09
Παρ, Ιουν

Υποέργο Ι: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Εργαλεια
Τυπογραφια

 Στις   15/12/2022  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  μεταξύ  της  Διαπολιτισμικής  μεσολαβήτριας  του Κ.Κοινότητας  και  των Υπεύθυνων  Εκπαίδευσης του  ΥΠΕΠΘ (ΣΕΠ)   σχετικά με τους ανήλικους μαθητές πρόσφυγες  που διαμένουν  με τις  οικογένειες τους  στη Δομή  " ΜΟΖΑ " και που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου μας, τους κο Δανιήλ Τσόβα  και   την κα  Χαρίκλεια  Τιμπλαλέξη.

Η  συνάντηση  πραγματοποιήθηκε  σε  κλίμα  άριστης  συνεργασίας  καθώς  το  Κέντρο Κοινότητας  και  η  Διαπολιτισμική  μεσολαβήτρια αυτού  ανήκουν  στις ευρύτερες κοινωνικές υπηρεσίες  της  ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ  του  Δήμου  Βόλου, όπου περιλαμβάνονται πολλές δομές με  κοινωνικό πρόσωπο.Ο  σκοπός  της  συνάντησης  ήταν  κατά  βάση  ενημερωτκός   αλλά και διερευνητικός ως προς  τις  συνεργασίες  που  θα  μπορούσανε να  αναπτυχθούνε  και  με  τις  υπόλοιπες  δομές  της  ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ ως  προς  τον  ευάλωτο πληθυσμό  των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών μαθητών.
        Στους   Υπεύθυνους Εκπαίδευσης  (ΣΕΠ ) του  ΥΠΕΠΘ  παραδοθήκανε εκ  μέρους της  Προέδρου  της  ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ   κας  Σοφίας  Χάλαρη  δωροεπιταγές, χορηγίας γνωστής   εταιρείας  της   πόλης  μας,  με  τελικούς   ωφελούμενους  τους  ανήλικους   μαθητές  της  Δομής  ΜΟΖΑ  προκειμένου  να  προμηθευτούνε    σχολικά  είδη  καθώς  και  είδη  πρώτης ανάγκης .Ακόμη, η Πρόεδρος της ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ   κα  Σ.  Χάλαρη ανέφερε  στους Υπεύθυνους  Εκπαίδευσης  ότι  μελλοντικά  θα  πραγματοποιηθεί  μια νέα συνάντηση  μεταξύ  των στελεχών  των  δύο φορέων  προκειμένου  να  συζητηθούνε  από  κοινού  θέματα  που   απασχολούνε  την  κοινότητα  των  ανήλικων μαθητών  και  τα  οποία  θα μπορούσανε  να  λυθούνε  στο πλαίσιο  της  καλής  συνεργασίας  των  αντίστοιχων   φορέων  που   σχετίζονται με αυτά.

   

Η Πράξη " Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας  Θεσσαλίας " αποτελεί  μέρος του Εργου " Ενίσχυση/Προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα κοινότητας/Κέντρα Ενταξης Μεταναστών ( ΚΕΜ )", στο πλαίσιο  του ΕΣΠΑ  2014-2020.


Η Πράξη " Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βόλου" με αρ. ΟΠΣ 5002811, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 με πόρους του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 5η χρηματοδοτική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020.

 

Αρθρα Πραξης Κεντρου Κοινοτητας