09
Παρ, Ιουν

Κεντρο Κοινοτητας & Παραρτηματα Ρομα
Εργαλεια
Τυπογραφια

Από την Υφυπουργό Εργασίας κα Δόμνα Μιχαηλίδου λάβαμε το εξής έγγραφο και σας το γνωστοποιούμε μέσω της ιστοσελίδας μας:

ΘΕΜΑ: «Μέτρα για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού και την υποστήριξη των ωφελουμένων»

1, Αιτήσεις για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Στέγασης

Στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοΐου εκδόθηκε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVlD-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ Α'55/11-03-202Ο), στην οποία μεταξύ άλλων προβλέπονται τα εξής:

«Άρθρο 7

Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης- Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης

1. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση γα τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα» του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α ' 94) ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία έληξε τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους.

2, Εφόσον δεν έχει υποβληθεί, έως την έναρξη ισχύος της παρούσας, νέα αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος του προγράμματος «Επίδομα Στέγασης» του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74), ή εφόσον δεν υποβληθεί η αίτηση αυτή ηλεκτρονικά απευθείας από τους ίδιους τους αιτούντες μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του ανωτέρω προγράμματος, παρατείνεται για έναν (1) μήνα η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων του προγράμματος αυτού, η οποία λήγει τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται εκ νέου η ισχύς των εγκριτικών αποφάσεων των παρ. 1 και 2.»

Κατά συνέπεια, και για τα δύο προγράμματα, παρατείνεται για ένα (1) μήνα η ισχύς των αιτήσεων, που πρέπει να επανυποβληθούν μέσα στο μήνα Μάρτιο, προκειμένου να μειωθεί η προσέλευση κοινού στις υπηρεσίες. Σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, έχει ήδη εγκριθεί νέα αίτηση, τότε αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Επίσης, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση απευθείας από τους αιτούντες και μετά τη δημοσίευση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου, τότε αυτή η εγκεκριμένη αίτηση θα ισχύσει κανονικά.

Οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες έχουν ήδη ενημερωθεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτό μήνυμα στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση, για την αυτόματη παράταση της ισχύος των αιτήσεων τους για ένα μήνα.

Επομένως, η ανάγκη προσέλευσης των ωφελουμένων περιορίζεται στις περιπτώσεις υποβολής νέας αίτησης (και όχι επανυποβολής μετά την πάροδο του εξαμήνου), όταν δεν είναι δυνατή η υποβολή της με κωδικούς Taxis, καθώς και στις περιπτώσεις τεκμηρίωσης πραγματικής κατάστασης όταν η αίτηση έχει μπει σε αναστολή.

Κατόπιν επανεκτίμησης της κατάστασης δύναται να δοθεί εκ νέου παράταση της ισχύος των ανωτέρω αιτήσεων και θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση.

2. Δομές αντιμετώπισης της φτώχειας

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα των ωφελουμένων και την ιδιαιτερότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις δομές αντιμετώπισης της φτώχειας συστήνεται, η συνέχιση της εξυπηρέτησης των ωφελουμένων των δομών και ιδιαίτερα των πλέον ευάλωτων εξ αυτών. Για το σκοπό αυτό, προτείνεται να ληφθεί μέριμνα, ώστε οι δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας που λειτουργούν στους δήμους σας, όπως δομές παροχής συσσιτίου, ξενώνες, υπνωτήρια, κέντρα ημερήσιας υποδοχής αστέγων, κοινωνικά παντοπωλεία και φαρμακεία, να συνεχίσουν την παροχή στήριξης προς τις ωφελούμενες ομάδες, τηρουμένων πάντα των κανονισμών και οδηγιών προστασίας που εκδίδουν οι αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, είναι κρίσιμο να τηρούνται οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ (https://eody.gov.gr/neoskoronaios-covid-19) αλλά και οι «Οδηγίες προφύλαξης από τον νέο Κορωνοϊό Covid-19», οι οποίες περιλαμβάνονται στις από 09/03/2020 και 11/03/2020 επιστολές του ΕΟΔΥ προς την Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (επισυνάπτονται).

Επισημαίνονται περαιτέρω τα κάτωθι:

  • Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μέσα ατομικής προστασίας.
  • Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η παρουσία περισσότερων από τριών ατόμων σε κλειστούς χώρους αναμονής συσσιτίων, Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων
  • Συστήνεται καθημερινή απολύμανση όλων των χώρων και επιφανειών των Υπνωτηρίων, Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, Συσσιτίων, Κοινωνικών Παντοπωλείων και Φαρμακείων.

Οι Δήμοι, στις έδρες των οποίων λειτουργούν δομές Υπνωτηρίων, συστήνεται να εξετάσουν  δυνατότητα χρήσης και άλλων διαθέσιμων χώρων για την προσωρινή διαμονή αστέγων (π.χ τα ορισθέντα ως καταφύγια Ψύχους), εφόσον μπορεί να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τους, προκειμένου να αποφευχθεί συνωστισμός στις υπάρχουσες δομές.

 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 

ΔΟΜΝΑ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας