300

 

 6.   ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ  (για ΠΕ και ΤΕ οι μονάδες του βασικού τίτλου με 2 δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με το 40, ενώ για ΔΕ με το 20)

κατηγορίες  ΠΕ & ΤΕ

5

5,5

6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

κατηγορία ΔΕ

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

μονάδες

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

         

7.    ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ 150 μονάδες) *

8.    ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος 70 μονάδες) *

9.  ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ  (για τις κατηγορίες  ΠΕ και ΤΕ integrated master 35 μονάδες) *

10.  ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  *

       α. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για  τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ,  της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 30 μονάδες)

       β. Δεύτερος τίτλος σπουδών (για την κατηγορία ΔΕ, της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας 25 μονάδες)

11. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 84 μήνες)

 

μήνες εμπειρίας

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

 

57

 

58

 

59

 

84 και άνω

μονάδες

 

7

 

14

 

21

 

28

 

35

 

42

 

49

 

56

 

63

 

70

 

77

 

84

 

91

 

98

 

 

399

 

406

 

413

 

588

 

12. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50% (200 μονάδες)

13. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ (130 μονάδες)

 

*Τα κριτήρια 7, 8, 9, και 10 υπολογίζονται αθροιστικά για τους/τις κατόχους διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) και δεύτερου τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός διδακτορικών διπλωμάτων ή/και μεταπτυχιακών τίτλων ή/και ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), ή/και δεύτερου τίτλου σπουδών, βαθμολογείται επιπλέον ένας μόνο εξ αυτών των τίτλων και εάν πρόκειται για μη ομοιόβαθμους τίτλους, βαθμολογείται ο υψηλότερος εξ αυτών, λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση το ήμισυ των μονάδων που αντιστοιχούν στον οικείο τίτλο σπουδών.

 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ ΚΑΙ ΔΕ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παρακάτω κωδικούς θέσεων νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

 

001-035

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. 

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Β ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) - ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΙ., στοιχείο 16. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Οι τρόποι υπολογισμού της εμπειρίας περιγράφονται αναλυτικά στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».  

 

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα  απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.  

ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Τα πιστοποιητικά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (Α.Σ.Π.Ε.), για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική ιδιότητα υποβάλλονται υποχρεωτικά είτε σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο,  είτε σε πρωτότυπα. 

 • Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται  από την Ανακοίνωση, πρέπειαπαραιτήτως να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και να έχουν επικυρωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο «Παράρτημα Ανακοίνωσης  Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) και ειδικότερα στην τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου ΙΙ με τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ». 

  • Για την απόδειξη της αναπηρίας του ίδιου ή συγγενικού προσώπου θα πρέπει να προσκομίζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΦΕΚ 272/6.2.2017/τ.Β΄) (στοιχεία 11 και 12 του Κεφαλαίου ΙΙ του Παραρτήματος ΣΟΧ που συνοδεύει την Ανακοίνωση). 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)».

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

Περίληψη της παρούσας ανακοίνωσης, η οποία πρέπει να περιέχει υποχρεωτικά τα όρια ηλικίας και όλα τα στοιχεία του άρθρου 21 παρ. 8 του Ν. 2190/1994 (όπως ισχύει), να δημοσιευθεί σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες του Νομού Μαγνησίας, εφόσον εκδίδονται. Σε περίπτωση που εκδίδεται μία εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία) η δημοσίευση θα γίνει στην εφημερίδα αυτή δύο (2) φορές.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης, μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου. Θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης στο φορέα(σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 9 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Στο πλαίσιο των μέτρων για τη πρόληψη και τη προστασία από τον κορωνοϊό  οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)», Ρήγα Φεραίου 1 και Χείρωνος, Πλατεία Επτά Πλατανιών  Βόλος ,  Τ.Κ. 38333, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, (τηλ. επικοινωνίας: 2421056446).

To εμπρόθεσμο των αιτήσεων  κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγιση του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.   

Επισημαίνεται: ότι σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μια μόνο αίτηση και για θέσεις μιας μόνο κατηγορίας προσωπικού ( ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μια ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βόλου,  εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα  (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο διαδικτυακό τόπο της ΚΕΚΠΑ – ΔΙΕΚ () και στο διαδικτυακό τόπο του ΔΙΕΚ ( www.diek.gr)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας  επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων του νόμου (όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα της ανακοίνωσης). Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 

1. Οι πιστοποιημένοι εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου.

2. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει σε δύο ξεχωριστούς πίνακες με εγγεγραμμένους πιστοποιημένους και μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΟΠΠΕΠ.

3. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, μονογονεϊκή ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, βαθμός τίτλου σπουδών, διδακτορικό δίπλωμα, αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος, ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), δεύτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού ατόμου).

4. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (πολύτεκνος γονέας και τέκνο πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν οι υποψήφιοι και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται  ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

5..Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων.

6.Στις περιπτώσεις των θέσεων 028 έως 030 του ΠΙΝΑΚΑ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ για την ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ, στις οποίες δεν δύνανται να διεξαχθούν εργαστηριακά μαθήματα εντός του ΔΙΕΚ, τα μαθήματα αυτά μπορούν να πραγματοποιούνται σε εξωτερικά εργαστήρια. Στην περίπτωση αυτή, ο εκπαιδευτής του εργαστηριακού μαθήματος ορίζεται κατά προτεραιότητα από την επιχείρηση στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το εργαστήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στα καταστήματα των γραφείων μας, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 11 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην υπηρεσία. Οι ενστάσεις θα τεθούν υπό την κρίση της τριμελούς επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: Πρόσληψη 

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  από την υπογραφή της σύμβασης μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. 

Οι  αποδοχές  των προσληφθέντων ακολουθούν το νόμο 4354/2015

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Για τη πρόσληψη του προσωπικού θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία που εφαρμόζεται αναφορικά με τα μέτρα προστασίας κατά του ιού COVID-19 , όπως αυτά ανακοινώνονται από την κυβέρνηση,  κατά τον ίδιο  τρόπο που ακολουθείται  και από το υπόλοιπο προσωπικό  της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ. 

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν τόσο με την υποβολή της αιτήσεώς τους για συμμετοχή, όσο και μετέπειτα με την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως εργασίας,   δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωσή τους να αποδεχτούν τον  ανώτατο αριθμό ωρών ανά μάθημα όπως αυτό ορίζεται στο πρόγραμμα σπουδών της κάθε ειδικότητας και να εργαστούν παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο σύνολο των διδακτικών ωρών για τις οποίες έχουν προσληφθεί  και όχι σε μέρος αυτών. Η ως άνω αποδοχή της υποχρέωσής τους με τον τρόπο που ως άνω περιγράφεται ,αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας που θα υπογραφεί σε περίπτωση μη τηρήσεως του, λόγο τον οποίο αποδέχονται ρητώς εκ προοιμίου ως ισχυρό, καθόσον ανάλογη συμπεριφορά εκ δεδομένου δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα δυσλειτουργίας στον προγραμματισμό της επιχείρησης.

 

ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελεί και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» το οποίο περιλαμβάνει: i) οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης, σε συνδυασμό με επισημάνσεις σχετικά με τα προσόντα και τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές ρυθμίσεις· και ii) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής. 

 

                                                                                  Η  Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ 

 

                                                                                              Χάλαρη  Σοφία


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121