22
Τετ, Μαρ
22 Νέα Άρθρα

Θεσεις Εργασιας
Εργαλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Βόλος, 22/8/2022
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ                                                                                      Αρ. Πρωτ.: 6811
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.)

 

{rsfiles path="JOBS-KEKPA/2022-08-22_DIEK"}

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΙΙΕΚ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.Π.Α. - Δ.Ι.Ε.Κ.) του ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, έχοντας υπόψη:

 1. την υπ` αριθμ. 197/2022 (ΑΔΑ ΨΤΑΣΟΚΨΩ-Ξ64) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ για την έγκριση της ανακοίνωσης,

 2. τις υπ` αριθμ 39/2022 ( ΑΔΑ ΨΠΟΠΟΚΨΩ-ΙΙΦ) και 86/2022 ( ΑΔΑ ΨΤΜΓΟΚΨΩ-ΗΩΟ) απόφασεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ με θέμα: Ανάληψη δέσμευσης πίστωσης για τις νέες θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού του ΔΙΕΚ για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023,

 3. την υπ` αριθμ πρωτ 29921/10-5-22 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών,

 4. τις διατάξεις των αρ. 21 παρ. 1 και 14 παρ.2 περ. β ́ του Ν. 2190/94,

 5. την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.3812/2009,

 6. τις διατάξεις του άρθρου 8 της υπ’ αρίθμ. 5954/23-6-2014/ υπουργικής απόφασης

  (ΦΕΚ 1807/2-7-2014),

 7. το ΦΕΚ υπ` αριθμ. 5837/15-12-21 «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΚ»

 8. τα άρθρα 38-42 του Ν. 4765/21

 9. το άρθρο 9 του κανονισμού προσωπικού της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ,

ανακοινώνει

την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αντιμισθία, συνολικά σαράντα έξι (46) εκπαιδευτών, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και έως 30/06/2023, ή σε ορισμένες ειδικότητες για ένα εξάμηνο σύμφωνα με τις ανάγκες του Δημοτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, που εδρεύει στο Βόλο, και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε αναλυτικά πιο κάτω τις θέσεις εργασίας και κατεβάστε τα αντίστοιχα έγγραφα της πρόσκλησης.


Notice: Undefined property: stdClass::$readmore in /home/kekpaorg/public_html/templates/ja_teline_v/html/layouts/joomla/content/item/default.php on line 121